Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Je T’ Aime Infiniment

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/07/2010 03:41

L'écrit contient 164 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Jean Cadet

Je T’ Aime Infiniment

Il n’y a pas de Genese sans toi !
Il n’y a pas d’ Apocalypse sans toi !
Je me tiens debout
Avec L’ Univers
Que je ne reflecte pas
Qui ne me reflecte pas
Parce que j’ ai peur.

J’ existe
En pensant a moi meme
Qui cherche a toucher
L’ Infini avec Toi
Pour saisir et reduire
L’ Espace
Entre Nous.

J’ hesite encore a Te dire
Que Je T’ aime.

Je ne connaitrai pas la Genese.
Je ne connaitrai pas L’ Ecstase.
Je ne connaitrai pas la Fin.
Sans Ta Presence.

Ici,
Je me tiens debout
Tout seul.
Sans plan d’ urgence
J’ hesite a Te connaitre.

J’ existe seulement
Pour Te regarder
T’ en aller
Trop loin
Sans un mot.

Je veux Te contacter,
Mais,
Sans la force
De Te toucher.

Tes yeux, Ta voix
Et Ta demarche,
Mon amour pour Toi
Sont mes raisons de vie.

Mais moi,
J’ ai peur de Te le dire :
Je T’ aime infiniment.
 • Pieds Hyphénique: Je T’ Aime Infiniment

  il=ny=a=pas=de=ge=ne=se=sans=toi 10
  il=ny=a=pas=da=po=ca=lyp=se=sans=toi 11
  je=me=tiens=de=bout 5
  a=vec=lu=ni=vers 5
  que=je=ne=re=flec=te=pas 7
  qui=ne=me=re=flec=te=pas 7
  par=ce=que=jai=peur 5

  jexis=te 2
  en=pen=sant=a=moi=meme 6
  qui=cher=che=a=tou=cher 6
  lin=fi=ni=a=vec=toi 6
  pour=sai=sir=et=re=duire 6
  les=pa=ce 3
  en=tre=nous 3

  jhe=siteen=co=re=a=te=dire 7
  que=je=tai=me 4

  je=ne=con=nai=trai=pas=la=ge=nese 9
  je=ne=con=nai=trai=pas=lecs=tase 8
  je=ne=con=nai=trai=pas=la=fin 8
  sans=ta=pre=sen=ce 5

  ici 1
  je=me=tiens=de=bout 5
  tout=seul 2
  sans=plan=dur=gen=ce 5
  jhe=site=a=te=con=naitre 6

  jexis=te=seu=le=ment 5
  pour=te=re=gar=der 5
  ten=al=ler 3
  trop=loin 2
  sans=un=mot 3

  je=veux=te=con=tac=ter 6
  mais 1
  sans=la=for=ce 4
  de=te=tou=cher 4

  tes=y=eux=ta=voix 5
  et=ta=de=mar=che 5
  mon=a=mour=pour=toi 5
  sont=mes=rai=sons=de=vie 6

  mais=moi 2
  jai=peur=de=te=le=dire 6
  je=tai=me=in=fi=niment 6
 • Phonétique : Je T’ Aime Infiniment

  il ni a pa də ʒənəzə sɑ̃ twa !
  il ni a pa dapɔkalipsə sɑ̃ twa !
  ʒə mə tjɛ̃ dəbu
  avεk lynive
  kə ʒə nə ʁəflεktə pa
  ki nə mə ʁəflεktə pa
  paʁsə kə ʒε pœʁ.

  ʒεɡzistə
  ɑ̃ pɑ̃sɑ̃ a mwa məmə
  ki ʃεʁʃə a tuʃe
  lɛ̃fini avεk twa
  puʁ sεziʁ e ʁədɥiʁə
  lεspasə
  ɑ̃tʁə nu.

  ʒəzitə ɑ̃kɔʁə a tə diʁə
  kə ʒə tεmə.

  ʒə nə kɔnεtʁε pa la ʒənəzə.
  ʒə nə kɔnεtʁε pa lεkstazə.
  ʒə nə kɔnεtʁε pa la fɛ̃.
  sɑ̃ ta pʁəzɑ̃sə.

  isi,
  ʒə mə tjɛ̃ dəbu
  tu səl.
  sɑ̃ plɑ̃ dyʁʒɑ̃sə
  ʒəzitə a tə kɔnεtʁə.

  ʒεɡzistə sələmɑ̃
  puʁ tə ʁəɡaʁde
  tɑ̃n- ale
  tʁo lwɛ̃
  sɑ̃z- œ̃ mo.

  ʒə vø tə kɔ̃takte,
  mε,
  sɑ̃ la fɔʁsə
  də tə tuʃe.

  tεz- iø, ta vwa
  e ta dəmaʁʃə,
  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa
  sɔ̃ mε ʁεzɔ̃ də vi.

  mε mwa,
  ʒε pœʁ də tə lə diʁə :
  ʒə tεmə ɛ̃finime.
 • Pieds Phonétique : Je T’ Aime Infiniment

  il=ni=a=padə=ʒə=nə=zə=sɑ̃=twa 9
  il=ni=a=pa=da=pɔ=ka=lip=sə=sɑ̃=twa 11
  ʒə=mə=tj=ɛ̃=də=bu 6
  a=vεk=ly=ni=veʁ 5
  kə=ʒə=nəʁə=flεk=tə=pa 6
  kinə=mə=ʁə=flεk=tə=pa 6
  paʁ=sə=kə=ʒε=pœ=ʁə 6

  ʒεɡ=zis=tə 3
  ɑ̃=pɑ̃=sɑ̃=a=mwamə=mə 6
  ki=ʃεʁ=ʃə=a=tu=ʃe 6
  lɛ̃=fi=ni=a=vεk=twa 6
  puʁ=sε=ziʁ=e=ʁəd=ɥiʁə 6
  lεs=pa=sə 3
  ɑ̃=tʁə=nu 3

  ʒə=zitəɑ̃=kɔ=ʁə=a=tə=diʁə 7
  kə=ʒə=tε=mə 4

  ʒə=nə=kɔ=nε=tʁε=pa=laʒə=nə=zə 9
  ʒə=nə=kɔ=nε=tʁε=pa=lεk=stazə 8
  ʒə=nə=kɔ=nε=tʁε=pa=la=fɛ̃ 8
  sɑ̃=ta=pʁə=zɑ̃=sə 5

  i=si 2
  ʒə=mə=tj=ɛ̃=də=bu 6
  tu=səl 2
  sɑ̃=plɑ̃=dyʁ=ʒɑ̃=sə 5
  ʒə=zitə=a=tə=kɔ=nεtʁə 6

  ʒεɡ=zis=tə=sə=lə=mɑ̃ 6
  puʁ=tə=ʁə=ɡaʁ=de 5
  tɑ̃=na=le 3
  tʁo=lwɛ̃ 2
  sɑ̃=zœ̃=mo 3

  ʒə=vø=tə=kɔ̃=tak=te 6
  1
  sɑ̃=la=fɔʁ=sə 4
  də=tə=tu=ʃe 4

  tε=zi=ø=ta=vwa 5
  e=ta=də=maʁ=ʃə 5
  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twa 5
  sɔ̃=mε=ʁε=zɔ̃=də=vi 6

  mε=mwa 2
  ʒε=pœʁ=də=tə=lə=diʁə 6
  ʒə=tεmə=ɛ̃=fi=ni=me 6

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.