Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Coup De Foudre…

Poème Amour
Publié le 25/12/2004 20:17

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Guigui07

Coup De Foudre…

Dans la rosée du matin
J’ai rêvé d’une femme d’une grande beauté
Qui me fessait plein de câlin
Cette femme été mon âme sœur que j’ai toujours recherché

Chaque nuit je me met a rêvé d’elle
Je tombe amoureux de cette personne
J’imagine ce quel fait a quoi elle ressemble
Dans ma tête sa voix résonne

Chaque nuit je vois a travers elle ses mouvements
Cette femme je la sens vivre a travers mon cœur
Je sens un amour entre nous deux passionnant
Tous les deux sa finira pas en pleure

Dans un début de soirée où la lumière se faisait rare
Comparé a d’autre j’ai réussi a te retrouvé
J’ai aperçu tes yeux brillé dan le noir
Qui reflété la beauté d’un ciel étoilé.

BRUNO Guillaume
 • Pieds Hyphénique: Coup De Foudre…

  dans=la=ro=sée=du=ma=tin 7
  jai=rê=vé=du=ne=fem=me=du=ne=gran=de=beau=té 13
  qui=me=fes=sait=plein=de=câ=lin 8
  cette=fem=meé=té=mon=â=me=sœur=que=jai=tou=jours=re=cher=ché 15

  cha=que=nuit=je=me=met=a=rê=vé=delle 10
  je=tom=be=a=mou=reux=de=cet=te=per=son=ne 12
  ji=ma=gine=ce=quel=fait=a=quoi=el=le=res=semble 12
  dans=ma=tê=te=sa=voix=ré=son=ne 9

  cha=que=nuit=je=vois=a=tra=vers=elle=ses=mouve=ments 12
  cette=fem=me=je=la=sens=vi=vrea=tra=vers=mon=cœur 12
  je=sens=un=a=mour=en=tre=nous=deux=pas=sion=nant 12
  tous=les=deux=sa=fi=ni=ra=pas=en=pleu=re 11

  dans=un=dé=but=de=soi=rée=où=la=lu=mière=se=fai=sait=rare 15
  com=pa=ré=a=dautre=jai=réus=si=a=te=re=trou=vé 13
  jai=a=per=çu=tes=y=eux=bril=lé=dan=le=noir 12
  qui=re=flé=té=la=beau=té=dun=ciel=é=toi=lé 12

  bru=no=guillau=me 4
 • Phonétique : Coup De Foudre…

  dɑ̃ la ʁoze dy matɛ̃
  ʒε ʁεve dynə famə dynə ɡʁɑ̃də bote
  ki mə fesε plɛ̃ də kalɛ̃
  sεtə famə ete mɔ̃n- amə sœʁ kə ʒε tuʒuʁ ʁəʃεʁʃe

  ʃakə nɥi ʒə mə mεt a ʁεve dεllə
  ʒə tɔ̃bə amuʁø də sεtə pεʁsɔnə
  ʒimaʒinə sə kεl fε a kwa εllə ʁəsɑ̃blə
  dɑ̃ ma tεtə sa vwa ʁezɔnə

  ʃakə nɥi ʒə vwaz- a tʁavεʁz- εllə sε muvəmɑ̃
  sεtə famə ʒə la sɑ̃s vivʁə a tʁavεʁ mɔ̃ kœʁ
  ʒə sɑ̃sz- œ̃n- amuʁ ɑ̃tʁə nu dø pasjɔnɑ̃
  tus lε dø sa finiʁa pa ɑ̃ plœʁə

  dɑ̃z- œ̃ deby də swaʁe u la lymjεʁə sə fəzε ʁaʁə
  kɔ̃paʁe a dotʁə ʒε ʁeysi a tə ʁətʁuve
  ʒε apεʁsy tεz- iø bʁije dɑ̃ lə nwaʁ
  ki ʁəflete la bote dœ̃ sjεl etwale.

  bʁyno ɡjomə
 • Pieds Phonétique : Coup De Foudre…

  dɑ̃=la=ʁo=ze=dy=ma=tɛ̃ 7
  ʒε=ʁε=ve=dy=nə=famə=dy=nə=ɡʁɑ̃=də=bo=te 12
  ki=mə=fe=sε=plɛ̃=də=ka=lɛ̃ 8
  sεtə=fa=məe=te=mɔ̃=na=mə=sœʁ=kə=ʒε=tu=ʒuʁ=ʁə=ʃεʁ=ʃe 15

  ʃa=kə=nɥi=ʒə=mə=mεt=a=ʁε=ve=dεl=lə 11
  ʒə=tɔ̃=bə=a=mu=ʁø=də=sε=tə=pεʁ=sɔ=nə 12
  ʒi=ma=ʒinə=sə=kεl=fε=a=kwa=εl=lə=ʁə=sɑ̃blə 12
  dɑ̃=ma=tε=tə=sa=vwa=ʁe=zɔ=nə 9

  ʃakə=nɥi=ʒə=vwa=za=tʁa=vεʁ=zεllə=sε=mu=və=mɑ̃ 12
  sεtə=fa=mə=ʒə=la=sɑ̃s=vi=vʁəa=tʁa=vεʁ=mɔ̃=kœʁ 12
  ʒə=sɑ̃s=zœ̃=na=muʁ=ɑ̃=tʁə=nu=dø=pa=sjɔ=nɑ̃ 12
  tus=lε=dø=sa=fi=ni=ʁa=pa=ɑ̃=plœ=ʁə 11

  dɑ̃=zœ̃=de=bydə=swa=ʁe=u=la=ly=mjε=ʁə=sə=fə=zε=ʁaʁə 15
  kɔ̃=pa=ʁe=a=dotʁə=ʒε=ʁe=y=si=a=tə=ʁə=tʁu=ve 14
  ʒε=a=pεʁ=sy=tε=zi=ø=bʁi=je=dɑ̃=lə=nwaʁ 12
  ki=ʁə=fle=te=la=bo=te=dœ̃=sjεl=e=twa=le 12

  bʁy=no=ɡj=o=mə 5

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/12/2004 00:00(K)Gothique(K)

jaime bien. . .