Poeme-France : Lecture Écrit Passion

Poeme : Vivre Pour Réaliser Les Rêves !

Poème Passion
Publié le 04/10/2006 22:20

L'écrit contient 247 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Illusion

Vivre Pour Réaliser Les Rêves !

Tel un savoureux rêve qui berce toutes mes délicieuses nuits,
Je me donnerais totalement pour le réaliser, il est mes envies,
C’est un rêve d’amour, où, je me livre à elle pour toujours,
Je l’atteindrais grâce à la puissance de mon tendre amour,
Cet amour, je lui offrirais sur un plateau d’or sans compter,
Cet amour, est ma force, qui me permet encore d’avancer.

Je viendrais là, pour enfin pouvoir t’offrir une belle alliance,
Affin de t’exprimer, à quel point, je te donne ma confiance,
Ce jour-là, de la profondeur de mes yeux coulera une larme,
Qui astucieusement s’ancrera dans les abysses de mon âme,
Elle n’exprimera pas la peine, mais l’immensité du bonheur,
Elle me fera oublier à cet instant tous mes abjects malheurs.

Même si parfois avant tout ça, j’aurais le moral au plus bas,
De toutes les difficultés, tout mon délectable amour vaincra,
Il est ma force depuis que tu y es pénétré, en cette journée,
Ou un merveilleux moment nous avons ensemble partagé,
Toute ma délicate âme c’est éprise de toi, douce princesse,
Qui en cette vie, où, règne la peine tu apportes délicatesse.

Pour ces rêves, je me dévoile sur l’océan de mes sentiments,
En espérant débarquer dans ton cœur tel un prince charmant,
Qui procède la clef de l’immense royaume de ton doux cœur,
Pour atteindre ce but, je suis prêt à affronter tous les malheurs.
 • Pieds Hyphénique: Vivre Pour Réaliser Les Rêves !

  tel=un=sa=vou=reux=rê=ve=qui=ber=ce=tou=tes=mes=dé=li=cieu=ses=nuits 18
  je=me=donne=rais=to=ta=le=ment=pour=le=ré=a=li=ser=il=est=mes=en=vies 19
  cest=un=rê=ve=da=mour=où=je=me=li=vre=à=el=le=pour=tou=jours 17
  je=lat=tein=drais=grâ=ce=à=la=puis=san=ce=de=mon=ten=dre=a=mour 17
  cet=a=mour=je=lui=of=fri=rais=sur=un=pla=teau=dor=sans=comp=ter 16
  cet=a=mour=est=ma=for=ce=qui=me=per=met=en=co=re=da=van=cer 17

  je=vien=drais=là=pour=en=fin=pou=voir=tof=frir=u=ne=bel=le=al=lian=ce 18
  af=fin=de=tex=pri=mer=à=quel=point=je=te=don=ne=ma=con=fi=an=ce 18
  ce=jour=là=de=la=pro=fon=deur=de=mes=y=eux=coule=ra=u=ne=lar=me 18
  qui=as=tu=cieu=se=ment=san=cre=ra=dans=les=a=bys=ses=de=mon=â=me 18
  el=le=nex=pri=me=ra=pas=la=pei=ne=mais=lim=men=si=té=du=bon=heur 18
  el=le=me=fe=ra=ou=bli=er=à=cet=ins=tant=tous=mes=ab=jects=mal=heurs 18

  mê=me=si=par=fois=a=vant=tout=ça=jau=rais=le=mo=ral=au=plus=bas 17
  de=tou=tes=les=dif=fi=cul=tés=tout=mon=dé=lec=ta=ble=a=mour=vain=cra 18
  il=est=ma=force=de=puis=que=tu=y=es=pé=né=tré=en=cet=te=jour=née 18
  ou=un=mer=veil=leux=mo=ment=nous=a=vons=en=sem=ble=par=ta=gé 16
  toute=ma=dé=li=ca=te=â=me=cest=é=pri=se=de=toi=dou=ce=prin=ces=se 19
  qui=en=cette=vie=où=rè=gne=la=pei=ne=tu=ap=por=tes=dé=li=ca=tesse 18

  pour=ces=rê=ves=je=me=dé=voi=le=sur=lo=cé=an=de=mes=sen=ti=ments 18
  en=es=pé=rant=dé=bar=quer=dans=ton=cœur=tel=un=prin=ce=char=mant 16
  qui=pro=cè=de=la=clef=de=lim=men=se=ro=yau=me=de=ton=doux=cœur 17
  pour=at=tein=dre=ce=but=je=suis=prêt=à=af=fron=ter=tous=les=mal=heurs 17
 • Phonétique : Vivre Pour Réaliser Les Rêves !

  tεl œ̃ savuʁø ʁεvə ki bεʁsə tutə mε delisjøzə nɥi,
  ʒə mə dɔnəʁε tɔtaləmɑ̃ puʁ lə ʁealize, il ε mεz- ɑ̃vi,
  sεt- œ̃ ʁεvə damuʁ, u, ʒə mə livʁə a εllə puʁ tuʒuʁ,
  ʒə latɛ̃dʁε ɡʁasə a la pɥisɑ̃sə də mɔ̃ tɑ̃dʁə amuʁ,
  sεt amuʁ, ʒə lɥi ɔfʁiʁε syʁ œ̃ plato dɔʁ sɑ̃ kɔ̃te,
  sεt amuʁ, ε ma fɔʁsə, ki mə pεʁmε ɑ̃kɔʁə davɑ̃se.

  ʒə vjɛ̃dʁε la, puʁ ɑ̃fɛ̃ puvwaʁ tɔfʁiʁ ynə bεllə aljɑ̃sə,
  afɛ̃ də tεkspʁime, a kεl pwɛ̃, ʒə tə dɔnə ma kɔ̃fjɑ̃sə,
  sə ʒuʁ la, də la pʁɔfɔ̃dœʁ də mεz- iø kuləʁa ynə laʁmə,
  ki astysjøzəmɑ̃ sɑ̃kʁəʁa dɑ̃ lεz- abisə də mɔ̃n- amə,
  εllə nεkspʁiməʁa pa la pεnə, mε limɑ̃site dy bɔnœʁ,
  εllə mə fəʁa ublje a sεt ɛ̃stɑ̃ tus mεz- abʒεkt malœʁ.

  mεmə si paʁfwaz- avɑ̃ tu sa, ʒoʁε lə mɔʁal o plys ba,
  də tutə lε difikylte, tu mɔ̃ delεktablə amuʁ vɛ̃kʁa,
  il ε ma fɔʁsə dəpɥi kə ty i ε penetʁe, ɑ̃ sεtə ʒuʁne,
  u œ̃ mεʁvεjø mɔmɑ̃ nuz- avɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə paʁtaʒe,
  tutə ma delikatə amə sεt- epʁizə də twa, dusə pʁɛ̃sεsə,
  ki ɑ̃ sεtə vi, u, ʁεɲə la pεnə ty apɔʁtə- delikatεsə.

  puʁ sε ʁεvə, ʒə mə devwalə syʁ lɔseɑ̃ də mε sɑ̃timɑ̃,
  ɑ̃n- εspeʁɑ̃ debaʁke dɑ̃ tɔ̃ kœʁ tεl œ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃,
  ki pʁɔsεdə la kle də limɑ̃sə ʁwajomə də tɔ̃ du kœʁ,
  puʁ atɛ̃dʁə sə byt, ʒə sɥi pʁε a afʁɔ̃te tus lε malœʁ.
 • Pieds Phonétique : Vivre Pour Réaliser Les Rêves !

