Poeme : « Contrôle ! ! ! … »

« Contrôle ! ! ! … »

A la recherche des clefs de la réussite…
On se perd fauchés par les règles qu’on nous dicte…
Travaille bien à l’école,
Rentre en compétition…
Et pour que tu décolles,
Rien de mieux qu’la pression…

La notation, un bon système,
Pour te forcer à être bon…
Des résultats qui sentent la haine…
En fait, t’apprennent à être con…
Devenir le meilleur, quitte à écraser les autres…
Du chacun pour sa gueule, et tant pis si tu te vautres…

Décrochage en bord de route,
Tu finiras en voie d’garage…
Pas motivé ? … n’ont rien à foutre…
Pire, … si t’es un original…
Aucune place pour le cas par cas,
Tu n’dois pas déborder d’la case…
Dans leurs cahiers ont un format,
Pas bien dedans ? … Hors de la page ! …
Traitant cela comme une maladie,
Un seul traitement te prescriront…
Un qui dirigera ta vie,
Une conseillère d’orientation…
Désorienté, tu comprendras,
Qu’ils ont finis d’te foutre en l’air…
Et n’ayant pas sut faire ton choix,
Tu f’ras un bon intérimaire…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: « Contrôle ! ! ! … »

  a=la=re=cherche=des=clefs=de=la=réus=site 10
  on=se=perd=fau=chés=par=les=règles=quon=nous=dic=te 12
  tra=vail=le=bien=à=lé=co=le 8
  ren=tre=en=com=pé=ti=ti=on 8
  et=pour=que=tu=dé=col=les 7
  rien=de=mieux=qu=la=pres=si=on 8

  la=no=ta=tion=un=bon=sys=tème 8
  pour=te=for=cer=à=ê=tre=bon 8
  des=ré=sul=tats=qui=sentent=la=haine 8
  en=fait=tap=prennent=à=ê=tre=con 8
  de=ve=nir=le=meilleur=quit=teà=é=cra=ser=les=autres 12
  du=cha=cun=pour=sa=gueule=et=tant=pis=si=tu=te=vautres 13

  dé=cro=cha=ge=en=bord=de=route 8
  tu=fi=ni=ras=en=voie=d=ga=rage 9
  pas=mo=ti=vé=nont=rien=à=foutre 8
  pire=si=tes=un=o=ri=gi=nal 8
  au=cune=pla=ce=pour=le=cas=par=cas 9
  tu=n=dois=pas=dé=bor=der=d=la=case 10
  dans=leurs=ca=hiers=ont=un=for=mat 8
  pas=bien=de=dans=hors=de=la=page 8
  trai=tant=ce=la=commeune=ma=la=die 8
  un=seul=traite=ment=te=pres=cri=ront 8
  un=qui=di=ri=ge=ra=ta=vie 8
  une=con=seillè=re=do=rien=ta=tion 8
  déso=rien=té=tu=com=pren=dras 7
  quils=ont=fi=nis=d=te=foutreen=lair 8
  et=nay=ant=pas=sut=faire=ton=choix 8
  tu=fras=un=bon=in=té=ri=maire 8
 • Phonétique : « Contrôle ! ! ! … »

  a la ʁəʃεʁʃə dε kle də la ʁeysitə…
  ɔ̃ sə pεʁ foʃe paʁ lε ʁεɡlə kɔ̃ nu diktə…
  tʁavajə bjɛ̃ a lekɔlə,
  ʁɑ̃tʁə ɑ̃ kɔ̃petisjɔ̃…
  e puʁ kə ty dekɔlə,
  ʁjɛ̃ də mjø kla pʁesjɔ̃…

  la nɔtasjɔ̃, œ̃ bɔ̃ sistεmə,
  puʁ tə fɔʁse a εtʁə bɔ̃…
  dε ʁezylta ki sɑ̃te la-εnə…
  ɑ̃ fε, tapʁεne a εtʁə kɔ̃…
  dəvəniʁ lə mεjœʁ, kitə a ekʁaze lεz- otʁə…
  dy ʃakœ̃ puʁ sa ɡələ, e tɑ̃ pi si ty tə votʁə…

  dekʁoʃaʒə ɑ̃ bɔʁ də ʁutə,
  ty finiʁaz- ɑ̃ vwa dɡaʁaʒə…
  pa mɔtive ? … nɔ̃ ʁjɛ̃ a futʁə…
  piʁə, … si tε œ̃n- ɔʁiʒinal…
  okynə plasə puʁ lə ka paʁ ka,
  ty ndwa pa debɔʁde dla kazə…
  dɑ̃ lœʁ kajez- ɔ̃ œ̃ fɔʁma,
  pa bjɛ̃ dədɑ̃ ? … ɔʁ də la paʒə ! …
  tʁεtɑ̃ səla kɔmə ynə maladi,
  œ̃ səl tʁεtəmɑ̃ tə pʁεskʁiʁɔ̃…
  œ̃ ki diʁiʒəʁa ta vi,
  ynə kɔ̃sεjεʁə dɔʁjɛ̃tasjɔ̃…
  dezɔʁjɛ̃te, ty kɔ̃pʁɑ̃dʁa,
  kilz- ɔ̃ fini dtə futʁə ɑ̃ lεʁ…
  e nεjɑ̃ pa syt fεʁə tɔ̃ ʃwa,
  ty fʁa œ̃ bɔ̃ ɛ̃teʁimεʁə…
 • Syllabes Phonétique : « Contrôle ! ! ! … »

  a=laʁə=ʃεʁ=ʃə=dε=kle=də=la=ʁe=ysitə 10
  ɔ̃sə=pεʁ=fo=ʃe=paʁ=lε=ʁε=ɡlə=kɔ̃=nu=dik=tə 12
  tʁa=va=jə=bjɛ̃=a=le=kɔ=lə 8
  ʁɑ̃=tʁə=ɑ̃=kɔ̃=pe=ti=s=jɔ̃ 8
  e=puʁ=kə=ty=de=kɔ=lə 7
  ʁj=ɛ̃=də=mjø=kla=pʁe=sj=ɔ̃ 8

  la=nɔ=ta=sjɔ̃=œ̃=bɔ̃=sis=tεmə 8
  puʁ=tə=fɔʁ=se=a=ε=tʁə=bɔ̃ 8
  dε=ʁe=zyl=ta=ki=sɑ̃=te=la-εnə 9
  ɑ̃=fε=ta=pʁε=ne=a=εtʁə=kɔ̃ 8
  də=və=niʁ=lə=mε=jœʁ=kitəa=e=kʁa=ze=lεzotʁə 11
  dy=ʃa=kœ̃=puʁ=saɡə=lə=e=tɑ̃=pi=si=ty=tə=votʁə 13

  de=kʁo=ʃa=ʒə=ɑ̃=bɔʁ=də=ʁutə 8
  ty=fi=ni=ʁa=zɑ̃=vwa=dɡa=ʁaʒə 8
  pa=mɔ=ti=ve=nɔ̃=ʁjɛ̃=a=futʁə 8
  piʁə=si=tε=œ̃=nɔ=ʁi=ʒi=nal 8
  o=kynə=pla=sə=puʁ=lə=ka=paʁ=ka 9
  ty=ndwa=pa=de=bɔʁ=de=dla=kazə 8
  dɑ̃=lœʁ=ka=je=zɔ̃=œ̃=fɔʁ=ma 8
  pa=bjɛ̃də=dɑ̃=ɔʁ=də=la=pa=ʒə 8
  tʁε=tɑ̃sə=la=kɔməy=nə=ma=la=di 8
  œ̃=səl=tʁεtə=mɑ̃=tə=pʁεs=kʁi=ʁɔ̃ 8
  œ̃=ki=di=ʁi=ʒə=ʁa=ta=vi 8
  ynə=kɔ̃=sε=jε=ʁə=dɔ=ʁjɛ̃=ta=sjɔ̃ 9
  de=zɔ=ʁjɛ̃=te=ty=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa 8
  kil=zɔ̃=fi=nidtə=fu=tʁə=ɑ̃=lεʁ 8
  e=nε=jɑ̃=pa=syt=fεʁə=tɔ̃=ʃwa 8
  ty=fʁa=œ̃=bɔ̃=ɛ̃=te=ʁi=mεʁə 8

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/11/2011 16:41Lueur D'espoir

j’approuve ton poème