Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Pti N’amour

Le Poème

Je sais pas si ce poème te remonteras le moral
Je sais juste que de te voir comme ca, ça me fait mal
J’ai trop quand tu sourris, car moi je sourris
Tout les jours avec toi je sourri a là vie
Alors quand ca va pas bien
J’ai plus de soutien
Tu es triste alors je le suis
Mais tout d’a coup grâce a moi tu sourri
C’est moment là me font plaisir
J’aime trop quand tu me fait rire
J’ai jamais ris autant
Que depuis que l’on est liée
J’avais pas été heureuse depuis longtemps
Je l’avais même jamais été
Avant de te rencontrer
Je voulais te dire aussi
Que ce que tu as fait mardi
Jamais je l’oublierai
Tu ma encore une fois prouver ton amour
Tout ma vie je t’en remercieras
Notre amour dureras toujours
Je t’aime mon bb
C’est ma plus qui te l’écris
Mais c’est mon cœur qui te le dit
Du plus profont de mon âme
Je remercie mon ange-gardien
Qui veille a ce que ma vie ne soit pas un drame
Mais a ce que je soit bien
Merci mon ange
Et n’en doute jamais
Avec toi je suis plus contente
Que je ne l’ai jamais était
PS : Ne t’en fait pas on se voit demain matin
Je te ferai plein de calin
Allez mon amour tien le coup
Je te ferai plein de bisous
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Je T'aime Nicolas(L)

Poète Je T'aime Nicolas(L)

Je T'aime Nicolas(L) a publié sur le site 170 écrits. Je T'aime Nicolas(L) est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Pti N’amourje=sais=pas=si=ce=po=ème=te=re=mon=te=ras=le=mo=ral 15
je=sais=jus=te=que=de=te=voir=comme=ca=ça=me=fait=mal 14
jai=trop=quand=tu=sour=ris=car=moi=je=sour=ris 11
tout=les=jours=a=vec=toi=je=sour=ri=a=là=vie 12
a=lors=quand=ca=va=pas=bien 7
jai=plus=de=sou=tien 5
tu=es=triste=a=lors=je=le=suis 8
mais=tout=da=coup=grâ=cea=moi=tu=sour=ri 10
cest=mo=ment=là=me=font=plai=sir 8
jai=me=trop=quand=tu=me=fait=rire 8
jai=ja=mais=ris=au=tant 6
que=de=puis=que=lon=est=li=ée 8
ja=vais=pas=é=té=heu=reuse=de=puis=long=temps 11
je=la=vais=même=ja=mais=é=té 8
avant=de=te=ren=con=trer 6
je=vou=lais=te=di=re=aus=si 8
que=ce=que=tu=as=fait=mar=di 8
ja=mais=je=lou=blie=rai 6
tu=ma=en=coreune=fois=prou=ver=ton=a=mour 10
tout=ma=vie=je=ten=re=mer=cie=ras 9
notre=a=mour=du=re=ras=tou=jours 8
je=tai=me=mon=b=b 6
cest=ma=plus=qui=te=lé=cris 7
mais=cest=mon=cœur=qui=te=le=dit 8
du=plus=pro=font=de=mon=âme 7
je=re=mer=cie=mon=ange=gar=dien 8
qui=veillea=ce=que=ma=vie=ne=soit=pas=un=drame 11
mais=a=ce=que=je=soit=bien 7
mer=ci=mon=an=ge 5
et=nen=dou=te=ja=mais 6
a=vec=toi=je=suis=plus=con=tente 8
que=je=ne=lai=ja=mais=é=tait 8
p=s=ne=ten=fait=pas=on=se=voit=de=main=ma=tin 13
je=te=fe=rai=plein=de=ca=lin 8
al=lez=mon=a=mour=tien=le=coup 8
je=te=fe=rai=plein=de=bi=sous 8
Phonétique : Mon Pti N’amourʒə sε pa si sə pɔεmə tə ʁəmɔ̃təʁa lə mɔʁal
ʒə sε ʒystə kə də tə vwaʁ kɔmə ka, sa mə fε mal
ʒε tʁo kɑ̃ ty suʁʁi, kaʁ mwa ʒə suʁʁi
tu lε ʒuʁz- avεk twa ʒə suʁʁi a la vi
alɔʁ kɑ̃ ka va pa bjɛ̃
ʒε plys də sutjɛ̃
ty ε tʁistə alɔʁ ʒə lə sɥi
mε tu da ku ɡʁasə a mwa ty suʁʁi
sε mɔmɑ̃ la mə fɔ̃ plεziʁ
ʒεmə tʁo kɑ̃ ty mə fε ʁiʁə
ʒε ʒamε ʁis otɑ̃
kə dəpɥi kə lɔ̃n- ε lje
ʒavε pa ete œʁøzə dəpɥi lɔ̃tɑ̃
ʒə lavε mεmə ʒamεz- ete
avɑ̃ də tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe
ʒə vulε tə diʁə osi
kə sə kə ty a fε maʁdi
ʒamε ʒə lubljəʁε
ty ma ɑ̃kɔʁə ynə fwa pʁuve tɔ̃n- amuʁ
tu ma vi ʒə tɑ̃ ʁəmεʁsjəʁa
nɔtʁə amuʁ dyʁəʁa tuʒuʁ
ʒə tεmə mɔ̃ be be
sε ma plys ki tə lekʁi
mε sε mɔ̃ kœʁ ki tə lə di
dy plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃n- amə
ʒə ʁəmεʁsi mɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃
ki vεjə a sə kə ma vi nə swa pa œ̃ dʁamə
mεz- a sə kə ʒə swa bjɛ̃
mεʁsi mɔ̃n- ɑ̃ʒə
e nɑ̃ dutə ʒamε
avεk twa ʒə sɥi plys kɔ̃tɑ̃tə
kə ʒə nə lε ʒamεz- etε
pe εs : nə tɑ̃ fε pa ɔ̃ sə vwa dəmɛ̃ matɛ̃
ʒə tə fəʁε plɛ̃ də kalɛ̃
ale mɔ̃n- amuʁ tjɛ̃ lə ku
ʒə tə fəʁε plɛ̃ də bizus
Syllabes Phonétique : Mon Pti N’amourʒə=sε=pa=sisə=pɔ=ε=mə=tə=ʁə=mɔ̃=tə=ʁa=lə=mɔ=ʁal 15
ʒə=sε=ʒys=tə=kə=də=tə=vwaʁ=kɔmə=ka=sa=mə=fε=mal 14
ʒε=tʁo=kɑ̃=ty=suʁ=ʁi=kaʁ=mwaʒə=suʁ=ʁi 10
tu=lε=ʒuʁ=za=vεk=twaʒə=suʁ=ʁi=a=la=vi 11
a=lɔʁ=kɑ̃=ka=va=pa=bj=ɛ̃ 8
ʒε=plys=də=su=tj=ɛ̃ 6
ty=ε=tʁistə=a=lɔʁ=ʒə=lə=sɥi 8
mε=tu=da=kuɡʁasəa=mwa=ty=suʁ=ʁi 8
sε=mɔ=mɑ̃=la=mə=fɔ̃=plε=ziʁ 8
ʒε=mə=tʁo=kɑ̃=ty=mə=fε=ʁiʁə 8
ʒε=ʒa=mε=ʁis=o=tɑ̃ 6
kə=dəp=ɥi=kə=lɔ̃=nε=lj=e 8
ʒa=vε=pa=e=te=œ=ʁøzə=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃ 11
ʒə=la=vε=mεmə=ʒa=mε=ze=te 8
a=vɑ̃=də=tə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 7
ʒə=vu=lε=tə=di=ʁə=o=si 8
kə=sə=kə=ty=a=fε=maʁ=di 8
ʒa=mε=ʒə=lu=blj=ə=ʁε 7
ty=ma=ɑ̃=kɔʁəynə=fwa=pʁu=ve=tɔ̃=na=muʁ 10
tu=ma=viʒə=tɑ̃=ʁə=mεʁ=sjə=ʁa 8
nɔtʁə=a=muʁ=dy=ʁə=ʁa=tu=ʒuʁ 8
ʒə=tε=mə=mɔ̃=be=be 6
sε=ma=plys=ki=tə=le=kʁi 7
mε=sε=mɔ̃=kœʁ=ki=tə=lə=di 8
dy=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mɔ̃=na=mə 8
ʒə=ʁə=mεʁ=si=mɔ̃=nɑ̃ʒə=ɡaʁ=djɛ̃ 8
ki=vεjəasə=kə=ma=vi=nə=swa=pa=œ̃=dʁamə 10
mε=za=sə=kə=ʒə=swa=bj=ɛ̃ 8
mεʁ=si=mɔ̃=nɑ̃=ʒə 5
e=nɑ̃=du=tə=ʒa=mε 6
a=vεk=twa=ʒə=sɥi=plys=kɔ̃=tɑ̃tə 8
kə=ʒə=nə=lε=ʒa=mε=ze=tε 8
pe=εs=nə=tɑ̃=fε=pa=ɔ̃sə=vwa=də=mɛ̃=ma=tɛ̃ 12
ʒə=tə=fə=ʁε=plɛ̃=də=ka=lɛ̃ 8
a=le=mɔ̃=na=muʁ=tjɛ̃=lə=ku 8
ʒə=tə=fə=ʁε=plɛ̃=də=bi=zus 8

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
11/11/2004 00:0069tigrou

trés tré bo (oui). . . . jaime bocou le fin
big kiss
perrine

Poème - Sans Thème -
Du 04/11/2004 22:16

L'écrit contient 252 mots qui sont répartis dans 1 strophes.