Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : L’Amour Exsiste

Poème Amour
Publié le 08/11/2005 18:50

L'écrit contient 381 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Hakim_26861

L’Amour Exsiste

J’ai j’té un oeil derrière c grande tour,
Jai pris large et une route sans retour,
Eloigner des raclures et des vautour,
Loin komme un tolard a ki on ouvre les portes, loin, loin…
Dou l’pire et corp ne forme kun,
Cacher sous un tas d’kilomètre, c la k’j’l’ai vu, c la k’jai su, j’ai trouver l’âme-sœur une vie meilleurs c la k’jai cru,
,

Sur ma life en plein komm une balle
Elle ma donner son âme c’t’amour a l’infini,
Elle ma donner sa vie,
5ans aprés elle ma donner une fille,
Aprés avoir frollé une mort triste,
J’aimerais vou dire ke kel ke part l’amour existe,

L’amour s’trouve la où les gens l’prouve
Avant d’attendre k’un nouveaux cœur s’ouvre,
Et tous prêt d’la haine devine ki tu découvre,
Ce ki ta fé soufflet des montagne et tourner l’crane, dévié le programme et, augmente le shot time ; (oh)
Cousin de la passion c donner la chair de poule, l’émotion le seul a consommer sans modération,
Il as fé tenir un tas d’monde debout, il arrive a donner la force d’allé jusqu’au bout,
Ke tu sois pauvre, chauve, black ou autre chose, des crainte o kiff’c toute ta vie kil l’compose,
Pour se k’on pas encore connu se sentiment, j’persiste à dire ke kelke par l’amour existe.

,

A tous c mômes a ki on a fé croire, ke leur avenir été sur le trottoire, atirer les touriste et faire du gent-ar, Tous c mômes sali par c histoires, ou l’inssèste a pris l’dessus par c porc avec leur pratike babar,
A ce ki grandisse dans les bidonville, pas loin de leur carton et leur bis’,
8pige déjà le cœur hostile,
C femme batus par c fo j’ton,
La peur au ventre, a celle ki reste enfermé a la maison ;
Et des exemple j’en ai des tas et des tas, faire vomir les trippes des aveugles dans se putain d’état.
Si j’parle, a c victime pour ki la vie décide,
Jaimerai leur dire (jaimerais leurs dire) , ke kelke part l’amour existe.
 • Pieds Hyphénique: L’Amour Exsiste

  jai=j=té=un=oeil=der=rière=c=gran=de=tour 11
  jai=pris=lar=geet=une=rou=te=sans=re=tour 10
  eloi=gner=des=ra=clu=res=et=des=vau=tour 10
  loin=kommeun=to=lard=a=ki=on=ou=vre=les=por=tes=loin=loin 14
  dou=l=pi=re=et=corp=ne=for=me=kun 10
  ca=cher=sous=un=tas=d=ki=lo=mètre=c=la=kj=lai=vu=c=la=k=jai=su=jai=trou=ver=lâ=me=sœur=u=ne=vie=meilleurs=c=la=k=jai=cru 34
  1

  sur=ma=li=fe=en=plein=komm=u=ne=balle 10
  elle=ma=don=ner=son=â=me=c=ta=mour=a=lin=fi=ni 14
  el=le=ma=don=ner=sa=vie 7
  cinq=ans=a=prés=elle=ma=don=ner=une=fille 10
  aprés=a=voir=frol=lé=u=ne=mort=tris=te 10
  jaime=rais=vou=di=re=ke=kel=ke=part=la=mour=existe 12

  la=mour=strou=ve=la=où=les=gens=l=prouve 10
  avant=dat=ten=dre=kun=nou=veaux=cœur=sou=vre 10
  et=tous=prêt=d=la=haine=de=vi=ne=ki=tu=dé=couvre 13
  ce=ki=ta=fé=souf=flet=des=mon=tagneet=tour=ner=l=cra=ne=dé=vié=le=pro=gram=me=et=aug=men=te=le=shot=ti=me=oh 29
  cou=sin=de=la=pas=sion=c=don=ner=la=chair=de=poule=lé=mo=tion=le=seul=a=con=som=mer=sans=mo=dé=ra=tion 27
  il=as=fé=te=nir=un=tas=d=monde=de=bout=il=ar=ri=vea=don=ner=la=for=ce=dal=lé=jus=quau=bout 25
  ke=tu=sois=pauvre=chau=ve=bla=ck=ou=au=tre=cho=se=des=crain=teo=kiffc=tou=te=ta=vie=kil=l=com=pose 25
  pour=se=kon=pas=en=core=con=nu=se=sen=ti=ment=j=per=sis=teà=di=re=ke=kel=ke=par=la=mour=existe 25

