Univers de poésie d'un auteur

Poème:Marseille.

Le Poème

Sur les rives de la Méditerranée,
Se trouve une ville, un joyau ensoleillé,
Marseille, flamboyante et colorée,
Où l’âme provençale est épanouie.

Dans ses ruelles, les accents résonnent,
Entre le Vieux-Port et les calanques qui étonnent,
Les parfums d’épices et de bouillabaisse,
Éveillent les sens et comblent les fines bouches.

Marseille, berceau d’une histoire ancienne,
Des Grecs aux Phocéens, elle est le témoin,
Les vestiges du passé témoignent du destin,
D’une cité fière et vaillante, carrefour des terriens.

La Bonne Mère, qui veille sur la cité,
Couronnée de blanc, majestueuse en son sommet,
Symbole de foi, elle protège les Marseillais,
Et guide les marins dans leurs traversées.

Les marchés colorés, un festival pour les yeux,
Où les saveurs exquises se mélangent joyeusement,
Olives, tomates, poissons frais, onctueux fromages,
Un festin pour les gourmands, un plaisir épicurien.

Le mistral souffle, caressant les cheveux,
Apportant avec lui un air de liberté,
Les voiles des navires se gonflent dans le vent,
Vers des horizons lointains, ils partent en chantant.

Marseille, cité cosmopolite et tolérante,
Des cultures se croisent, des influences multiples,
Dans le quartier du Panier, les murs sont vibrants,
D’histoires d’immigrés, de rencontres fertiles.

Marseille, tu es un poème à ciel ouvert,
Où les artistes trouvent leur inspiration,
De Cézanne à Pagnol, en passant par Dumas,
Ta beauté ineffable captive l’imagination.

Que l’on se promène sur la Canebière,
Ou que l’on grimpe les escaliers du Vallon des Auffes,
Chaque coin de ta ville, Marseille, est un mystère,
Une invitation au voyage, une promesse de rêves.

Alors, Marseille, je te chante en poème,
Toi, la cité ensoleillée, au charme suprême,
Ta vivacité, ton audace et ta chaleur,
Font de toi une ville unique, un trésor qui demeure.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Inamtom

Poète Inamtom

Inamtom a publié sur le site 252 écrits. Inamtom est membre du site depuis l'année 2020.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Marseille.sur=les=ri=ves=de=la=mé=di=ter=ra=née 11
se=trou=ve=u=ne=vil=le=un=joyau=en=so=leillé 12
mar=sei=lle=flam=boy=an=te=et=co=lo=rée 11
où=lâ=me=pro=ven=ça=le=est=é=pa=nouie 11

dans=ses=ru=el=les=les=ac=cents=ré=son=nent 11
entre=le=vieux=port=et=les=ca=lan=ques=qui=é=tonnent 12
les=par=fums=dé=pi=ces=et=de=bouilla=bai=sse 11
éveil=lent=les=sens=et=com=blent=les=fi=nes=bou=ches 12

mar=sei=lle=ber=ceau=dune=his=toi=re=an=ci=enne 12
des=grecs=aux=pho=céens=el=le=est=le=té=moin 11
les=ves=tiges=du=pas=sé=té=moi=gnent=du=des=tin 12
dune=ci=té=fiè=reet=vaillante=car=re=four=des=ter=riens 12

la=bon=ne=mè=re=qui=vei=lle=sur=la=ci=té 12
cou=ron=née=de=blanc=ma=jes=tueu=se=en=son=sommet 12
sym=bole=de=foi=el=le=pro=tè=ge=les=mar=seillais 12
et=gui=de=les=ma=rins=dans=leurs=tra=ver=sées 11

les=mar=chés=co=lo=rés=un=fes=ti=val=pour=les=yeux 13
où=les=sa=veurs=ex=quises=se=mé=langent=joyeu=se=ment 12
oli=ves=to=ma=tes=pois=sons=frais=onc=tueux=fro=mages 12
un=fes=tin=pour=les=gour=mands=un=plai=sir=é=pi=cu=rien 14

