Poeme-France : Lecture Écrit Triste

Poeme : Envie De Pluie

Poème Triste
Publié le 25/02/2021 14:20

L'écrit contient 180 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Inspiration

Envie De Pluie

Envie de pluie ?

Eh bien, sortez vos parapluies !
La pluie,
Cette ondée grisâtre qui strie
Le ciel de mes après-midis
De ses rideaux glaçants

Provoquant en moi l’ennui
Douche chaude prise en chantant
Ou bien froide, en vociférant
Les mots pleuvent comme autant de diamants
Et tels les enfants de Neptune,
Ils remplissent mon Océan !

Oh Nature, fait pleuvoir une averse
Pour que les larmes que je verse
Se confondent avec les gouttes
Presque tièdes du mois d’août
Ou bien noie mon chagrin
Dans un épais crachin

La pluie,
Et face à elle, le Soleil
Qui produit en elle un arc-en-ciel
Aux pieds duquel
Seraient enfouies des merveilles

La pluie,
Trait d’union entre humidité et gravité
Bombardement intemporel
Ponctuation sur les feuilles vertes
Des épaisses forêts de hêtres

Innombrables points de suspension
Dans les nuages en lévitation
Points d’exclamation
Formant des excavations
Dans le terreau fertile de mon imagination !

Ruisselants points virgules ;
Ou scintillantes petites bulles
Dans les vers pétillants
De ce poème rafraichissant
Une goutte,
Deux gouttes,
Ça y est, il pleut !
 • Pieds Hyphénique: Envie De Pluie

  en=vie=de=pluie 4

  eh=bien=sor=tez=vos=pa=ra=pluies 8
  la=pluie 2
  cette=on=dée=gri=sâ=tre=qui=strie 8
  le=ciel=de=mes=a=près=mi=dis 8
  de=ses=ri=deaux=gla=çants 6

  pro=vo=quant=en=moi=len=nui 7
  douche=chau=de=pri=se=en=chan=tant 8
  ou=bien=froide=en=vo=ci=fé=rant 8
  les=mots=pleuvent=commeau=tant=de=dia=mants 8
  et=tels=les=en=fants=de=nep=tune 8
  ils=rem=plis=sent=mon=o=cé=an 8

  oh=na=ture=fait=pleu=voir=u=nea=verse 9
  pour=que=les=lar=mes=que=je=verse 8
  se=con=fon=dent=a=vec=les=gouttes 8
  pres=que=tiè=des=du=mois=da=oût 8
  ou=bien=noie=mon=cha=grin 6
  dans=un=é=pais=cra=chin 6

  la=pluie 2
  et=face=à=el=le=le=so=leil 8
  qui=pro=duit=en=elleun=arc=en=ciel 8
  aux=pieds=du=quel 4
  se=raient=en=fouies=des=mer=vei=lles 8

  la=pluie 2
  trait=du=nion=entre=hu=mi=di=té=et=gra=vi=té 12
  bom=bar=de=ment=in=tem=po=rel 8
  ponc=tua=tion=sur=les=feu=illes=vertes 8
  des=é=pais=ses=fo=rêts=de=hêtres 8

  in=nom=brables=points=de=sus=pen=sion 8
  dans=les=nu=ages=en=lé=vi=ta=tion 9
  points=dex=cla=ma=ti=on 6
  for=mant=des=ex=ca=va=ti=ons 8
  dans=le=ter=reau=fer=tile=de=mon=i=ma=gi=na=tion 13

  ruis=se=lants=points=vir=gu=les 7
  ou=s=cin=tillantes=pe=ti=tes=bulles 8
  dans=les=vers=pé=tillants 5
  de=ce=po=ème=ra=frai=chis=sant 8
  u=ne=gout=te 4
  deux=gout=tes 3
  ça=y=est=il=pleut 5
 • Phonétique : Envie De Pluie

  ɑ̃vi də plɥi ?

  ε bjɛ̃, sɔʁte vo paʁaplɥi !
  la plɥi,
  sεtə ɔ̃de ɡʁizatʁə ki stʁi
  lə sjεl də mεz- apʁε midi
  də sε ʁido ɡlasɑ̃

  pʁɔvɔkɑ̃ ɑ̃ mwa lɑ̃nɥi
  duʃə ʃodə pʁizə ɑ̃ ʃɑ̃tɑ̃
  u bjɛ̃ fʁwadə, ɑ̃ vɔsifeʁɑ̃
  lε mo pləve kɔmə otɑ̃ də djamɑ̃
  e tεl lεz- ɑ̃fɑ̃ də nεptynə,
  il ʁɑ̃plise mɔ̃n- ɔseɑ̃ !

  ɔ natyʁə, fε pləvwaʁ ynə avεʁsə
  puʁ kə lε laʁmə- kə ʒə vεʁsə
  sə kɔ̃fɔ̃de avεk lε ɡutə
  pʁεskə tjεdə dy mwa daut
  u bjɛ̃ nwa mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃
  dɑ̃z- œ̃n- epε kʁaʃɛ̃

  la plɥi,
  e fasə a εllə, lə sɔlεj
  ki pʁɔdɥi ɑ̃n- εllə œ̃n- aʁk ɑ̃ sjεl
  o pje dykεl
  səʁε ɑ̃fui dε mεʁvεjə

  la plɥi,
  tʁε dynjɔ̃ ɑ̃tʁə ymidite e ɡʁavite
  bɔ̃baʁdəmɑ̃ ɛ̃tɑ̃pɔʁεl
  pɔ̃ktɥasjɔ̃ syʁ lε fœjə vεʁtə
  dεz- epεsə fɔʁε də εtʁə

  inɔ̃bʁablə pwɛ̃ də syspɑ̃sjɔ̃
  dɑ̃ lε nɥaʒəz- ɑ̃ levitasjɔ̃
  pwɛ̃ dεksklamasjɔ̃
  fɔʁmɑ̃ dεz- εkskavasjɔ̃
  dɑ̃ lə teʁo fεʁtilə də mɔ̃n- imaʒinasjɔ̃ !

  ʁɥisəlɑ̃ pwɛ̃ viʁɡylə,
  u sɛ̃tijɑ̃tə pətitə bylə
  dɑ̃ lε vεʁ petijɑ̃
  də sə pɔεmə ʁafʁεʃisɑ̃
  ynə ɡutə,
  dø ɡutə,
  sa i ε, il plø !
 • Pieds Phonétique : Envie De Pluie

  ɑ̃=vi=də=plɥi 4

  ε=bjɛ̃=sɔʁ=te=vo=pa=ʁap=lɥi 8
  la=plɥi 2
  sεtə=ɔ̃=de=ɡʁi=za=tʁə=ki=stʁi 8
  lə=sjεl=də=mε=za=pʁε=mi=di 8
  də=sε=ʁi=do=ɡla=sɑ̃ 6

  pʁɔ=vɔ=kɑ̃=ɑ̃=mwa=lɑ̃n=ɥi 7
  duʃə=ʃo=də=pʁi=zə=ɑ̃=ʃɑ̃=tɑ̃ 8
  u=bjɛ̃=fʁwadə=ɑ̃=vɔ=si=fe=ʁɑ̃ 8
  lε=moplə=ve=kɔməo=tɑ̃=də=dja=mɑ̃ 8
  e=tεl=lε=zɑ̃=fɑ̃=də=nεp=tynə 8
  il=ʁɑ̃=pli=se=mɔ̃=nɔ=se=ɑ̃ 8

  ɔ=na=tyʁə=fεplə=vwaʁ=y=nə=avεʁsə 8
  puʁ=kə=lε=laʁ=mə=kə=ʒə=vεʁsə 8
  sə=kɔ̃=fɔ̃=de=a=vεk=lε=ɡutə 8
  pʁεs=kə=tjε=də=dy=mwa=da=ut 8
  u=bj=ɛ̃=nwa=mɔ̃=ʃa=ɡʁɛ̃ 7
  dɑ̃=zœ̃=ne=pε=kʁa=ʃɛ̃ 6

  la=plɥi 2
  e=fasə=a=εl=lə=lə=sɔ=lεj 8
  ki=pʁɔd=ɥi=ɑ̃=nεlləœ̃=naʁk=ɑ̃=sjεl 8
  o=pj=e=dy=kεl 5
  sə=ʁε=ɑ̃=fu=i=dε=mεʁ=vεjə 8

  la=plɥi 2
  tʁε=dy=njɔ̃=ɑ̃tʁəy=mi=di=te=e=ɡʁa=vi=te 11
  bɔ̃=baʁ=də=mɑ̃=ɛ̃=tɑ̃=pɔ=ʁεl 8
  pɔ̃k=tɥa=sjɔ̃=syʁ=lε=fœ=jə=vεʁtə 8
  dε=ze=pε=sə=fɔ=ʁε=də=εtʁə 8

  i=nɔ̃=bʁablə=pwɛ̃=də=sys=pɑ̃=sjɔ̃ 8
  dɑ̃=lε=nɥ=aʒə=zɑ̃=le=vi=ta=sjɔ̃ 9
  pwɛ̃=dεk=skl=ma=sj=ɔ̃ 6
  fɔʁ=mɑ̃=dε=zεk=ska=va=s=jɔ̃ 8
  dɑ̃lə=te=ʁo=fεʁtilə=də=mɔ̃=ni=ma=ʒi=na=sjɔ̃ 11

  ʁɥi=sə=lɑ̃=pwɛ̃=viʁ=ɡy=lə 7
  u=sɛ̃=ti=jɑ̃tə=pə=ti=tə=bylə 8
  dɑ̃=lε=vεʁ=pe=ti=j=ɑ̃ 7
  də=sə=pɔ=εmə=ʁa=fʁε=ʃi=sɑ̃ 8
  y=nə=ɡu=tə 4
  dø=ɡu=tə 3
  sa=i=ε=il=plø 5

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
14/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.