Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Poeme : Titre

Poème Amour-Amitié
Publié le 08/01/2005 03:46

L'écrit contient 201 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Ines922

Titre

Aimer d’un amour accidentel
Aimer d’un amour qui vous fait mal
Aimer pour la premiere fois

Je ne dors pas mon amour et pense à toi, le coupable de mes douleurs c’est toi
J’ai mal de trop t’aimer

Tu ne sais pas, je sais si bien te le cacher
Je te parle d’une forte amitié, de cette fabuleuse complicité

A l’interieure, mon cœur pleure d’etre ainsi enfermé
De ne pouvoir jamais s’exprimer

Je vasille entre sourire et pleure
Je t’aime si fort que je finirai par te hair
Je t’aime si fort que tu finira par me detruire

Pour la premiere fois mon cœur est autoriser à aimer
Et il me fait esperer des reves merveilleux

J’aime ton regart, miroir de ton ame
Oublié les apparences je sais la douceur de ton cœur
Oublié les mots, les phrases, les discours, je lis en toi

Cette amitié qui na pas su restée à sa place
Cadeau empoisonée, car tu ne resteras pas
Car tu dois partir chez toi, là où je ne suis pas à ma place
Je t’aime et tu ne le saura surement jamais…

Je t’aime.
 • Pieds Hyphénique: Titre

  ai=mer=dun=a=mour=ac=ci=den=tel 9
  ai=mer=dun=a=mour=qui=vous=fait=mal 9
  ai=mer=pour=la=pre=mie=re=fois 8

  je=ne=dors=pas=mon=a=mour=et=penseà=toi=le=cou=pa=ble=de=mes=dou=leurs=cest=toi 20
  jai=mal=de=trop=tai=mer 6

  tu=ne=sais=pas=je=sais=si=bien=te=le=ca=cher 12
  je=te=par=le=dune=for=tea=mi=tié=de=cet=te=fa=bu=leu=se=com=pli=ci=té 20

  a=lin=te=rieu=re=mon=cœur=pleu=re=de=tre=ain=si=en=fer=mé 16
  de=ne=pou=voir=ja=mais=sex=pri=mer 9

  je=va=si=lle=en=tre=sou=ri=re=et=pleu=re 12
  je=tai=me=si=fort=que=je=fi=ni=rai=par=te=hair 13
  je=tai=me=si=fort=que=tu=fi=ni=ra=par=me=de=trui=re 15

  pour=la=pre=mie=re=fois=mon=cœur=est=au=to=ri=ser=à=ai=mer 16
  et=il=me=fait=es=pe=rer=des=re=ves=mer=veil=leux 13

  jai=me=ton=re=gart=mi=roir=de=ton=a=me 11
  ou=bli=é=les=ap=pa=ren=ces=je=sais=la=dou=ceur=de=ton=cœur 16
  ou=bli=é=les=mots=les=phra=ses=les=dis=cours=je=lis=en=toi 15

  cet=te=a=mi=ti=é=qui=na=pas=su=res=tée=à=sa=pla=ce 16
  ca=deau=em=poi=so=née=car=tu=ne=res=te=ras=pas 13
  car=tu=dois=par=tir=chez=toi=là=où=je=ne=suis=pas=à=ma=place 16
  je=tai=me=et=tu=ne=le=sau=ra=su=re=ment=ja=mais 14

  je=tai=me 3
 • Phonétique : Titre

  εme dœ̃n- amuʁ aksidɑ̃tεl
  εme dœ̃n- amuʁ ki vu fε mal
  εme puʁ la pʁəmjəʁə fwa

  ʒə nə dɔʁ pa mɔ̃n- amuʁ e pɑ̃sə a twa, lə kupablə də mε dulœʁ sε twa
  ʒε mal də tʁo tεme

  ty nə sε pa, ʒə sε si bjɛ̃ tə lə kaʃe
  ʒə tə paʁlə dynə fɔʁtə amitje, də sεtə fabyløzə kɔ̃plisite

  a lɛ̃təʁjəʁə, mɔ̃ kœʁ plœʁə dεtʁə ɛ̃si ɑ̃fεʁme
  də nə puvwaʁ ʒamε sεkspʁime

  ʒə vazijə ɑ̃tʁə suʁiʁə e plœʁə
  ʒə tεmə si fɔʁ kə ʒə finiʁε paʁ tə-εʁ
  ʒə tεmə si fɔʁ kə ty finiʁa paʁ mə dətʁɥiʁə

  puʁ la pʁəmjəʁə fwa mɔ̃ kœʁ εt- otɔʁize a εme
  e il mə fε εspəʁe dε ʁəvə mεʁvεjø

  ʒεmə tɔ̃ ʁəɡaʁ, miʁwaʁ də tɔ̃n- amə
  ublje lεz- apaʁɑ̃sə ʒə sε la dusœʁ də tɔ̃ kœʁ
  ublje lε mo, lε fʁazə, lε diskuʁ, ʒə li ɑ̃ twa

  sεtə amitje ki na pa sy ʁεste a sa plasə
  kado ɑ̃pwazɔne, kaʁ ty nə ʁεstəʁa pa
  kaʁ ty dwa paʁtiʁ ʃe twa, la u ʒə nə sɥi pa a ma plasə
  ʒə tεmə e ty nə lə soʁa syʁəmɑ̃ ʒamε…

  ʒə tεmə.
 • Pieds Phonétique : Titre

  ε=me=dœ̃=na=muʁ=ak=si=dɑ̃=tεl 9
  ε=me=dœ̃=na=muʁ=ki=vu=fε=mal 9
  ε=me=puʁ=la=pʁə=mj=ə=ʁə=fwa 9

  ʒə=nə=dɔʁ=pa=mɔ̃=na=muʁ=e=pɑ̃=sə=a=twa=lə=ku=pa=blə=də=mε=du=lœʁ=sε=twa 22
  ʒε=mal=də=tʁo=tε=me 6

  ty=nə=sε=pa=ʒə=sε=si=bj=ɛ̃=tə=lə=ka=ʃe 13
  ʒə=tə=paʁ=lə=dy=nə=fɔʁ=tə=a=mi=tje=də=sε=tə=fa=by=lø=zə=kɔ̃=pli=si=te 22

  a=lɛ̃=tə=ʁj=ə=ʁə=mɔ̃=kœ=ʁə=plœ=ʁə=dε=tʁə=ɛ̃=si=ɑ̃=fεʁ=me 18
  də=nə=pu=vwaʁ=ʒa=mε=sεk=spʁi=me 9

  ʒə=va=zi=jə=ɑ̃=tʁə=su=ʁi=ʁə=e=plœ=ʁə 12
  ʒə=tε=mə=si=fɔʁ=kə=ʒə=fi=ni=ʁε=paʁ=tə-εʁ 13
  ʒə=tε=mə=si=fɔʁ=kə=ty=fi=ni=ʁa=paʁ=mə=dət=ʁɥiʁə 14

  puʁ=lapʁə=mjəʁə=fwa=mɔ̃=kœʁ=ε=to=tɔ=ʁi=ze=a=ε=me 14
  e=il=mə=fε=εs=pə=ʁe=dε=ʁə=və=mεʁ=vε=jø 13

  ʒε=mə=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=mi=ʁwaʁ=də=tɔ̃=na=mə 11
  u=blje=lε=za=pa=ʁɑ̃sə=ʒə=sε=la=du=sœʁ=də=tɔ̃=kœʁ 14
  u=blje=lε=mo=lε=fʁa=zə=lε=dis=kuʁ=ʒə=li=ɑ̃=twa 14

  sε=tə=a=mi=tje=ki=na=pa=sy=ʁεs=te=a=sa=plasə 14
  ka=do=ɑ̃=pwa=zɔ=ne=kaʁ=ty=nə=ʁεs=tə=ʁa=pa 13
  kaʁ=ty=dwa=paʁ=tiʁ=ʃe=twa=la=uʒə=nə=sɥi=pa=a=ma=plasə 15
  ʒə=tε=mə=e=ty=nə=lə=so=ʁa=sy=ʁə=mɑ̃=ʒa=mε 14

  ʒə=tε=mə 3

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
22/03/2019Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.