Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Entre Toi Et Moi Il Y A Lui

Poème Amour
Publié le 09/04/2004 00:00

L'écrit contient 314 mots qui sont répartis dans 17 strophes.

Poete : Je T'aime Nicolas(L)

Entre Toi Et Moi Il Y A Lui

Entre toi et moi il y a lui
Que jve pas quitter je ten suplie
Ne me demande pas de faire un choix

Jvous etre trop
Jsuis trop bien avec vous 2
Pour faire ca

Vous etes mes deux bébé
Mais lui jlai tant rever
Que jpe pas ltuer

Tu peu pas commprendre ca
Alors part loin de moi
C qje me suis tromper sur toi

Jcroyais qutauirais fait un bon papa
Jcroyais que tu le rejettrai pas
En tous cas moi je le garde avec moi

Toi jte deteste depuis qje sais que ten veut pas
Poutant tu savais les risque
Alors pourquoi tu pannique

Tu serai bien leduquer
Tu serai le border
Tu serai tellement laimer

Mais ten veut pas
Moi jle garde tanpis pour toi
Est si tu ve opartir part mais ne revien pas

Jdirai o bébé
Que tu na jamais exister
Mais pas qtu ma abandonner

Pas part pitier de toi
Mais pour pas lui faire du mal
Mais il le sias touche mon ventre il a mal

Tu lenten pas il crie
Pourquoi papa tu ve pas de moi
Mais va ten jve pas de toi

Moi et mama
On sra forte
Et oui c une petite fille que je porte

Ne me demand jamais le doirt de la voir
Je la laisserer jamais te voir
Jve pas lavouer mais jme doit dans ldesespoir

Le baby blouse ma gagner
Mais la partir nai pas terminer
Jpe pas pour elle regretter
Moi jve pas quelle se snete rejeter

A moi seul jv laimer
Et damour jv la combler
Sans oublier de la gatter

Même si un jours elle finira par te reclamer
Et comme c ton droit jve devoir te laisser la voir
Mais jamais dans mon cœur tu reviendra

Jamais letibcelle que javais pour toi ce rallumra
Tu la eteinte quad t parti
Quand tu t lachement enfui
 • Pieds Hyphénique: Entre Toi Et Moi Il Y A Lui

  entre=toi=et=moi=il=y=a=lui 8
  que=j=ve=pas=quit=ter=je=ten=su=plie 10
  ne=me=de=mande=pas=de=faireun=choix 8

  jvous=e=tre=trop 4
  jsuis=trop=bien=a=vec=vous=deux 7
  pour=fai=re=ca 4

  vous=e=tes=mes=deux=bé=bé 7
  mais=lui=j=lai=tant=re=ver 7
  que=j=pe=pas=l=tuer 6

  tu=peu=pas=comm=pren=dre=ca 7
  a=lors=part=loin=de=moi 6
  c=q=je=me=suis=trom=per=sur=toi 9

  jcro=yais=qu=taui=rais=fait=un=bon=pa=pa 10
  jcro=yais=que=tu=le=re=jet=trai=pas 9
  en=tous=cas=moi=je=le=gar=dea=vec=moi 10

  toi=j=te=de=tes=te=de=puis=q=je=sais=que=ten=veut=pas 15
  pou=tant=tu=sa=vais=les=risque 7
  a=lors=pour=quoi=tu=pan=nique 7

  tu=se=rai=bien=le=du=quer 7
  tu=se=rai=le=bor=der 6
  tu=se=rai=tel=le=ment=lai=mer 8

  mais=ten=veut=pas 4
  moi=j=le=gar=de=tan=pis=pour=toi 9
  est=si=tu=veo=par=tir=part=mais=ne=re=vien=pas 12

  jdi=rai=o=bé=bé 5
  que=tu=na=ja=mais=exis=ter 7
  mais=pas=q=tu=ma=a=ban=don=ner 9

  pas=part=pi=ti=er=de=toi 7
  mais=pour=pas=lui=fai=re=du=mal 8
  mais=il=le=sias=touche=mon=ven=tre=il=a=mal 11

  tu=len=ten=pas=il=crie 6
  pour=quoi=pa=pa=tu=ve=pas=de=moi 9
  mais=va=ten=j=ve=pas=de=toi 8

  moi=et=ma=ma 4
  on=s=ra=for=te 5
  et=oui=c=une=pe=ti=te=fille=que=je=porte 11

  ne=me=de=mand=ja=mais=le=doirt=de=la=voir 11
  je=la=laisse=rer=ja=mais=te=voir 8
  jve=pas=la=vouer=mais=j=me=doit=dans=l=de=ses=poir 13

  le=ba=by=blou=se=ma=ga=gner 8
  mais=la=par=tir=nai=pas=ter=mi=ner 9
  jpe=pas=pour=el=le=re=gret=ter 8
  moi=j=ve=pas=quel=le=se=s=ne=te=re=je=ter 13

  a=moi=seul=j=v=lai=mer 7
  et=da=mour=j=v=la=com=bler 8
  sans=ou=bli=er=de=la=gat=ter 8

  même=si=un=jours=elle=fi=ni=ra=par=te=re=cla=mer 13
  et=comme=c=ton=droit=j=ve=de=voir=te=lais=ser=la=voir 14
  mais=ja=mais=dans=mon=cœur=tu=re=vien=dra 10

  ja=mais=le=tib=cel=le=que=ja=vais=pour=toi=ce=ral=lum=ra 15
  tu=la=e=teinte=quad=t=par=ti 8
  quand=tu=t=la=che=ment=en=fui 8
 • Phonétique : Entre Toi Et Moi Il Y A Lui

  ɑ̃tʁə twa e mwa il i a lɥi
  kə ʒvə pa kite ʒə tεn sypli
  nə mə dəmɑ̃də pa də fεʁə œ̃ ʃwa

  ʒvusz- εtʁə tʁo
  ʒsɥi tʁo bjɛ̃ avεk vu dø
  puʁ fεʁə ka

  vuz- ətə mε dø bebe
  mε lɥi ʒlε tɑ̃ ʁəve
  kə ʒpə pa ltɥe

  ty pø pa kɔmpʁɑ̃dʁə ka
  alɔʁ paʁ lwɛ̃ də mwa
  se kʒə mə sɥi tʁɔ̃pe syʁ twa

  ʒkʁwajε ktoiʁε fε œ̃ bɔ̃ papa
  ʒkʁwajε kə ty lə ʁəʒεtʁε pa
  ɑ̃ tus ka mwa ʒə lə ɡaʁdə avεk mwa

  twa ʒtə dətεstə dəpɥi kʒə sε kə tεn vø pa
  putɑ̃ ty savε lε ʁiskə
  alɔʁ puʁkwa ty panikə

  ty səʁε bjɛ̃ lədyke
  ty səʁε lə bɔʁde
  ty səʁε tεllmɑ̃ lεme

  mε tεn vø pa
  mwa ʒlə ɡaʁdə tɑ̃pi puʁ twa
  ε si ty və ɔpaʁtiʁ paʁ mε nə ʁəvjɛ̃ pa

  ʒdiʁε o bebe
  kə ty na ʒamεz- εɡziste
  mε pa kty ma abɑ̃dɔne

  pa paʁ pitje də twa
  mε puʁ pa lɥi fεʁə dy mal
  mεz- il lə sja tuʃə mɔ̃ vɑ̃tʁə il a mal

  ty lɑ̃tɛ̃ pa il kʁi
  puʁkwa papa ty və pa də mwa
  mε va tεn ʒvə pa də twa

  mwa e mama
  ɔ̃ sʁa fɔʁtə
  e ui se ynə pətitə fijə kə ʒə pɔʁtə

  nə mə dəmɑ̃ ʒamε lə dwaʁ də la vwaʁ
  ʒə la lεsəʁe ʒamε tə vwaʁ
  ʒvə pa lavue mε ʒmə dwa dɑ̃ ldəzεspwaʁ

  lə babi bluzə ma ɡaɲe
  mε la paʁtiʁ nε pa tεʁmine
  ʒpə pa puʁ εllə ʁəɡʁεte
  mwa ʒvə pa kεllə sə snətə ʁəʒəte

  a mwa səl ʒi ve lεme
  e damuʁ ʒi ve la kɔ̃ble
  sɑ̃z- ublje də la ɡate

  mεmə si œ̃ ʒuʁz- εllə finiʁa paʁ tə ʁəklame
  e kɔmə se tɔ̃ dʁwa ʒvə dəvwaʁ tə lεse la vwaʁ
  mε ʒamε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty ʁəvjɛ̃dʁa

  ʒamε lətibsεllə kə ʒavε puʁ twa sə ʁalymʁa
  ty la ətɛ̃tə kad te paʁti
  kɑ̃ ty te laʃəmɑ̃ ɑ̃fɥi
 • Pieds Phonétique : Entre Toi Et Moi Il Y A Lui

