Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : C’Est Quoi L’Amour ?

Poème Amour
Publié le 21/08/2006 01:44


L'écrit contient 305 mots qui sont répartis dans 8 strophes.
Poème d'Amour

Poete : Houda

C’Est Quoi L’Amour ?

C’est quoi l’amour ?

C’est quoi l’amour ?
C’est une sensation qui brusquement nous assaille.
C’est une puissante armée qu’on ne peut vaincre malgré des milliers de
Batailles.
C’est une chaleur brûlante.
Qui nous fait fondre comme la neige au soleil flamboyante.

C’est quoi l’amour ?
C’est une lumière qui pénètre dans notre cœur.
Pour nous débarrasser de tous les rancœurs.
C’est comme un fléau qui n’a pas de remède.
Qu’on ne peut exterminer sans avoir de l’aide.

C’est quoi l’amour ?
C’est un feu qui nous brûle au fond.
Qui purifie notre cœur et nous rend innocent comme les enfants.
C’est un héros qui vient à notre secoure.
Prêt à nous secouer de cette vie dure avec courage et bravoure.

C’est quoi l’amour ?
C’est une aventure qui pourra être pleine d’écueils.
Qu’on ne peut éviter si on n’ouvre pas l’oeil.
C’est une ahurissante expérience dont on a tous besoin.
D’où on ne peut sortir que souffrant ou sein.
Alors chaque humain craint.
D’en sortir plein de détresse et de chagrin.

C’est quoi l’amour ?
C’est une vie meilleur.
Où on ne compte pas, ni secondes ni heures.

C’est quoi l’amour ?
C’est comme la lune qui éclaire nos sombres nuits.
Et qui chasse tous nos ennuis.
Pour nous rendre plein d’amour et de tendresse.
Et on souhaite tous de vivre ça, sans qu’un jour ça cesse.

C’est quoi l’amour ?
C’est un sentiment qui nous fait ahurir.
C’est une promesse de tendresse et de douceur qu’on aime tenir.
Malgré toutes ces définitions, ça restera quelque chose qu’on ne peut pas décrire.
Qu’on peut seulement vivre et ressentir.
Houda

 • Pieds Hyphénique: C’Est Quoi L’Amour ?

  cest=quoi=la=mour 4

  cest=quoi=la=mour 4
  cest=u=ne=sen=sa=ti=on=qui=brus=que=ment=nous=as=sail=le 15
  cest=u=ne=puis=san=tear=mée=quon=ne=peut=vain=cre=mal=gré=des=mil=liers=de 18
  ba=tail=les 3
  cest=u=ne=cha=leur=brû=lante 7
  qui=nous=fait=fon=dre=com=me=la=nei=geau=so=leil=flam=boy=ante 15

  cest=quoi=la=mour 4
  cest=u=ne=lu=miè=re=qui=pé=nè=tre=dans=no=tre=cœur 14
  pour=nous=dé=bar=ras=ser=de=tous=les=ran=cœurs 11
  cest=com=meun=flé=au=qui=na=pas=de=re=mède 11
  quon=ne=peut=ex=ter=mi=ner=sans=a=voir=de=laide 12

  cest=quoi=la=mour 4
  cest=un=feu=qui=nous=brû=leau=fond 8
  qui=pu=ri=fie=no=tre=cœur=et=nous=rend=in=no=cent=com=me=les=en=fants 18
  cest=un=hé=ros=qui=vient=à=no=tre=se=coure 11
  prêt=à=nous=se=couer=de=cet=te=vie=du=rea=vec=cou=ra=geet=bra=voure 17

  cest=quoi=la=mour 4
  cest=u=nea=ven=tu=re=qui=pour=ra=ê=tre=plei=ne=dé=cueils 15
  quon=ne=peut=é=vi=ter=si=on=nou=vre=pas=loeil 12
  cest=u=nea=hu=ris=san=te=ex=pé=rien=ce=dont=on=a=tous=be=soin 17
  doù=on=ne=peut=sor=tir=que=souf=frant=ou=sein 11
  a=lors=cha=que=hu=main=craint 7
  den=sor=tir=plein=de=dé=tres=seet=de=cha=grin 11

  cest=quoi=la=mour 4
  cest=u=ne=vie=meilleur 5
  où=on=ne=comp=te=pas=ni=se=con=des=ni=heures 12

  cest=quoi=la=mour 4
  cest=com=me=la=lu=ne=qui=é=clai=re=nos=som=bres=nuits 14
  et=qui=chas=se=tous=nos=en=nuis 8
  pour=nous=ren=dre=plein=da=mour=et=de=ten=dresse 11
  et=on=sou=hai=te=tous=de=vi=vre=ça=sans=quun=jour=ça=cesse 15

  cest=quoi=la=mour 4
  cest=un=sen=ti=ment=qui=nous=fait=a=hu=rir 11
  cest=u=ne=pro=mes=se=de=ten=dres=seet=de=dou=ceur=quon=ai=me=te=nir 18
  mal=gré=tou=tes=ces=dé=fi=ni=tions=ça=res=te=ra=quel=que=cho=se=quon=ne=peut=pas=dé=crire 23
  quon=peut=seu=le=ment=vi=vreet=res=sen=tir 10
 • Phonétique : C’Est Quoi L’Amour ?

