Univers de poésie d'un auteur

Poème:Pour Toi, Uen Amie Si Fidele

Le Poème

Toi que jai connu en classe de sisieme
Jcroi tu nc pas a quelle point je t’aime

Et quand jdis ca je plaisante pas
Je nai jamais etait aussi sur de moi

Tu dis quavec aucun mec tu nai sorti
C ptetre parceque il te faut du temps

Car toi, t pas une fille facile
Tu ve vraiment trouver ton prince charment

Mais prend du bon temps
Laisse toi aller

Trouve un mec charment
Mais quil le sera que pour une année

Toi tu ve trouver le bon du premier coup
Pour pas avoir mal

Mais d mecs en or yen a pas beaucoup
Des mecs qui tmerite, toi ma petite puce

Jespere que tu trouvera car c toi quil le merite le plus
C toi que jaime comme une folle ma ptite puce

Depuis quelque tand tu as msn
Et je te fais decouvrir mes poeme

On passe beaucoup plus de temps ensemble
Et tu peut pas savoir la dose dadrenaline que je prend

Quand avec toi je parle, je me tape des barre
Parfois meme on finis tres tres tard

Toi qui dis trouver bo mes poeme
C pour toi que jecris celui ci

Il veut dire comme je taime
T mon pti paradie

Merci ANNE-LAURE DETRE LA POUR MOI
MOI JE SERRER TOUJOURS TA MEILLEURE AMIE
YA COMME DU BONNEUR QUI SORE DE MES LEVRE QUAND JE PARLER DE TOI
MERCI DE RENDRE PLUS BELLE MA VIE
MERCI TOUS SIMPLEMENT DETRE MON AMIE
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

a ma anne-laure à moi, ma femme
mais non jsuis pas guine
mais c un bete damie avec ki ont ce tape des delire
une de mes meilleure amie
big kiss ma puce

Poeme de Je T'aime Nicolas(L)

Poète Je T'aime Nicolas(L)

Je T'aime Nicolas(L) a publié sur le site 170 écrits. Je T'aime Nicolas(L) est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Pour Toi, Uen Amie Si Fideletoi=que=jai=con=nu=en=classe=de=si=sieme 10
jcroi=tu=n=c=pas=a=quel=le=point=je=taime 11

et=quand=j=dis=ca=je=plai=san=te=pas 10
je=nai=ja=mais=e=tait=aus=si=sur=de=moi 11

tu=dis=qua=vec=au=cun=mec=tu=nai=sor=ti 11
c=p=te=tre=par=ce=que=il=te=faut=du=temps 12

car=toi=t=pas=u=ne=fille=fa=ci=le 10
tu=ve=vrai=ment=trou=ver=ton=prin=ce=charment 10

mais=prend=du=bon=temps 5
lais=se=toi=al=ler 5

trou=ve=un=mec=charment 5
mais=quil=le=se=ra=que=pour=une=an=née 10

toi=tu=ve=trou=ver=le=bon=du=pre=mier=coup 11
pour=pas=a=voir=mal 5

mais=d=mecs=en=or=yen=a=pas=beau=coup 10
des=mecs=qui=t=me=rite=toi=ma=pe=tite=puce 11

jes=pe=re=que=tu=trouve=ra=car=c=toi=quil=le=me=ri=te=le=plus 17
c=toi=que=jaime=com=meu=ne=fol=le=ma=p=ti=te=puce 14

de=puis=quel=que=tand=tu=as=m=s=n 10
et=je=te=fais=de=cou=vrir=mes=poeme 9

on=pas=se=beau=coup=plus=de=temps=en=semble 10
et=tu=peut=pas=sa=voir=la=dose=da=dre=na=li=ne=que=je=prend 16

quand=a=vec=toi=je=par=le=je=me=tape=des=barre 12
par=fois=me=me=on=fi=nis=tres=tres=tard 10

toi=qui=dis=trou=ver=bo=mes=poeme 8
c=pour=toi=que=je=cris=ce=lui=ci 9

il=veut=di=re=com=me=je=tai=me 9
t=mon=p=ti=pa=ra=die 7

mer=ci=an=ne=laure=de=tre=la=pour=moi 10
moi=je=ser=rer=tou=jours=ta=meilleure=a=mie 10
ya=comme=du=bon=neur=qui=so=re=de=mes=le=vre=quand=je=par=ler=de=toi 18
mer=ci=de=ren=dre=plus=bel=le=ma=vie 10
mer=ci=tous=simple=ment=de=tre=mon=a=mie 10
Phonétique : Pour Toi, Uen Amie Si Fideletwa kə ʒε kɔny ɑ̃ klasə də sizjəmə
ʒkʁwa ty εn se pa a kεllə pwɛ̃ ʒə tεmə

e kɑ̃ ʒdi ka ʒə plεzɑ̃tə pa
ʒə nε ʒamεz- ətε osi syʁ də mwa

ty di kavεk okœ̃ mεk ty nε sɔʁti
se ptεtʁə paʁsəkə il tə fo dy tɑ̃

kaʁ twa, te pa ynə fijə fasilə
ty və vʁεmɑ̃ tʁuve tɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁme

mε pʁɑ̃ dy bɔ̃ tɑ̃
lεsə twa ale

tʁuvə œ̃ mεk ʃaʁme
mε kj lə səʁa kə puʁ ynə ane

twa ty və tʁuve lə bɔ̃ dy pʁəmje ku
puʁ pa avwaʁ mal

mε de mεkz- ɑ̃n- ɔʁ iεn a pa boku
dε mεk ki tməʁitə, twa ma pətitə pysə

ʒεspəʁə kə ty tʁuvəʁa kaʁ se twa kj lə məʁitə lə plys
se twa kə ʒεmə kɔmə ynə fɔlə ma ptitə pysə

dəpɥi kεlkə tɑ̃d ty a εm εs εn
e ʒə tə fε dəkuvʁiʁ mε poəmə

ɔ̃ pasə boku plys də tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə
e ty pø pa savwaʁ la dozə dadʁənalinə kə ʒə pʁɑ̃

kɑ̃t- avεk twa ʒə paʁlə, ʒə mə tapə dε baʁə
paʁfwa məmə ɔ̃ fini tʁə- tʁə- taʁ

twa ki di tʁuve bo mε poəmə
se puʁ twa kə ʒεkʁi səlɥi si

il vø diʁə kɔmə ʒə tεmə
te mɔ̃ pti paʁadi

mεʁsi anə loʁə dətʁə la puʁ mwa
mwa ʒə seʁe tuʒuʁ ta mεjəʁə ami
ia kɔmə dy bɔnœʁ ki sɔʁə də mε ləvʁə kɑ̃ ʒə paʁle də twa
mεʁsi də ʁɑ̃dʁə plys bεllə ma vi
mεʁsi tus sɛ̃pləmɑ̃ dətʁə mɔ̃n- ami
Syllabes Phonétique : Pour Toi, Uen Amie Si Fideletwa=kə=ʒε=kɔ=ny=ɑ̃=kla=sə=də=si=zjə=mə 12
ʒkʁwa=ty=εn=se=pa=a=kεl=lə=pwɛ̃=ʒə=tε=mə 12

e=kɑ̃=ʒdi=ka=ʒə=plε=zɑ̃=tə=pa 9
ʒə=nε=ʒa=mεzə=tε=o=si=syʁ=də=mwa 10

ty=di=ka=vεk=o=kœ̃=mεk=ty=nε=sɔʁ=ti 11
se=ptε=tʁə=paʁsə=kə=il=tə=fo=dy=tɑ̃ 10

kaʁ=twa=te=pa=y=nə=fi=jə=fa=silə 10
tyvə=vʁε=mɑ̃=tʁu=ve=tɔ̃=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=me 10

mε=pʁɑ̃=dy=bɔ̃=tɑ̃ 5
lε=sə=twa=a=le 5

tʁu=və=œ̃=mεk=ʃaʁ=me 6
mε=kj=lə=sə=ʁakə=puʁ=y=nə=a=ne 10

twa=tyvə=tʁu=ve=lə=bɔ̃=dy=pʁə=mje=ku 10
puʁ=pa=a=vwaʁ=mal 5

mε=de=mεk=zɑ̃=nɔʁ=i=εn=a=pa=bo=ku 11
dε=mεk=kitmə=ʁi=tə=twa=ma=pə=ti=tə=pysə 11

ʒεspə=ʁə=kə=ty=tʁu=və=ʁa=kaʁ=se=twa=kj=lə=mə=ʁi=tə=lə=plys 17
se=twakə=ʒε=mə=kɔ=məy=nə=fɔ=lə=ma=pti=tə=pysə 13

dəp=ɥi=kεl=kə=tɑ̃d=ty=a=εm=εsə=εn 10
e=ʒə=tə=fεdə=ku=vʁiʁ=mε=po=ə=mə 10

ɔ̃=pa=sə=bo=ku=plys=də=tɑ̃=zɑ̃=sɑ̃blə 10
e=ty=pø=pa=sa=vwaʁ=la=dozə=da=dʁə=na=li=nə=kə=ʒə=pʁɑ̃ 16

kɑ̃=ta=vεk=twaʒə=paʁlə=ʒə=mə=ta=pə=dεbaʁə 10
paʁ=fwa=mə=mə=ɔ̃=fi=ni=tʁə=tʁə=taʁ 10

twa=ki=di=tʁu=ve=bo=mε=po=ə=mə 10
se=puʁ=twa=kə=ʒε=kʁi=səl=ɥi=si 9

il=vø=di=ʁə=kɔ=mə=ʒə=tε=mə 9
te=mɔ̃=pti=pa=ʁa=di 6

mεʁ=si=a=nə=loʁə=də=tʁə=la=puʁ=mwa 10
mwaʒə=se=ʁe=tu=ʒuʁ=ta=mε=jəʁə=a=mi 10
i=a=kɔmə=dy=bɔ=nœʁ=ki=sɔ=ʁə=də=mε=lə=vʁə=kɑ̃=ʒə=paʁ=le=də=twa 19
mεʁ=si=də=ʁɑ̃=dʁə=plys=bεl=lə=ma=vi 10
mεʁ=si=tus=sɛ̃plə=mɑ̃=də=tʁə=mɔ̃=na=mi 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
11/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Amour
Du 10/04/2004 00:00

L'écrit contient 248 mots qui sont répartis dans 15 strophes.