Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : =>Audrey

Poème - Sans Thème -
Publié le 10/09/2004 00:00

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : (K)J£$$(K)

=>Audrey

Ma petite Audrey
Si seulement tu savais
Comme je déteste te voir ainsi
Triste et malheureuse aussi
Je voudrais tant pouvoir t’aider,
Pouvoir enfin te consoler
Te prendre dans ems bras
Pour te dire « ne t’en fais pas »
Ce qui surtout m’exaspère
C’est cette différence entre le bonheur et la misère
Je voudrais tant partager ma joie
La partager surtout avec toi
Moi je nage en plein bonheur
Pendant que ce temps là tu pleures
Mais la vie est si mal faite
Elle ne t’épargne pas choupette
La vie a ses mauvais côtés
Elle ne cesse de te le montrer
Tu mérites tellement d’être heureuse
La vie est incroyablement honteuse
Je ne mérite pas de l’être autant
Cette différence c’est dégoutant
Et même si Flo n’est plus là
Surtout ne baisse jamais els bras
Crois encore en ton destin
Même s’il ne te tient plus la main
C’est plus difficile a faire qu’à dire
Mais j’en ai assez de te voir souffrir
Saches que je serais à tes côtés
Pour cette dure étape à passer
 • Pieds Hyphénique: =>Audrey

  ma=pe=ti=te=au=drey 6
  si=seu=le=ment=tu=sa=vais 7
  comme=je=dé=tes=te=te=voir=ain=si 9
  triste=et=mal=heu=reu=se=aus=si 8
  je=vou=drais=tant=pou=voir=tai=der 8
  pou=voir=en=fin=te=con=so=ler 8
  te=pren=dre=dans=ems=bras 6
  pour=te=di=re=ne=ten=fais=pas 8
  ce=qui=sur=tout=mexas=pè=re 7
  cest=cette=dif=fé=ren=ceen=tre=le=bon=heur=et=la=mi=sère 14
  je=vou=drais=tant=par=ta=ger=ma=joie 9
  la=par=ta=ger=sur=tout=a=vec=toi 9
  moi=je=na=ge=en=plein=bon=heur 8
  pen=dant=que=ce=temps=là=tu=pleures 8
  mais=la=vie=est=si=mal=fai=te 8
  elle=ne=té=par=gne=pas=chou=pette 8
  la=vie=a=ses=mau=vais=cô=tés 8
  elle=ne=ces=se=de=te=le=mon=trer 9
  tu=mé=rites=tel=le=ment=dê=tre=heu=reuse 10
  la=vie=est=in=croyable=ment=hon=teuse 8
  je=ne=mé=rite=pas=de=lêtreau=tant 8
  cette=dif=fé=ren=ce=cest=dé=gou=tant 9
  et=mê=me=si=flo=nest=plus=là 8
  sur=tout=ne=baisse=ja=mais=els=bras 8
  crois=en=co=re=en=ton=des=tin 8
  même=sil=ne=te=tient=plus=la=main 8
  cest=plus=dif=fi=cilea=faire=quà=dire 8
  mais=jen=ai=as=sez=de=te=voir=souf=frir 10
  saches=que=je=se=rais=à=tes=cô=tés 9
  pour=cette=dureé=ta=pe=à=pas=ser 8
 • Phonétique : =>Audrey

  ma pətitə odʁe
  si sələmɑ̃ ty savε
  kɔmə ʒə detεstə tə vwaʁ ɛ̃si
  tʁistə e maləʁøzə osi
  ʒə vudʁε tɑ̃ puvwaʁ tεde,
  puvwaʁ ɑ̃fɛ̃ tə kɔ̃sɔle
  tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃z- εms bʁa
  puʁ tə diʁə « nə tɑ̃ fε pas »
  sə ki syʁtu mεɡzaspεʁə
  sε sεtə difeʁɑ̃sə ɑ̃tʁə lə bɔnœʁ e la mizεʁə
  ʒə vudʁε tɑ̃ paʁtaʒe ma ʒwa
  la paʁtaʒe syʁtu avεk twa
  mwa ʒə naʒə ɑ̃ plɛ̃ bɔnœʁ
  pɑ̃dɑ̃ kə sə tɑ̃ la ty plœʁə
  mε la vi ε si mal fεtə
  εllə nə tepaʁɲə pa ʃupεtə
  la vi a sε movε kote
  εllə nə sεsə də tə lə mɔ̃tʁe
  ty meʁitə tεllmɑ̃ dεtʁə œʁøzə
  la vi εt- ɛ̃kʁwajabləmɑ̃ ɔ̃tøzə
  ʒə nə meʁitə pa də lεtʁə otɑ̃
  sεtə difeʁɑ̃sə sε deɡutɑ̃
  e mεmə si flo nε plys la
  syʁtu nə bεsə ʒamεz- εls bʁa
  kʁwaz- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ tɔ̃ dεstɛ̃
  mεmə sil nə tə tjɛ̃ plys la mɛ̃
  sε plys difisilə a fεʁə ka diʁə
  mε ʒɑ̃n- ε ase də tə vwaʁ sufʁiʁ
  saʃə kə ʒə səʁεz- a tε kote
  puʁ sεtə dyʁə etapə a pase
 • Pieds Phonétique : =>Audrey

