Poeme : « Les Vautours »

« Les Vautours »

Une sale bande de vautours,
Se penche sur moi d’un air funeste…
Fini le temps de la courre,
Aujourd’hui, on bouffe mes restes…

Maint’nant qu’à gauche j’ai passé l’arme,
Je les regarde faire les tristes…
Les yeux noyés dans leurs fausses larmes
N’pensent qu’à une chose ces hypocrites :
Se disputer ma vie,
Ma maison, mon argent…
Ces petites putes avides
N’ont qu’une passion mon testament…
Impatients de savoir
C’que leur aura laissé le vieux,
Complices, fusent les regards
De ces volatiles vicieux…

Durant ces derniers mois,
Je les sentais déjà guetter,
Chacun de ces faux pas
Qui dans l’caveau me f’rait glisser.
Généreux d’fausses bonnes attentions
Se pointaient seulement le dimanche,
Questionnant ma tension,
Savoir quand casserait cette vieille branche…
Me glissant de jolis conseils :
« Allez en maison d’retraite… »
Pensants qu’plus vite viendrait l’oseille,
Belle raison, bande de traitres…
Aussi, ils n’furent pas tristes
Quand j’suis parti pour l’hôpital
J’ai même cru que mon fils
Allait pisser dans son futal…

Allez, ruez vous comme des bombes,
Dans le bureau de mon notaire,
J’sais qu’demain pour fleurir ma tombe,
Personne ne viendra au cimetière…
Ainsi, vous oublierez…
Préférant aux condoléances,
De votre père, le fric frais…
J’vous remercie de votre reconnaissance…

Http : //poeshit. blogspot. com/

Http : //www. facebook. com/pages/Poeshit/185118818171349

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: « Les Vautours »

  u=ne=sa=le=bande=de=vau=tours 8
  se=penche=sur=moi=dun=air=fu=nes=te 9
  fi=ni=le=temps=de=la=cour=re 8
  au=jourdhui=on=bouf=fe=mes=res=tes 8

  maint=nant=quà=gauche=jai=pas=sé=lar=me 9
  je=les=re=gar=de=faire=les=tristes 8
  les=yeux=noyés=dans=leurs=faus=ses=larmes 8
  npensent=quà=u=ne=cho=se=ces=hy=po=crites 10
  se=dis=pu=ter=ma=vie 6
  ma=mai=son=mon=ar=gent 6
  ces=pe=ti=tes=pu=tes=a=vides 8
  nont=quu=ne=pas=sion=mon=tes=tament 8
  im=pa=ti=ents=de=sa=voir 7
  cque=leur=au=ra=lais=sé=le=vieux 8
  com=pli=ces=fu=sent=les=re=gards 8
  de=ces=vo=la=ti=les=vi=cieux 8

  du=rant=ces=der=ni=ers=mois 7
  je=les=sen=tais=dé=jà=guet=ter 8
  cha=cun=de=ces=faux=pas 6
  qui=dans=l=ca=veau=me=frait=glis=ser 9
  gé=né=reux=d=faus=ses=bonnes=at=ten=tions 10
  se=poin=taient=seule=ment=le=di=manche 8
  ques=ti=on=nant=ma=ten=si=on 8
  sa=voir=quand=casse=rait=cet=te=viei=lle=branche 10
  me=glis=sant=de=jo=lis=con=seils 8
  al=lez=en=mai=son=dre=traite 8
  pen=sants=qu=plus=vite=vien=drait=lo=seille 9
  bel=le=rai=son=ban=de=de=traitres 8
  aus=si=ils=n=fu=rent=pas=tristes 8
  quand=j=suis=par=ti=pour=lhô=pi=tal 9
  jai=mê=me=cru=que=mon=fils 7
  al=lait=pis=ser=dans=son=fu=tal 8

  al=lez=ruez=vous=com=me=des=bombes 8
  dans=le=bu=reau=de=mon=no=taire 8
  jsais=qude=main=pour=fleu=rir=ma=tombe 8
  per=sonne=ne=vien=dra=au=ci=me=tière 9
  ain=si=vous=ou=blie=rez 6
  pré=fé=rant=aux=con=do=lé=ances 8
  de=vo=tre=pè=re=le=fric=frais 8
  jvous=re=mer=cie=de=votre=re=con=nais=sance 10

  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=poe=shit=blog=spot=com=s=lash 17