  sε kwa lamuʁ ?

  sε kwa lamuʁ ?
  sεt- ynə sɑ̃sasjɔ̃ ki bʁyskəmɑ̃ nuz- asajə.
  sεt- ynə pɥisɑ̃tə aʁme kɔ̃ nə pø vɛ̃kʁə malɡʁe dε milje də
  batajə.
  sεt- ynə ʃalœʁ bʁylɑ̃tə.
  ki nu fε fɔ̃dʁə kɔmə la nεʒə o sɔlεj flɑ̃bwajɑ̃tə.

  sε kwa lamuʁ ?
  sεt- ynə lymjεʁə ki penεtʁə dɑ̃ nɔtʁə kœʁ.
  puʁ nu debaʁase də tus lε ʁɑ̃kœʁ.
  sε kɔmə œ̃ fleo ki na pa də ʁəmεdə.
  kɔ̃ nə pø εkstεʁmine sɑ̃z- avwaʁ də lεdə.

  sε kwa lamuʁ ?
  sεt- œ̃ fø ki nu bʁylə o fɔ̃.
  ki pyʁifi nɔtʁə kœʁ e nu ʁɑ̃t- inɔse kɔmə lεz- ɑ̃fɑ̃.
  sεt- œ̃n- eʁo ki vjɛ̃ a nɔtʁə səkuʁə.
  pʁε a nu səkue də sεtə vi dyʁə avεk kuʁaʒə e bʁavuʁə.

  sε kwa lamuʁ ?
  sεt- ynə avɑ̃tyʁə ki puʁʁa εtʁə plεnə dekɥεj.
  kɔ̃ nə pø evite si ɔ̃ nuvʁə pa lɔεj.
  sεt- ynə ayʁisɑ̃tə εkspeʁjɑ̃sə dɔ̃ ɔ̃n- a tus bəzwɛ̃.
  du ɔ̃ nə pø sɔʁtiʁ kə sufʁɑ̃ u sɛ̃.
  alɔʁ ʃakə ymɛ̃ kʁɛ̃.
  dɑ̃ sɔʁtiʁ plɛ̃ də detʁεsə e də ʃaɡʁɛ̃.

  sε kwa lamuʁ ?
  sεt- ynə vi mεjœʁ.
  u ɔ̃ nə kɔ̃tə pa, ni səɡɔ̃də ni œʁ.

  sε kwa lamuʁ ?
  sε kɔmə la lynə ki eklεʁə no sɔ̃bʁə- nɥi.
  e ki ʃasə tus noz- ɑ̃nɥi.
  puʁ nu ʁɑ̃dʁə plɛ̃ damuʁ e də tɑ̃dʁεsə.
  e ɔ̃ suεtə tus də vivʁə sa, sɑ̃ kœ̃ ʒuʁ sa sεsə.

  sε kwa lamuʁ ?
  sεt- œ̃ sɑ̃timɑ̃e ki nu fε ayʁiʁ.
  sεt- ynə pʁɔmεsə də tɑ̃dʁεsə e də dusœʁ kɔ̃n- εmə təniʁ.
  malɡʁe tutə sε definisjɔ̃, sa ʁεstəʁa kεlkə ʃozə kɔ̃ nə pø pa dekʁiʁə.
  kɔ̃ pø sələmɑ̃ vivʁə e ʁəsɑ̃tiʁ.
 • Pieds Phonétique : C’Est Quoi L’Amour ?

  sε=kwa=la=muʁ 4

  sε=kwa=la=muʁ 4
  sε=ty=nə=sɑ̃=sa=sj=ɔ̃=ki=bʁys=kə=mɑ̃=nu=za=sajə 14
  sε=ty=nə=pɥi=sɑ̃=təaʁ=me=kɔ̃=nə=pø=vɛ̃=kʁə=mal=ɡʁe=dε=mi=lj=e=də 19
  ba=tajə 2
  sε=ty=nə=ʃa=lœʁ=bʁy=lɑ̃tə 7
  ki=nu=fε=fɔ̃=dʁə=kɔ=mə=la=nε=ʒəo=sɔ=lεj=flɑ̃=bwa=jɑ̃tə 15

  sε=kwa=la=muʁ 4
  sε=ty=nə=ly=mjε=ʁə=ki=pe=nε=tʁə=dɑ̃=nɔ=tʁə=kœʁ 14
  puʁ=nu=de=ba=ʁa=se=də=tus=lε=ʁɑ̃=kœʁ 11
  sε=kɔ=məœ̃=fle=o=ki=na=pa=də=ʁə=mεdə 11
  kɔ̃=nə=pø=εk=stεʁ=mi=ne=sɑ̃=za=vwaʁ=də=lεdə 12

  sε=kwa=la=muʁ 4
  sε=tœ̃=fø=ki=nu=bʁy=ləo=fɔ̃ 8
  ki=py=ʁi=fi=nɔ=tʁə=kœʁ=e=nu=ʁɑ̃=ti=nɔ=se=kɔ=mə=lε=zɑ̃=fɑ̃ 18
  sε=tœ̃=ne=ʁo=ki=vjɛ̃=a=nɔ=tʁə=sə=kuʁə 11
  pʁε=a=nu=sə=ku=e=də=sε=tə=vi=dy=ʁəa=vεk=ku=ʁa=ʒəe=bʁa=vuʁə 18

  sε=kwa=la=muʁ 4
  sε=ty=nəa=vɑ̃=ty=ʁə=ki=puʁ=ʁa=ε=tʁə=plε=nə=dek=ɥεj 15
  kɔ̃=nə=pø=e=vi=te=si=ɔ̃=nu=vʁə=pa=lɔ=εj 13
  sε=ty=nəa=y=ʁi=sɑ̃=təεk=spe=ʁjɑ̃=sə=dɔ̃=ɔ̃=na=tus=bə=zwɛ̃ 16
  du=ɔ̃=nə=pø=sɔʁ=tiʁ=kə=su=fʁɑ̃=u=sɛ̃ 11
  a=lɔʁ=ʃa=kəy=mɛ̃=kʁɛ̃ 6
  dɑ̃=sɔʁ=tiʁ=plɛ̃=də=de=tʁε=səe=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 11

  sε=kwa=la=muʁ 4
  sε=ty=nə=vi=mε=jœʁ 6
  u=ɔ̃=nə=kɔ̃=tə=pa=ni=sə=ɡɔ̃=də=ni=œʁ 12

  sε=kwa=la=muʁ 4
  sε=kɔ=mə=la=ly=nə=ki=e=klε=ʁə=no=sɔ̃=bʁən=ɥi 14
  e=ki=ʃa=sə=tus=no=zɑ̃n=ɥi 8
  puʁ=nu=ʁɑ̃=dʁə=plɛ̃=da=muʁ=e=də=tɑ̃=dʁεsə 11
  e=ɔ̃=su=ε=tə=tus=də=vi=vʁə=sa=sɑ̃=kœ̃=ʒuʁ=sa=sεsə 15

  sε=kwa=la=muʁ 4
  sε=tœ̃=sɑ̃=ti=mɑ̃=e=ki=nu=fε=a=y=ʁiʁ 12
  sε=ty=nə=pʁɔ=mε=sə=də=tɑ̃=dʁε=səe=də=du=sœʁ=kɔ̃=nε=mə=tə=niʁ 18
  mal=ɡʁe=tu=tə=sε=de=fi=ni=sjɔ̃=sa=ʁεs=tə=ʁa=kεl=kə=ʃo=zə=kɔ̃=nə=pø=pa=de=kʁiʁə 23
  kɔ̃=pø=sə=lə=mɑ̃=vi=vʁəe=ʁə=sɑ̃=tiʁ 10Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
21/08/2006 02:06Beauté

l’amour c’est une chose dans seul certain hommes on su gouté son veritable gout, l’amour ne peux être decrite par des paroles ou des mots c’est plus fort que tous car c’est la seul arme contre le mal et les dieux

Auteur de Poésie
22/08/2006 16:14Fille Rêveuse

t’as raison de ce que t’as dit, l’amour c’est une chose qu’on ressent, je te félicite houda pour ces sacrés mots, vraiment et franchement, j’ai bien aimé ton poème, bon courage.
bonne continuation.
amicalement
fille rêveuse(K)

Auteur de Poésie
22/08/2006 17:12Lili

C’est quoi l’amour ?, c’est aimer et souffrir. . magnifique écrit. Amitiés (F)