Poème-France.com

Poeme : Entre Toi Et Moi Il Y A LuiEntre Toi Et Moi Il Y A Lui

Entre toi et moi il y a lui
Que jve pas quitter je ten suplie
Ne me demande pas de faire un choix

Jvous etre trop
Jsuis trop bien avec vous 2
Pour faire ca

Vous etes mes deux bébé
Mais lui jlai tant rever
Que jpe pas ltuer

Tu peu pas commprendre ca
Alors part loin de moi
C qje me suis tromper sur toi

Jcroyais qutauirais fait un bon papa
Jcroyais que tu le rejettrai pas
En tous cas moi je le garde avec moi

Toi jte deteste depuis qje sais que ten veut pas
Poutant tu savais les risque
Alors pourquoi tu pannique

Tu serai bien leduquer
Tu serai le border
Tu serai tellement laimer

Mais ten veut pas
Moi jle garde tanpis pour toi
Est si tu ve opartir part mais ne revien pas

Jdirai o bébé
Que tu na jamais exister
Mais pas qtu ma abandonner

Pas part pitier de toi
Mais pour pas lui faire du mal
Mais il le sias touche mon ventre il a mal

Tu lenten pas il crie
Pourquoi papa tu ve pas de moi
Mais va ten jve pas de toi

Moi et mama
On sra forte
Et oui c une petite fille que je porte

Ne me demand jamais le doirt de la voir
Je la laisserer jamais te voir
Jve pas lavouer mais jme doit dans ldesespoir

Le baby blouse ma gagner
Mais la partir nai pas terminer
Jpe pas pour elle regretter
Moi jve pas quelle se snete rejeter

A moi seul jv laimer
Et damour jv la combler
Sans oublier de la gatter

Même si un jours elle finira par te reclamer
Et comme c ton droit jve devoir te laisser la voir
Mais jamais dans mon cœur tu reviendra

Jamais letibcelle que javais pour toi ce rallumra
Tu la eteinte quad t parti
Quand tu t lachement enfui
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

a toute les mere delaisser


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃tʁə twa e mwa il i a lɥi
kə ʒvə pa kite ʒə tεn sypli
nə mə dəmɑ̃də pa də fεʁə œ̃ ʃwa

ʒvusz- εtʁə tʁo
ʒsɥi tʁo bjɛ̃ avεk vu dø
puʁ fεʁə ka

vuz- ətə mε dø bebe
mε lɥi ʒlε tɑ̃ ʁəve
kə ʒpə pa ltɥe

ty pø pa kɔmpʁɑ̃dʁə ka
alɔʁ paʁ lwɛ̃ də mwa
se kʒə mə sɥi tʁɔ̃pe syʁ twa

ʒkʁwajε ktoiʁε fε œ̃ bɔ̃ papa
ʒkʁwajε kə ty lə ʁəʒεtʁε pa
ɑ̃ tus ka mwa ʒə lə ɡaʁdə avεk mwa

twa ʒtə dətεstə dəpɥi kʒə sε kə tεn vø pa
putɑ̃ ty savε lε ʁiskə
alɔʁ puʁkwa ty panikə

ty səʁε bjɛ̃ lədyke
ty səʁε lə bɔʁde
ty səʁε tεllmɑ̃ lεme

mε tεn vø pa
mwa ʒlə ɡaʁdə tɑ̃pi puʁ twa
ε si ty və ɔpaʁtiʁ paʁ mε nə ʁəvjɛ̃ pa

ʒdiʁε o bebe
kə ty na ʒamεz- εɡziste
mε pa kty ma abɑ̃dɔne

pa paʁ pitje də twa
mε puʁ pa lɥi fεʁə dy mal
mεz- il lə sja tuʃə mɔ̃ vɑ̃tʁə il a mal

ty lɑ̃tɛ̃ pa il kʁi
puʁkwa papa ty və pa də mwa
mε va tεn ʒvə pa də twa

mwa e mama
ɔ̃ sʁa fɔʁtə
e ui se ynə pətitə fijə kə ʒə pɔʁtə

nə mə dəmɑ̃ ʒamε lə dwaʁ də la vwaʁ
ʒə la lεsəʁe ʒamε tə vwaʁ
ʒvə pa lavue mε ʒmə dwa dɑ̃ ldəzεspwaʁ

lə babi bluzə ma ɡaɲe
mε la paʁtiʁ nε pa tεʁmine
ʒpə pa puʁ εllə ʁəɡʁεte
mwa ʒvə pa kεllə sə snətə ʁəʒəte

a mwa səl ʒi ve lεme
e damuʁ ʒi ve la kɔ̃ble
sɑ̃z- ublje də la ɡate

mεmə si œ̃ ʒuʁz- εllə finiʁa paʁ tə ʁəklame
e kɔmə se tɔ̃ dʁwa ʒvə dəvwaʁ tə lεse la vwaʁ
mε ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty ʁəvjɛ̃dʁa

ʒamε lətibsεllə kə ʒavε puʁ twa sə ʁalymʁa
ty la ətɛ̃tə kad te paʁti
kɑ̃ ty te laʃəmɑ̃ ɑ̃fɥi