  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=w=w=w=face=book=com=s=la=sh=pa=ges=s=la=sh=poe=shit=s=la=sh=un=hu=it=cinq=cent=dix=hu=it=milliard=hu=it=cent=dix=hu=it=mil=lion=cent=soixan=teet=on=ze=mil=le=trois=cent=qua=ran=te=neuf 59
 • Phonétique : « Les Vautours »

  ynə salə bɑ̃də də votuʁ,
  sə pɑ̃ʃə syʁ mwa dœ̃n- εʁ fynεstə…
  fini lə tɑ̃ də la kuʁʁə,
  oʒuʁdɥi, ɔ̃ bufə mε ʁεstə…

  mɛ̃tnɑ̃ ka ɡoʃə ʒε pase laʁmə,
  ʒə lε ʁəɡaʁdə fεʁə lε tʁistə…
  lεz- iø nwaje dɑ̃ lœʁ fosə laʁmə
  npɑ̃se ka ynə ʃozə sεz- ipɔkʁitə :
  sə dispyte ma vi,
  ma mεzɔ̃, mɔ̃n- aʁʒe…
  sε pətitə pytəz- avidə
  nɔ̃ kynə pasjɔ̃ mɔ̃ tεstame…
  ɛ̃pasjɑ̃ də savwaʁ
  skə lœʁ oʁa lεse lə vjø,
  kɔ̃plisə, fyze lε ʁəɡaʁd
  də sε vɔlatilə visjø…

  dyʁɑ̃ sε dεʁnje mwa,
  ʒə lε sɑ̃tε deʒa ɡεte,
  ʃakœ̃ də sε fo pa
  ki dɑ̃ lkavo mə fʁε ɡlise.
  ʒeneʁø dfosə bɔnəz- atɑ̃sjɔ̃
  sə pwɛ̃tε sələmɑ̃ lə dimɑ̃ʃə,
  kεstjɔnɑ̃ ma tɑ̃sjɔ̃,
  savwaʁ kɑ̃ kasəʁε sεtə vjεjə bʁɑ̃ʃə…
  mə ɡlisɑ̃ də ʒɔli kɔ̃sεj :
  « alez- ɑ̃ mεzɔ̃ dʁətʁεtə… »
  pɑ̃sɑ̃ kplys vitə vjɛ̃dʁε lozεjə,
  bεllə ʁεzɔ̃, bɑ̃də də tʁεtʁə…
  osi, il nfyʁe pa tʁistə
  kɑ̃ ʒsɥi paʁti puʁ lopital
  ʒε mεmə kʁy kə mɔ̃ fis
  alε pise dɑ̃ sɔ̃ fytal…

  ale, ʁye vu kɔmə dε bɔ̃bə,
  dɑ̃ lə byʁo də mɔ̃ nɔtεʁə,
  ʒsε kdəmɛ̃ puʁ fləʁiʁ ma tɔ̃bə,
  pεʁsɔnə nə vjɛ̃dʁa o simətjεʁə…
  ɛ̃si, vuz- ubljəʁe…
  pʁefeʁɑ̃ o kɔ̃dɔleɑ̃sə,
  də vɔtʁə pεʁə, lə fʁik fʁε…
  ʒvu ʁəmεʁsi də vɔtʁə ʁəkɔnεsɑ̃sə…

  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ poεʃi. blɔɡspo. kɔm slaʃ

  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ dubləve dubləve dubləve. fasəbuk. kɔm slaʃ paʒə slaʃ poεʃi slaʃ œ̃n- ɥi sɛ̃- sɑ̃ diz- ɥi miljaʁ ɥi sɑ̃ diz- ɥi miljɔ̃ sɑ̃ swasɑ̃tə e ɔ̃zə milə tʁwa sɑ̃ kaʁɑ̃tə nəf
 • Syllabes Phonétique : « Les Vautours »

  ynə=sa=lə=bɑ̃=də=də=vo=tuʁ 8
  sə=pɑ̃ʃə=syʁ=mwa=dœ̃=nεʁ=fy=nεstə 8
  fi=ni=lə=tɑ̃=də=la=kuʁ=ʁə 8
  o=ʒuʁ=dɥi=ɔ̃=bu=fə=mε=ʁεstə 8

  mɛ̃t=nɑ̃=ka=ɡoʃə=ʒε=pa=se=laʁmə 8
  ʒə=lε=ʁə=ɡaʁdə=fε=ʁə=lε=tʁistə 8
  lε=ziø=nwa=je=dɑ̃=lœʁ=fosə=laʁmə 8
  npɑ̃se=ka=y=nə=ʃo=zə=sε=zi=pɔ=kʁitə 10
  sə=dis=py=te=ma=vi 6
  ma=mε=zɔ̃=mɔ̃=naʁ=ʒe 6
  sε=pə=ti=tə=py=tə=za=vidə 8
  nɔ̃=kynə=pa=sjɔ̃=mɔ̃=tεs=ta=me 8
  ɛ̃=pa=sj=ɑ̃=də=sa=vwaʁ 7
  skə=lœʁ=o=ʁa=lε=se=lə=vjø 8
  kɔ̃=pli=sə=fy=ze=lε=ʁə=ɡaʁd 8
  də=sε=vɔ=la=ti=lə=vi=sjø 8

  dy=ʁɑ̃=sε=dεʁ=nj=e=mwa 7
  ʒə=lε=sɑ̃=tε=de=ʒa=ɡε=te 8
  ʃa=kœ̃=də=sε=fo=pa 6
  ki=dɑ̃=lka=vo=mə=fʁε=ɡli=se 8
  ʒe=ne=ʁø=dfosə=bɔ=nə=za=tɑ̃=sjɔ̃ 9
  sə=pwɛ̃=tεsə=lə=mɑ̃=lə=di=mɑ̃ʃə 8
  kεs=tj=ɔ=nɑ̃=ma=tɑ̃=sj=ɔ̃ 8
  sa=vwaʁ=kɑ̃=kasə=ʁε=sε=tə=vjεjə=bʁɑ̃ʃə 9
  mə=ɡli=sɑ̃=də=ʒɔ=li=kɔ̃=sεj 8
  a=le=zɑ̃=mε=zɔ̃dʁə=tʁε=tə 8
  pɑ̃=sɑ̃=kplys=vitə=vjɛ̃=dʁε=lo=zεjə 8
  bεl=lə=ʁε=zɔ̃=bɑ̃=də=də=tʁεtʁə 8
  o=si=il=nfy=ʁe=pa=tʁis=tə 8
  kɑ̃=ʒsɥi=paʁ=ti=puʁ=lo=pi=tal 8
  ʒε=mε=mə=kʁy=kə=mɔ̃=fis 7
  a=lε=pi=se=dɑ̃=sɔ̃=fy=tal 8

  a=le=ʁy=e=vu=kɔmə=dε=bɔ̃bə 8
  dɑ̃=lə=by=ʁo=də=mɔ̃=nɔ=tεʁə 8
  ʒsε=kdə=mɛ̃=puʁ=flə=ʁiʁ=ma=tɔ̃bə 8
  pεʁ=sɔnə=nə=vjɛ̃=dʁa=o=si=mə=tjεʁə 9
  ɛ̃=si=vu=zu=blj=ə=ʁe 7
  pʁe=fe=ʁɑ̃=o=kɔ̃=dɔ=le=ɑ̃sə 8
  də=vɔ=tʁə=pε=ʁə=lə=fʁik=fʁε 8
  ʒvuʁə=mεʁ=si=də=vɔ=tʁə=ʁə=kɔ=nε=sɑ̃sə 10

  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=po=ε=ʃi=blɔɡ=spo=kɔm=slaʃ 13

  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=fa=sə=buk=kɔm=slaʃ=pa=ʒə=slaʃ=po=ε=ʃi=slaʃ=œ̃n=ɥi=sɛ̃=sɑ̃=diz=ɥi=mi=ljaʁ=ɥi=sɑ̃=diz=ɥi=mi=ljɔ̃=sɑ̃=swa=sɑ̃=təe=ɔ̃=zə=mi=lə=tʁwa=sɑ̃=ka=ʁɑ̃=tə=nəf 54

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/09/2011 00:12Gramo

Criant de réalisme.
Ainsi va la vie; il y a davantage de vautours que de tourterelles ce qui explique cela.
Bravo, bravo
GRAMO

Auteur de Poésie
07/09/2011 01:19Poeshit
Sur Youtube...

version musicalisée

Référence :

Poème Mort
Publié le 10/08/2011 19:35

L'écrit contient 235 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Poeshit

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs