Poeme : Soupe De Radi. . O

Soupe De Radi. . O

Crachons sur cette soupe,
Qui inonde nos oreilles…
Mixée, remixée, je goute…
Je sens qu’il y a trop d’oseille…
Pas d’artistes engagés
Sur ces radios de connivence…
Que des paroles de niais
Sur une mélodie entêtante…
Tentant d’changer d’musique,
Essayons de changer d’station,
Seulement, voilà le hic,
Ils passent aussi les mêmes chansons…
Juste le jingle qui change,
Ils veulent lobotomiser…
Pour qu’les singles se vendent,
Passons les en boucle, sans arrêt…
Des chanteurs éphémères,
Aux voix informatisées,
Restants conventionnels,
Touchant les cerveaux formatés
Jetons-les par les fenêtres…
Faisons voler les récepteurs…
De nos goûts restons maîtres,
Pas besoin de ces percepteurs…
Http : //www. facebook. com/pages/Poeshit/185118818171349

Http : //poeshit. blogspot. com/

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Soupe De Radi. . O

  cra=chons=sur=cet=te=sou=pe 7
  qui=i=non=de=nos=o=rei=lles 8
  mixée=re=mixée=je=gou=te 6
  je=sens=quil=y=a=trop=do=seille 8
  pas=dar=tis=tes=en=ga=gés 7
  sur=ces=ra=dios=de=con=ni=vence 8
  que=des=pa=ro=les=de=nia=is 8
  sur=une=mé=lo=die=en=tê=tante 8
  ten=tant=d=chan=ger=d=mu=si=que 9
  es=sayons=de=chan=ger=d=sta=tion 8
  seu=le=ment=voi=là=le=hic 7
  ils=passent=aus=si=les=mê=mes=chan=sons 9
  jus=te=le=jin=gle=qui=chan=ge 8
  ils=veu=lent=lo=bo=to=mi=ser 8
  pour=qu=les=sin=gles=se=ven=dent 8
  pas=sons=les=en=boucle=sans=ar=rêt 8
  des=chan=teurs=é=phé=mè=res 7
  aux=voix=in=for=ma=ti=sées 7
  res=tants=con=ven=ti=on=nels 7
  tou=chant=les=cer=veaux=for=ma=tés 8
  je=tons=les=par=les=fe=nê=tres 8
  fai=sons=vo=ler=les=ré=cep=teurs 8
  de=nos=goûts=res=tons=maî=tres 7
  pas=be=soin=de=ces=per=cep=teurs 8
  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=w=w=w=face=book=com=s=la=sh=pa=ges=s=la=sh=poe=shit=s=la=sh=un=hu=it=cinq=cent=dix=hu=it=milliard=hu=it=cent=dix=hu=it=mil=lion=cent=soixan=teet=on=ze=mil=le=trois=cent=qua=ran=te=neuf 59

  h=t=t=p=s=la=sh=s=la=sh=poe=shit=blog=spot=com=s=lash 17
 • Phonétique : Soupe De Radi. . O

  kʁaʃɔ̃ syʁ sεtə supə,
  ki inɔ̃də noz- ɔʁεjə…
  mikse, ʁəmikse, ʒə ɡutə…
  ʒə sɑ̃s kil i a tʁo dozεjə…
  pa daʁtistəz- ɑ̃ɡaʒe
  syʁ sε ʁadjo də kɔnivɑ̃sə…
  kə dε paʁɔlə də njε
  syʁ ynə melɔdi ɑ̃tεtɑ̃tə…
  tɑ̃tɑ̃ dʃɑ̃ʒe dmyzikə,
  esεjɔ̃ də ʃɑ̃ʒe dstasjɔ̃,
  sələmɑ̃, vwala lə ik,
  il pase osi lε mεmə ʃɑ̃sɔ̃…
  ʒystə lə ʒɛ̃ɡlə ki ʃɑ̃ʒə,
  il vəle lɔbɔtɔmize…
  puʁ klε sɛ̃ɡlə sə vɑ̃de,
  pasɔ̃ lεz- ɑ̃ buklə, sɑ̃z- aʁε…
  dε ʃɑ̃tœʁz- efemεʁə,
  o vwa ɛ̃fɔʁmatize,
  ʁεstɑ̃ kɔ̃vɑ̃sjɔnεl,
  tuʃɑ̃ lε sεʁvo fɔʁmate
  ʒətɔ̃ lε paʁ lε fənεtʁə…
  fəzɔ̃ vɔle lε ʁesεptœʁ…
  də no ɡu ʁεstɔ̃ mεtʁə,
  pa bəzwɛ̃ də sε pεʁsεptœʁ…
  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ dubləve dubləve dubləve. fasəbuk. kɔm slaʃ paʒə slaʃ poεʃi slaʃ œ̃n- ɥi sɛ̃- sɑ̃ diz- ɥi miljaʁ ɥi sɑ̃ diz- ɥi miljɔ̃ sɑ̃ swasɑ̃tə e ɔ̃zə milə tʁwa sɑ̃ kaʁɑ̃tə nəf

  aʃ te te pe : slaʃ slaʃ poεʃi. blɔɡspo. kɔm slaʃ
 • Syllabes Phonétique : Soupe De Radi. . O

  kʁa=ʃɔ̃=syʁ=sε=tə=su=pə 7
  ki=i=nɔ̃=də=no=zɔ=ʁε=jə 8
  mik=se=ʁə=mik=se=ʒə=ɡu=tə 8
  ʒə=sɑ̃s=kil=i=a=tʁo=do=zεjə 8
  pa=daʁ=tis=tə=zɑ̃=ɡa=ʒe 7
  syʁ=sε=ʁa=djo=də=kɔ=ni=vɑ̃sə 8
  kə=dε=pa=ʁɔ=lə=də=nj=ε 8
  syʁ=ynə=me=lɔ=di=ɑ̃=tε=tɑ̃tə 8
  tɑ̃=tɑ̃=dʃɑ̃=ʒe=dmy=zi=kə 7
  e=sε=jɔ̃=də=ʃɑ̃=ʒe=dsta=sjɔ̃ 8
  sə=lə=mɑ̃=vwa=la=lə=ik 7
  il=pase=o=si=lε=mε=mə=ʃɑ̃=sɔ̃ 9
  ʒys=tə=lə=ʒɛ̃=ɡlə=ki=ʃɑ̃=ʒə 8
  il=və=le=lɔ=bɔ=tɔ=mi=ze 8
  puʁ=klε=sɛ̃=ɡlə=sə=vɑ̃=de 7
  pa=sɔ̃=lε=zɑ̃=buklə=sɑ̃=za=ʁε 8
  dε=ʃɑ̃=tœ=ʁə=ze=fe=mε=ʁə 8
  o=vwa=ɛ̃=fɔʁ=ma=ti=ze 7
  ʁεs=tɑ̃=kɔ̃=vɑ̃=sj=ɔ=nεl 7
  tu=ʃɑ̃=lε=sεʁ=vo=fɔʁ=ma=te 8
  ʒə=tɔ̃=lε=paʁ=lε=fə=nε=tʁə 8
  fə=zɔ̃=vɔ=le=lε=ʁe=sεp=tœʁ 8
  də=no=ɡu=ʁεs=tɔ̃=mε=tʁə 7
  pa=bə=zwɛ̃=də=sε=pεʁ=sεp=tœʁ 8
  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=dublə=ve=du=blə=ve=du=blə=ve=fa=sə=buk=kɔm=slaʃ=pa=ʒə=slaʃ=po=ε=ʃi=slaʃ=œ̃n=ɥi=sɛ̃=sɑ̃=diz=ɥi=mi=ljaʁ=ɥi=sɑ̃=diz=ɥi=mi=ljɔ̃=sɑ̃=swa=sɑ̃=təe=ɔ̃=zə=mi=lə=tʁwa=sɑ̃=ka=ʁɑ̃=tə=nəf 54

  aʃ=te=te=pe=slaʃ=slaʃ=po=ε=ʃi=blɔɡ=spo=kɔm=slaʃ 13

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
07/10/2011 16:30Marcel42

Oui, oui, et après ?
Cordialement,
Marcel.

Poème - Sans Thème -
Publié le 05/10/2011 22:19

L'écrit contient 121 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Poeshit

Récompense

0
0
0