Poeme-France : Lecture Écrit Existence

Slam : Je Suis Pas Du Genre…

Slam Existence
Publié le 13/10/2021 20:06

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 9 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Hakroche

Je Suis Pas Du Genre…

Je suis pas du genre à demander de l’aide
Mais à proposer la mienne.
Je te refile mes remèdes
Et je mord le bâton quand la Douleur me malmène.

Je suis pas du genre à Recevoir
Mais à Donner souvent sans Compter
Je suis plus sûr de bien Percevoir
Les Données sur le Mérite et la Bonté.

Je suis pas du genre sur lequel on se Retourne
Plutôt à qui on évite le Regard
Le Jugement est un Chemin dont je me Détourne
Même si en face, Nul ne s’en prive à mon égard

Je suis pas du genre à faire des Promesses
Mais quand tu t’y attends le moins, je fais des Prouesses
C’est la Confiance que l’on me porte que je protège
La Déception pourrait la faire finir avec des Prothèses.

Je suis pas du genre à trainer, à boire ou à fumer… même pas tenté
Je squatte chez moi ou dans des lieux peu fréquentés
Et j’me demande où se vit la vie, le jour, la nuit
Puisque la Mienne se morfond dans l’ennuie.

J’ai pas l’impression d’avoir eu le Choix
Sur ces éléments qui font de moi ce que je suis
Parfois je donnerai ma Démission avec joie
Pour devenir quelqu’un de complètement différent aujourd’hui.

Combien m’ont dit que je mériterais d’être heureux ? (Juste un ego qu’on flatte ? )
Pour si peu qui s’affaire à cette tâche ingrate
Que faire d’une prétendue si belle âme, sérieux
Je l’entâcherai bien si ça me permettrait de me sentir mieux !

Moi qui était persuadé de Revivre Entièrement
Il m’en faut peu pour ressortir ma tête d’enterrement…
Orphelin à la recherche de mes Semblables
L’impression qu’ils sont tous partis en me laissant là sans blague…

La vérité c’est qu’on ne me changera pas quoi qu’il se passe
Pauvre vieux quarantenaire
J’assumerai mes parts d’ombre et de lumière
Puisque personne ne le fera à ma place.
 • Pieds Hyphénique: Je Suis Pas Du Genre…

  je=suis=pas=du=gen=re=à=de=man=der=de=laide 12
  mais=à=pro=po=ser=la=mien=ne 8
  je=te=re=fi=le=mes=re=mè=des 9
  et=je=mord=le=bâ=ton=quand=la=dou=leur=me=mal=mène 13

  je=suis=pas=du=gen=re=à=re=ce=voir 10
  mais=à=don=ner=sou=vent=sans=comp=ter 9
  je=suis=plus=sûr=de=bien=per=ce=voir 9
  les=don=nées=sur=le=mé=ri=te=et=la=bon=té 12

  je=suis=pas=du=genre=sur=le=quel=on=se=re=tourne 12
  plu=tôt=à=qui=on=é=vi=te=le=re=gard 11
  le=juge=ment=est=un=che=min=dont=je=me=dé=tourne 12
  même=si=en=face=nul=ne=sen=pri=veà=mon=é=gard 12

  je=suis=pas=du=gen=re=à=fai=re=des=pro=messes 12
  mais=quand=tu=ty=at=tends=le=moins=je=fais=des=prouesses 12
  cest=la=con=fiance=que=lon=me=porte=que=je=pro=tège 12
  la=dé=cep=tion=pour=rait=la=faire=fi=nir=a=vec=des=pro=thèses 15

  je=suis=pas=du=genreà=trai=ner=à=boireou=à=fu=mer=même=pas=ten=té 16
  je=s=quat=te=chez=moi=ou=dans=des=lieux=peu=fré=quen=tés 14
  et=j=me=de=mandeoù=se=vit=la=vie=le=jour=la=nuit 13
  puis=que=la=mien=ne=se=mor=fond=dans=len=nuie 11

  jai=pas=lim=pres=si=on=da=voir=eu=le=choix 11
  sur=ces=élé=ments=qui=font=de=moi=ce=que=je=suis 12
  par=fois=je=donne=rai=ma=dé=mis=sion=a=vec=joie 12
  pour=de=ve=nir=quel=quun=de=com=plète=ment=dif=férent=au=jourdhui 14

  com=bien=mont=dit=que=je=mé=rite=rais=dêtre=heu=reux=jus=teun=e=go=quon=flat=te 19
  pour=si=peu=qui=saf=faireà=cet=te=tâ=che=in=grate 12
  que=faire=dune=préten=due=si=bel=le=â=me=sé=rieux 12
  je=len=tâ=che=rai=bien=si=ça=me=permet=trait=de=me=sen=tir=mieux 16

  moi=qui=é=tait=per=sua=dé=de=re=vivreen=tière=ment 12
  il=men=faut=peu=pour=res=sor=tir=ma=tête=den=terre=ment 13
  or=phe=lin=à=la=re=cher=che=de=mes=sem=blables 12
  limpres=sion=quils=sont=tous=par=tis=en=me=lais=sant=là=sans=bla=gue 15

  la=vé=ri=té=cest=quon=ne=me=change=ra=pas=quoi=quil=se=passe 15
  pau=vre=vieux=qua=ran=te=nai=re 8
  jas=su=me=rai=mes=parts=dom=bre=et=de=lu=mière 12
  puis=que=per=son=ne=ne=le=fe=ra=à=ma=place 12
 • Phonétique : Je Suis Pas Du Genre…

