Poeme : Pour Toi, Uen Amie Si Fidele

Pour Toi, Uen Amie Si Fidele

Toi que jai connu en classe de sisieme
Jcroi tu nc pas a quelle point je t’aime

Et quand jdis ca je plaisante pas
Je nai jamais etait aussi sur de moi

Tu dis quavec aucun mec tu nai sorti
C ptetre parceque il te faut du temps

Car toi, t pas une fille facile
Tu ve vraiment trouver ton prince charment

Mais prend du bon temps
Laisse toi aller

Trouve un mec charment
Mais quil le sera que pour une année

Toi tu ve trouver le bon du premier coup
Pour pas avoir mal

Mais d mecs en or yen a pas beaucoup
Des mecs qui tmerite, toi ma petite puce

Jespere que tu trouvera car c toi quil le merite le plus
C toi que jaime comme une folle ma ptite puce

Depuis quelque tand tu as msn
Et je te fais decouvrir mes poeme

On passe beaucoup plus de temps ensemble
Et tu peut pas savoir la dose dadrenaline que je prend

Quand avec toi je parle, je me tape des barre
Parfois meme on finis tres tres tard

Toi qui dis trouver bo mes poeme
C pour toi que jecris celui ci

Il veut dire comme je taime
T mon pti paradie

Merci ANNE-LAURE DETRE LA POUR MOI
MOI JE SERRER TOUJOURS TA MEILLEURE AMIE
YA COMME DU BONNEUR QUI SORE DE MES LEVRE QUAND JE PARLER DE TOI
MERCI DE RENDRE PLUS BELLE MA VIE
MERCI TOUS SIMPLEMENT DETRE MON AMIE

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Toi, Uen Amie Si Fidele

  toi=que=jai=con=nu=en=classe=de=si=sieme 10
  jcroi=tu=n=c=pas=a=quel=le=point=je=taime 11

  et=quand=j=dis=ca=je=plai=san=te=pas 10
  je=nai=ja=mais=e=tait=aus=si=sur=de=moi 11

  tu=dis=qua=vec=au=cun=mec=tu=nai=sor=ti 11
  c=p=te=tre=par=ce=que=il=te=faut=du=temps 12

  car=toi=t=pas=u=ne=fille=fa=ci=le 10
  tu=ve=vrai=ment=trou=ver=ton=prin=ce=charment 10

  mais=prend=du=bon=temps 5
  lais=se=toi=al=ler 5

  trou=ve=un=mec=charment 5
  mais=quil=le=se=ra=que=pour=une=an=née 10

  toi=tu=ve=trou=ver=le=bon=du=pre=mier=coup 11
  pour=pas=a=voir=mal 5

  mais=d=mecs=en=or=yen=a=pas=beau=coup 10
  des=mecs=qui=t=me=rite=toi=ma=pe=tite=puce 11

  jes=pe=re=que=tu=trouve=ra=car=c=toi=quil=le=me=ri=te=le=plus 17
  c=toi=que=jaime=com=meu=ne=fol=le=ma=p=ti=te=puce 14

  de=puis=quel=que=tand=tu=as=m=s=n 10
  et=je=te=fais=de=cou=vrir=mes=poeme 9

  on=pas=se=beau=coup=plus=de=temps=en=semble 10
  et=tu=peut=pas=sa=voir=la=dose=da=dre=na=li=ne=que=je=prend 16

  quand=a=vec=toi=je=par=le=je=me=tape=des=barre 12
  par=fois=me=me=on=fi=nis=tres=tres=tard 10

  toi=qui=dis=trou=ver=bo=mes=poeme 8
  c=pour=toi=que=je=cris=ce=lui=ci 9

  il=veut=di=re=com=me=je=tai=me 9
  t=mon=p=ti=pa=ra=die 7

  mer=ci=an=ne=laure=de=tre=la=pour=moi 10
  moi=je=ser=rer=tou=jours=ta=meilleure=a=mie 10
  ya=comme=du=bon=neur=qui=so=re=de=mes=le=vre=quand=je=par=ler=de=toi 18
  mer=ci=de=ren=dre=plus=bel=le=ma=vie 10
  mer=ci=tous=simple=ment=de=tre=mon=a=mie 10
 • Phonétique : Pour Toi, Uen Amie Si Fidele

  twa kə ʒε kɔny ɑ̃ klasə də sizjəmə
  ʒkʁwa ty εn se pa a kεllə pwɛ̃ ʒə tεmə

  e kɑ̃ ʒdi ka ʒə plεzɑ̃tə pa
  ʒə nε ʒamεz- ətε osi syʁ də mwa

  ty di kavεk okœ̃ mεk ty nε sɔʁti
  se ptεtʁə paʁsəkə il tə fo dy tɑ̃

  kaʁ twa, te pa ynə fijə fasilə
  ty və vʁεmɑ̃ tʁuve tɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁme

  mε pʁɑ̃ dy bɔ̃ tɑ̃
  lεsə twa ale

  tʁuvə œ̃ mεk ʃaʁme
  mε kj lə səʁa kə puʁ ynə ane

  twa ty və tʁuve lə bɔ̃ dy pʁəmje ku
  puʁ pa avwaʁ mal

  mε de mεkz- ɑ̃n- ɔʁ iεn a pa boku
  dε mεk ki tməʁitə, twa ma pətitə pysə

  ʒεspəʁə kə ty tʁuvəʁa kaʁ se twa kj lə məʁitə lə plys
  se twa kə ʒεmə kɔmə ynə fɔlə ma ptitə pysə

  dəpɥi kεlkə tɑ̃d ty a εm εs εn
  e ʒə tə fε dəkuvʁiʁ mε poəmə

  ɔ̃ pasə boku plys də tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə
  e ty pø pa savwaʁ la dozə dadʁənalinə kə ʒə pʁɑ̃

  kɑ̃t- avεk twa ʒə paʁlə, ʒə mə tapə dε baʁə
  paʁfwa məmə ɔ̃ fini tʁə- tʁə- taʁ

  twa ki di tʁuve bo mε poəmə
  se puʁ twa kə ʒεkʁi səlɥi si

  il vø diʁə kɔmə ʒə tεmə
  te mɔ̃ pti paʁadi

  mεʁsi anə loʁə dətʁə la puʁ mwa
  mwa ʒə seʁe tuʒuʁ ta mεjəʁə ami
  ia kɔmə dy bɔnœʁ ki sɔʁə də mε ləvʁə kɑ̃ ʒə paʁle də twa
  mεʁsi də ʁɑ̃dʁə plys bεllə ma vi
  mεʁsi tus sɛ̃pləmɑ̃ dətʁə mɔ̃n- ami
 • Syllabes Phonétique : Pour Toi, Uen Amie Si Fidele

  twa=kə=ʒε=kɔ=ny=ɑ̃=kla=sə=də=si=zjə=mə 12
  ʒkʁwa=ty=εn=se=pa=a=kεl=lə=pwɛ̃=ʒə=tε=mə 12

  e=kɑ̃=ʒdi=ka=ʒə=plε=zɑ̃=tə=pa 9
  ʒə=nε=ʒa=mεzə=tε=o=si=syʁ=də=mwa 10

  ty=di=ka=vεk=o=kœ̃=mεk=ty=nε=sɔʁ=ti 11
  se=ptε=tʁə=paʁsə=kə=il=tə=fo=dy=tɑ̃ 10

  kaʁ=twa=te=pa=y=nə=fi=jə=fa=silə 10
  tyvə=vʁε=mɑ̃=tʁu=ve=tɔ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=me 10

  mε=pʁɑ̃=dy=bɔ̃=tɑ̃ 5
  lε=sə=twa=a=le 5

  tʁu=və=œ̃=mεk=ʃaʁ=me 6
  mε=kj=lə=sə=ʁakə=puʁ=y=nə=a=ne 10

  twa=tyvə=tʁu=ve=lə=bɔ̃=dy=pʁə=mje=ku 10
  puʁ=pa=a=vwaʁ=mal 5

  mε=de=mεk=zɑ̃=nɔʁ=i=εn=a=pa=bo=ku 11
  dε=mεk=kitmə=ʁi=tə=twa=ma=pə=ti=tə=pysə 11

  ʒεspə=ʁə=kə=ty=tʁu=və=ʁa=kaʁ=se=twa=kj=lə=mə=ʁi=tə=lə=plys 17
  se=twakə=ʒε=mə=kɔ=məy=nə=fɔ=lə=ma=pti=tə=pysə 13

  dəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃d=ty=a=εm=εsə=εn 10
  e=ʒə=tə=fεdə=ku=vʁiʁ=mε=po=ə=mə 10

  ɔ̃=pa=sə=bo=ku=plys=də=tɑ̃=zɑ̃=sɑ̃blə 10
  e=ty=pø=pa=sa=vwaʁ=la=dozə=da=dʁə=na=li=nə=kə=ʒə=pʁɑ̃ 16

  kɑ̃=ta=vεk=twaʒə=paʁlə=ʒə=mə=ta=pə=dεbaʁə 10
  paʁ=fwa=mə=mə=ɔ̃=fi=ni=tʁə=tʁə=taʁ 10

  twa=ki=di=tʁu=ve=bo=mε=po=ə=mə 10
  se=puʁ=twa=kə=ʒε=kʁi=səl=ɥi=si 9

  il=vø=di=ʁə=kɔ=mə=ʒə=tε=mə 9
  te=mɔ̃=pti=pa=ʁa=di 6

  mεʁ=si=a=nə=loʁə=də=tʁə=la=puʁ=mwa 10
  mwaʒə=se=ʁe=tu=ʒuʁ=ta=mε=jəʁə=a=mi 10
  i=a=kɔmə=dy=bɔ=nœʁ=ki=sɔ=ʁə=də=mε=lə=vʁə=kɑ̃=ʒə=paʁ=le=də=twa 19
  mεʁ=si=də=ʁɑ̃=dʁə=plys=bεl=lə=ma=vi 10
  mεʁ=si=tus=sɛ̃plə=mɑ̃=də=tʁə=mɔ̃=na=mi 10

PostScriptum

a ma anne-laure à moi, ma femme
mais non jsuis pas guine
mais c un bete damie avec ki ont ce tape des delire
une de mes meilleure amie
big kiss ma puce

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/09/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.