Poeme-France : Lecture Écrit Voyage

Poeme : Au Soleil

Poème Voyage
Publié le 30/06/2020 07:04

L'écrit contient 346 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Forme poétique utilisée

Acrostiche

Poete : Hassan Hyjazi

Au Soleil

Au soleil, je sortirai ma crinière
Avec une barbe qui ne date pas d’hier
J’irai me bronzer sur la plage
Sur une île presque sauvage
Avec un parasol dans mon verre
Et mes problèmes loin derrière
J’aimerai un endroit qui m’accueille
Où j’y serais pour me détendre seul
Je baignerai dans cette eau si claire
Qu’on ne dirait pas que je suis perdu en mer
Au soleil, j’observerai sur un hamac
Ton coucher si beau et coloré sans arnaque
Je verrai ce clair de lune à côté d’un feu de camp
Chantant avant de m’endormir paisiblement
Loin de toutes contrées vivant à la Robinson
Avec tout ce qu’il faut, de l’eau et une maison
Au soleil, j’aimerais avoir des ailes et voler haut
Oui, avec les beaux goélands
Même si j’aurai très chaud sûrement
J’voudrais vivre sous les tropiques
Des palmiers, une forêt, des moustiques
Une faune et une flore aquatique
Au soleil, en été si possible
Pour observer ses rayons fort et incroyable
Me toucher et réchauffer le sable
Sur lequel j’établirai des châteaux-forts qui tiendront
Le temps de la saison
Car la pluie arrive avec dévotion
Mais j’aurai profité de mes créations
Au soleil, je voudrais commencer à vivre
Dans sa lumière qui éclaire le pire
Et le façonne pour en faire des rires
Contre les dangers qui ne m’atteindront point
Si je me protège avec soin
Je dis n’importe quoi, je perds mes moyens
En imaginant des choses que je voudrais bien
Rajouter pour perfectionner ce monde irréel
On croirait à une liste au père noël
Mais je peux me l’offrir, c’est potentiel
Oh, oui, dans un rêve cruel
Car finissant trop vite
Il me plonge dans un quotidien que j’évite
J’y ai pensé longtemps
A ses vacances rêvées qui font semblant
De se dissimuler dans un monde si grand
Je garde cet espoir qui me ment
Mais c’est un calmant qui me rend
En retour un sourire seyant.
 • Pieds Hyphénique: Au Soleil

  au=so=leil=je=sor=ti=rai=ma=cri=nière 10
  a=vec=une=bar=be=qui=ne=date=pas=dhier 10
  ji=rai=me=bron=zer=sur=la=pla=ge 9
  sur=u=ne=î=le=pres=que=sau=va=ge 10
  a=vec=un=pa=ra=sol=dans=mon=ver=re 10
  et=mes=pro=blè=mes=loin=der=ri=è=re 10
  jai=me=rai=un=en=droit=qui=mac=cuei=lle 10
  où=jy=se=rais=pour=me=dé=ten=dre=seul 10
  je=bai=gne=rai=dans=cet=te=eau=si=claire 10
  quon=ne=di=rait=pas=que=je=suis=per=du=en=mer 12
  au=so=leil=job=serve=rai=sur=un=ha=mac 10
  ton=cou=cher=si=beau=et=co=lo=ré=sans=ar=naque 12
  je=ver=rai=ce=clair=de=luneà=cô=té=dun=feu=de=camp 13
  chan=tant=a=vant=de=men=dor=mir=pai=sible=ment 11
  loin=de=toutes=con=trées=vi=vant=à=la=ro=bin=son 12
  a=vec=tout=ce=quil=faut=de=leau=et=une=mai=son 12
  au=so=leil=jaime=rais=a=voir=des=ailes=et=vo=ler=haut 13
  oui=a=vec=les=beaux=go=é=lands 8
  mê=me=si=jau=rai=très=chaud=sû=re=ment 10
  jvou=drais=vi=vre=sous=les=tro=piques 8
  des=pal=miers=u=ne=fo=rêt=des=mous=tiques 10
  une=fau=neet=u=ne=flo=re=a=qua=tique 10
  au=so=leil=en=é=té=si=pos=si=ble 10
  pour=ob=ser=ver=ses=rayons=fort=et=in=croyable 10
  me=tou=cher=et=ré=chauf=fer=le=sa=ble 10
  sur=le=quel=jé=ta=bli=rai=des=châ=teaux=forts=qui=tien=dront 14
  le=temps=de=la=sai=son 6
  car=la=pluie=ar=rive=a=vec=dé=vo=tion 10
  mais=jau=rai=pro=fi=té=de=mes=cré=a=tions 11
  au=so=leil=je=vou=drais=commen=cer=à=vivre 10
  dans=sa=lu=mière=qui=é=clai=re=le=pire 10
  et=le=fa=çonne=pour=en=fai=re=des=rires 10
  contre=les=dan=gers=qui=ne=mat=tein=dront=point 10
  si=je=me=pro=tè=ge=a=vec=soin 9
  je=dis=nim=por=te=quoi=je=perds=mes=moyens 10
  en=i=ma=gi=nant=des=choses=que=je=vou=drais=bien 12
  ra=jou=ter=pour=per=fec=tion=ner=ce=monde=ir=réel 12
  on=croi=rait=à=une=lis=teau=pè=re=noël 10
  mais=je=peux=me=lof=frir=cest=po=ten=tiel 10
  oh=oui=dans=un=rê=ve=cru=el 8
  car=fi=nis=sant=trop=vi=te 7
  il=me=plonge=dans=un=quo=ti=dien=que=jé=vite 11
  jy=ai=pen=sé=long=temps 6
  a=ses=va=cances=rê=vées=qui=font=sem=blant 10
  de=se=dis=si=mu=ler=dans=un=monde=si=grand 11
  je=gar=de=cet=es=poir=qui=me=ment 9
  mais=cest=un=cal=mant=qui=me=rend 8
  en=re=tour=un=sou=ri=re=sey=ant 9
 • Phonétique : Au Soleil

  o sɔlεj, ʒə sɔʁtiʁε ma kʁinjεʁə
  avεk ynə baʁbə ki nə datə pa djεʁ
  ʒiʁε mə bʁɔ̃ze syʁ la plaʒə
  syʁ ynə ilə pʁεskə sovaʒə
  avεk œ̃ paʁazɔl dɑ̃ mɔ̃ veʁə
  e mε pʁɔblεmə lwɛ̃ dəʁjεʁə
  ʒεməʁε œ̃n- ɑ̃dʁwa ki makœjə
  u ʒi səʁε puʁ mə detɑ̃dʁə səl
  ʒə bεɲəʁε dɑ̃ sεtə o si klεʁə
  kɔ̃ nə diʁε pa kə ʒə sɥi pεʁdy ɑ̃ mεʁ
  o sɔlεj, ʒɔpsεʁvəʁε syʁ œ̃-amak
  tɔ̃ kuʃe si bo e kɔlɔʁe sɑ̃z- aʁnakə
  ʒə veʁε sə klεʁ də lynə a kote dœ̃ fø də kɑ̃
  ʃɑ̃tɑ̃ avɑ̃ də mɑ̃dɔʁmiʁ pεzibləmɑ̃
  lwɛ̃ də tutə kɔ̃tʁe vivɑ̃ a la ʁɔbɛ̃sɔ̃
  avεk tu sə kil fo, də lo e ynə mεzɔ̃
  o sɔlεj, ʒεməʁεz- avwaʁ dεz- εləz- e vɔle-o
  ui, avεk lε bo ɡɔelɑ̃
  mεmə si ʒoʁε tʁε ʃo syʁəmɑ̃
  ʒvudʁε vivʁə su lε tʁɔpik
  dε palmje, ynə fɔʁε, dε mustik
  ynə fonə e ynə flɔʁə akatikə
  o sɔlεj, ɑ̃n- ete si pɔsiblə
  puʁ ɔpsεʁve sε ʁεjɔ̃ fɔʁ e ɛ̃kʁwajablə
  mə tuʃe e ʁeʃofe lə sablə
  syʁ ləkεl ʒetabliʁε dε ʃato fɔʁ ki tjɛ̃dʁɔ̃
  lə tɑ̃ də la sεzɔ̃
  kaʁ la plɥi aʁivə avεk devɔsjɔ̃
  mε ʒoʁε pʁɔfite də mε kʁeasjɔ̃
  o sɔlεj, ʒə vudʁε kɔmɑ̃se a vivʁə
  dɑ̃ sa lymjεʁə ki eklεʁə lə piʁə
  e lə fasɔnə puʁ ɑ̃ fεʁə dε ʁiʁə
  kɔ̃tʁə lε dɑ̃ʒe ki nə matɛ̃dʁɔ̃ pwɛ̃
  si ʒə mə pʁɔtεʒə avεk swɛ̃
  ʒə di nɛ̃pɔʁtə kwa, ʒə pεʁd mε mwajɛ̃
  ɑ̃n- imaʒinɑ̃ dε ʃozə kə ʒə vudʁε bjɛ̃
  ʁaʒute puʁ pεʁfεksjɔne sə mɔ̃də iʁeεl
  ɔ̃ kʁwaʁε a ynə listə o pεʁə nɔεl
  mε ʒə pø mə lɔfʁiʁ, sε pɔtɑ̃sjεl
  ɔ, ui, dɑ̃z- œ̃ ʁεvə kʁyεl
  kaʁ finisɑ̃ tʁo vitə
  il mə plɔ̃ʒə dɑ̃z- œ̃ kɔtidjɛ̃ kə ʒevitə
  ʒi ε pɑ̃se lɔ̃tɑ̃
  a sε vakɑ̃sə ʁεve ki fɔ̃ sɑ̃blɑ̃
  də sə disimyle dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də si ɡʁɑ̃
  ʒə ɡaʁdə sεt εspwaʁ ki mə mɑ̃
  mε sεt- œ̃ kalmɑ̃ ki mə ʁɑ̃
  ɑ̃ ʁətuʁ œ̃ suʁiʁə sεjɑ̃.
 • Pieds Phonétique : Au Soleil

  o=sɔ=lεj=ʒə=sɔʁ=ti=ʁε=ma=kʁi=njεʁə 10
  a=vεk=ynə=baʁbə=ki=nə=da=tə=pa=djεʁ 10
  ʒi=ʁε=mə=bʁɔ̃=ze=syʁ=la=pla=ʒə 9
  syʁ=y=nə=i=lə=pʁεs=kə=so=va=ʒə 10
  a=vεk=œ̃=pa=ʁa=zɔl=dɑ̃=mɔ̃=ve=ʁə 10
  e=mε=pʁɔ=blε=mə=lwɛ̃=də=ʁjεʁ=ə 9
  ʒε=mə=ʁε=œ̃=nɑ̃=dʁwa=ki=makœ=jə 9
  u=ʒi=sə=ʁε=puʁ=mə=de=tɑ̃=dʁə=səl 10
  ʒə=bε=ɲə=ʁε=dɑ̃=sε=tə=o=si=klεʁə 10
  kɔ̃nə=di=ʁε=pakə=ʒə=sɥi=pεʁ=dy=ɑ̃=mεʁ 10
  o=sɔ=lεj=ʒɔp=sεʁvə=ʁε=syʁ=œ̃-a=mak 10
  tɔ̃=ku=ʃe=si=bo=e=kɔ=lɔ=ʁe=sɑ̃zaʁnakə 10
  ʒə=ve=ʁεsə=klεʁdə=lynəa=ko=te=dœ̃=fødə=kɑ̃ 10
  ʃɑ̃=tɑ̃=avɑ̃də=mɑ̃=dɔʁ=miʁ=pε=zi=blə=mɑ̃ 10
  lwɛ̃də=tutə=kɔ̃=tʁe=vi=vɑ̃=a=la=ʁɔ=bɛ̃=sɔ̃ 11
  a=vεk=tusə=kil=fodə=lo=e=ynə=mε=zɔ̃ 10
  o=sɔ=lεj=ʒεmə=ʁε=za=vwaʁ=dεzεlə=ze=vɔ=le-o 12
  u=i=a=vεk=lε=bo=ɡɔ=e=lɑ̃ 9
  mε=mə=si=ʒo=ʁε=tʁε=ʃo=sy=ʁə=mɑ̃ 10
  ʒvu=dʁε=vi=vʁə=su=lε=tʁɔ=pik 8
  dε=pal=mje=y=nə=fɔ=ʁε=dε=mus=tik 10
  ynə=fo=nə=e=y=nə=flɔ=ʁə=a=katikə 10
  o=sɔ=lεj=ɑ̃=ne=te=si=pɔ=si=blə 10
  puʁ=ɔp=sεʁ=ve=sε=ʁε=jɔ̃=fɔʁ=e=ɛ̃=kʁwa=jablə 12
  mə=tu=ʃe=e=ʁe=ʃo=fe=lə=sa=blə 10
  syʁ=lə=kεl=ʒe=ta=bli=ʁε=dε=ʃa=to=fɔʁ=ki=tjɛ̃=dʁɔ̃ 14
  lə=tɑ̃=də=la=sε=zɔ̃ 6
  kaʁ=la=plɥi=a=ʁivə=a=vεk=de=vɔ=sjɔ̃ 10
  mε=ʒo=ʁε=pʁɔ=fi=te=də=mε=kʁe=a=s=jɔ̃ 12
  o=sɔ=lεj=ʒə=vu=dʁε=kɔ=mɑ̃se=a=vivʁə 10
  dɑ̃=sa=ly=mjεʁə=ki=e=klε=ʁə=lə=piʁə 10
  e=lə=fa=sɔnə=puʁ=ɑ̃=fε=ʁə=dε=ʁiʁə 10
  kɔ̃=tʁə=lε=dɑ̃=ʒe=kinə=ma=tɛ̃=dʁɔ̃=pwɛ̃ 10
  si=ʒə=mə=pʁɔ=tε=ʒə=a=vεk=swɛ̃ 9
  ʒə=di=nɛ̃=pɔʁtə=kwa=ʒə=pεʁd=mε=mwa=jɛ̃ 10
  ɑ̃=ni=ma=ʒi=nɑ̃dεʃozə=kə=ʒə=vu=dʁε=bjɛ̃ 10
  ʁa=ʒu=te=puʁ=pεʁ=fεk=sjɔ=ne=sə=mɔ̃də=i=ʁe=εl 13
  ɔ̃=kʁwa=ʁε=aynə=lis=təo=pε=ʁə=nɔ=εl 10
  mε=ʒə=pø=mə=lɔ=fʁiʁ=sε=pɔ=tɑ̃=sjεl 10
  ɔ=u=i=dɑ̃=zœ̃=ʁε=və=kʁy=εl 9
  kaʁ=fi=ni=sɑ̃=tʁo=vi=tə 7
  il=mə=plɔ̃ʒə=dɑ̃=zœ̃=kɔ=ti=djɛ̃kə=ʒe=vitə 10
  ʒi=ε=pɑ̃=se=lɔ̃=tɑ̃ 6
  a=sε=va=kɑ̃sə=ʁε=ve=ki=fɔ̃=sɑ̃=blɑ̃ 10
  də=sə=di=si=my=le=dɑ̃=zœ̃=mɔ̃də=si=ɡʁɑ̃ 11
  ʒə=ɡaʁ=də=sεt=εs=pwaʁ=ki=mə=mɑ̃ 9
  mε=sε=tœ̃=kal=mɑ̃=ki=mə=ʁɑ̃ 8
  ɑ̃=ʁə=tuʁ=œ̃=su=ʁi=ʁə=sε=j=ɑ̃ 10

PostScriptum

Une envie de vacances qui nous ferait oublier les problèmes et le trouble d’une vie active et rapide.

Historique des Modifications

03/07/2020 21:00

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
09/07/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.