le=mis=tral=souf=fle=ca=res=sant=les=che=veux 11
ap=por=tant=a=vec=lui=un=air=de=li=ber=té 12
les=voiles=des=na=vi=res=se=gon=flent=dans=le=vent 12
vers=des=ho=ri=zons=loin=tains=ils=par=tent=en=chan=tant 13

mar=seille=ci=té=cos=mo=po=li=teet=to=lé=rante 12
des=cul=tures=se=croi=sent=des=in=fluen=ces=mul=tiples 12
dans=le=quar=tier=du=pa=nier=les=murs=sont=vi=brants 12
dhis=toi=res=dim=mi=grés=de=ren=con=tres=fer=tiles 12

mar=seille=tu=es=un=po=è=me=à=ciel=ou=vert 12
où=les=ar=tis=tes=trou=vent=leur=ins=pi=ra=tion 12
de=cé=zanne=à=pa=gnol=en=pas=sant=par=du=mas 12
ta=beau=té=i=nef=fable=cap=tive=li=ma=gi=na=tion 13

que=lon=se=pro=mè=ne=sur=la=ca=ne=biè=re 12
ou=que=lon=grimpe=les=es=ca=liers=du=val=lon=des=auf=fes 14
cha=que=coin=de=ta=ville=mar=seille=est=un=mys=tère 12
unein=vi=ta=tion=au=voy=age=une=pro=mes=se=de=rêves 13

a=lors=mar=sei=lle=je=te=chan=te=en=po=ème 12
toi=la=ci=té=en=so=leillée=au=char=me=su=prême 12
ta=vi=va=ci=té=ton=au=dace=et=ta=cha=leur 12
font=de=toi=une=villeu=ni=que=un=tré=sor=qui=de=meure 13
Phonétique : Marseille.syʁ lε ʁivə də la mediteʁane,
sə tʁuvə ynə vilə, œ̃ ʒwajo ɑ̃sɔlεje,
maʁsεjə, flɑ̃bwajɑ̃tə e kɔlɔʁe,
u lamə pʁɔvɑ̃salə εt- epanui.

dɑ̃ sε ʁyεllə, lεz- aksɑ̃ ʁezɔne,
ɑ̃tʁə lə vjø pɔʁ e lε kalɑ̃k ki etɔne,
lε paʁfœ̃ depisəz- e də bujabεsə,
evεje lε sɑ̃sz- e kɔ̃ble lε finə buʃə.

maʁsεjə, bεʁso dynə istwaʁə ɑ̃sjεnə,
dε ɡʁεkz- o fɔseɛ̃, εllə ε lə temwɛ̃,
lε vεstiʒə dy pase temwaɲe dy dεstɛ̃,
dynə site fjεʁə e vajɑ̃tə, kaʁəfuʁ dε teʁjɛ̃.

la bɔnə mεʁə, ki vεjə syʁ la site,
kuʁɔne də blɑ̃, maʒεstɥøzə ɑ̃ sɔ̃ sɔmε,
sɛ̃bɔlə də fwa, εllə pʁɔtεʒə lε maʁsεjε,
e ɡidə lε maʁɛ̃ dɑ̃ lœʁ tʁavεʁse.

lε maʁʃe kɔlɔʁe, œ̃ fεstival puʁ lεz- iø,
u lε savœʁz- εkskizə sə melɑ̃ʒe ʒwajøzəmɑ̃,
ɔlivə, tɔmatə, pwasɔ̃ fʁε, ɔ̃ktɥø fʁɔmaʒə,
œ̃ fεstɛ̃ puʁ lε ɡuʁmɑ̃, œ̃ plεziʁ epikyʁjɛ̃.