  1

  a=tous=c=mômes=a=ki=on=a=fé=croi=re=ke=leur=a=ve=nir=é=té=sur=le=trot=toi=re=a=ti=rer=les=tou=ris=teet=fai=re=du=gent=tar=tous=c=mô=mes=sa=li=par=c=his=toi=res=ou=lins=sès=te=a=pris=l=des=sus=par=c=porc=a=vec=leur=pra=ti=ke=ba=bar 66
  a=ce=ki=gran=disse=dans=les=bi=don=ville=pas=loin=de=leur=car=ton=et=leur=bis 19
  hu=it=pi=ge=dé=jà=le=cœur=hos=tile 10
  c=fem=me=ba=tus=par=c=fo=j=ton 10
  la=peur=au=ventre=a=cel=le=ki=res=teen=fer=mé=a=la=mai=son 16
  et=des=exem=ple=jen=ai=des=tas=et=des=tas=faire=vo=mir=les=trip=pes=des=a=veu=gles=dans=se=pu=tain=dé=tat 27
  si=j=par=le=a=c=vic=time=pour=ki=la=vie=dé=cide 14
  jaime=rai=leur=di=re=jai=me=rais=leurs=di=re=ke=kel=ke=part=la=mour=existe 18
 • Phonétique : L’Amour Exsiste

  ʒε ʒte œ̃n- ɔεj dəʁjεʁə se ɡʁɑ̃də tuʁ,
  ʒε pʁi laʁʒə e ynə ʁutə sɑ̃ ʁətuʁ,
  əlwaɲe dε ʁaklyʁəz- e dε votuʁ,
  lwɛ̃ kɔmə œ̃ tɔlaʁ a ki ɔ̃n- uvʁə lε pɔʁtə, lwɛ̃, lwɛ̃…
  du lpiʁə e kɔʁp nə fɔʁmə kœ̃,
  kaʃe suz- œ̃ tas dkilɔmεtʁə, se la kʒlε vy, se la kʒε sy, ʒε tʁuve lamə sœʁ ynə vi mεjœʁ se la kʒε kʁy,
  ,

  syʁ ma lifə ɑ̃ plɛ̃ kɔm ynə balə
  εllə ma dɔne sɔ̃n- amə stamuʁ a lɛ̃fini,
  εllə ma dɔne sa vi,
  sɛ̃k ɑ̃ apʁez- εllə ma dɔne ynə fijə,
  apʁez- avwaʁ fʁɔle ynə mɔʁ tʁistə,
  ʒεməʁε vu diʁə kə kεl kə paʁ lamuʁ εɡzistə,

  lamuʁ stʁuvə la u lε ʒɑ̃ lpʁuvə
  avɑ̃ datɑ̃dʁə kœ̃ nuvo kœʁ suvʁə,
  e tus pʁε dla-εnə dəvinə ki ty dekuvʁə,
  sə ki ta fe suflε dε mɔ̃taɲə e tuʁne lkʁanə, devje lə pʁɔɡʁamə e, oɡmɑ̃tə lə ʃo timə, (ɔ)
  kuzɛ̃ də la pasjɔ̃ se dɔne la ʃεʁ də pulə, lemɔsjɔ̃ lə səl a kɔ̃sɔme sɑ̃ mɔdeʁasjɔ̃,
  il a fe təniʁ œ̃ tas dmɔ̃də dəbu, il aʁivə a dɔne la fɔʁsə dale ʒysko bu,
  kə ty swa povʁə, ʃovə, blak u otʁə ʃozə, dε kʁɛ̃tə o kifse tutə ta vi kil lkɔ̃pozə,
  puʁ sə kɔ̃ pa ɑ̃kɔʁə kɔny sə sɑ̃timɑ̃, ʒpεʁsistə a diʁə kə kεlkə paʁ lamuʁ εɡzistə.

  ,

  a tus se moməz- a ki ɔ̃n- a fe kʁwaʁə, kə lœʁ avəniʁ ete syʁ lə tʁɔtwaʁə, atiʁe lε tuʁistə e fεʁə dy ʒɑ̃ taʁ, tus se momə sali paʁ se istwaʁə, u lɛ̃sεstə a pʁi ldəsy paʁ se pɔʁk avεk lœʁ pʁatikə babaʁ,
  a sə ki ɡʁɑ̃disə dɑ̃ lε bidɔ̃vilə, pa lwɛ̃ də lœʁ kaʁtɔ̃ e lœʁ bis,
  ɥi piʒə deʒa lə kœʁ ɔstilə,
  se famə batys paʁ se fo ʒtɔ̃,
  la pœʁ o vɑ̃tʁə, a sεllə ki ʁεstə ɑ̃fεʁme a la mεzɔ̃,
  e dεz- εɡzɑ̃plə ʒɑ̃n- ε dε tas e dε tas, fεʁə vɔmiʁ lε tʁipə dεz- avøɡlə dɑ̃ sə pytɛ̃ deta.
  si ʒpaʁlə, a se viktimə puʁ ki la vi desidə,
  ʒεməʁε lœʁ diʁə (ʒεməʁε lœʁ diʁə) , kə kεlkə paʁ lamuʁ εɡzistə.
 • Pieds Phonétique : L’Amour Exsiste

  ʒε=ʒte=œ̃=nɔ=εj=də=ʁjε=ʁə=se=ɡʁɑ̃=də=tuʁ 12
  ʒε=pʁi=laʁ=ʒə=e=y=nə=ʁu=tə=sɑ̃=ʁə=tuʁ 12
  ə=lwa=ɲe=dε=ʁa=klyʁə=ze=dε=vo=tuʁ 10
  lwɛ̃=kɔməœ̃=tɔ=laʁ=a=ki=ɔ̃=nu=vʁə=lε=pɔʁ=tə=lwɛ̃=lwɛ̃ 14
  du=lpi=ʁə=e=kɔʁp=nə=fɔʁ=mə=kœ̃ 9
  ka=ʃe=su=zœ̃=tas=dki=lɔ=mεtʁə=se=la=kʒlε=vy=se=la=kʒε=sy=ʒε=tʁu=ve=la=mə=sœʁ=y=nə=vi=mε=jœʁ=se=la=kʒε=kʁy 31
  1

  syʁ=ma=li=fə=ɑ̃=plɛ̃=kɔm=y=nə=balə 10
  εllə=ma=dɔ=ne=sɔ̃=namə=sta=muʁ=a=lɛ̃=fi=ni 12
  εl=lə=ma=dɔ=ne=sa=vi 7
  sɛ̃k=ɑ̃=a=pʁe=zεllə=ma=dɔ=ne=ynə=fijə 10
  a=pʁe=za=vwaʁ=fʁɔ=le=y=nə=mɔʁ=tʁistə 10
  ʒεmə=ʁε=vu=di=ʁə=kə=kεl=kə=paʁ=la=muʁ=εɡ=zistə 13

  la=muʁ=stʁu=və=la=u=lε=ʒɑ̃=lpʁu=və 10
  a=vɑ̃=da=tɑ̃=dʁə=kœ̃=nu=vo=kœʁ=suvʁə 10
  e=tus=pʁε=dla-εnə=də=vi=nə=ki=ty=de=kuvʁə 12
  sə=ki=ta=fe=su=flε=dε=mɔ̃=taɲəe=tuʁ=ne=lkʁa=nə=de=vje=lə=pʁɔ=ɡʁa=mə=e=oɡ=mɑ̃=tə=lə=ʃo=ti=mə=ɔ 28
  ku=zɛ̃də=la=pa=sjɔ̃=se=dɔ=ne=la=ʃεʁ=də=pu=lə=le=mɔ=sjɔ̃=lə=səl=a=kɔ̃=sɔ=me=sɑ̃=mɔ=de=ʁa=sjɔ̃ 27
  il=a=fe=tə=niʁ=œ̃=tas=dmɔ̃də=də=bu=il=a=ʁi=vəa=dɔ=ne=la=fɔʁ=sə=da=le=ʒys=ko=bu 24
  kə=ty=swa=povʁə=ʃo=və=blak=u=o=tʁə=ʃo=zə=dε=kʁɛ̃=təo=kif=se=tu=tə=ta=vi=kil=lkɔ̃=pozə 24
  puʁsə=kɔ̃=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=kɔ=ny=sə=sɑ̃=ti=mɑ̃=ʒpεʁ=sis=təa=di=ʁə=kə=kεl=kə=paʁ=la=muʁ=εɡ=zistə 25

  1

  a=tus=se=momə=za=ki=ɔ̃=na=fe=kʁwa=ʁə=kə=lœʁ=a=və=niʁ=e=te=syʁ=lə=tʁɔ=twa=ʁə=a=ti=ʁe=lε=tu=ʁis=təe=fε=ʁə=dy=ʒɑ̃=taʁ=tus=se=mo=mə=sa=li=paʁ=se=is=twa=ʁə=u=lɛ̃=sεs=tə=a=pʁi=ldə=sy=paʁ=se=pɔʁk=a=vεk=lœʁ=pʁa=ti=kə=ba=baʁ 65
  asə=ki=ɡʁɑ̃=di=sə=dɑ̃=lε=bi=dɔ̃=vi=lə=pa=lwɛ̃=də=lœʁ=kaʁ=tɔ̃=e=lœʁ=bis 20
  ɥi=pi=ʒə=de=ʒa=lə=kœʁ=ɔs=ti=lə 10
  se=fa=mə=ba=tys=paʁ=se=fo=ʒtɔ̃ 9
  la=pœʁ=o=vɑ̃tʁə=a=sεllə=ki=ʁεs=təɑ̃=fεʁ=me=a=la=mε=zɔ̃ 15
  e=dε=zεɡ=zɑ̃plə=ʒɑ̃=nε=dε=tas=e=dε=tas=fε=ʁə=vɔ=miʁ=lε=tʁi=pə=dε=za=vø=ɡlə=dɑ̃=sə=py=tɛ̃=de=ta 28
  si=ʒpaʁlə=a=se=vik=ti=mə=puʁ=ki=la=vi=de=sidə 13
  ʒεmə=ʁε=lœʁ=di=ʁə=ʒε=mə=ʁε=lœʁ=di=ʁə=kə=kεl=kə=paʁ=la=muʁ=εɡ=zistə 19

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/10/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.