Poeme : L "Adieu

L "Adieu

Mercredi froid matin
Broullard épais crachin
Carillon vibre collégial
Marche sombre ^pas
Noir moi vêtue
Caveau régit sous fresques médiéval
Regard arrosés de perles revêtues
Âme défunt tant aimée
Aubade sombre, notes de promenade
Partie en poussière mon aïeule
Vole chevelure en chignon
Portée sur les ailes, forte, agréable
Volatile émanation identifiable
Vas somnoler prés des anges
Toi bas délivrance
Maître sera archange

Jade

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L "Adieu

  mer=cre=di=froid=ma=tin 6
  broul=lard=é=pais=cra=chin 6
  ca=rillon=vibre=col=lé=gial 6
  mar=che=sombre=cir=con=flexe=pas 7
  noir=moi=vê=tue 4
  ca=veau=ré=git=sous=fres=ques=mé=dié=val 10
  re=gard=ar=ro=sés=de=perles=re=vê=tues 10
  â=me=dé=funt=tant=ai=mée 7
  au=bade=sombre=no=tes=de=pro=me=nade 9
  par=tieen=pous=sière=mon=aïeule 6
  vole=che=ve=lu=reen=chi=gnon 7
  por=tée=sur=les=ailes=forte=a=gré=able 9
  vo=la=tileé=ma=na=tion=i=den=ti=fiable 10
  vas=som=no=ler=prés=des=anges 7
  toi=bas=dé=li=vran=ce 6
  maî=tre=se=ra=ar=change 6

  ja=de 2
 • Phonétique : L "Adieu

  mεʁkʁədi fʁwa matɛ̃
  bʁulaʁ epε kʁaʃɛ̃
  kaʁijɔ̃ vibʁə kɔleʒjal
  maʁʃə sɔ̃bʁə siʁkɔ̃flεksə pa
  nwaʁ mwa vεtɥ
  kavo ʁeʒi su fʁεsk medjeval
  ʁəɡaʁ aʁoze də pεʁlə- ʁəvεtɥ
  amə defœ̃ tɑ̃ εme
  obadə sɔ̃bʁə, nɔtə də pʁɔmənadə
  paʁti ɑ̃ pusjεʁə mɔ̃n- ajələ
  vɔlə ʃəvəlyʁə ɑ̃ ʃiɲɔ̃
  pɔʁte syʁ lεz- εlə, fɔʁtə, aɡʁeablə
  vɔlatilə emanasjɔ̃ idɑ̃tifjablə
  va sɔmnɔle pʁe dεz- ɑ̃ʒə
  twa ba delivʁɑ̃sə
  mεtʁə səʁa aʁʃɑ̃ʒə

  ʒadə
 • Syllabes Phonétique : L "Adieu

  mεʁ=kʁə=di=fʁwa=ma=tɛ̃ 6
  bʁu=laʁ=e=pε=kʁa=ʃɛ̃ 6
  ka=ʁi=jɔ̃=vibʁə=kɔ=le=ʒjal 7
  maʁʃə=sɔ̃=bʁə=siʁ=kɔ̃=flεk=sə=pa 8
  nwaʁ=mwa=vε=tɥ 4
  ka=vo=ʁe=ʒi=su=fʁεsk=me=dje=val 9
  ʁə=ɡaʁ=a=ʁo=ze=də=pεʁlə=ʁə=vε=tɥ 10
  amə=de=fœ̃=tɑ̃=ε=me 6
  o=badə=sɔ̃bʁə=nɔ=tə=də=pʁɔ=mə=nadə 9
  paʁ=ti=ɑ̃=pu=sjεʁə=mɔ̃=najə=lə 8
  vɔlə=ʃə=və=ly=ʁəɑ̃=ʃi=ɲɔ̃ 7
  pɔʁ=te=syʁ=lεzεlə=fɔʁ=tə=a=ɡʁe=ablə 9
  vɔ=la=tiləe=ma=na=sjɔ̃=i=dɑ̃=ti=fjablə 10
  va=sɔm=nɔ=le=pʁe=dε=zɑ̃ʒə 7
  twa=ba=de=li=vʁɑ̃=sə 6
  mε=tʁə=sə=ʁa=aʁ=ʃɑ̃ʒə 6

  ʒa=də 2

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/01/2012 09:35Marcel42

Dans un style fort curieux, un bel hommage.
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
27/05/2012 16:37Loup Gris

Un bel hommage qui rejoint l’âme aimée dans l’ombre de cet instant.

Auteur de Poésie
28/05/2012 12:42Tulipe Noire

BRAVO JADE, pour ce très joli poème.

Auteur de Poésie
28/05/2012 13:43Nouga

un adieu éphemére, non pas un aurevoir sans espoirs

Auteur de Poésie
28/05/2012 17:02Daniel

Un bel hommage pour un bel écrit.
Amitié......Daniel......

Auteur de Poésie
28/05/2012 20:36Jade

merci pour votre sympathie
amitié
jade