lə mistʁal suflə, kaʁesɑ̃ lε ʃəvø,
apɔʁtɑ̃ avεk lɥi œ̃n- εʁ də libεʁte,
lε vwalə dε naviʁə sə ɡɔ̃fle dɑ̃ lə vɑ̃,
vεʁ dεz- ɔʁizɔ̃ lwɛ̃tɛ̃, il paʁte ɑ̃ ʃɑ̃tɑ̃.

maʁsεjə, site kɔsmɔpɔlitə e tɔleʁɑ̃tə,
dε kyltyʁə sə kʁwaze, dεz- ɛ̃flɥɑ̃sə myltiplə,
dɑ̃ lə kaʁtje dy panje, lε myʁ sɔ̃ vibʁɑ̃,
distwaʁə dimiɡʁe, də ʁɑ̃kɔ̃tʁə- fεʁtilə.

maʁsεjə, ty ε œ̃ pɔεmə a sjεl uvεʁ,
u lεz- aʁtistə tʁuve lœʁ ɛ̃spiʁasjɔ̃,
də sezanə a paɲɔl, ɑ̃ pasɑ̃ paʁ dyma,
ta bote inefablə kaptivə limaʒinasjɔ̃.

kə lɔ̃ sə pʁɔmεnə syʁ la kanəbjεʁə,
u kə lɔ̃ ɡʁɛ̃pə lεz- εskalje dy valɔ̃ dεz- ofə,
ʃakə kwɛ̃ də ta vilə, maʁsεjə, εt- œ̃ mistεʁə,
ynə ɛ̃vitasjɔ̃ o vwajaʒə, ynə pʁɔmεsə də ʁεvə.

alɔʁ, maʁsεjə, ʒə tə ʃɑ̃tə ɑ̃ pɔεmə,
twa, la site ɑ̃sɔlεje, o ʃaʁmə sypʁεmə,
ta vivasite, tɔ̃n- odasə e ta ʃalœʁ,
fɔ̃ də twa ynə vilə ynikə, œ̃ tʁezɔʁ ki dəməʁə.
Syllabes Phonétique : Marseille.syʁ=lε=ʁi=və=də=la=me=di=te=ʁa=ne 11
sə=tʁuvəy=nə=vi=lə=œ̃=ʒwa=jo=ɑ̃=sɔ=lε=je 12
maʁ=sε=jə=flɑ̃=bwa=j=ɑ̃=tə=e=kɔ=lɔ=ʁe 12
u=la=mə=pʁɔ=vɑ̃=sa=lə=ε=te=pa=nu=i 12

dɑ̃=sε=ʁy=εl=lə=lε=zak=sɑ̃=ʁe=zɔ=ne 11
ɑ̃tʁə=lə=vjø=pɔʁ=e=lε=ka=lɑ̃k=ki=e=tɔ=ne 12
lε=paʁ=fœ̃=de=pis=ə=ze=də=bu=ja=bεs=ə 12
e=vε=je=lε=sɑ̃s=ze=kɔ̃=ble=lε=fi=nə=buʃə 12

maʁ=sε=jə=bεʁ=so=dy=nə=is=twa=ʁə=ɑ̃=sjεnə 12
dε=ɡʁεk=zo=fɔ=se=ɛ̃=εl=lə=ε=lə=te=mwɛ̃ 12
lε=vεs=tiʒə=dy=pa=se=te=mwa=ɲe=dy=dεs=tɛ̃ 12
dynə=si=te=fjε=ʁəe=va=jɑ̃tə=kaʁə=fuʁ=dε=te=ʁjɛ̃ 12

la=bɔ=nə=mε=ʁə=ki=vε=jə=syʁ=la=si=te 12
ku=ʁɔ=ne=də=blɑ̃=ma=ʒεs=tɥøzə=ɑ̃=sɔ̃=sɔ=mε 12
sɛ̃bɔlə=də=fwa=εl=lə=pʁɔ=tε=ʒə=lε=maʁ=sε=jε 12
e=ɡi=də=lε=ma=ʁɛ̃=dɑ̃=lœ=ʁə=tʁa=vεʁ=se 12

lε=maʁ=ʃe=kɔ=lɔ=ʁe=œ̃=fεs=ti=val=puʁ=lε=ziø 13
u=lε=sa=vœʁ=zεk=skizə=sə=me=lɑ̃=ʒe=ʒwa=jøzə=mɑ̃ 13
ɔ=livə=tɔ=ma=tə=pwa=sɔ̃=fʁε=ɔ̃k=tɥø=fʁɔ=maʒə 12
œ̃=fεs=tɛ̃=puʁ=lε=ɡuʁ=mɑ̃=œ̃=plε=ziʁ=e=pi=ky=ʁjɛ̃ 14

lə=mis=tʁal=su=flə=ka=ʁe=sɑ̃=lε=ʃə=vø 11
a=pɔʁ=tɑ̃=a=vεk=lɥi=œ̃=nεʁ=də=li=bεʁ=te 12
lε=vwa=lə=dε=na=viʁə=sə=ɡɔ̃=fle=dɑ̃=lə=vɑ̃ 12
vεʁ=dε=zɔ=ʁi=zɔ̃=lwɛ̃=tɛ̃=il=paʁ=te=ɑ̃=ʃɑ̃=tɑ̃ 13

maʁ=sεjə=si=te=kɔs=mɔ=pɔ=litə=e=tɔ=le=ʁɑ̃tə 12
dε=kyl=tyʁə=sə=kʁwa=ze=dε=zɛ̃f=lɥɑ̃=sə=myl=tiplə 12
dɑ̃=lə=kaʁ=tje=dy=pa=nje=lε=myʁ=sɔ̃=vi=bʁɑ̃ 12
dis=twa=ʁə=di=mi=ɡʁe=də=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə=fεʁ=tilə 12

maʁ=sε=jə=ty=ε=œ̃=pɔ=εmə=a=sjεl=u=vεʁ 12
u=lε=zaʁ=tis=tə=tʁu=ve=lœʁ=ɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 12
də=se=zanə=a=pa=ɲɔl=ɑ̃=pa=sɑ̃=paʁ=dy=ma 12
ta=bo=te=i=ne=fablə=kap=tivə=li=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 13

kə=lɔ̃=sə=pʁɔ=mε=nə=syʁ=la=ka=nə=bjεʁ=ə 12
ukə=lɔ̃=ɡʁɛ̃=pə=lε=zεs=ka=lje=dy=va=lɔ̃=dεzofə 12
ʃakə=kwɛ̃=də=ta=vi=lə=maʁ=sε=jə=ε=tœ̃=mistεʁə 12
ynəɛ̃=vi=ta=sjɔ̃=o=vwa=jaʒə=ynə=pʁɔ=mε=sə=də=ʁεvə 13

a=lɔʁ=maʁ=sε=jə=ʒə=tə=ʃɑ̃=tə=ɑ̃=pɔ=εmə 12
twa=la=si=te=ɑ̃=sɔ=lε=je=o=ʃaʁmə=sy=pʁεmə 12
ta=vi=va=si=te=tɔ̃=no=dasə=e=ta=ʃa=lœʁ 12
fɔ̃də=twaynə=vi=ləy=ni=kə=œ̃=tʁe=zɔʁ=ki=də=məʁə 12

Récompense

Coup de coeur: 3
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
05/06/2023 13:35Printemps

Un bel hommage à la belle et historique Marseille! Un coup de cœur poétique, Inamtom!

Auteur de Poésie
05/06/2023 18:48Coeurdefee

C’est très joli

Auteur de Poésie
05/06/2023 23:37David T...

Magnifique, merveilleux témoignage pour cette ville aux mille accents que j’affectionne tout particulièrement. Bravo, un gros coup de coeur Inamtom.

Poème Originalité
Du 05/06/2023 09:57

L'écrit contient 294 mots qui sont répartis dans 10 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.