Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : A Quel Point Je T’Aimais

Poème Amour
Publié le 29/04/2006 09:55

L'écrit contient 364 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Jame

A Quel Point Je T’Aimais

On peut chercher un amour parfait tout une vie,
Pourtant ce ne serait pas une vie gâchée.
D’amourette mon cœur est en dépit,
De fille, je n’ai eu que toi depuis que je t’ai lâchée.

Je vais pouvoir enfin te déclarer,
L’amour que tu m’avais réclamé.
Je te l’écris au présent,
Preuve que mon amour était celui d’un prétendant.

Imagine toi et moi,
Allongés sur ton lit, bras et mains liés,
Moi entament ces vers déliés
Qui seront à jamais pour toi.

« Fais un voeur mon ange,
Le mien, vivre avec toi, seuls dans le désert.
Tu sens cette chaleur étrange ?
Tu as été la seule à percer mon éternel mystère !

Tu es l’étoile que je cherchais
Grâce à toi, mon âme ne sera jamais solitaire
Même si mon cœur aura toujours peur de l’adultère
Vivons ce don, l’amour sans se cacher.

J’ai parcouru les étoiles,
Et elle ne parlent que de toi.
J’ai trouvé ma perfection, je peux laisser tomber mon voile
Tout mon corps est en émoi.

La plus belle des créations te serait jalouse
Ma Calypso d’Appaloose
Je suis le disciple de ton cœur
Si jamais on se coupe, je meurs

J’ai pu trouver la paix
Que tant d’hommes cherchent et que si peu trouvent.
Les mots ne sont pas assez fort pour ce que j’éprouve,
Seule toi peut me donner un coup d’épée.

Si la vie mène à nous séparer
J’épuiserais les sables du temps
Parcourerais le monde entier
Pour celle que mon cœur a fait chavirer.

Tu es la seule avec qui avec qui je veux passer mon éxistence.
Et ensemble nous graviront
Sur la vie nous voleront
Ca je suis un naufragé sans ta présence »

Je t’ai quitté, peut-être pour un jour te retrouver
Je t’attendrais là, source de notre amour
Je t’attendrais ici, pour toujours
Je t’attendrais, je te le promets.

Retour à la réalité, tu n’es que du passé
Maintenant tu sais ce que j’ai éprouvé.
Ton pendentif est le mien, je te le rendrais
A ton mariage, je t’attendrais !
 • Pieds Hyphénique: A Quel Point Je T’Aimais

  on=peut=cher=cher=un=a=mour=par=fait=tout=une=vie 12
  pour=tant=ce=ne=se=rait=pas=u=ne=vie=gâ=chée 12
  da=mou=ret=te=mon=cœur=est=en=dé=pit 10
  de=fille=je=nai=eu=que=toi=de=puis=que=je=tai=lâ=chée 14

  je=vais=pou=voir=en=fin=te=dé=cla=rer 10
  la=mour=que=tu=ma=vais=ré=cla=mé 9
  je=te=lé=cris=au=pré=sent 7
  preuve=que=mon=a=mour=é=tait=ce=lui=dun=pré=ten=dant 13

  ima=gi=ne=toi=et=moi 6
  al=lon=gés=sur=ton=lit=bras=et=mains=li=és 11
  moi=en=ta=ment=ces=vers=dé=li=és 9
  qui=se=ront=à=ja=mais=pour=toi 8

  fais=un=voeur=mon=an=ge 7
  le=mien=vi=vre=a=vec=toi=seuls=dans=le=dé=sert 12
  tu=sens=cet=te=cha=leur=é=tran=ge 9
  tu=as=é=té=la=seuleà=per=cer=mon=é=ter=nel=mys=tère 14

  tu=es=lé=toi=le=que=je=cher=chais 9
  grâ=ceà=toi=mon=â=me=ne=se=ra=ja=mais=so=li=taire 14
  même=si=mon=cœur=au=ra=tou=jours=peur=de=la=dul=tère 13
  vi=vons=ce=don=la=mour=sans=se=ca=cher 10

