Poeme : Un Amour À Distance

Un Amour À Distance

J’ai fait un doux rêve au tu venais ne retrouver,
Ta bouche si tendre venait déposer sur mes lèvres un doux baiser,
Tes mains si parfaites caressaient mon visage tu fermais les yeux pour encrer en ton souvenir mon image…
J’ai pris tendrement ta main et je l’ai placée sur mon cœur
Et je sentais les battements puissants qui faisaient vibrer tout mon corps.
Nos âmes en fusion recouvraient nos corps de sueur
Etnous nous abandonnions pour une nuit à notre fureur…
Ta peau était si douce que mes mains ne pouvaient s’empêcher de ta boucher,
Ton regard était si profond que mes yeux éblouis par tant de beauté.
Se perdaient dans les profondeurs dans ton être si parfait.
Je t’avais enfin retrouvé toi mon petit ange tant recherché…
Mais je savais que tu partirais à nouveau là-bas…
Là-bas, à des kilomètres de moi…
Et il ne me reste que l’écran de mes pensèes.
Pour revoir l’image de mon petit ange tant aimée…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Un Amour À Distance

  jai=fait=un=doux=rê=ve=au=tu=ve=nais=ne=re=trou=ver 14
  ta=bouche=si=ten=dre=ve=nait=dé=po=ser=sur=mes=lè=vres=un=doux=bai=ser 18
  tes=mains=si=par=faites=ca=res=saient=mon=vi=sa=ge=tu=fer=mais=les=yeux=pour=en=crer=en=ton=sou=ve=nir=mon=i=mage 28
  jai=pris=ten=dre=ment=ta=main=et=je=lai=pla=cée=sur=mon=cœur 15
  et=je=sen=tais=les=bat=te=ments=puis=sants=qui=fai=saient=vi=brer=tout=mon=corps 18
  nos=â=mes=en=fu=si=on=re=cou=vraient=nos=corps=de=sueur 14
  et=nous=nous=a=ban=don=nions=pour=une=nuit=à=no=tre=fu=reur 15
  ta=peau=é=tait=si=douce=que=mes=mains=ne=pou=vaient=sem=pê=cher=de=ta=bou=cher 19
  ton=re=gard=é=tait=si=pro=fond=que=mes=yeux=é=blou=is=par=tant=de=beau=té 19
  se=per=daient=dans=les=pro=fon=deurs=dans=ton=être=si=par=fait 14
  je=ta=vais=en=fin=re=trou=vé=toi=mon=pe=tit=ange=tant=re=cher=ché 17
  mais=je=sa=vais=que=tu=par=ti=rais=à=nou=veau=là=bas 14
  là=bas=à=des=ki=lo=mè=tres=de=moi 10
  et=il=ne=me=res=te=que=lé=cran=de=mes=pen=sèes 13
  pour=re=voir=li=mage=de=mon=pe=tit=an=ge=tant=ai=mée 14
 • Phonétique : Un Amour À Distance

  ʒε fε œ̃ du ʁεvə o ty vənε nə ʁətʁuve,
  ta buʃə si tɑ̃dʁə vənε depoze syʁ mε lεvʁəz- œ̃ du bεze,
  tε mɛ̃ si paʁfεtə kaʁesε mɔ̃ vizaʒə ty fεʁmε lεz- iø puʁ ɑ̃kʁe ɑ̃ tɔ̃ suvəniʁ mɔ̃n- imaʒə…
  ʒε pʁi tɑ̃dʁəmɑ̃ ta mɛ̃ e ʒə lε plase syʁ mɔ̃ kœʁ
  e ʒə sɑ̃tε lε batəmɑ̃ pɥisɑ̃ ki fəzε vibʁe tu mɔ̃ kɔʁ.
  noz- aməz- ɑ̃ fyzjɔ̃ ʁəkuvʁε no kɔʁ də sɥœʁ
  εtnus nuz- abɑ̃dɔnjɔ̃ puʁ ynə nɥi a nɔtʁə fyʁœʁ…
  ta po etε si dusə kə mε mɛ̃ nə puvε sɑ̃pεʃe də ta buʃe,
  tɔ̃ ʁəɡaʁ etε si pʁɔfɔ̃ kə mεz- iøz- eblui paʁ tɑ̃ də bote.
  sə pεʁdε dɑ̃ lε pʁɔfɔ̃dœʁ dɑ̃ tɔ̃n- εtʁə si paʁfε.
  ʒə tavεz- ɑ̃fɛ̃ ʁətʁuve twa mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə tɑ̃ ʁəʃεʁʃe…
  mε ʒə savε kə ty paʁtiʁεz- a nuvo la ba…
  la ba, a dε kilɔmεtʁə- də mwa…
  e il nə mə ʁεstə kə lekʁɑ̃ də mε pɑ̃sε.
  puʁ ʁəvwaʁ limaʒə də mɔ̃ pəti ɑ̃ʒə tɑ̃ εme…
 • Syllabes Phonétique : Un Amour À Distance

  ʒε=fε=œ̃=du=ʁε=və=o=ty=və=nε=nə=ʁə=tʁu=ve 14
  ta=buʃə=si=tɑ̃=dʁə=və=nε=de=po=ze=syʁ=mε=lε=vʁə=zœ̃=du=bε=ze 18
  tε=mɛ̃=si=paʁ=fεtə=ka=ʁe=sε=mɔ̃=vi=za=ʒə=ty=fεʁ=mε=lε=ziø=puʁ=ɑ̃=kʁe=ɑ̃=tɔ̃=su=və=niʁ=mɔ̃=ni=maʒə 28
  ʒε=pʁi=tɑ̃=dʁə=mɑ̃=ta=mɛ̃=e=ʒə=lε=pla=se=syʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 16
  e=ʒə=sɑ̃=tε=lε=ba=tə=mɑ̃=pɥi=sɑ̃=ki=fə=zε=vi=bʁe=tu=mɔ̃=kɔʁ 18
  no=za=mə=zɑ̃=fy=zj=ɔ̃=ʁə=ku=vʁε=no=kɔʁ=də=sɥœʁ 14
  εt=nus=nu=za=bɑ̃=dɔ=njɔ̃=puʁ=ynə=nɥi=a=nɔ=tʁə=fy=ʁœʁ 15
  ta=po=e=tε=si=dusə=kə=mε=mɛ̃=nə=pu=vε=sɑ̃=pε=ʃe=də=ta=bu=ʃe 19
  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=e=tε=si=pʁɔ=fɔ̃=kə=mε=ziø=ze=blu=i=paʁ=tɑ̃=də=bo=te 18
  sə=pεʁ=dε=dɑ̃=lε=pʁɔ=fɔ̃=dœ=ʁə=dɑ̃=tɔ̃=nε=tʁə=si=paʁ=fε 16
  ʒə=ta=vε=zɑ̃=fɛ̃=ʁə=tʁu=ve=twa=mɔ̃=pə=ti=ɑ̃=ʒə=tɑ̃=ʁə=ʃεʁ=ʃe 18
  mε=ʒə=sa=vε=kə=ty=paʁ=ti=ʁε=za=nu=vo=la=ba 14
  la=ba=a=dε=ki=lɔ=mε=tʁə=də=mwa 10
  e=il=nə=mə=ʁεs=tə=kə=le=kʁɑ̃=də=mε=pɑ̃=sε 13
  puʁ=ʁə=vwaʁ=li=ma=ʒə=də=mɔ̃=pə=ti=ɑ̃=ʒə=tɑ̃=ε=me 15

PostScriptum

c’est un reve que j’ai fait et c’este un bo reve

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/09/2005 19:49(F)Fleurlune Mimi(F)

joli poeme
j’ai presqu le meme titre dans un poeme sauf qui a pa "un" lol
continu

la fleur de lune (f)

Poème Reve
Publié le 11/09/2005 18:08

L'écrit contient 172 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jackie

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs