Poème-France.com

Poeme : RomainRomain

C difficile de ce confier a quelqun deriere un ecran
Qui peut habiter de lautrecôte de locean
Toi tabite a quatre pas de chez moi
Et c petre pour ca qje sens si pres de moi

Javais jamasi ressenti ca
En une soiree jme suis confier a toi
Te prler me fait du bien
C comme un terapie t mon medecin

Tefface mes mots de cœur mes douleur
Ca fait deux jours que jte conais
Mais pour moi ca parait une eterniter
Et jespere vraiment qca va duree

A toi jpe dire tout mes secret
Tu tpermetteras jamasi de juger
Juste de me conseiller
De m’ecouter

Ton cœur ma lair enorme
Jve pas tfaire souffrir
T quelqun que japrecie enormement
Et pks pas aprofondir

Pour linstant t kun ami
Car meme si jconnais tout de ta vie
Je te connais tres peu
Mais pjs pas un avenir a 2

A ROMAIN
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

si tu passe par la
tu treconnaitra


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

se difisilə də sə kɔ̃fje a kεlkn dəʁjəʁə œ̃n- εkʁɑ̃
ki pø-abite də lotʁəkotə də lɔsəɑ̃
twa tabitə a katʁə pa də ʃe mwa
e se pεtʁə puʁ ka kʒə sɑ̃s si pʁə- də mwa

ʒavε ʒamazi ʁəsɑ̃ti ka
ɑ̃n- ynə swaʁi ʒmə sɥi kɔ̃fje a twa
tə pʁle mə fε dy bjɛ̃
se kɔmə œ̃ təʁapi te mɔ̃ mədəsɛ̃

tefasə mε mo də kœʁ mε dulœʁ
ka fε dø ʒuʁ kə ʒtə kɔnε
mε puʁ mwa ka paʁε ynə ətεʁnite
e ʒεspəʁə vʁεmɑ̃ kka va dyʁi

a twa ʒpə diʁə tu mε sεkʁε
ty tpεʁmεtəʁa ʒamazi də ʒyʒe
ʒystə də mə kɔ̃sεje
də məkute

tɔ̃ kœʁ ma lεʁ ɑ̃nɔʁmə
ʒvə pa tfεʁə sufʁiʁ
te kεlkn kə ʒapʁəsi ɑ̃nɔʁməmɑ̃
e pe ka εs pa apʁɔfɔ̃diʁ

puʁ lɛ̃stɑ̃ te kœ̃ ami
kaʁ məmə si ʒkɔnε tu də ta vi
ʒə tə kɔnε tʁə- pø
mε pe ʒi εs pa œ̃n- avəniʁ a dø

a ʁɔmɛ̃