Poeme-France : Lecture Écrit Vie

Poeme : Carpe Diem

Poème Vie
Publié le 10/05/2017 08:49

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 8 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Hlodowig Ilosu

Carpe Diem

Chaque matin je laisse une larme glisser le long de ma joue
Pour tous les opprimés, les sans-armes qui vivent sous le joug
De sociétés sans âmes, déshumanisés par le courroux
Des vents d’avidité infâmes mettant les hommes à genoux.

Les mânes ne sont plus ici-bas pour nous prévenir,
Il nous faut revoir le b. a. -ba et vite le réécrire.
Notre définition de la vie est synonyme de courir,
Carpe diem n’est qu’utopie, trop pressés pour cueillir.

On se jette les bras ouverts dans ce vaste monde qui nous accueille,
Mais on finit les bras en croix dans cet exigu cercueil.
Les jours défilent à tombeau ouvert, mais nul ne les cueille,
Il n’a plus grand désarroi que d’arriver au seuil.

Le savoir est une larme, l’ignorance un bonheur,
Qui ne connaît la violence des armes, ne connaît point la peur.
Notre existence, oh ! dame, elle se meurt.
Telle l’agonisante flamme sous du ciel les pleurs.

Du feu de nos vies seules comptent l’étincelle et la braise,
Bien peu se soucient de changer leur flamme en fournaise.
L’avenu et l’avenir se mêlent pour nous guider
Sur la route où se mire l’oubli de l’actualité.

Horace et ses conseils, qu’il livra à Leuconoé,
Sont comme des rêves qui sommeillent en chaque humanité.
Embrassant le paradoxe, tous y bayent après,
En quête de l’équinoxe où leurs rêves compenseront leur réalité.

De l’infime ils béent à l’infini, du limité ils cherchent l’absolu.
Ne fait mûrir aucun fruit cet arbre où les termès sont cohues.
Tant d’efforts vains qui résultent en Tohu-bohu,
Tant d’incertains dont le miroir s’embue.

Laisse sans buée le miroir de ta vie,
Et laisse s’embuer tes rêves d’infini.
À poursuivre, limité, ce qui n’a de limite,
On laisse faner ces roses qu’il faut cueillir vite.
 • Pieds Hyphénique: Carpe Diem

  cha=que=ma=tin=je=laisseu=ne=lar=me=glis=ser=le=long=de=ma=joue 16
  pour=tous=les=op=pri=més=les=sans=ar=mes=qui=vivent=sous=le=joug 15
  de=so=cié=tés=sans=â=mes=dé=shu=ma=ni=sés=par=le=cour=roux 16
  des=vents=da=vi=di=té=in=fâ=mes=met=tant=les=hommes=à=ge=noux 16

  les=mâ=nes=ne=sont=plus=i=ci=bas=pour=nous=pré=ve=nir 14
  il=nous=faut=re=voir=le=b=a=ba=et=vite=le=réé=crire 14
  notre=dé=fi=ni=tion=de=la=vieest=sy=no=ny=me=de=cou=rir 15
  car=pe=diem=nest=quu=to=pie=trop=pres=sés=pour=cueil=lir 13

  on=se=jette=les=bras=ou=verts=dans=ce=vas=te=mon=de=qui=nous=ac=cueille 17
  mais=on=fi=nit=les=bras=en=croix=dans=cet=exi=gu=cer=cueil 14
  les=jours=dé=filent=à=tom=beau=ou=vert=mais=nul=ne=les=cueille 14
  il=na=plus=grand=dé=sar=roi=que=dar=ri=ver=au=seuil 13

  le=sa=voir=est=une=lar=me=li=gno=ran=ce=un=bon=heur 14
  qui=ne=con=naît=la=violen=ce=des=ar=mes=ne=con=naît=point=la=peur 16
  no=tre=exis=ten=ce=oh=da=me=el=le=se=meurt 12
  tel=le=la=go=ni=san=te=flam=me=sous=du=ciel=les=pleurs 14

  du=feu=de=nos=vies=seules=comp=tent=lé=tin=cel=leet=la=braise 14
  bien=peu=se=sou=cient=de=chan=ger=leur=flam=me=en=four=naise 14
  la=ve=nu=et=la=ve=nir=se=mê=lent=pour=nous=gui=der 14
  sur=la=route=où=se=mi=re=lou=bli=de=lac=tua=li=té 14

  ho=ra=ce=et=ses=con=seils=quil=li=vra=à=leu=co=noé 14
  sont=comme=des=rê=ves=qui=som=meillent=en=cha=que=hu=ma=ni=té 15
  em=bras=sant=le=pa=ra=do=xe=tous=y=bayent=a=près 13
  en=quête=de=lé=qui=noxeoù=leurs=rê=ves=com=pen=se=ront=leur=ré=a=li=té 18

  de=lin=fime=ils=béent=à=lin=fi=ni=du=li=mi=té=ils=cher=chent=lab=so=lu 19
  ne=fait=mû=rir=au=cun=fruit=cet=ar=breoù=les=ter=mès=sont=co=hues 16
  tant=def=forts=vains=qui=ré=sul=tent=en=to=hu=bo=hu 13
  tant=din=cer=tains=dont=le=mi=roir=sem=bue 10

  lais=se=sans=buée=le=mi=roir=de=ta=vie 10
  et=lais=se=sem=buer=tes=rê=ves=din=fi=ni 11
  à=pour=sui=vre=li=mi=té=ce=qui=na=de=li=mi=te 14
  on=lais=se=fa=ner=ces=ro=ses=quil=faut=cueil=lir=vi=te 14
 • Phonétique : Carpe Diem

  ʃakə matɛ̃ ʒə lεsə ynə laʁmə ɡlise lə lɔ̃ də ma ʒu
  puʁ tus lεz- ɔpʁime, lε sɑ̃z- aʁmə- ki vive su lə ʒuɡ
  də sɔsjete sɑ̃z- amə, dezymanize paʁ lə kuʁʁu
  dε vɑ̃ davidite ɛ̃famə mεtɑ̃ lεz- ɔməz- a ʒənu.

  lε manə nə sɔ̃ plysz- isi ba puʁ nu pʁevəniʁ,
  il nu fo ʁəvwaʁ lə be. a. ba e vitə lə ʁeekʁiʁə.
  nɔtʁə definisjɔ̃ də la vi ε sɛ̃ɔnimə də kuʁiʁ,
  kaʁpə djεm nε kytɔpi, tʁo pʁese puʁ kœjiʁ.

  ɔ̃ sə ʒεtə lε bʁaz- uvεʁ dɑ̃ sə vastə mɔ̃də ki nuz- akœjə,
  mεz- ɔ̃ fini lε bʁaz- ɑ̃ kʁwa dɑ̃ sεt εɡziɡy sεʁkœj.
  lε ʒuʁ defile a tɔ̃bo uvεʁ, mε nyl nə lε kœjə,
  il na plys ɡʁɑ̃ dezaʁwa kə daʁive o səj.

  lə savwaʁ εt- ynə laʁmə, liɲɔʁɑ̃sə œ̃ bɔnœʁ,
  ki nə kɔnε la vjɔlɑ̃sə dεz- aʁmə, nə kɔnε pwɛ̃ la pœʁ.
  nɔtʁə εɡzistɑ̃sə, ɔ ! damə, εllə sə məʁ.
  tεllə laɡɔnizɑ̃tə flamə su dy sjεl lε plœʁ.

  dy fø də no vi sələ kɔ̃te letɛ̃sεllə e la bʁεzə,
  bjɛ̃ pø sə susje də ʃɑ̃ʒe lœʁ flamə ɑ̃ fuʁnεzə.
  lavəny e lavəniʁ sə mεle puʁ nu ɡide
  syʁ la ʁutə u sə miʁə lubli də laktɥalite.

  ɔʁasə e sε kɔ̃sεj, kil livʁa a løkɔnɔe,
  sɔ̃ kɔmə dε ʁεvə ki sɔmεje ɑ̃ ʃakə ymanite.
  ɑ̃bʁasɑ̃ lə paʁadɔksə, tusz- i bεje apʁε,
  ɑ̃ kεtə də lekinɔksə u lœʁ ʁεvə kɔ̃pɑ̃səʁɔ̃ lœʁ ʁealite.

  də lɛ̃fimə il bee a lɛ̃fini, dy limite il ʃεʁʃe labsɔly.
  nə fε myʁiʁ okœ̃ fʁɥi sεt aʁbʁə u lε tεʁmε sɔ̃ kɔɥ.
  tɑ̃ defɔʁ vɛ̃ ki ʁezylte ɑ̃ tɔy bɔy,
  tɑ̃ dɛ̃sεʁtɛ̃ dɔ̃ lə miʁwaʁ sɑ̃bɥ.

  lεsə sɑ̃ bye lə miʁwaʁ də ta vi,
  e lεsə sɑ̃bɥe tε ʁεvə dɛ̃fini.
  a puʁsɥivʁə, limite, sə ki na də limitə,
  ɔ̃ lεsə fane sε ʁozə kil fo kœjiʁ vitə.
 • Pieds Phonétique : Carpe Diem

  ʃakə=ma=tɛ̃=ʒə=lε=səy=nə=laʁ=mə=ɡli=se=lə=lɔ̃=də=ma=ʒu 16
  puʁ=tus=lε=zɔ=pʁi=me=lε=sɑ̃=zaʁmə=ki=vi=ve=su=lə=ʒuɡ 15
  də=sɔ=sje=te=sɑ̃=zamə=de=zy=ma=ni=ze=paʁ=lə=kuʁ=ʁu 15
  dε=vɑ̃=da=vi=di=te=ɛ̃=famə=mε=tɑ̃=lε=zɔ=mə=za=ʒə=nu 16

  lε=ma=nə=nə=sɔ̃=plys=zi=si=ba=puʁ=nu=pʁe=və=niʁ 14
  il=nu=foʁə=vwaʁ=lə=be=a=ba=e=vi=tə=lə=ʁe=e=kʁiʁə 15
  nɔtʁə=de=fi=ni=sjɔ̃=də=la=vi=ε=sɛ̃=ɔ=ni=mə=də=ku=ʁiʁ 16
  kaʁ=pə=djεm=nε=ky=tɔ=pi=tʁo=pʁe=se=puʁ=kœjiʁ 12

  ɔ̃sə=ʒε=tə=lε=bʁa=zu=vεʁ=dɑ̃=sə=vas=tə=mɔ̃=də=ki=nu=za=kœjə 17
  mε=zɔ̃=fi=ni=lε=bʁa=zɑ̃=kʁwa=dɑ̃=sεt=εɡ=zi=ɡy=sεʁ=kœj 15
  lε=ʒuʁ=de=fi=le=a=tɔ̃=bo=u=vεʁ=mε=nyl=nə=lεkœjə 14
  il=na=plys=ɡʁɑ̃=de=za=ʁwa=kə=da=ʁi=ve=o=səj 13

  lə=sa=vwaʁ=ε=ty=nə=laʁmə=li=ɲɔ=ʁɑ̃=sə=œ̃=bɔ=nœʁ 14
  kinə=kɔ=nε=la=vjɔ=lɑ̃=sə=dε=zaʁ=mə=nə=kɔ=nε=pwɛ̃=la=pœʁ 16
  nɔ=tʁə=εɡ=zis=tɑ̃=sə=ɔ=da=mə=εl=lə=sə=məʁ 13
  tεl=lə=la=ɡɔ=ni=zɑ̃=tə=fla=mə=su=dy=sjεl=lε=plœʁ 14

  dy=fødə=no=vi=sə=lə=kɔ̃=te=le=tɛ̃=sεllə=e=la=bʁεzə 14
  bjɛ̃=pø=sə=su=sje=də=ʃɑ̃=ʒe=lœʁ=fla=mə=ɑ̃=fuʁ=nεzə 14
  la=və=ny=e=la=və=niʁ=sə=mε=le=puʁ=nu=ɡi=de 14
  syʁ=la=ʁu=tə=u=sə=miʁə=lu=bli=də=lak=tɥa=li=te 14

  ɔ=ʁasə=e=sε=kɔ̃=sεj=kil=li=vʁa=a=lø=kɔ=nɔ=e 14
  sɔ̃=kɔmə=dε=ʁε=və=ki=sɔ=mε=je=ɑ̃=ʃa=kəy=ma=ni=te 15
  ɑ̃=bʁa=sɑ̃=lə=pa=ʁa=dɔk=sə=tus=zi=bε=je=a=pʁε 14
  ɑ̃=kεtə=də=le=ki=nɔk=səu=lœʁ=ʁε=və=kɔ̃=pɑ̃=sə=ʁɔ̃=lœʁ=ʁe=a=li=te 19

  də=lɛ̃=fimə=il=be=e=a=lɛ̃=fi=ni=dy=li=mi=te=il=ʃεʁ=ʃe=lab=sɔ=ly 20
  nə=fε=my=ʁiʁ=o=kœ̃=fʁɥi=sεt=aʁbʁəu=lε=tεʁ=mε=sɔ̃=kɔɥ 14
  tɑ̃=de=fɔʁ=vɛ̃=ki=ʁe=zyl=te=ɑ̃=tɔ=y=bɔ=y 13
  tɑ̃=dɛ̃=sεʁ=tɛ̃=dɔ̃=lə=mi=ʁwaʁ=sɑ̃bɥ 9

  lε=sə=sɑ̃=by=e=lə=mi=ʁwaʁ=də=ta=vi 11
  e=lε=sə=sɑ̃b=ɥe=tε=ʁε=və=dɛ̃=fi=ni 11
  a=puʁ=sɥi=vʁə=li=mi=te=sə=ki=na=də=li=mi=tə 14
  ɔ̃=lε=sə=fa=ne=sε=ʁo=zə=kil=fo=kœjiʁ=vi=tə 13

Récompense

1
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2018 14:54Nadette

Tellement vrai!