  tεl=œ̃=sa=vu=ʁø=ʁε=və=ki=bεʁ=sə=tu=tə=mε=de=li=sjø=zə=nɥi 18
  ʒə=mə=dɔnə=ʁε=tɔ=ta=lə=mɑ̃=puʁ=lə=ʁe=a=li=ze=il=ε=mε=zɑ̃=vi 19
  sε=tœ̃=ʁε=və=da=muʁ=u=ʒə=mə=li=vʁə=a=εl=lə=puʁ=tu=ʒuʁ 17
  ʒə=la=tɛ̃=dʁε=ɡʁa=sə=a=la=pɥi=sɑ̃=sə=də=mɔ̃=tɑ̃=dʁə=a=muʁ 17
  sεt=a=muʁ=ʒə=lɥi=ɔ=fʁi=ʁε=syʁ=œ̃=pla=to=dɔʁ=sɑ̃=kɔ̃=te 16
  sεt=a=muʁ=ε=ma=fɔʁ=sə=ki=mə=pεʁ=mε=ɑ̃=kɔ=ʁə=da=vɑ̃=se 17

  ʒə=vjɛ̃=dʁε=la=puʁ=ɑ̃=fɛ̃=pu=vwaʁ=tɔ=fʁiʁ=y=nə=bεl=lə=a=ljɑ̃=sə 18
  a=fɛ̃=də=tεk=spʁi=me=a=kεl=pwɛ̃=ʒə=tə=dɔ=nə=ma=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 18
  sə=ʒuʁ=la=də=la=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=də=mε=zi=ø=ku=lə=ʁa=y=nə=laʁmə 18
  ki=as=ty=sjø=zə=mɑ̃=sɑ̃=kʁə=ʁa=dɑ̃=lε=za=bi=sə=də=mɔ̃=na=mə 18
  εl=lə=nεk=spʁi=mə=ʁa=pa=la=pε=nə=mε=li=mɑ̃=si=te=dy=bɔ=nœʁ 18
  εl=lə=mə=fə=ʁa=u=blj=e=a=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=tus=mε=zab=ʒεkt=ma=lœʁ 18

  mε=mə=si=paʁ=fwa=za=vɑ̃=tu=sa=ʒo=ʁε=lə=mɔ=ʁal=o=plys=ba 17
  də=tu=tə=lε=di=fi=kyl=te=tu=mɔ̃=de=lεk=ta=blə=a=muʁ=vɛ̃=kʁa 18
  il=ε=ma=fɔʁsə=dəp=ɥi=kə=ty=i=ε=pe=ne=tʁe=ɑ̃=sε=tə=ʒuʁ=ne 18
  u=œ̃=mεʁ=vε=jø=mɔ=mɑ̃=nu=za=vɔ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=paʁ=ta=ʒe 16
  tutə=ma=de=li=ka=tə=a=mə=sε=te=pʁi=zə=də=twa=du=sə=pʁɛ̃=sεsə 18
  ki=ɑ̃=sεtə=vi=u=ʁε=ɲə=la=pε=nə=ty=a=pɔʁ=tə=de=li=ka=tεsə 18

  puʁ=sε=ʁε=və=ʒə=mə=de=vwa=lə=syʁ=lɔ=se=ɑ̃=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 18
  ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=de=baʁ=ke=dɑ̃=tɔ̃=kœ=ʁə=tεl=œ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 17
  ki=pʁɔ=sε=də=la=kle=də=li=mɑ̃=sə=ʁwa=jo=mə=də=tɔ̃=du=kœ=ʁə 18
  puʁ=a=tɛ̃=dʁə=sə=byt=ʒə=sɥi=pʁε=a=a=fʁɔ̃=te=tus=lε=ma=lœ=ʁə 18

PostScriptum

A celle qui fait vibrer chaque secondes mon coeur avec passion…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/10/2006 22:29Hubalex

tres beau pei d’amour pour ton amour de princesse 😮 🙂

Auteur de Poésie
05/10/2006 19:22Erika

il est vraiment...magnifique...

Auteur de Poésie
05/10/2006 20:25Lili

Sublime poême d’amour et belle déclaration de ta flamme, c’est divin. Amitiés Sincères (F)