Poème-France.com

Poeme : ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Humilier’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Humilier’’’’’’’’’’’’’’’’’

AU DEBUT CA COMMENC COMME LE PLUS BO D REVES
MAIS A LA FIN ON EN CREVE

CREVER DAMOUR POUR LUI
QUI NOUS FAIT CROIRE QUIL NOUS AIMER

NOUS ON LUI PARDONNE TOUT
MEME SI CA NOUS FAIT DE LA PEINE

ON EST SI BIEN AVEC LUI
QUE QUAND IL NOUS DEMAND DALLER DANS LE LIT

ON NA PAS DAUTRE CHOIX QUE DE DIRE OUI
QUAND LUI DE BONEUR IL JOUI

CA NOUS FAIT PLAISIR DE LE VOIR HEUREUX
ET QUAND ON VE PAS IL DEVIENT DANGEREUX

PAS DUATRE CHOIX QUE CA
G ACCEPTER DE ME DONNER A TOI

AUJOURDUI JRETTETE MAIS TU PEU PEU PAS SAVOIR A QUEL POINT
JE REGRETTE DE METTRE LIVRER A TOI

JAURAI PREFERER TE PERDRE
QUE DE TE PERDRE APRES

JETAIT PAS ASSEZ BIEN POUR TOI
JTE FESAIT PAS FANTASMER

G PAS ASSER AUSER
OU C PARCEQUE JT PAS…

JERRETE LA
C ASSEZ DEGUELASSE COMME CA

BREF JME SUIS VRAIMENT TROMPER
MALGRER TOUTE LES QUESTION QUE JT POSER

OCCUPER REPONSE NE MA ETE DONNER
TU VOULAIS VRAIMEN JUST BAISER
Je T'aime Nicolas(L)

PostScriptum

sans commentaire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o dəby ka kɔmεnk kɔmə lə plys bo de ʁəvə
mεz- a la fɛ̃ ɔ̃n- ɑ̃ kʁəvə

kʁəve damuʁ puʁ lɥi
ki nu fε kʁwaʁə kj nuz- εme

nuz- ɔ̃ lɥi paʁdɔnə tu
məmə si ka nu fε də la pεnə

ɔ̃n- ε si bjɛ̃ avεk lɥi
kə kɑ̃t- il nu dəmɑ̃ dale dɑ̃ lə li

ɔ̃ na pa dotʁə ʃwa kə də diʁə ui
kɑ̃ lɥi də bɔnœʁ il ʒui

ka nu fε plεziʁ də lə vwaʁ œʁø
e kɑ̃t- ɔ̃ və pa il dəvjɛ̃ dɑ̃ʒəʁø

pa dɥatʁə ʃwa kə ka
ʒe aksεpte də mə dɔne a twa

oʒuʁdɥi ʒʁεtətə mε ty pø pø pa savwaʁ a kεl pwɛ̃
ʒə ʁəɡʁεtə də mεtʁə livʁe a twa

ʒoʁε pʁəfəʁe tə pεʁdʁə
kə də tə pεʁdʁə apʁə

ʒətε pa ase bjɛ̃ puʁ twa
ʒtə fəzε pa fɑ̃tasme

ʒe pa ase oze
u se paʁsəkə ʒi te pa…

ʒeʁətə la
se ase dəɡəlasə kɔmə ka

bʁεf ʒmə sɥi vʁεmɑ̃ tʁɔ̃pe
malɡʁe tutə lε kεstjɔ̃ kə ʒi te poze

ɔkype ʁəpɔ̃sə nə ma ətə dɔne
ty vulε vʁεmɛ̃ ʒyst bεze