Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Phénomène -In- Expliqué

Poème - Sans Thème -
Publié le 16/02/2011 12:12

L'écrit contient 163 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Poeshit

Phénomène -In- Expliqué

Brisons les phénomènes de mode…
Ces fées vous mènent aux antipodes,
De toute réflexion personnelle…
« Ensemble, prions ces anges sans ailes »…
Masse facilement manipulable…
Ils décident de c’qu’tu bouffes a table,
Des films qu’tu mattes, de c’que t’écoute…
D’la merde ? … pas grave… tant que ça broute…
Te créent des besoins
Sortent de leurs culs d’la bouse…
Te caressent avec soin
Pour qu’t’éjacule ton flouze. .
Te diront même c’que tu voteras…
Comme un zombie, t’ les écouteras…
Le même topo qu’en 2007
Ils vont t’faire croire en un prophète…
Parait qu’t’as l’cerveau disponible ?
Le perd pas en leurs trucs futiles…
Les laisse pas diriger ta vie. .
Laisse donc vivre tes propres envies
Quand tu ne s’ras plus leur esclave,
Qu’t’auras plus d’oeillères sur l’visage…
Tu connaitras la vérité…
La « vraie » liberté de penser…

Http : //poeshit. blogspot. com/
Http : //www. facebook. com/pages/Poeshit/185118818171349
 • Pieds Hyphénique: Phénomène -In- Expliqué

  bri=sons=les=phé=no=mè=nes=de=mo=de 10
  ces=fées=vous=mè=nent=aux=an=ti=po=des 10
  de=tou=te=ré=flexi=on=per=son=nel=le 10
  en=sem=ble=prions=ces=anges=sans=ai=les 10
  mas=se=fa=ci=le=ment=ma=ni=pu=lable 10
  ils=dé=cident=de=c=qu=tu=bouf=fes=a=table 11
  des=films=qu=tu=mat=tes=de=c=que=té=coute 11
  dla=mer=de=pas=grave=tant=que=ça=brou=te 10
  te=créent=des=be=soins 5
  sor=tent=de=leurs=culs=d=la=bou=se 9
  te=ca=res=sent=a=vec=soin 7
  pour=qu=té=ja=cu=le=ton=flou=ze 9
  te=di=ront=même=c=que=tu=vo=te=ras 10
  comme=un=zom=bie=t=les=é=cou=te=ras 10
  le=mê=me=to=po=quen=deux=mil=le=sept 10
  ils=vont=t=faire=croi=re=en=un=pro=phète 10
  pa=rait=qu=tas=l=cer=veau=dis=po=nible 10
  le=perd=pas=en=leurs=trucs=fu=ti=les 9
  les=lais=se=pas=di=ri=ger=ta=vie 9
  lais=se=donc=vi=vre=tes=pro=pres=en=vies 10
  quand=tu=ne=s=ras=plus=leur=es=cla=ve 10
  qu=tau=ras=plus=doeillè=res=sur=l=vi=sage 10
  tu=con=nai=tras=la=vé=ri=té 8
  la=vraie=li=ber=té=de=pen=ser 8

  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=poe=shit=blog=spot=com=s=lash 17
  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=w=w=w=face=book=com=s=la=sh=pa=ges=s=la=sh=poe=shit=s=la=sh=un=hu=it=cinq=cent=dix=hu=it=milliard=hu=it=cent=dix=hu=it=mil=lion=cent=soixan=teet=on=ze=mil=le=trois=cent=qua=ran=te=neuf 59
 • Phonétique : Phénomène -In- Expliqué

  bʁizɔ̃ lε fenɔmεnə də mɔdə…
  sε fe vu mεne oz- ɑ̃tipɔdə,
  də tutə ʁeflεksjɔ̃ pεʁsɔnεllə…
  « ɑ̃sɑ̃blə, pʁjɔ̃ sεz- ɑ̃ʒə sɑ̃z- εləs »…
  masə fasiləmɑ̃ manipylablə…
  il deside də skty bufəz- a tablə,
  dε film kty matə, də skə tekutə…
  dla mεʁdə ? … pa ɡʁavə… tɑ̃ kə sa bʁutə…
  tə kʁee dε bəzwɛ̃
  sɔʁte də lœʁ kyl dla buzə…
  tə kaʁəse avεk swɛ̃
  puʁ kteʒakylə tɔ̃ fluzə.
  tə diʁɔ̃ mεmə skə ty vɔtəʁa…
  kɔmə œ̃ zɔ̃bi, tlεz- ekutəʁa…
  lə mεmə tɔpo kɑ̃ dø milə sεt
  il vɔ̃ tfεʁə kʁwaʁə ɑ̃n- œ̃ pʁɔfεtə…
  paʁε kta lsεʁvo dispɔniblə ?
  lə pεʁ pa ɑ̃ lœʁ tʁyk fytilə…
  lε lεsə pa diʁiʒe ta vi.
  lεsə dɔ̃k vivʁə tε pʁɔpʁəz- ɑ̃vi
  kɑ̃ ty nə sʁa plys lœʁ εsklavə,
  ktoʁa plys dɔεjεʁə syʁ lvizaʒə…
  ty kɔnεtʁa la veʁite…
  la « vʁεə » libεʁte də pɑ̃se…