  ma=pə=ti=tə=o=dʁe 6
  si=sə=lə=mɑ̃=ty=sa=vε 7
  kɔmə=ʒə=de=tεs=tə=tə=vwaʁ=ɛ̃=si 9
  tʁis=tə=e=malə=ʁø=zə=o=si 8
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=pu=vwaʁ=tε=de 8
  pu=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=tə=kɔ̃=sɔ=le 8
  tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=zεms=bʁa 6
  puʁ=tə=di=ʁə=nə=tɑ̃=fε=pas 8
  sə=ki=syʁ=tu=mεɡ=zas=pε=ʁə 8
  sε=sεtə=di=fe=ʁɑ̃=səɑ̃=tʁə=lə=bɔ=nœʁ=e=la=mi=zεʁə 14
  ʒə=vu=dʁε=tɑ̃=paʁ=ta=ʒe=ma=ʒwa 9
  la=paʁ=ta=ʒe=syʁ=tu=a=vεk=twa 9
  mwa=ʒə=na=ʒə=ɑ̃=plɛ̃=bɔ=nœʁ 8
  pɑ̃=dɑ̃kə=sə=tɑ̃=la=ty=plœ=ʁə 8
  mε=la=vi=ε=si=mal=fε=tə 8
  εl=lə=nə=te=paʁɲə=pa=ʃu=pεtə 8
  la=vi=a=sε=mo=vε=ko=te 8
  εllə=nə=sεsə=də=tə=lə=mɔ̃=tʁe 8
  ty=me=ʁitə=tεl=lmɑ̃=dε=tʁə=œ=ʁøzə 9
  la=vi=ε=tɛ̃=kʁwa=jablə=mɑ̃=ɔ̃tøzə 8
  ʒə=nə=me=ʁitə=padə=lε=tʁəo=tɑ̃ 8
  sεtə=di=fe=ʁɑ̃=sə=sε=de=ɡu=tɑ̃ 9
  e=mε=mə=si=flo=nε=plys=la 8
  syʁ=tu=nə=bεsə=ʒa=mε=zεls=bʁa 8
  kʁwa=zɑ̃=kɔ=ʁə=ɑ̃=tɔ̃=dεs=tɛ̃ 8
  mεmə=sil=nə=tə=tjɛ̃=plys=la=mɛ̃ 8
  sε=plys=di=fisilə=a=fε=ʁə=kadiʁə 8
  mε=ʒɑ̃=nε=ase=də=tə=vwaʁ=su=fʁiʁ 9
  saʃə=kə=ʒə=sə=ʁε=za=tε=ko=te 9
  puʁ=sεtə=dyʁə=e=ta=pə=a=pase 8

PostScriptum

http : //love-in-the-air. skyblog. com voici l’adresse où je laisse également mes poèmes ainsi que de jolies choses : )

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
10/09/2004 00:00Mwa !!

ma choupettttttttteeeeeeeeuuuuuuuuuuuuuu!!il est trop bo. . . il ma mi les larmes au oeil !!!
bisou ma choupinetteuuuuuuuuuuuu

Auteur de Poésie
11/09/2004 00:00Triste Inconnu

superbe preuve d’amour et d’amitié bravo un poM qui j’en suis sur lui fera plaisir. . . jcrois que c’est déja fait. . . Lol
en tout cas bravo