Poeme : Playboy…

Playboy…

Allez… tire comme un lapin,
Petit bonhomme qui fait l’playboy…
Coiffé, sapé comme un mannequin,
Tu es prêt pour faire ton idole…
Des demoiselles sans expériences,
Pour être tranquille… pas plus d’vingt ans…
De jeunes pucelles toutes innocentes,
C’est plus facile que leurs mamans…

Tu sais ? … ces dames qui ont ton âge…
Celles qui te sont hors de portée,
Celles qui savent dès que tu parles… .
Que tu n’peux pas embobiner…
Ton éternelle adolescence,
Malheureusement, te rends malsain…
Mais seulement as-tu conscience,
Qu’c’est une enfant entre tes mains…
Majorité justifiant n’importe quel acte à tes yeux…
Mais pour t’calmer de temps en temps,
Un petit tacle… « t’es trop vieux »…

Tu as l’air de faire le sourd
Quand on t’expose ce problème
Mais prends surtout garde qu’un jour
Tu ne tentes de toucher la mienne…
Je t’apprendrais ce qu’est l’amour,
Entre un adulte et un enfant…
Celui d’un père… pas d’un jean-foutre,
Qui cache son âge… bloqué dans l’temps

Mais carpe diem, profite bien,
Avec ta gueule d’ange juvénile…
Ça n’sera pas la même demain,
. . Allez, bouffe des pots d’anti-rides…
Bientôt les jeunes… ça passera plus…
Comme t’as pas d’tunes… prends-les plus vieilles
Car même lorsqu’elles auront bues…
Tu t’la mettras derrière l’oreille…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Playboy…

  al=lez=ti=re=com=me=un=la=pin 9
  pe=tit=bon=hom=me=qui=fait=l=play=boy 10
  coif=fé=sa=pé=com=me=un=man=ne=quin 10
  tu=es=prêt=pour=fai=re=ton=i=do=le 10
  des=de=moi=sel=les=sans=ex=pé=rien=ces 10
  pour=ê=tre=tran=quille=pas=plus=d=vingt=ans 10
  de=jeunes=pu=cel=les=tou=tes=in=no=centes 10
  cest=plus=fa=ci=le=que=leurs=ma=mans 9

  tu=sais=ces=da=mes=qui=ont=ton=â=ge 10
  cel=les=qui=te=sont=hors=de=por=tée 9
  cel=les=qui=sa=vent=dès=que=tu=par=les 10
  que=tu=n=peux=pas=em=bo=bi=ner 9
  ton=é=ter=nel=le=a=do=les=cen=ce 10
  mal=heu=reu=se=ment=te=rends=mal=sain 9
  mais=seu=le=ment=as=tu=cons=cien=ce 9
  qu=cest=u=ne=en=fant=en=tre=tes=mains 10
  ma=jo=ri=té=jus=ti=fiant=nim=porte=quel=ac=teà=tes=yeux 14
  mais=pour=t=cal=mer=de=temps=en=temps 9
  un=pe=tit=ta=cle=tes=trop=vieux 8

  tu=as=lair=de=fai=re=le=sourd 8
  quand=on=tex=po=se=ce=pro=blè=me 9
  mais=prends=sur=tout=gar=de=quun=jour 8
  tu=ne=ten=tes=de=tou=cher=la=mien=ne 10
  je=tap=pren=drais=ce=quest=la=mour 8
  en=tre=un=a=dul=te=et=un=en=fant 10
  ce=lui=dun=pè=re=pas=dun=jean=fou=tre 10
  qui=cache=son=â=ge=blo=qué=dans=l=temps 10

  mais=car=pe=diem=pro=fi=te=bien 8
  a=vec=ta=gueu=le=dan=ge=ju=vé=nile 10
  ça=n=se=ra=pas=la=mê=me=de=main 10
  al=lez=bouf=fe=des=pots=dan=ti=rides 10
  bien=tôt=les=jeu=nes=ça=pas=se=ra=plus 10
  comme=tas=pas=d=tu=nes=prends=les=plus=vieilles 10
  car=mê=me=lors=quel=les=au=ront=bues 9
  tu=t=la=met=tras=der=riè=re=lo=reille 10
 • Phonétique : Playboy…

  ale… tiʁə kɔmə œ̃ lapɛ̃,
  pəti bɔnɔmə ki fε lplεbwa…
  kwafe, sape kɔmə œ̃ manəkɛ̃,
  ty ε pʁε puʁ fεʁə tɔ̃n- idɔlə…
  dε dəmwazεllə sɑ̃z- εkspeʁjɑ̃sə,
  puʁ εtʁə tʁɑ̃kjə… pa plys dvɛ̃t- ɑ̃…
  də ʒənə pysεllə tutəz- inɔsɑ̃tə,
  sε plys fasilə kə lœʁ mamɑ̃…

  ty sε ? … sε damə ki ɔ̃ tɔ̃n- aʒə…
  sεllə ki tə sɔ̃ ɔʁ də pɔʁte,
  sεllə ki save dε kə ty paʁlə…
  kə ty npø pa ɑ̃bɔbine…
  tɔ̃n- etεʁnεllə adɔlesɑ̃sə,
  maləʁøzəmɑ̃, tə ʁɑ̃ malsɛ̃…
  mε sələmɑ̃ a ty kɔ̃sjɑ̃sə,
  ksεt- ynə ɑ̃fɑ̃ ɑ̃tʁə tε mɛ̃…
  maʒɔʁite ʒystifjɑ̃ nɛ̃pɔʁtə kεl aktə a tεz- iø…
  mε puʁ tkalme də tɑ̃z- ɑ̃ tɑ̃,
  œ̃ pəti taklə… « tε tʁo vjøks »…

  ty a lεʁ də fεʁə lə suʁ
  kɑ̃t- ɔ̃ tεkspozə sə pʁɔblεmə
  mε pʁɑ̃ syʁtu ɡaʁdə kœ̃ ʒuʁ
  ty nə tɑ̃tə də tuʃe la mjεnə…
  ʒə tapʁɑ̃dʁε sə kε lamuʁ,
  ɑ̃tʁə œ̃n- adyltə e œ̃n- ɑ̃fɑ̃…
  səlɥi dœ̃ pεʁə… pa dœ̃ ʒɑ̃ futʁə,
  ki kaʃə sɔ̃n- aʒə… blɔke dɑ̃ ltɑ̃

  mε kaʁpə djεm, pʁɔfitə bjɛ̃,
  avεk ta ɡələ dɑ̃ʒə ʒyvenilə…
  sa nsəʁa pa la mεmə dəmɛ̃,
  . ale, bufə dε po dɑ̃ti ʁidə…
  bjɛ̃to lε ʒənə… sa pasəʁa plys…
  kɔmə ta pa dtynə… pʁɑ̃ lε plys vjεjə
  kaʁ mεmə lɔʁskεlləz- oʁɔ̃ bɥ…
  ty tla mεtʁa dəʁjεʁə lɔʁεjə…
 • Syllabes Phonétique : Playboy…

  a=le=ti=ʁə=kɔ=mə=œ̃=la=pɛ̃ 9
  pə=ti=bɔ=nɔ=mə=ki=fε=lplε=bwa 9
  kwa=fe=sa=pe=kɔ=mə=œ̃=ma=nə=kɛ̃ 10
  ty=ε=pʁε=puʁ=fε=ʁə=tɔ̃=ni=dɔ=lə 10
  dε=də=mwa=zεl=lə=sɑ̃=zεk=spe=ʁjɑ̃=sə 10
  puʁ=ε=tʁə=tʁɑ̃kj=ə=pa=plys=dvɛ̃=tɑ̃ 9
  də=ʒə=nə=py=sεl=lə=tutə=zi=nɔ=sɑ̃tə 10
  sε=plys=fa=si=lə=kə=lœ=ʁə=ma=mɑ̃ 10

  ty=sε=sε=da=mə=ki=ɔ̃=tɔ̃=na=ʒə 10
  sεl=lə=ki=tə=sɔ̃=ɔʁ=də=pɔʁ=te 9
  sεl=lə=ki=sa=ve=dε=kə=ty=paʁ=lə 10
  kə=ty=npø=pa=ɑ̃=bɔ=bi=ne 8
  tɔ̃=ne=tεʁ=nεl=lə=a=dɔ=le=sɑ̃=sə 10
  ma=lə=ʁø=zə=mɑ̃=tə=ʁɑ̃=mal=sɛ̃ 9
  mε=sə=lə=mɑ̃=a=ty=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 10
  ksε=ty=nə=ɑ̃=fɑ̃=ɑ̃=tʁə=tε=mɛ̃ 9
  ma=ʒɔ=ʁi=te=ʒys=ti=fjɑ̃=nɛ̃=pɔʁtə=kεl=ak=təa=tε=ziø 14
  mε=puʁ=tkal=me=də=tɑ̃=zɑ̃=tɑ̃ 8
  œ̃=pə=ti=ta=klə=tε=tʁo=vjøks 8

  ty=a=lεʁ=də=fε=ʁə=lə=suʁ 8
  kɑ̃=tɔ̃=tεk=spo=zə=sə=pʁɔ=blε=mə 9
  mε=pʁɑ̃=syʁ=tu=ɡaʁ=də=kœ̃=ʒuʁ 8
  ty=nə=tɑ̃=tə=də=tu=ʃe=la=mjε=nə 10
  ʒə=ta=pʁɑ̃=dʁε=sə=kε=la=muʁ 8
  ɑ̃=tʁə=œ̃=na=dyl=tə=e=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 10
  səl=ɥi=dœ̃=pεʁ=ə=pa=dœ̃=ʒɑ̃=fu=tʁə 10
  ki=ka=ʃə=sɔ̃=na=ʒə=blɔ=ke=dɑ̃=ltɑ̃ 10

  mε=kaʁ=pə=djεm=pʁɔ=fi=tə=bj=ɛ̃ 9
  a=vεk=ta=ɡə=lə=dɑ̃=ʒə=ʒy=ve=nilə 10
  sa=nsə=ʁa=pa=la=mε=mə=də=mɛ̃ 9
  a=le=bu=fə=dε=po=dɑ̃=ti=ʁidə 10
  bjɛ̃=to=lε=ʒə=nə=sa=pa=sə=ʁa=plys 10
  kɔ=mə=ta=pa=dty=nə=pʁɑ̃=lε=plys=vjεjə 10
  kaʁ=mε=mə=lɔʁ=skεl=lə=zo=ʁɔ̃=bɥ 9
  ty=tla=mε=tʁa=də=ʁjε=ʁə=lɔ=ʁε=jə 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/11/2011 18:33Poeshit

"l’idole des jeunes"...petite référence à notre vieux beau national mr halyday...j’’ai préféré utiliser le mot jeune plus tard et "jeunes demoiselles" aurait cassé le rythme...mais je comprend...je me suis pas mal pris la tête sur ce passage...