Poeme-France : Lecture Écrit Divers

Poeme : La Grande Victoire De L’Empereur

Poème Divers
Publié le 19/09/2017 01:33

L'écrit contient 269 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Guillaume Racidet

A Propos du Poeme

Poème que j’ai retrouvé récemment avec un autre (que je mettrais sûrement plus tard) . Il est un peu spécial, mais bon j’ai quand même voulu le mettre. Bonne lecture.

La Grande Victoire De L’Empereur

Quand l’empereur revint de sa grande victoire
Sous les plus hautes joies du peuple applaudissant
Il était certain qu’il avait gravé l’histoire ;
Et marqué d’un épais sourire grandissant

S’en alla lentement saluer sans angoisse
Ceux qui scandaient son nom pareil qu’un vaste chœur ;
Sous le bruit des sabots sans charité qui froissent
La défaite ainsi que l’amour froissant un cœur !

Les voix retentissaient comme un cri qui s’égare
« Vive notre empereur ! » Qu’ils disaient tels des fous.
Alors que celui-ci marchait vers la fanfare
Où attendaient tous les soldats au garde à vous.

Les regardants un à un, gonfler la poitrine
Mais lorsque tout à coup derrière un beau clairon
Chantonnait fièrement d’une voix enfantine
Un blanc-bec, un marmot, un sale fanfaron,

Ce gavroche à la face encor toute angélique,
Riait intensément d’un grand rire moqueur,
Et les autres garçons pouffaient d’un ton cynique,
Pendant que chaque fille épiaient l’empereur

Avancer vers l’enfant riant jusqu’à l’ivresse,
Le garnement baissa son slip au large trou
Et montra devant tous la blancheur de ses fesses,
En tapotant dessus et d’un rire fou-fou

Dit : « Voilà pour vous je vous salue de l’arrière ! »
Son anus fit rougir adultes et enfants.
« Êtes-vous sur le cul d’observer mon derrière ? »
Les gamins retenaient leurs rires triomphants.

Et l’empereur scruta l’éphèbe, le bel ange
Lui dire toujours d’un rire moqueur et coi,
Qu’entre la forte pluie et la boue très étrange
Il avait le salut de son beau trou du… « – Quoi ? ! »
 • Pieds Hyphénique: La Grande Victoire De L’Empereur

  quand=lem=pe=reur=re=vint=de=sa=gran=de=vic=toire 12
  sous=les=plus=hautes=joies=du=peu=ple=ap=plau=dis=sant 12
  il=é=tait=cer=tain=quil=a=vait=gra=vé=lhis=toire 12
  et=mar=qué=dun=é=pais=sou=ri=re=gran=dis=sant 12

  sen=al=la=len=te=ment=sa=luer=sans=an=gois=se 12
  ceux=qui=s=can=daient=son=nom=pa=reil=quun=vaste=chœur 12
  sous=le=bruit=des=sa=bots=sans=cha=ri=té=qui=froissent 12
  la=dé=faite=ain=si=que=la=mour=frois=sant=un=cœur 12

  les=voix=re=ten=tis=saient=comme=un=cri=qui=sé=gare 12
  vive=no=treem=pe=reur=quils=di=saient=tels=des=fous 12
  a=lors=que=ce=lui=ci=mar=chait=vers=la=fan=fare 12
  où=at=ten=daient=tous=les=sol=dats=au=gar=deà=vous 12

  les=re=gar=dants=un=à=un=gon=fler=la=poi=trine 12
  mais=lors=que=tout=à=coup=der=rière=un=beau=clai=ron 12
  chan=ton=nait=fiè=re=ment=du=ne=voix=en=fan=tine 12
  un=blanc=bec=un=mar=mot=un=sa=le=fan=fa=ron 12

  ce=ga=vrocheà=la=fa=ce=en=cor=tou=te=an=gé=li=que 14
  ria=it=in=ten=sé=ment=dun=grand=ri=re=mo=queur 12
  et=les=autres=gar=çons=pouf=faient=dun=ton=cy=ni=que 12
  pen=dant=que=cha=que=fi=lle=é=piaient=lem=pe=reur 12

  avan=cer=vers=len=fant=ri=ant=jus=quà=li=vres=se 12
  le=gar=ne=ment=bais=sa=son=s=lip=au=lar=ge=trou 13
  et=mon=tra=de=vant=tous=la=blan=cheur=de=ses=fes=ses 13
  en=ta=po=tant=des=sus=et=dun=ri=re=fou=fou 12

  dit=voi=là=pour=vous=je=vous=sa=lue=de=lar=rière 12
  son=a=nus=fit=rou=gir=a=dul=tes=et=en=fants 12
  êtes=vous=sur=le=cul=dob=ser=ver=mon=der=riè=re 13
  les=ga=mins=re=te=naient=leurs=ri=res=tri=om=phants 12

  et=lem=pe=reur=s=cru=ta=lé=phèbe=le=bel=ange 12
  lui=di=re=tou=jours=dun=ri=re=mo=queur=et=coi 12
  quen=tre=la=for=te=pluie=et=la=boue=très=é=trange 12
  il=a=vait=le=sa=lut=de=son=beau=trou=du=quoi 12
 • Phonétique : La Grande Victoire De L’Empereur

  kɑ̃ lɑ̃pəʁœʁ ʁəvɛ̃ də sa ɡʁɑ̃də viktwaʁə
  su lε plys-otə ʒwa dy pəplə aplodisɑ̃
  il etε sεʁtɛ̃ kil avε ɡʁave listwaʁə,
  e maʁke dœ̃n- epε suʁiʁə ɡʁɑ̃disɑ̃

  sɑ̃n- ala lɑ̃təmɑ̃ salɥe sɑ̃z- ɑ̃ɡwasə
  sø ki skɑ̃dε sɔ̃ nɔ̃ paʁεj kœ̃ vastə ʃœʁ,
  su lə bʁɥi dε sabo sɑ̃ ʃaʁite ki fʁwase
  la defεtə ɛ̃si kə lamuʁ fʁwasɑ̃ œ̃ kœʁ !

  lε vwa ʁətɑ̃tisε kɔmə œ̃ kʁi ki seɡaʁə
  « vivə nɔtʁə ɑ̃pəʁœʁ ! » kil dizε tεl dε fus.
  alɔʁ kə səlɥi si maʁʃε vεʁ la fɑ̃faʁə
  u atɑ̃dε tus lε sɔldaz- o ɡaʁdə a vu.

  lε ʁəɡaʁdɑ̃z- œ̃n- a œ̃, ɡɔ̃fle la pwatʁinə
  mε lɔʁskə tut- a ku dəʁjεʁə œ̃ bo klεʁɔ̃
  ʃɑ̃tɔnε fjεʁəmɑ̃ dynə vwa ɑ̃fɑ̃tinə
  œ̃ blɑ̃ bεk, œ̃ maʁmo, œ̃ salə fɑ̃faʁɔ̃,

  sə ɡavʁoʃə a la fasə ɑ̃kɔʁ tutə ɑ̃ʒelikə,
  ʁjε ɛ̃tɑ̃semɑ̃ dœ̃ ɡʁɑ̃ ʁiʁə mɔkœʁ,
  e lεz- otʁə- ɡaʁsɔ̃ pufε dœ̃ tɔ̃ sɛ̃ikə,
  pɑ̃dɑ̃ kə ʃakə fijə epjε lɑ̃pəʁœʁ

  avɑ̃se vεʁ lɑ̃fɑ̃ ʁjɑ̃ ʒyska livʁεsə,
  lə ɡaʁnəmɑ̃ bεsa sɔ̃ slip o laʁʒə tʁu
  e mɔ̃tʁa dəvɑ̃ tus la blɑ̃ʃœʁ də sε fesə,
  ɑ̃ tapɔtɑ̃ dəsyz- e dœ̃ ʁiʁə fu fu

  di : « vwala puʁ vu ʒə vu salɥ də laʁjεʁə ! »
  sɔ̃n- anys fi ʁuʒiʁ adyltəz- e ɑ̃fɑ̃.
  « εtə vu syʁ lə kyl dɔpsεʁve mɔ̃ dəʁjεʁə ? »
  lε ɡamɛ̃ ʁətənε lœʁ ʁiʁə tʁjɔ̃fɑ̃.

  e lɑ̃pəʁœʁ skʁyta lefεbə, lə bεl ɑ̃ʒə
  lɥi diʁə tuʒuʁ dœ̃ ʁiʁə mɔkœʁ e kwa,
  kɑ̃tʁə la fɔʁtə plɥi e la bu tʁεz- etʁɑ̃ʒə
  il avε lə saly də sɔ̃ bo tʁu dy… « kwa ? ! »
 • Pieds Phonétique : La Grande Victoire De L’Empereur

  kɑ̃=lɑ̃=pə=ʁœʁ=ʁə=vɛ̃=də=sa=ɡʁɑ̃=də=vik=twaʁə 12
  su=lε=plys-otə=ʒwa=dy=pə=plə=a=plo=di=sɑ̃ 12
  il=e=tε=sεʁ=tɛ̃=kil=a=vε=ɡʁa=ve=lis=twaʁə 12
  e=maʁ=ke=dœ̃=ne=pε=su=ʁi=ʁə=ɡʁɑ̃=di=sɑ̃ 12

