Poème-France.com

Poeme : ’’’’’’’’’********jte Hai ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’********jte Hai ’’’’’’’’’’’

Tu ma dit que nous deux
Jpvouvait pkus ycroit
Que yvait plus aucun espoir
Dun jour te compter
Parmi mes meilleure amies

Tu ma traiter, ma agresser
Voila comment ce termine notre amitier
Une amitier si belle vient de se briser
Tu ne pourra pas la reperer
Maintenant tu va morfler

Tu peu pas savoir comme te gifler me frait du bien
C afreu comment tu reagis comme un gamin
Jai la haine conte toi
Ne revien + vers moi
Je ne taccepterai pas

Combient g ete bete
De pleurer a ce point
Jpensait qtt pas si con
Jpenc etre ton amie
C moiqui est ete conne de te demand pardon

Comme tu la dit
Aujourdui ta perdu une amie
C ptetre pour toi n passage, un moment de rage
Ptetre que quand sera passer laurage
Tu reviendr vers moi

Mais pour moi toi tu nai plus rien
J ai realiser a quel point -tt un gamin
Je ve plus de toi ne compte pas sur moi
Pour oublie ca

Je te hais
Je tadorais
Je v te desteter
Mon dieu comme jtaimais

G ete bete de croire en toi
Aujourdui je men mort les doit
Me pks pks pks
T devenue comme ca

Je v te hair hair hair
Tu mdonne envie dvomir
Ne compte pas sur moi pour revenir
Tu ma perdue pour de nombreuse anner a venir
Si c jusqua que jte vois mourrir
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

jte hai jta hai
g envie de te tuer
tu peu pas timaginer
A KEVIN
un mec autrefois**MON AMI


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ma di kə nu dø
ʒpvuvε pkysz- ikʁwa
kə ivε plysz- okœ̃ εspwaʁ
dœ̃ ʒuʁ tə kɔ̃te
paʁmi mε mεjəʁə ami

ty ma tʁεte, ma aɡʁese
vwala kɔmɑ̃ sə tεʁminə nɔtʁə amitje
ynə amitje si bεllə vjɛ̃ də sə bʁize
ty nə puʁʁa pa la ʁəpəʁe
mɛ̃tənɑ̃ ty va mɔʁfle

ty pø pa savwaʁ kɔmə tə ʒifle mə fʁε dy bjɛ̃
se afʁø kɔmɑ̃ ty ʁəaʒi kɔmə œ̃ ɡamɛ̃
ʒε la-εnə kɔ̃tə twa
nə ʁəvjɛ̃ plys vεʁ mwa
ʒə nə taksεptəʁε pa

kɔ̃bje ʒe ətə bətə
də pləʁe a sə pwɛ̃
ʒpɑ̃sε ky te te pa si kɔ̃
ʒpεnk εtʁə tɔ̃n- ami
se mwaki εt- ətə kɔnə də tə dəmɑ̃ paʁdɔ̃

kɔmə ty la di
oʒuʁdɥi ta pεʁdy ynə ami
se ptεtʁə puʁ twa εn pasaʒə, œ̃ mɔmɑ̃ də ʁaʒə
ptεtʁə kə kɑ̃ səʁa pase loʁaʒə
ty ʁəvjɛ̃dʁ vεʁ mwa

mε puʁ mwa twa ty nε plys ʁjɛ̃
ʒi ε ʁəalize a kεl pwɛ̃ te te œ̃ ɡamɛ̃
ʒə və plys də twa nə kɔ̃tə pa syʁ mwa
puʁ ubli ka

ʒə tə-ε
ʒə tadɔʁε
ʒə ve tə dεstəte
mɔ̃ djø kɔmə ʒtεmε

ʒe ətə bətə də kʁwaʁə ɑ̃ twa
oʒuʁdɥi ʒə mεn mɔʁ lε dwa
mə pe ka εs pe ka εs pe ka εs
te dəvənɥ kɔmə ka

ʒə ve tə-εʁ-εʁ-εʁ
ty mdɔnə ɑ̃vi dvɔmiʁ
nə kɔ̃tə pa syʁ mwa puʁ ʁəvəniʁ
ty ma pεʁdɥ puʁ də nɔ̃bʁøzə ane a vəniʁ
si se ʒyska kə ʒtə vwa muʁʁiʁ