  ɑ̃tʁə=twa=e=mwa=il=i=a=lɥi 8
  kə=ʒvə=pa=ki=te=ʒə=tεn=sy=pli 9
  nə=mə=də=mɑ̃də=padə=fε=ʁəœ̃=ʃwa 8

  ʒvus=zε=tʁə=tʁo 4
  ʒsɥi=tʁo=bj=ɛ̃=a=vεk=vu=dø 8
  puʁ=fε=ʁə=ka 4

  vu=zə=tə=mε=dø=be=be 7
  mε=lɥi=ʒlε=tɑ̃=ʁə=ve 6
  kə=ʒpə=pa=ltɥe 4

  ty=pø=pa=kɔm=pʁɑ̃=dʁə=ka 7
  a=lɔʁ=paʁ=lwɛ̃=də=mwa 6
  se=kʒə=mə=sɥi=tʁɔ̃=pe=syʁ=twa 8

  ʒkʁwa=jε=kto=i=ʁε=fε=œ̃=bɔ̃=pa=pa 10
  ʒkʁwa=jε=kə=tylə=ʁə=ʒε=tʁε=pa 8
  ɑ̃=tus=ka=mwaʒə=lə=ɡaʁdəa=vεk=mwa 8

  twaʒtə=də=tεs=tə=dəp=ɥi=kʒə=sε=kə=tεn=vø=pa 12
  pu=tɑ̃=ty=sa=vε=lε=ʁis=kə 8
  a=lɔʁ=puʁ=kwa=ty=pa=ni=kə 8

  ty=sə=ʁε=bj=ɛ̃=lə=dy=ke 8
  ty=sə=ʁε=lə=bɔʁ=de 6
  ty=sə=ʁε=tεl=lmɑ̃=lε=me 7

  mε=tεn=vø=pa 4
  mwa=ʒlə=ɡaʁ=də=tɑ̃=pi=puʁ=twa 8
  ε=si=tyvəɔ=paʁ=tiʁ=paʁ=mε=nə=ʁə=vjɛ̃=pa 11

  ʒdi=ʁε=o=be=be 5
  kə=ty=na=ʒa=mε=zεɡ=zis=te 8
  mε=pa=kty=ma=a=bɑ̃=dɔ=ne 8

  pa=paʁ=pi=tj=e=də=twa 7
  mε=puʁ=pa=lɥi=fε=ʁə=dy=mal 8
  mε=zil=lə=sja=tuʃə=mɔ̃=vɑ̃=tʁə=il=a=mal 11

  ty=lɑ̃=tɛ̃=pa=il=kʁi 6
  puʁ=kwa=pa=pa=tyvə=pa=də=mwa 8
  mε=va=tεn=ʒvə=pa=də=twa 7

  mwa=e=ma=ma 4
  ɔ̃=sʁa=fɔʁ=tə 4
  e=u=ise=y=nə=pə=ti=tə=fi=jə=kə=ʒə=pɔʁtə 13

  nə=mə=də=mɑ̃=ʒamεlə=dwaʁ=də=la=vwaʁ 9
  ʒə=la=lεsə=ʁe=ʒa=mε=tə=vwaʁ 8
  ʒvə=pa=la=vu=e=mεʒmə=dwa=dɑ̃=ldə=zεs=pwaʁ 11

  lə=ba=bi=blu=zə=ma=ɡa=ɲe 8
  mε=la=paʁ=tiʁ=nε=pa=tεʁ=mi=ne 9
  ʒpə=pa=puʁ=εl=lə=ʁə=ɡʁε=te 8
  mwaʒvə=pa=kεllə=sə=snə=tə=ʁə=ʒə=te 9

  a=mwa=səl=ʒi=ve=lε=me 7
  e=da=muʁ=ʒi=ve=la=kɔ̃=ble 8
  sɑ̃=zu=blj=e=də=la=ɡa=te 8

  mεmə=si=œ̃=ʒuʁ=zεllə=fi=ni=ʁa=paʁ=tə=ʁə=kla=me 13
  e=kɔmə=se=tɔ̃=dʁwa=ʒvə=də=vwaʁ=tə=lε=se=la=vwaʁ 13
  mε=ʒa=mε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=tyʁə=vjɛ̃=dʁa 9

  ʒa=mεlə=tib=sεllə=kə=ʒa=vε=puʁ=twa=sə=ʁa=lym=ʁa 13
  ty=la=ə=tɛ̃tə=kad=te=paʁ=ti 8
  kɑ̃=ty=te=la=ʃə=mɑ̃=ɑ̃f=ɥi 8

PostScriptum

a toute les mere delaisser

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
20/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.