  ʒə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə a dəmɑ̃de də lεdə
  mεz- a pʁɔpoze la mjεnə.
  ʒə tə ʁəfilə mε ʁəmεdə
  e ʒə mɔʁ lə batɔ̃ kɑ̃ la dulœʁ mə malmεnə.

  ʒə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə a ʁəsəvwaʁ
  mεz- a dɔne suvɑ̃ sɑ̃ kɔ̃te
  ʒə sɥi plys syʁ də bjɛ̃ pεʁsəvwaʁ
  lε dɔne syʁ lə meʁitə e la bɔ̃te.

  ʒə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə syʁ ləkεl ɔ̃ sə ʁətuʁnə
  plyto a ki ɔ̃n- evitə lə ʁəɡaʁ
  lə ʒyʒəmɑ̃ εt- œ̃ ʃəmɛ̃ dɔ̃ ʒə mə detuʁnə
  mεmə si ɑ̃ fasə, nyl nə sɑ̃ pʁivə a mɔ̃n- eɡaʁ

  ʒə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə a fεʁə dε pʁɔmesə
  mε kɑ̃ ty ti atɑ̃ lə mwɛ̃, ʒə fε dε pʁuesə
  sε la kɔ̃fjɑ̃sə kə lɔ̃ mə pɔʁtə kə ʒə pʁɔtεʒə
  la desεpsjɔ̃ puʁʁε la fεʁə finiʁ avεk dε pʁɔtεzə.

  ʒə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə a tʁεne, a bwaʁə u a fyme… mεmə pa tɑ̃te
  ʒə skatə ʃe mwa u dɑ̃ dε ljø pø fʁekɑ̃te
  e ʒmə dəmɑ̃də u sə vit la vi, lə ʒuʁ, la nɥi
  pɥiskə la mjεnə sə mɔʁfɔ̃ dɑ̃ lɑ̃nɥi.

  ʒε pa lɛ̃pʁesjɔ̃ davwaʁ y lə ʃwa
  syʁ sεz- elemɑ̃ ki fɔ̃ də mwa sə kə ʒə sɥi
  paʁfwa ʒə dɔnəʁε ma demisjɔ̃ avεk ʒwa
  puʁ dəvəniʁ kεlkœ̃ də kɔ̃plεtəmɑ̃ difeʁɑ̃ oʒuʁdɥi.

  kɔ̃bjɛ̃ mɔ̃ di kə ʒə meʁitəʁε dεtʁə œʁø ? (ʒystə œ̃n- əɡo kɔ̃ flatə ? )
  puʁ si pø ki safεʁə a sεtə taʃə ɛ̃ɡʁatə
  kə fεʁə dynə pʁetɑ̃dɥ si bεllə amə, seʁjø
  ʒə lɑ̃taʃəʁε bjɛ̃ si sa mə pεʁmεtʁε də mə sɑ̃tiʁ mjø !

  mwa ki etε pεʁsɥade də ʁəvivʁə ɑ̃tjεʁəmɑ̃
  il mɑ̃ fo pø puʁ ʁəsɔʁtiʁ ma tεtə dɑ̃tεʁəmɑ̃…
  ɔʁfəlɛ̃ a la ʁəʃεʁʃə də mε sɑ̃blablə
  lɛ̃pʁesjɔ̃ kil sɔ̃ tus paʁtiz- ɑ̃ mə lεsɑ̃ la sɑ̃ blaɡ…

  la veʁite sε kɔ̃ nə mə ʃɑ̃ʒəʁa pa kwa kil sə pasə
  povʁə vjø kaʁɑ̃tənεʁə
  ʒasyməʁε mε paʁ dɔ̃bʁə e də lymjεʁə
  pɥiskə pεʁsɔnə nə lə fəʁa a ma plasə.
 • Pieds Phonétique : Je Suis Pas Du Genre…

  ʒə=sɥi=pa=dy=ʒɑ̃=ʁə=a=də=mɑ̃=de=də=lε=də 13
  mε=za=pʁɔ=po=ze=la=mj=ε=nə 9
  ʒə=tə=ʁə=fi=lə=mε=ʁə=mε=də 9
  e=ʒə=mɔʁ=lə=ba=tɔ̃=kɑ̃=la=du=lœʁ=mə=mal=mε=nə 14

  ʒə=sɥi=pa=dy=ʒɑ̃=ʁə=a=ʁə=sə=vwaʁ 10
  mε=za=dɔ=ne=su=vɑ̃=sɑ̃=kɔ̃=te 9
  ʒə=sɥi=plys=syʁ=də=bj=ɛ̃=pεʁ=sə=vwaʁ 10
  lε=dɔ=ne=syʁ=lə=me=ʁi=tə=e=la=bɔ̃=te 12

  ʒə=sɥi=pa=dy=ʒɑ̃=ʁə=syʁ=lə=kεl=ɔ̃=sə=ʁə=tuʁ=nə 14
  ply=to=a=ki=ɔ̃=ne=vi=tə=lə=ʁə=ɡaʁ 11
  lə=ʒy=ʒə=mɑ̃=ε=tœ̃=ʃə=mɛ̃=dɔ̃=ʒə=mə=de=tuʁ=nə 14
  mεmə=si=ɑ̃=fa=sə=nyl=nə=sɑ̃=pʁi=və=a=mɔ̃=ne=ɡaʁ 14

  ʒə=sɥi=pa=dy=ʒɑ̃=ʁə=a=fε=ʁə=dε=pʁɔ=me=sə 13
  mε=kɑ̃=ty=ti=a=tɑ̃=lə=mwɛ̃=ʒə=fε=dε=pʁu=e=sə 14
  sε=la=kɔ̃=fjɑ̃=sə=kə=lɔ̃=mə=pɔʁ=tə=kə=ʒə=pʁɔ=tεʒə 14
  la=de=sεp=sjɔ̃=puʁ=ʁε=la=fεʁə=fi=niʁ=a=vεk=dε=pʁɔtεzə 14

  ʒə=sɥi=pa=dy=ʒɑ̃ʁəa=tʁε=ne=a=bwaʁəu=a=fy=me=mεmə=pa=tɑ̃=te 16
  ʒə=ska=tə=ʃe=mwa=u=dɑ̃=dε=lj=ø=pø=fʁe=kɑ̃=te 14
  e=ʒmə=də=mɑ̃=də=u=sə=vit=la=vi=lə=ʒuʁ=la=nɥi 14
  pɥis=kə=la=mj=ε=nə=sə=mɔʁ=fɔ̃=dɑ̃=lɑ̃n=ɥi 12

  ʒε=pa=lɛ̃=pʁe=sj=ɔ̃=da=vwaʁ=y=lə=ʃwa 11
  syʁ=sε=ze=le=mɑ̃=ki=fɔ̃=də=mwa=sə=kə=ʒə=sɥi 13
  paʁ=fwa=ʒə=dɔ=nə=ʁε=ma=de=mi=sj=ɔ̃=a=vεk=ʒwa 14
  puʁdə=və=niʁ=kεl=kœ̃=də=kɔ̃plεtə=mɑ̃=di=fe=ʁɑ̃=o=ʒuʁ=dɥi 14

  kɔ̃=bjɛ̃mɔ̃dikə=ʒə=me=ʁi=tə=ʁε=dε=tʁə=œ=ʁø=ʒys=təœ̃=nə=ɡo=kɔ̃=fla=tə 18
  puʁ=si=pø=ki=sa=fε=ʁə=a=sε=tə=ta=ʃə=ɛ̃=ɡʁatə 14
  kə=fε=ʁə=dy=nə=pʁe=tɑ̃dɥ=si=bεl=lə=a=mə=se=ʁjø 14
  ʒə=lɑ̃taʃə=ʁε=bjɛ̃=si=samə=pεʁ=mε=tʁε=də=mə=sɑ̃=tiʁ=mjø 14

  mwa=ki=e=tε=pεʁ=sɥa=de=də=ʁə=vivʁə=ɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃ 14
  il=mɑ̃=fo=pø=puʁʁə=sɔʁ=tiʁ=ma=tε=tə=dɑ̃=tε=ʁə=mɑ̃ 14
  ɔʁ=fə=lɛ̃=a=la=ʁə=ʃεʁ=ʃə=də=mε=sɑ̃=bla=blə 13
  lɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kil=sɔ̃=tus=paʁ=ti=zɑ̃mə=lε=sɑ̃=la=sɑ̃=blaɡ 14

  la=ve=ʁi=te=sεkɔ̃nə=mə=ʃɑ̃=ʒə=ʁa=pa=kwa=kil=sə=pasə 14
  po=vʁə=vj=ø=ka=ʁɑ̃=tə=nε=ʁə 9
  ʒa=sy=mə=ʁε=mε=paʁ=dɔ̃=bʁə=e=də=ly=mjεʁ=ə 13
  pɥis=kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=lə=fə=ʁa=a=ma=pla=sə 13

Historique des Modifications

13/10/2021 20:09

Récompense

0
2
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.