  sɑ̃=na=la=lɑ̃=tə=mɑ̃=sal=ɥe=sɑ̃=zɑ̃=ɡwa=sə 12
  sø=ki=skɑ̃=dε=sɔ̃=nɔ̃=pa=ʁεj=kœ̃=vas=tə=ʃœʁ 12
  su=lə=bʁɥi=dε=sa=bo=sɑ̃=ʃa=ʁi=te=ki=fʁwase 12
  la=de=fε=tə=ɛ̃=sikə=la=muʁ=fʁwa=sɑ̃=œ̃=kœʁ 12

  lε=vwaʁə=tɑ̃=ti=sε=kɔ=mə=œ̃=kʁi=ki=se=ɡaʁə 12
  vivə=nɔ=tʁəɑ̃=pə=ʁœʁ=kil=di=zε=tεl=dε=fus 12
  a=lɔʁ=kə=səl=ɥi=si=maʁ=ʃε=vεʁ=la=fɑ̃=faʁə 12
  u=a=tɑ̃=dε=tus=lε=sɔl=da=zo=ɡaʁdə=a=vu 12

  lε=ʁə=ɡaʁ=dɑ̃=zœ̃=na=œ̃=ɡɔ̃=fle=la=pwa=tʁinə 12
  mε=lɔʁ=skə=tu=ta=kudə=ʁjε=ʁə=œ̃=bo=klε=ʁɔ̃ 12
  ʃɑ̃=tɔ=nε=fjε=ʁə=mɑ̃=dy=nə=vwa=ɑ̃=fɑ̃=tinə 12
  œ̃=blɑ̃=bεk=œ̃=maʁ=mo=œ̃=sa=lə=fɑ̃=fa=ʁɔ̃ 12

  sə=ɡa=vʁoʃəa=la=fasə=ɑ̃=kɔʁ=tu=tə=ɑ̃=ʒe=likə 12
  ʁj=ε=ɛ̃=tɑ̃=se=mɑ̃=dœ̃=ɡʁɑ̃=ʁi=ʁə=mɔ=kœʁ 12
  e=lε=zo=tʁə=ɡaʁ=sɔ̃=pu=fε=dœ̃=tɔ̃=sɛ̃=ikə 12
  pɑ̃=dɑ̃=kə=ʃa=kə=fi=jə=e=pjε=lɑ̃=pə=ʁœʁ 12

  a=vɑ̃=se=vεʁ=lɑ̃=fɑ̃=ʁjɑ̃=ʒys=ka=li=vʁε=sə 12
  lə=ɡaʁ=nə=mɑ̃=bε=sa=sɔ̃=slip=o=laʁ=ʒə=tʁu 12
  e=mɔ̃=tʁadə=vɑ̃=tus=la=blɑ̃=ʃœʁ=də=sε=fe=sə 12
  ɑ̃=ta=pɔ=tɑ̃=də=sy=ze=dœ̃=ʁi=ʁə=fu=fu 12

  di=vwa=la=puʁ=vu=ʒə=vu=salɥ=də=la=ʁjε=ʁə 12
  sɔ̃=na=nys=fi=ʁu=ʒiʁ=a=dyl=tə=ze=ɑ̃=fɑ̃ 12
  εtə=vu=syʁ=lə=kyl=dɔp=sεʁ=ve=mɔ̃=də=ʁjε=ʁə 13
  lε=ɡa=mɛ̃=ʁə=tə=nε=lœʁ=ʁi=ʁə=tʁj=ɔ̃=fɑ̃ 12

  e=lɑ̃=pə=ʁœʁ=skʁy=ta=le=fε=bə=lə=bεl=ɑ̃ʒə 12
  lɥi=di=ʁə=tu=ʒuʁ=dœ̃=ʁi=ʁə=mɔ=kœʁ=e=kwa 12
  kɑ̃=tʁə=la=fɔʁ=tə=plɥi=e=la=bu=tʁε=ze=tʁɑ̃ʒə 12
  il=a=vε=lə=sa=ly=də=sɔ̃=bo=tʁu=dy=kwa 12

Historique des Modifications

16/03/2018 16:22
10/12/2017 10:54
03/12/2017 22:04
08/10/2017 11:41
01/10/2017 12:19
01/10/2017 01:32
29/09/2017 19:20

Récompense

1
2
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/09/2017 23:50Lucky

"Chantais" au 4e paragraphe, 2e vers, s’écrit avec un t (chantait)
Le reste est sympathique mais je ne m’attendais pas du tout à cette histoire apres les 1ères strophes...