  jai=par=cou=ru=les=é=toi=les 8
  et=el=le=ne=par=lent=que=de=toi 9
  jai=trou=vé=ma=per=fec=tion=je=peux=lais=ser=tom=ber=mon=voile 15
  tout=mon=corps=est=en=é=moi 7

  la=plus=bel=le=des=cré=a=tions=te=se=rait=ja=louse 13
  ma=ca=lyp=so=dap=pa=loo=se 8
  je=suis=le=dis=ci=ple=de=ton=cœur 9
  si=ja=mais=on=se=cou=pe=je=meurs 9

  jai=pu=trou=ver=la=paix 6
  que=tant=d=hom=mes=cher=chent=et=que=si=peu=trouvent 12
  les=mots=ne=sont=pas=as=sez=fort=pour=ce=que=jé=prouve 13
  seu=le=toi=peut=me=don=ner=un=coup=dé=pée 11

  si=la=vie=mè=ne=à=nous=sé=pa=rer 10
  jé=pui=se=rais=les=sa=bles=du=temps 9
  par=cou=re=rais=le=mon=de=en=ti=er 10
  pour=cel=le=que=mon=cœur=a=fait=cha=vi=rer 11

  tu=es=la=seulea=vec=qui=a=vec=qui=je=veux=pas=ser=mon=éxis=tence 16
  et=en=sem=ble=nous=gra=vi=ront 8
  sur=la=vie=nous=vo=le=ront 7
  ca=je=suis=un=nau=fra=gé=sans=ta=pré=sen=ce 12

  je=tai=quit=té=peut=têtre=pour=un=jour=te=re=trou=ver 13
  je=tat=ten=drais=là=sour=ce=de=no=tre=a=mour 12
  je=tat=ten=drais=i=ci=pour=tou=jours 9
  je=tat=ten=drais=je=te=le=pro=mets 9

  re=tour=à=la=ré=a=li=té=tu=nes=que=du=pas=sé 14
  main=te=nant=tu=sais=ce=que=jai=é=prou=vé 11
  ton=pen=den=tif=est=le=mien=je=te=le=ren=drais 12
  a=ton=ma=ri=a=ge=je=tat=ten=drais 10
 • Phonétique : A Quel Point Je T’Aimais

  ɔ̃ pø ʃεʁʃe œ̃n- amuʁ paʁfε tut- ynə vi,
  puʁtɑ̃ sə nə səʁε pa ynə vi ɡaʃe.
  damuʁεtə mɔ̃ kœʁ εt- ɑ̃ depi,
  də fijə, ʒə nε y kə twa dəpɥi kə ʒə tε laʃe.

  ʒə vε puvwaʁ ɑ̃fɛ̃ tə deklaʁe,
  lamuʁ kə ty mavε ʁeklame.
  ʒə tə lekʁiz- o pʁezɑ̃,
  pʁəvə kə mɔ̃n- amuʁ etε səlɥi dœ̃ pʁetɑ̃dɑ̃.

  imaʒinə twa e mwa,
  alɔ̃ʒe syʁ tɔ̃ li, bʁaz- e mɛ̃ lje,
  mwa ɑ̃tame sε vεʁ delje
  ki səʁɔ̃ a ʒamε puʁ twa.

  « fεz- œ̃ vœʁ mɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  lə mjɛ̃, vivʁə avεk twa, səl dɑ̃ lə dezεʁ.
  ty sɑ̃s sεtə ʃalœʁ etʁɑ̃ʒə ?
  ty a ete la sələ a pεʁse mɔ̃n- etεʁnεl mistεʁə !

  ty ε letwalə kə ʒə ʃεʁʃε
  ɡʁasə a twa, mɔ̃n- amə nə səʁa ʒamε sɔlitεʁə
  mεmə si mɔ̃ kœʁ oʁa tuʒuʁ pœʁ də ladyltεʁə
  vivɔ̃ sə dɔ̃, lamuʁ sɑ̃ sə kaʃe.

  ʒε paʁkuʁy lεz- etwalə,
  e εllə nə paʁle kə də twa.
  ʒε tʁuve ma pεʁfεksjɔ̃, ʒə pø lεse tɔ̃be mɔ̃ vwalə
  tu mɔ̃ kɔʁz- εt- ɑ̃n- emwa.

  la plys bεllə dε kʁeasjɔ̃ tə səʁε ʒaluzə
  ma kalipso dapaluzə
  ʒə sɥi lə disiplə də tɔ̃ kœʁ
  si ʒamεz- ɔ̃ sə kupə, ʒə mœʁ

  ʒε py tʁuve la pε
  kə tɑ̃ dɔmə ʃεʁʃe e kə si pø tʁuve.
  lε mo nə sɔ̃ pa ase fɔʁ puʁ sə kə ʒepʁuvə,
  sələ twa pø mə dɔne œ̃ ku depe.

  si la vi mεnə a nu sepaʁe
  ʒepɥizəʁε lε sablə dy tɑ̃
  paʁkuʁəʁε lə mɔ̃də ɑ̃tje
  puʁ sεllə kə mɔ̃ kœʁ a fε ʃaviʁe.

  ty ε la sələ avεk ki avεk ki ʒə vø pase mɔ̃n- eksistɑ̃sə.
  e ɑ̃sɑ̃blə nu ɡʁaviʁɔ̃
  syʁ la vi nu vɔləʁɔ̃
  ka ʒə sɥiz- œ̃ nofʁaʒe sɑ̃ ta pʁezɑ̃sə »

  ʒə tε kite, pø tεtʁə puʁ œ̃ ʒuʁ tə ʁətʁuve
  ʒə tatɑ̃dʁε la, suʁsə də nɔtʁə amuʁ
  ʒə tatɑ̃dʁεz- isi, puʁ tuʒuʁ
  ʒə tatɑ̃dʁε, ʒə tə lə pʁɔmε.

  ʁətuʁ a la ʁealite, ty nε kə dy pase
  mɛ̃tənɑ̃ ty sε sə kə ʒε epʁuve.
  tɔ̃ pɑ̃dɑ̃tif ε lə mjɛ̃, ʒə tə lə ʁɑ̃dʁε
  a tɔ̃ maʁjaʒə, ʒə tatɑ̃dʁε !
 • Pieds Phonétique : A Quel Point Je T’Aimais

  ɔ̃=pø=ʃεʁ=ʃe=œ̃=na=muʁ=paʁ=fε=tu=tynə=vi 12
  puʁ=tɑ̃=sə=nə=sə=ʁε=pa=y=nə=vi=ɡa=ʃe 12
  da=mu=ʁε=tə=mɔ̃=kœ=ʁə=ε=tɑ̃=de=pi 11
  də=fi=jə=ʒə=nε=ykə=twa=dəp=ɥi=kə=ʒə=tε=la=ʃe 14

  ʒə=vε=pu=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=tə=de=kla=ʁe 10
  la=muʁ=kə=ty=ma=vε=ʁe=kla=me 9
  ʒə=tə=le=kʁi=zo=pʁe=zɑ̃ 7
  pʁə=və=kə=mɔ̃=na=muʁ=e=tε=səl=ɥi=dœ̃=pʁe=tɑ̃=dɑ̃ 14

  i=ma=ʒi=nə=twa=e=mwa 7
  a=lɔ̃=ʒe=syʁ=tɔ̃=li=bʁa=ze=mɛ̃=lj=e 11
  mwa=ɑ̃=ta=me=sε=vεʁ=de=lj=e 9
  ki=sə=ʁɔ̃=a=ʒa=mε=puʁ=twa 8

  fε=zœ̃=vœ=ʁə=mɔ̃=nɑ̃=ʒə 8
  lə=mjɛ̃=vi=vʁə=a=vεk=twa=səl=dɑ̃=lə=de=zεʁ 12
  ty=sɑ̃s=sε=tə=ʃa=lœ=ʁə=e=tʁɑ̃=ʒə 10
  ty=a=e=te=lasə=ləa=pεʁ=se=mɔ̃=ne=tεʁ=nεl=mis=tεʁə 14

  ty=ε=le=twa=lə=kə=ʒə=ʃεʁ=ʃε 9
  ɡʁasə=a=twa=mɔ̃=na=mə=nə=sə=ʁa=ʒa=mε=sɔ=li=tεʁə 14
  mε=mə=si=mɔ̃=kœʁ=o=ʁa=tu=ʒuʁ=pœʁ=də=la=dyl=tεʁə 14
  vi=vɔ̃=sə=dɔ̃=la=muʁ=sɑ̃=sə=ka=ʃe 10

