Poeme-France : Lecture Écrit Destin

Poeme : « En Définitive »

Poème Destin
Publié le 13/09/2007 16:32

L'écrit contient 261 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Camilingue

« En Définitive »

En définitive,
Avec ou sans contragestive,
Rien n’est aussi dur,
Même pas de la vie les murs,
Ouvrant a la mort
Que de port
Et à l’amour que de portes
Là où la haine tellement apporte.

Au seuil des choses,
Au gré des événements,
Qu’importe la cause,
Ou moins les clauses,
On se fait des énervements,
Ou encore des agréments,
Les pas nos décisions balbutient ;
Ceux de nos émotions se certifient.

On ne se fait que des idées,
Eparses s’avèrent nos pensées.
Que de choses on se demande
Sans un lieur d’espoir
De vraiment y répondre pouvoir
A peine le clivage on a du monde.

En fait, tout nous inquiète
A tort ou a raison
Et tout sur notre humeur empiète
Sans une seconde se donner
Pour réellement penser
Et sans peur débarquer
Voire faire irruption
Sur les rudes rives de la conclusion
Qu’en dernière instance,
Avec ou sans démence,
Tout a une solution :
Tant ce qui nous fait de joie éclater
Que ce qui de langueur
Ou d’une courtoise stupeur
Nous fait déborder.

Finalement, dans un sens ou un autre
On aspire, en tout cas,
A devenir de notre vie, nos moindres pas,
Nos émois, notre destin véritable hôte
Ou tout simplement apôtre.

Bien qu’en dernière instance
J’ignore sous quelle transe l’influence
Tout redevient routine
Facilement on s’y habitue
De la manière la plus digne
Ou en guise d’acceptation l’insigne
De fleur en fleur on butine
Pour qu’en nous jamais l’abeille ne se tue.

Camilingue
 • Pieds Hyphénique: « En Définitive »

  en=dé=fi=ni=ti=ve 6
  a=vec=ou=sans=con=tra=ges=tive 8
  rien=nest=aus=si=dur 5
  mê=me=pas=de=la=vie=les=murs 8
  ou=vrant=a=la=mort 5
  que=de=port 3
  et=à=la=mour=que=de=por=tes 8
  là=où=la=haine=tel=le=ment=ap=porte 9

  au=seuil=des=cho=ses 5
  au=gré=des=é=vé=ne=ments 7
  quim=por=te=la=cau=se 6
  ou=moins=les=clau=ses 5
  on=se=fait=des=é=ner=ve=ments 8
  ou=en=co=re=des=a=gré=ments 8
  les=pas=nos=dé=ci=sions=bal=bu=tient 9
  ceux=de=nos=é=mo=tions=se=cer=ti=fient 10

  on=ne=se=fait=que=des=i=dées 8
  epar=ses=sa=vè=rent=nos=pen=sées 8
  que=de=cho=ses=on=se=de=mande 8
  sans=un=li=eur=des=poir 6
  de=vraiment=y=ré=pon=dre=pou=voir 8
  a=peine=le=cli=vageon=a=du=monde 8

  en=fait=tout=nous=in=qui=è=te 8
  a=tort=ou=a=rai=son 6
  et=tout=sur=notre=hu=meur=em=piète 8
  sans=une=se=con=de=se=don=ner 8
  pour=réel=le=ment=pen=ser 6
  et=sans=peur=dé=bar=quer 6
  voi=re=fai=re=ir=rup=ti=on 8
  sur=les=rudes=rives=de=la=con=clu=sion 9
  quen=der=ni=è=re=ins=tan=ce 8
  a=vec=ou=sans=dé=men=ce 7
  tout=a=u=ne=so=lu=ti=on 8
  tant=ce=qui=nous=fait=de=joieé=cla=ter 9
  que=ce=qui=de=lan=gueur 6
  ou=du=ne=cour=toi=se=stu=peur 8
  nous=fait=dé=bor=der 5

  fi=nale=ment=dans=un=sens=ou=un=autre 9
  on=as=pi=re=en=tout=cas 7
  a=de=ve=nir=de=notre=vie=nos=moin=dres=pas 11
  nos=é=mois=notre=des=tin=vé=ri=ta=ble=hôte 11
  ou=tout=sim=ple=ment=a=pô=tre 8

  bien=quen=der=niè=re=ins=tan=ce 8
  ji=gnore=sous=quel=le=tran=se=lin=flu=ence 10
  tout=re=de=vient=rou=ti=ne 7
  fa=cile=ment=on=sy=ha=bi=tue 8
  de=la=ma=niè=re=la=plus=digne 8
  ou=en=guise=dac=cep=ta=tion=lin=signe 9
  de=fleur=en=fleur=on=bu=ti=ne 8
  pour=quen=nous=ja=mais=la=beille=ne=se=tue 10

  ca=mi=lingue 3
 • Phonétique : « En Définitive »

  ɑ̃ definitivə,
  avεk u sɑ̃ kɔ̃tʁaʒεstivə,
  ʁjɛ̃ nεt- osi dyʁ,
  mεmə pa də la vi lε myʁ,
  uvʁɑ̃ a la mɔʁ
  kə də pɔʁ
  e a lamuʁ kə də pɔʁtə
  la u la-εnə tεllmɑ̃ apɔʁtə.

  o səj dε ʃozə,
  o ɡʁe dεz- evenəmɑ̃,
  kɛ̃pɔʁtə la kozə,
  u mwɛ̃ lε klozə,
  ɔ̃ sə fε dεz- enεʁvəmɑ̃,
  u ɑ̃kɔʁə dεz- aɡʁemɑ̃,
  lε pa no desizjɔ̃ balbytjɛ̃,
  sø də noz- emɔsjɔ̃ sə sεʁtifje.

  ɔ̃ nə sə fε kə dεz- ide,
  əpaʁsə- savεʁe no pɑ̃se.
  kə də ʃozəz- ɔ̃ sə dəmɑ̃də
  sɑ̃z- œ̃ ljœʁ dεspwaʁ
  də vʁεmɑ̃ i ʁepɔ̃dