Prose : Noel

Noel

Il etait une fois un enfant né d’une mauvaise mère : « tu t’appelles noël comme ca tu es moi ! »
« tant mieux comme ca tu me rends moi » pensait l’enfant.
l’enfant fut en danger durant plusieurs vies où il naissait pensant « oh non ! encore elle ! »
mais l’enfant retrouva sa mère et fut nommé autrement car un prénom est une conscience. La mère en question était ce prénom. C’est alors que l’enfant repris un nom qui le representait davantage au royaume des contes de fées : « cadix ».
il eut un frère du nom de « Bergey ».
Asterix et Obelix, du côté des dessins animés, portaient aussi ces noms en une demi existence qui correspondaient à eux s’ils étaient mauvais. Ils le furent pour ces deux enfants surimportants.
Mais la fête de noël est plus que cela, c’est aussi une fête culinaire. Le foie gras qui, tout au long de l’année a essayé d’être propre à partir du paté. « Bon on recommence, on achete du foie gras et on essaie de le creer à nouveau ! c’est pas comme ca qu’on fait de la viande de qualité à bas prix alors on dépense pour la qualité de ceux qui savent ! »
La fête de noël est une fête dangereuse. le nommé « père noël » n’y vient pas, il a peur du nom qu’on lui donne. Son vrai nom est le père mardi. Il vient pour mardi gras si l’on sait le fêter.
Son met favori traditionnel de mardi gras est les crèpes à la crème anglaise.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Noel

  il=e=tait=une=fois=un=en=fant=né=dune=mau=vaise=mè=re=tu=tap=pel=les=noël=com=me=ca=tu=es=moi 25
  tant=mieux=com=me=ca=tu=me=rends=moi=pen=sait=len=fant 14
  len=fant=fut=en=dan=ger=du=rant=plu=sieurs=vies=où=il=nais=sait=pen=sant=oh=non=en=co=re=el=le 24
  mais=len=fant=re=trou=va=sa=mèreet=fut=nom=mé=autre=ment=car=un=pré=nom=est=une=cons=cience=la=mè=reen=ques=tion=é=tait=ce=pré=nom=cest=a=lors=que=len=fant=re=pris=un=nom=qui=le=re=pre=sen=tait=da=van=ta=geau=ro=yau=me=des=con=tes=de=fées=ca=dix 61
  il=eut=un=frè=re=du=nom=de=ber=gey 10
  aste=rix=et=obe=lix=du=cô=té=des=des=sins=a=ni=més=por=taient=aus=si=ces=noms=en=une=de=mi=exis=ten=ce=qui=cor=res=pon=daient=à=eux=sils=é=taient=mau=vais=ils=le=fu=rent=pour=ces=deux=en=fants=su=rim=por=tants 52
  mais=la=fête=de=noël=est=plus=que=ce=la=cest=aus=si=une=fête=cu=li=naire=le=foie=gras=qui=tout=au=long=de=lan=née=a=es=sayé=dê=tre=pro=preà=par=tir=du=pa=té=bon=on=re=com=men=ce=on=a=che=te=du=foie=gras=et=on=es=saie=de=le=creer=à=nou=veau=cest=pas=com=me=ca=quon=fait=de=la=vian=de=de=qua=li=té=à=bas=prix=a=lors=on=dé=pen=se=pour=la=qua=li=té=de=ceux=qui=sa=vent 97
  la=fête=de=noël=est=une=fête=dan=ge=reuse=le=nom=mé=pè=re=noël=ny=vient=pas=il=a=peur=du=nom=quon=lui=donne=son=vrai=nom=est=le=pè=re=mar=di=il=vient=pour=mar=di=gras=si=lon=sait=le=fê=ter 48
  son=met=fa=vo=ri=tra=di=ti=on=nel=de=mar=di=gras=est=les=crè=pes=à=la=crè=me=an=glaise 24
 • Phonétique : Noel

  il ətε ynə fwaz- œ̃n- ɑ̃fɑ̃ ne dynə movεzə mεʁə : « ty tapεllə nɔεl kɔmə ka ty ε mwa ! »
  « tɑ̃ mjø kɔmə ka ty mə ʁɑ̃ mwa » pɑ̃sε lɑ̃fɑ̃.
  lɑ̃fɑ̃ fy ɑ̃ dɑ̃ʒe dyʁɑ̃ plyzjœʁ viz- u il nεsε pɑ̃sɑ̃t « ɔ nɔ̃ ! ɑ̃kɔʁə εllə ! »
  mε lɑ̃fɑ̃ ʁətʁuva sa mεʁə e fy nɔme otʁəmɑ̃ kaʁ œ̃ pʁenɔ̃ εt- ynə kɔ̃sjɑ̃sə. la mεʁə ɑ̃ kεstjɔ̃ etε sə pʁenɔ̃. sεt- alɔʁ kə lɑ̃fɑ̃ ʁəpʁiz- œ̃ nɔ̃ ki lə ʁəpʁəzɑ̃tε davɑ̃taʒə o ʁwajomə dε kɔ̃tə də fe : « kadiks ».
  il y œ̃ fʁεʁə dy nɔ̃ də « bεʁʒεj ».
  astəʁi e ɔbəliks, dy kote dε desɛ̃z- anime, pɔʁtε osi sε nɔ̃z- ɑ̃n- ynə dəmi εɡzistɑ̃sə ki kɔʁεspɔ̃dε a ø silz- etε movε. il lə fyʁe puʁ sε døz- ɑ̃fɑ̃ syʁɛ̃pɔʁtɑ̃.
  mε la fεtə də nɔεl ε plys kə səla, sεt- osi ynə fεtə kylinεʁə. lə fwa ɡʁa ki, tut- o lɔ̃ də lane a esεje dεtʁə pʁɔpʁə a paʁtiʁ dy pate. « bɔ̃ ɔ̃ ʁəkɔmɑ̃sə, ɔ̃n- aʃətə dy fwa ɡʁaz- e ɔ̃n- esε də lə kʁiʁ a nuvo ! sε pa kɔmə ka kɔ̃ fε də la vjɑ̃də də kalite a ba pʁi alɔʁz- ɔ̃ depɑ̃sə puʁ la kalite də sø ki save ! »
  la fεtə də nɔεl εt- ynə fεtə dɑ̃ʒəʁøzə. lə nɔme « pεʁə nɔεl » ni vjɛ̃ pa, il a pœʁ dy nɔ̃ kɔ̃ lɥi dɔnə. sɔ̃ vʁε nɔ̃ ε lə pεʁə maʁdi. il vjɛ̃ puʁ maʁdi ɡʁa si lɔ̃ sε lə fεte.
  sɔ̃ mεt favɔʁi tʁadisjɔnεl də maʁdi ɡʁaz- ε lε kʁεpəz- a la kʁεmə ɑ̃ɡlεzə.
 • Syllabes Phonétique : Noel

  il=ə=tεynə=fwa=zœ̃=nɑ̃=fɑ̃=ne=dynə=mo=vε=zə=mε=ʁə=ty=ta=pεllə=nɔ=εl=kɔ=mə=ka=ty=ε=mwa 25
  tɑ̃=mj=ø=kɔ=mə=ka=ty=mə=ʁɑ̃=mwa=pɑ̃=sε=lɑ̃=fɑ̃ 15
  lɑ̃=fɑ̃=fy=ɑ̃=dɑ̃=ʒe=dy=ʁɑ̃=ply=zjœʁ=vi=zu=il=nε=sε=pɑ̃=sɑ̃t=ɔ=nɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=εl=lə 24
  mεlɑ̃fɑ̃ʁə=tʁu=va=sa=mε=ʁəe=fy=nɔ=me=o=tʁə=mɑ̃=kaʁ=œ̃=pʁe=nɔ̃=ε=ty=nə=kɔ̃=sjɑ̃=sə=la=mε=ʁəɑ̃=kεs=tjɔ̃=e=tε=sə=pʁe=nɔ̃=sε=ta=lɔʁ=kə=lɑ̃=fɑ̃=ʁə=pʁi=zœ̃=nɔ̃=ki=lə=ʁə=pʁə=zɑ̃=tε=da=vɑ̃=ta=ʒəo=ʁwa=jo=mə=dε=kɔ̃=tə=də=fe=ka=diks 62
  il=y=œ̃=fʁε=ʁə=dy=nɔ̃=də=bεʁ=ʒεj 10
  as=tə=ʁi=e=ɔbə=liks=dy=ko=te=dε=de=sɛ̃=za=ni=me=pɔʁ=tε=o=si=sε=nɔ̃=zɑ̃nynə=də=mi=εɡ=zis=tɑ̃=sə=ki=kɔ=ʁεs=pɔ̃=dε=a=ø=sil=ze=tε=mo=vε=il=lə=fy=ʁe=puʁ=sε=dø=zɑ̃=fɑ̃=sy=ʁɛ̃=pɔʁ=tɑ̃ 53
  mεlafεtə=də=nɔ=εl=ε=plys=kə=sə=la=sε=to=si=y=nə=fε=tə=ky=li=nε=ʁə=lə=fwa=ɡʁa=ki=tu=to=lɔ̃=də=la=ne=a=e=sε=je=dε=tʁə=pʁɔ=pʁəa=paʁ=tiʁ=dy=pa=te=bɔ̃=ɔ̃=ʁə=kɔ=mɑ̃=sə=ɔ̃=na=ʃə=tə=dy=fwa=ɡʁa=ze=ɔ̃=ne=sε=də=lə=kʁiʁ=a=nu=vo=sε=pa=kɔ=mə=ka=kɔ̃=fε=də=la=vjɑ̃=də=də=ka=li=te=a=ba=pʁi=a=lɔʁ=zɔ̃=de=pɑ̃=sə=puʁ=la=ka=li=te=də=sø=ki=sa=ve 100
  lafεtə=də=nɔ=εl=ε=tynə=fε=tə=dɑ̃=ʒə=ʁø=zə=lə=nɔ=me=pε=ʁə=nɔ=εl=ni=vjɛ̃=pa=il=a=pœʁ=dy=nɔ̃=kɔ̃=lɥi=dɔ=nə=sɔ̃=vʁε=nɔ̃=ε=lə=pε=ʁə=maʁ=di=il=vjɛ̃=puʁ=maʁ=di=ɡʁa=si=lɔ̃=sε=lə=fε=te 52
  sɔ̃=mεt=fa=vɔ=ʁi=tʁa=di=sjɔ=nεl=də=maʁ=di=ɡʁa=zε=lε=kʁε=pə=za=la=kʁε=mə=ɑ̃=ɡlε=zə 24

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
03/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.