  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ poεʃi. blɔɡspo. kɔm slaʃ
  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ dubləve dubləve dubləve. fasəbuk. kɔm slaʃ paʒə slaʃ poεʃi slaʃ œ̃n- ɥi sɛ̃- sɑ̃ diz- ɥi miljaʁ ɥi sɑ̃ diz- ɥi miljɔ̃ sɑ̃ swasɑ̃tə e ɔ̃zə milə tʁwa sɑ̃ kaʁɑ̃tə nəf
 • Pieds Phonétique : Phénomène -In- Expliqué

  bʁi=zɔ̃=lε=fe=nɔ=mε=nə=də=mɔ=də 10
  sε=fe=vu=mε=ne=o=zɑ̃=ti=pɔ=də 10
  də=tu=tə=ʁe=flεk=sjɔ̃=pεʁ=sɔ=nεl=lə 10
  ɑ̃=sɑ̃blə=pʁjɔ̃=sε=zɑ̃=ʒə=sɑ̃=zε=ləs 10
  ma=sə=fa=si=lə=mɑ̃=ma=ni=py=lablə 10
  il=de=si=de=də=skty=bu=fə=za=tablə 10
  dε=film=kty=ma=tə=də=skə=te=ku=tə 10
  dla=mεʁ=də=pa=ɡʁa=və=tɑ̃=kə=sa=bʁutə 10
  tə=kʁe=e=dε=bə=zwɛ̃ 6
  sɔʁ=te=də=lœ=ʁə=kyl=dla=bu=zə 9
  tə=ka=ʁə=se=a=vεk=swɛ̃ 7
  puʁ=kte=ʒa=ky=lə=tɔ̃=flu=zə 8
  tə=di=ʁɔ̃=mε=mə=skə=ty=vɔ=tə=ʁa 10
  kɔ=mə=œ̃=zɔ̃=bi=tlε=ze=ku=tə=ʁa 10
  lə=mε=mə=tɔ=po=kɑ̃=dø=mi=lə=sεt 10
  il=vɔ̃=tfε=ʁə=kʁwa=ʁə=ɑ̃=nœ̃=pʁɔ=fεtə 10
  pa=ʁε=kta=lsεʁ=vo=dis=pɔ=ni=blə 9
  lə=pεʁ=pa=ɑ̃=lœ=ʁə=tʁyk=fy=ti=lə 10
  lε=lε=sə=pa=di=ʁi=ʒe=ta=vi 9
  lε=sə=dɔ̃k=vi=vʁə=tε=pʁɔ=pʁə=zɑ̃=vi 10
  kɑ̃=ty=nə=sʁa=plys=lœ=ʁə=εs=kla=və 10
  kto=ʁa=plys=dɔ=ε=jε=ʁə=syʁ=lvi=zaʒə 10
  ty=kɔ=nε=tʁa=la=ve=ʁi=te 8
  la=vʁε=ə=li=bεʁ=te=də=pɑ̃=se 9

  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=po=ε=ʃi=blɔɡ=spo=kɔm=slaʃ 13
  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=fa=sə=buk=kɔm=slaʃ=pa=ʒə=slaʃ=po=ε=ʃi=slaʃ=œ̃n=ɥi=sɛ̃=sɑ̃=diz=ɥi=mi=ljaʁ=ɥi=sɑ̃=diz=ɥi=mi=ljɔ̃=sɑ̃=swa=sɑ̃=təe=ɔ̃=zə=mi=lə=tʁwa=sɑ̃=ka=ʁɑ̃=tə=nəf 54

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/07/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.