Poeme : Le Baptême

Le Baptême

Petit être si merveilleux
Je t’ai vu naitre dans ce monde orgueilleux
Toi qui poussait de cris
Qui voulaient dire je vis
Nous te faisons la promesse
D’une douce caresse
Que nous t’aimerons
Et te cherirons
A jamais dans ce bas monde
Par cette eau remplie de bonheur
Par ce sacrement nous te lions a notre seigneur.
Petit etre si merveilleux
Nous te promettons un destin fabuleux.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Le Baptême

  pe=tit=ê=tre=si=mer=veil=leux 8
  je=tai=vu=naitre=dans=ce=mondeor=gueilleux 8
  toi=qui=pous=sait=de=cris 6
  qui=vou=laient=di=re=je=vis 7
  nous=te=fai=sons=la=pro=messe 7
  du=ne=dou=ce=ca=resse 6
  que=nous=tai=me=rons 5
  et=te=che=ri=rons 5
  a=ja=mais=dans=ce=bas=mon=de 8
  par=cette=eau=rem=plie=de=bon=heur 8
  par=ce=sacre=ment=nous=te=lions=a=no=tre=sei=gneur 12
  pe=tit=e=tre=si=mer=veil=leux 8
  nous=te=promet=tons=un=des=tin=fa=bu=leux 10
 • Phonétique : Le Baptême

  pəti εtʁə si mεʁvεjø
  ʒə tε vy nεtʁə dɑ̃ sə mɔ̃də ɔʁɡœjø
  twa ki pusε də kʁi
  ki vulε diʁə ʒə vis
  nu tə fəzɔ̃ la pʁɔmεsə
  dynə dusə kaʁεsə
  kə nu tεməʁɔ̃
  e tə ʃəʁiʁɔ̃
  a ʒamε dɑ̃ sə ba mɔ̃də
  paʁ sεtə o ʁɑ̃pli də bɔnœʁ
  paʁ sə sakʁəmɑ̃ nu tə ljɔ̃z- a nɔtʁə sεɲœʁ.
  pəti εtʁə si mεʁvεjø
  nu tə pʁɔmεtɔ̃z- œ̃ dεstɛ̃ fabylø.
 • Syllabes Phonétique : Le Baptême

  pə=ti=ε=tʁə=si=mεʁ=vε=jø 8
  ʒə=tε=vynεtʁə=dɑ̃=sə=mɔ̃=dəɔʁ=ɡœjø 8
  twa=ki=pu=sε=də=kʁi 6
  ki=vu=lε=di=ʁə=ʒə=vis 7
  nu=tə=fə=zɔ̃=la=pʁɔ=mε=sə 8
  dy=nə=du=sə=ka=ʁε=sə 7
  kə=nu=tε=mə=ʁɔ̃ 5
  e=tə=ʃə=ʁi=ʁɔ̃ 5
  a=ʒa=mε=dɑ̃=sə=ba=mɔ̃=də 8
  paʁ=sεtə=o=ʁɑ̃=pli=də=bɔ=nœʁ 8
  paʁsə=sa=kʁə=mɑ̃=nutə=ljɔ̃=za=nɔ=tʁə=sε=ɲœʁ 11
  pə=ti=ε=tʁə=si=mεʁ=vε=jø 8
  nutə=pʁɔ=mε=tɔ̃=zœ̃=dεs=tɛ̃=fa=by=lø 10

Récompense

0
2
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
24/03/2016 20:05Sétarcos L'Hérétique
🙂