Poeme : Prendre Le Temps ! ! !

Prendre Le Temps ! ! !

J’aimerais, un jour, naitre dans tes yeux pour vivre.
Loin de toi je ne fais que de, difficilement survivre.
Je ne reculerais devant rien pour conquérir ton cœur,
Car, avec toi, j’éprouve énormément de bonheur.

Donne-moi toutes tes peines et je les transformerai en joie.
Je voudrais être ton seul repère et ta seule source d’émois.

Dans ce monde bien réel, nous ne prenons notre temps
Nous gardons au plus profond de nous nos sentiments.
Écoute mon cœur qui se bat que pour être près de toi.
Mes yeux ne voient, que toi, mes vœux ne sont que toi.

J’aimerais partager ce qu’il y a au plus profond de toi,
Et un jour je voudrais ne former qu’un être avec toi.

N’aie pas peur de mes sentiments que j’éprouve pour toi.
Essaye de livrer tes émotions même si c’est avec émois.
Dis ce que tu ressens à l’intérieur, dis-le rien qu’à moi !
Je donnerais tout pour l’entendre toujours de ta voix.

Je n’entends que ta voix, même dans le pire brouhaha.
Toutes mes pensées et tous mes sens ne veulent que toi.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Prendre Le Temps ! ! !

  jai=me=rais=un=jour=nai=tre=dans=tes=y=eux=pour=vi=vre 14
  loin=de=toi=je=ne=fais=que=de=dif=fi=cile=ment=sur=vivre 14
  je=ne=re=cule=rais=de=vant=rien=pour=con=qué=rir=ton=cœur 14
  car=a=vec=toi=jé=prou=ve=é=nor=mé=ment=de=bon=heur 14

  donne=moi=tou=tes=tes=pei=nes=et=je=les=trans=for=me=rai=en=joie 16
  je=vou=drais=être=ton=seul=re=pè=reet=ta=seu=le=sour=ce=dé=mois 16

  dans=ce=mon=de=bien=réel=nous=ne=pre=nons=no=tre=temps 13
  nous=gar=dons=au=plus=pro=fond=de=nous=nos=sen=ti=ments 13
  é=coute=mon=cœur=qui=se=bat=que=pour=ê=tre=près=de=toi 14
  mes=y=eux=ne=voient=que=toi=mes=vœux=ne=sont=que=toi 13

  jaime=rais=par=ta=ger=ce=quil=y=a=au=plus=pro=fond=de=toi 15
  et=un=jour=je=vou=drais=ne=for=mer=quun=être=a=vec=toi 14

  naie=pas=peur=de=mes=sen=ti=ments=que=jé=prou=ve=pour=toi 14
  es=saye=de=li=vrer=tes=é=mo=tions=même=si=cest=a=vec=é=mois 16
  dis=ce=que=tu=res=sens=à=lin=té=rieur=dis=le=rien=quà=moi 15
  je=don=ne=rais=tout=pour=len=ten=dre=tou=jours=de=ta=voix 14

  je=nen=tends=que=ta=voix=même=dans=le=pi=re=brou=ha=ha 14
  tou=tes=mes=pen=sées=et=tous=mes=sens=ne=veu=lent=que=toi 14
 • Phonétique : Prendre Le Temps ! ! !

  ʒεməʁε, œ̃ ʒuʁ, nεtʁə dɑ̃ tεz- iø puʁ vivʁə.
  lwɛ̃ də twa ʒə nə fε kə də, difisiləmɑ̃ syʁvivʁə.
  ʒə nə ʁəkyləʁε dəvɑ̃ ʁjɛ̃ puʁ kɔ̃keʁiʁ tɔ̃ kœʁ,
  kaʁ, avεk twa, ʒepʁuvə enɔʁmemɑ̃ də bɔnœʁ.

  dɔnə mwa tutə tε pεnəz- e ʒə lε tʁɑ̃sfɔʁməʁε ɑ̃ ʒwa.
  ʒə vudʁεz- εtʁə tɔ̃ səl ʁəpεʁə e ta sələ suʁsə demwa.

  dɑ̃ sə mɔ̃də bjɛ̃ ʁeεl, nu nə pʁənɔ̃ nɔtʁə tɑ̃
  nu ɡaʁdɔ̃z- o plys pʁɔfɔ̃ də nu no sɑ̃timɑ̃.
  ekutə mɔ̃ kœʁ ki sə ba kə puʁ εtʁə pʁε də twa.
  mεz- iø nə vwae, kə twa, mε veyks nə sɔ̃ kə twa.

  ʒεməʁε paʁtaʒe sə kil i a o plys pʁɔfɔ̃ də twa,
  e œ̃ ʒuʁ ʒə vudʁε nə fɔʁme kœ̃n- εtʁə avεk twa.

  nε pa pœʁ də mε sɑ̃timɑ̃ kə ʒepʁuvə puʁ twa.
  esεj də livʁe tεz- emɔsjɔ̃ mεmə si sεt- avεk emwa.
  di sə kə ty ʁəsɛ̃z- a lɛ̃teʁjœʁ, di lə ʁjɛ̃ ka mwa !
  ʒə dɔnəʁε tu puʁ lɑ̃tɑ̃dʁə tuʒuʁ də ta vwa.

  ʒə nɑ̃tɑ̃ kə ta vwa, mεmə dɑ̃ lə piʁə bʁuaa.
  tutə mε pɑ̃sez- e tus mε sɑ̃s nə vəle kə twa.
 • Syllabes Phonétique : Prendre Le Temps ! ! !

  ʒε=mə=ʁε=œ̃=ʒuʁ=nε=tʁə=dɑ̃=tε=zi=ø=puʁ=vi=vʁə 14
  lwɛ̃də=twa=ʒə=nə=fε=kə=də=di=fi=si=lə=mɑ̃=syʁ=vivʁə 14
  ʒə=nə=ʁə=kylə=ʁε=də=vɑ̃=ʁjɛ̃=puʁ=kɔ̃=ke=ʁiʁ=tɔ̃=kœʁ 14
  kaʁ=a=vεk=twa=ʒe=pʁu=və=e=nɔʁ=me=mɑ̃=də=bɔ=nœʁ 14

  dɔnə=mwa=tu=tə=tε=pε=nə=ze=ʒə=lε=tʁɑ̃s=fɔʁ=mə=ʁε=ɑ̃=ʒwa 16
  ʒə=vu=dʁε=zεtʁə=tɔ̃=səl=ʁə=pε=ʁəe=ta=sə=lə=suʁ=sə=de=mwa 16

  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=bjɛ̃=ʁe=εl=nu=nə=pʁə=nɔ̃=nɔ=tʁə=tɑ̃ 14
  nu=ɡaʁ=dɔ̃=zo=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=nu=no=sɑ̃=ti=mɑ̃ 13
  e=kutə=mɔ̃=kœʁ=ki=sə=ba=kə=puʁ=ε=tʁə=pʁε=də=twa 14
  mε=zi=ø=nə=vwa=kə=twa=mε=ve=yks=nə=sɔ̃=kə=twa 14

  ʒεmə=ʁε=paʁ=ta=ʒe=sə=kil=i=a=o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=twa 15
  e=œ̃=ʒuʁʒə=vu=dʁε=nə=fɔʁ=me=kœ̃=nε=tʁə=a=vεk=twa 14

  nε=pa=pœʁ=də=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=kə=ʒe=pʁu=və=puʁ=twa 14
  e=sεj=də=li=vʁe=tε=ze=mɔ=sjɔ̃=mεmə=si=sε=ta=vεk=e=mwa 16
  disə=kə=ty=ʁə=sɛ̃=za=lɛ̃=te=ʁjœʁ=di=lə=ʁjɛ̃=ka=mwa 14
  ʒə=dɔ=nə=ʁε=tu=puʁ=lɑ̃=tɑ̃=dʁə=tu=ʒuʁ=də=ta=vwa 14

  ʒə=nɑ̃=tɑ̃=kə=ta=vwa=mεmə=dɑ̃=lə=pi=ʁə=bʁu=a=a 14
  tu=tə=mε=pɑ̃=se=ze=tus=mε=sɑ̃s=nə=və=le=kə=twa 14

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2005 02:41Ewilan

Superbe poème ! j’aime beaucoup...
amitié...ewi

Auteur de Poésie
18/09/2005 18:37Kokinne

Magnifique!! Que c’est beau l’amour:D

Poème Amour
Publié le 17/09/2005 21:19

L'écrit contient 197 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Illusion

Récompense

0
1
0

Texte des commentateurs