  ʒε=paʁ=ku=ʁy=lε=ze=twa=lə 8
  e=εl=lə=nə=paʁ=le=kə=də=twa 9
  ʒε=tʁu=ve=ma=pεʁ=fεk=sjɔ̃ʒə=pø=lε=se=tɔ̃=be=mɔ̃=vwalə 14
  tu=mɔ̃=kɔʁ=zε=tɑ̃=ne=mwa 7

  la=plys=bεl=lə=dε=kʁe=a=sjɔ̃=tə=sə=ʁε=ʒa=lu=zə 14
  ma=ka=lip=so=da=pa=lu=zə 8
  ʒə=sɥi=lə=di=si=plə=də=tɔ̃=kœ=ʁə 10
  si=ʒa=mε=zɔ̃=sə=ku=pə=ʒə=mœ=ʁə 10

  ʒε=py=tʁu=ve=la=pε 6
  kə=tɑ̃=dɔ=mə=ʃεʁ=ʃe=e=kə=si=pø=tʁu=ve 12
  lε=mo=nə=sɔ̃=pa=a=se=fɔʁ=puʁ=sə=kə=ʒe=pʁu=və 14
  sə=lə=twa=pø=mə=dɔ=ne=œ̃=ku=de=pe 11

  si=la=vi=mε=nə=a=nu=se=pa=ʁe 10
  ʒep=ɥi=zə=ʁε=lε=sa=blə=dy=tɑ̃ 9
  paʁ=ku=ʁə=ʁε=lə=mɔ̃=də=ɑ̃=tj=e 10
  puʁ=sεl=lə=kə=mɔ̃=kœ=ʁə=a=fε=ʃa=vi=ʁe 12

  ty=ε=lasə=ləa=vεk=ki=a=vεk=ki=ʒə=vø=pa=se=mɔ̃=nek=sis=tɑ̃sə 17
  e=ɑ̃=sɑ̃=blə=nu=ɡʁa=vi=ʁɔ̃ 8
  syʁ=la=vi=nu=vɔ=lə=ʁɔ̃ 7
  ka=ʒə=sɥi=zœ̃=no=fʁa=ʒe=sɑ̃=ta=pʁe=zɑ̃=sə 12

  ʒə=tε=ki=te=pø=tε=tʁə=puʁ=œ̃=ʒuʁ=tə=ʁə=tʁu=ve 14
  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=la=suʁ=sə=də=nɔ=tʁə=a=muʁ 12
  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=zi=si=puʁ=tu=ʒuʁ 9
  ʒə=ta=tɑ̃=dʁε=ʒə=tə=lə=pʁɔ=mε 9

  ʁə=tuʁ=a=la=ʁe=a=li=te=ty=nε=kə=dy=pa=se 14
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=sεs=ə=kə=ʒε=e=pʁu=ve 11
  tɔ̃=pɑ̃=dɑ̃=tif=ε=lə=mj=ɛ̃=ʒə=tə=lə=ʁɑ̃=dʁε 13
  a=tɔ̃=ma=ʁj=a=ʒə=ʒə=ta=tɑ̃=dʁε 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2006 14:24Amoureuse Bis

Moi aussi je t’aimais a se point, mais maintenant j’ai compris que nous deux était une histoire "impossible". Je te considère come le frère que je n’ai jamais eu. Grace à toi j’ai appris beaucoup! Et aussi ne jamais revenir sur ses pas, ce qui est du passé ce n’est plus du prèsent. Je te rendrais ta montre le jour de ton mariage; comme pour toi avec mon pendentif auquel je tiens énormément!
Gros bisous affecteux et plein de tendresse! (K)

Auteur de Poésie
29/04/2006 15:44Evangelista

Joli poème, qui décrit parfaitement ce que tu ressent.