Poeme-France : Lecture Écrit Reve

Poeme : Un Rêve

Poème Reve
Publié le 04/04/2018 19:19

L'écrit contient 425 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Adibro

Un Rêve

Je sais que ça n’est peut-être qu’un rêve,
Mais j’imagine l’avenir
Comme si on s’était rencontré,
Comme si j’étais tombé amoureux de toi.

S’enlaçant dans le canapé,
On regardait le Seigneur des Anneaux
En boucle toute la journée,
En le parsemant de baisers sans mots
Car nous n’arrêtions pas de boire…
Ivres jusqu’à n’en plus pouvoir
Je t’ai portée jusqu’au lit,
Te gardant entre mes bras,
Tes cils battant contre ma joue sous les draps,
Nos deux souffles à l’unisson toute la nuit.

Peut-être que c’est juste un simple rêve,
Un illusoire avenir
Car si je t’avais rencontrée,
Je serais tombé amoureux de toi.

Restaurant indien le midi,
Sushis à volonté au dîner.
À chaque fois nous avons tout partagé,
À chaque fois ton assiette j’ai fini…
Mais nous n’avions pas prévu cette tornade,
Sortis sans nos manteaux
Je t’ai tenue au chaud,
Mon corps comme un réchaud pour tes pouces et doigts si froids
Car il faisait beau
Une heure plus tôt,
Quand du ciel tombait cette douce lumière,
Révélant l’éclat de tes yeux marron clair
Plus radieux qu’aucun regard ombré de kohl,
Comme tes cheveux blonds
Dont j’aimais la façon,
Que tu avais de les dégager de ton épaule.

Peut-être que c’est juste un simple rêve,
Un illusoire avenir
Car si je t’avais rencontrée,
Je serais tombé amoureux de toi.

Le trente mai est enfin arrivé,
Après des mois à en avoir rêvé
Je t’ai offert ta nouvelle guitare,
Celle dont tu me parlais chaque soir
Et on est parti sur la plage,
Chantant jusqu’au soleil couchant.
S’embrassant encore au soleil levant,
J’ai ramassé un petit coquillage,
Je l’ai taillé en forme de cœur
Après y avoir passé des heures,
Y gravant un A et un N
Avec un de ces précieux cailloux
Puis dessablé un bout de chaîne
Et je te l’ai attaché à ton cou,
Ce petit pendentif façonné de mes mains,
Espérant que toujours il soit à tes côtés,
Tombant sur ta poitrine pour l’éternité,
Pour que mon cœur reste à jamais contre le tien.

Peut-être que c’est juste un simple rêve,
Un illusoire avenir
Car si je t’avais rencontrée,
Je serais tombé amoureux de toi,

Ou peut-être que ça n’est pas un rêve,
Mais plutôt notre avenir
Car si, on s’est bien rencontré
Et je suis tombé amoureux de toi.
 • Pieds Hyphénique: Un Rêve

  je=sais=que=ça=nest=peut=têtre=quun=rêve 9
  mais=ji=ma=gi=ne=la=ve=nir 8
  comme=si=on=sé=tait=ren=con=tré 8
  comme=si=jé=tais=tom=bé=a=mou=reux=de=toi 11

  sen=la=çant=dans=le=ca=na=pé 8
  on=re=gar=dait=le=sei=gneur=des=an=neaux 10
  en=bou=cle=tou=te=la=jour=née 8
  en=le=par=se=mant=de=bai=sers=sans=mots 10
  car=nous=nar=rê=tions=pas=de=boire 8
  i=vres=jus=quà=nen=plus=pou=voir 8
  je=tai=por=tée=jus=quau=lit 7
  te=gar=dant=en=tre=mes=bras 7
  tes=cils=bat=tant=contre=ma=joue=sous=les=draps 10
  nos=deux=souf=fles=à=lu=nis=son=toute=la=nuit 11

  peut=têtre=que=cest=jus=teun=simple=rêve 8
  un=il=lu=soi=re=a=ve=nir 8
  car=si=je=ta=vais=ren=con=trée 8
  je=se=rais=tom=bé=a=mou=reux=de=toi 10

  res=tau=rant=in=dien=le=mi=di 8
  su=shis=à=vo=lon=té=au=dî=ner 9
  à=cha=que=fois=nous=a=vons=tout=par=ta=gé 11
  à=cha=que=fois=ton=as=siette=jai=fi=ni 10
  mais=nous=na=vions=pas=pré=vu=cette=tor=nade 10
  sor=tis=sans=nos=man=teaux 6
  je=tai=te=nue=au=chaud 6
  mon=corps=commeun=ré=chaud=pour=tes=pouces=et=doigts=si=froids 12
  car=il=fai=sait=beau 5
  u=ne=heu=re=plus=tôt 6
  quand=du=ciel=tom=bait=cette=douce=lu=mière 9
  ré=vé=lant=lé=clat=de=tes=yeux=mar=ron=clair 11
  plus=ra=dieux=quau=cun=re=gard=om=bré=de=kohl 11
  com=me=tes=che=veux=blonds 6
  dont=jai=mais=la=fa=çon 6
  que=tu=a=vais=de=les=dé=ga=ger=de=ton=é=paule 13

  peut=têtre=que=cest=jus=teun=simple=rêve 8
  un=il=lu=soi=re=a=ve=nir 8
  car=si=je=ta=vais=ren=con=trée 8
  je=se=rais=tom=bé=a=mou=reux=de=toi 10

  le=trente=mai=est=en=fin=ar=ri=vé 9
  après=des=mois=à=en=a=voir=rê=vé 9
  je=tai=of=fert=ta=nou=vel=le=gui=tare 10
  cel=le=dont=tu=me=par=lais=cha=que=soir 10
  et=on=est=par=ti=sur=la=plage 8
  chan=tant=jus=quau=so=leil=cou=chant 8
  sem=bras=sant=en=coreau=so=leil=le=vant 9
  jai=ra=mas=sé=un=pe=tit=co=quillage 9
  je=lai=taillé=en=for=me=de=cœur 8
  après=y=a=voir=pas=sé=des=heures 8
  y=gra=vant=un=a=et=un=n 8
  a=vec=un=de=ces=pré=cieux=cailloux 8
  puis=des=sa=blé=un=bout=de=chaîne 8
  et=je=te=lai=at=ta=ché=à=ton=cou 10
  ce=pe=tit=penden=tif=fa=çon=né=de=mes=mains 11
  es=pé=rant=que=tou=jours=il=soit=à=tes=cô=tés 12
  tom=bant=sur=ta=poi=trine=pour=lé=ter=ni=té 11
  pour=que=mon=cœur=res=teà=ja=mais=contre=le=tien 11

  peut=têtre=que=cest=jus=teun=simple=rêve 8
  un=il=lu=soi=re=a=ve=nir 8
  car=si=je=ta=vais=ren=con=trée 8
  je=se=rais=tom=bé=a=mou=reux=de=toi 10

  ou=peut=têtre=que=ça=nest=pas=un=rêve 9
  mais=plu=tôt=no=tre=a=ve=nir 8
  car=si=on=sest=bien=ren=con=tré 8
  et=je=suis=tom=bé=a=mou=reux=de=toi 10
 • Phonétique : Un Rêve

  ʒə sε kə sa nε pø tεtʁə kœ̃ ʁεvə,
  mε ʒimaʒinə lavəniʁ
  kɔmə si ɔ̃ setε ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
  kɔmə si ʒetε tɔ̃be amuʁø də twa.

  sɑ̃lasɑ̃ dɑ̃ lə kanape,
  ɔ̃ ʁəɡaʁdε lə sεɲœʁ dεz- ano
  ɑ̃ buklə tutə la ʒuʁne,
  ɑ̃ lə paʁsəmɑ̃ də bεze sɑ̃ mo
  kaʁ nu naʁεsjɔ̃ pa də bwaʁə…
  ivʁə- ʒyska nɑ̃ plys puvwaʁ
  ʒə tε pɔʁte ʒysko li,
  tə ɡaʁdɑ̃ ɑ̃tʁə mε bʁa,
  tε sil batɑ̃ kɔ̃tʁə ma ʒu su lε dʁa,
  no dø sufləz- a lynisɔ̃ tutə la nɥi.

  pø tεtʁə kə sε ʒystə œ̃ sɛ̃plə ʁεvə,
  œ̃n- ilyzwaʁə avəniʁ
  kaʁ si ʒə tavε ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
  ʒə səʁε tɔ̃be amuʁø də twa.

  ʁεstoʁɑ̃ ɛ̃djɛ̃ lə midi,
  syʃiz- a vɔlɔ̃te o dine.
  a ʃakə fwa nuz- avɔ̃ tu paʁtaʒe,
  a ʃakə fwa tɔ̃n- asjεtə ʒε fini…
  mε nu navjɔ̃ pa pʁevy sεtə tɔʁnadə,
  sɔʁti sɑ̃ no mɑ̃to
  ʒə tε tənɥ o ʃo,
  mɔ̃ kɔʁ kɔmə œ̃ ʁeʃo puʁ tε pusəz- e dwa si fʁwa
  kaʁ il fəzε bo
  ynə œʁ plys to,
  kɑ̃ dy sjεl tɔ̃bε sεtə dusə lymjεʁə,
  ʁevelɑ̃ lekla də tεz- iø maʁɔ̃ klεʁ
  plys ʁadjø kokœ̃ ʁəɡaʁ ɔ̃bʁe də kɔl,
  kɔmə tε ʃəvø blɔ̃
  dɔ̃ ʒεmε la fasɔ̃,
  kə ty avε də lε deɡaʒe də tɔ̃n- epolə.

  pø tεtʁə kə sε ʒystə œ̃ sɛ̃plə ʁεvə,
  œ̃n- ilyzwaʁə avəniʁ
  kaʁ si ʒə tavε ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
  ʒə səʁε tɔ̃be amuʁø də twa.

  lə tʁɑ̃tə mε εt- ɑ̃fɛ̃ aʁive,
  apʁε dε mwaz- a ɑ̃n- avwaʁ ʁεve
  ʒə tε ɔfεʁ ta nuvεllə ɡitaʁə,
  sεllə dɔ̃ ty mə paʁlε ʃakə swaʁ
  e ɔ̃n- ε paʁti syʁ la plaʒə,
  ʃɑ̃tɑ̃ ʒysko sɔlεj kuʃɑ̃.
  sɑ̃bʁasɑ̃ ɑ̃kɔʁə o sɔlεj ləvɑ̃,
  ʒε ʁamase œ̃ pəti kɔkjaʒə,
  ʒə lε taje ɑ̃ fɔʁmə də kœʁ
  apʁεz- i avwaʁ pase dεz- œʁ,
  i ɡʁavɑ̃ œ̃n- a e œ̃ εn
  avεk œ̃ də sε pʁesjø kaju
  pɥi desable œ̃ bu də ʃεnə
  e ʒə tə lε ataʃe a tɔ̃ ku,
  sə pəti pɑ̃dɑ̃tif fasɔne də mε mɛ̃,
  εspeʁɑ̃ kə tuʒuʁz- il swa a tε kote,
  tɔ̃bɑ̃ syʁ ta pwatʁinə puʁ letεʁnite,
  puʁ kə mɔ̃ kœʁ ʁεstə a ʒamε kɔ̃tʁə lə tjɛ̃.

  pø tεtʁə kə sε ʒystə œ̃ sɛ̃plə ʁεvə,
  œ̃n- ilyzwaʁə avəniʁ
  kaʁ si ʒə tavε ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
  ʒə səʁε tɔ̃be amuʁø də twa,

  u pø tεtʁə kə sa nε pa œ̃ ʁεvə,
  mε plyto nɔtʁə avəniʁ
  kaʁ si, ɔ̃ sε bjɛ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  e ʒə sɥi tɔ̃be amuʁø də twa.
 • Pieds Phonétique : Un Rêve

  ʒə=sεkə=sa=nε=pø=tεtʁə=kœ̃=ʁεvə 8
  mε=ʒi=ma=ʒi=nə=la=və=niʁ 8
  kɔmə=si=ɔ̃=se=tε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  kɔmə=si=ʒe=tε=tɔ̃=be=a=muʁødə=twa 9

  sɑ̃=la=sɑ̃=dɑ̃=lə=ka=na=pe 8
  ɔ̃ʁə=ɡaʁ=dεlə=sε=ɲœʁ=dε=za=no 8
  ɑ̃=bu=klə=tu=tə=la=ʒuʁ=ne 8
  ɑ̃lə=paʁsə=mɑ̃=də=bε=ze=sɑ̃=mo 8
  kaʁ=nu=na=ʁε=sjɔ̃=pa=də=bwaʁə 8
  i=vʁə=ʒys=ka=nɑ̃=plys=pu=vwaʁ 8
  ʒə=tε=pɔʁ=te=ʒys=ko=li 7
  tə=ɡaʁ=dɑ̃=ɑ̃=tʁə=mε=bʁa 7
  tε=sil=batɑ̃kɔ̃tʁə=ma=ʒu=su=lε=dʁa 8
  nodøsuflə=za=ly=ni=sɔ̃=tu=tə=la=nɥi 9

  pøtεtʁə=kə=sε=ʒys=təœ̃=sɛ̃=plə=ʁεvə 8
  œ̃=ni=ly=zwa=ʁə=a=və=niʁ 8
  kaʁ=si=ʒə=ta=vε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  ʒə=sə=ʁε=tɔ̃=be=a=muʁødə=twa 8

  ʁεs=to=ʁɑ̃=ɛ̃=djɛ̃=lə=mi=di 8
  sy=ʃi=za=vɔ=lɔ̃=te=o=di=ne 9
  aʃakə=fwa=nu=za=vɔ̃=tu=paʁ=ta=ʒe 9
  aʃakə=fwa=tɔ̃=na=sjεtə=ʒε=fi=ni 8
  mε=nu=na=vjɔ̃=pa=pʁe=vysεtə=tɔʁnadə 8
  sɔʁ=ti=sɑ̃=no=mɑ̃=to 6
  ʒə=tε=tənɥ=o=ʃo 5
  mɔ̃=kɔʁ=kɔməœ̃=ʁe=ʃo=puʁ=tεpusə=ze=dwa=si=fʁwa 11
  kaʁ=il=fə=zε=bo 5
  y=nə=œ=ʁə=plys=to 6
  kɑ̃=dy=sjεl=tɔ̃bεsεtə=du=sə=ly=mjεʁə 8
  ʁe=ve=lɑ̃=le=kladə=tε=ziø=ma=ʁɔ̃=klεʁ 10
  plys=ʁa=djø=ko=kœ̃=ʁə=ɡaʁ=ɔ̃=bʁe=də=kɔl 11
  kɔ=mə=tε=ʃə=vø=blɔ̃ 6
  dɔ̃=ʒε=mε=la=fa=sɔ̃ 6
  kə=tyavεdə=lε=de=ɡa=ʒe=də=tɔ̃=ne=polə 10

  pøtεtʁə=kə=sε=ʒys=təœ̃=sɛ̃=plə=ʁεvə 8
  œ̃=ni=ly=zwa=ʁə=a=və=niʁ 8
  kaʁ=si=ʒə=ta=vε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  ʒə=sə=ʁε=tɔ̃=be=a=muʁødə=twa 8

  lə=tʁɑ̃tə=mε=ε=tɑ̃=fɛ̃=a=ʁi=ve 9
  a=pʁε=dε=mwa=za=ɑ̃=na=vwaʁ=ʁε=ve 10
  ʒə=tε=ɔ=fεʁ=ta=nu=vεllə=ɡitaʁə 8
  sεllə=dɔ̃=tymə=paʁ=lε=ʃa=kə=swaʁ 8
  e=ɔ̃=nε=paʁ=ti=syʁ=la=plaʒə 8
  ʃɑ̃=tɑ̃=ʒys=ko=sɔ=lεj=ku=ʃɑ̃ 8
  sɑ̃=bʁa=sɑ̃=ɑ̃kɔʁəo=sɔ=lεj=lə=vɑ̃ 8
  ʒε=ʁa=mase=œ̃=pə=ti=kɔ=kjaʒə 8
  ʒə=lε=ta=je=ɑ̃=fɔʁmə=də=kœʁ 8
  a=pʁε=zi=a=vwaʁ=pase=dε=zœʁ 8
  i=ɡʁa=vɑ̃=œ̃=na=e=œ̃=εn 8
  a=vεk=œ̃=də=sε=pʁe=sjø=ka=ju 9
  pɥi=de=sa=ble=œ̃=bu=də=ʃεnə 8
  e=ʒə=tə=lε=a=ta=ʃe=a=tɔ̃=ku 10
  sə=pə=ti=pɑ̃=dɑ̃=tif=fa=sɔ=ne=də=mε=mɛ̃ 12
  εs=pe=ʁɑ̃kə=tu=ʒuʁ=zil=swa=a=tε=ko=te 11
  tɔ̃=bɑ̃=syʁ=ta=pwatʁinə=puʁ=le=tεʁ=ni=te 10
  puʁkə=mɔ̃=kœʁ=ʁεs=təa=ʒa=mεkɔ̃tʁə=lə=tjɛ̃ 9

  pøtεtʁə=kə=sε=ʒys=təœ̃=sɛ̃=plə=ʁεvə 8
  œ̃=ni=ly=zwa=ʁə=a=və=niʁ 8
  kaʁ=si=ʒə=ta=vε=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  ʒə=sə=ʁε=tɔ̃=be=a=muʁødə=twa 8

  u=pøtεtʁə=kə=sa=nε=pa=œ̃=ʁεvə 8
  mε=ply=to=nɔ=tʁə=a=və=niʁ 8
  kaʁ=si=ɔ̃=sε=bjɛ̃=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 8
  e=ʒə=sɥi=tɔ̃=be=a=muʁødə=twa 8

Historique des Modifications

03/05/2018 12:58

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/04/2018 21:35Sétarcos L'hérétique

Quelle plume fluide, bravo encore et chapeau bas....

👍
Auteur de Poésie
05/04/2018 15:43Mick-Jhon

Peut-être un rêve de tous les jours… (pour un toujours)

👍
Auteur de Poésie
06/04/2018 14:12Tulipe Noire

J’ai beaucoup aimé et ton joli écrit et ce très beau rêve et son plaisir de lecture, merci pour le partage, mes amitiés.

👍
Auteur de Poésie
06/04/2018 23:25Nadja Dream

Ton poème se lit jusqu’au bout avec un réel plaisir. .. merci pour ta sensibilité d’expression

👍
Auteur de Poésie
02/05/2018 21:57Mathi

J’ai trouvée celui ci adorables ! Tu à de jolies comparaisons

👍
Auteur de Poésie
24/06/2018 13:47Akros Stikhos

Superbe texte, j’adore!

👍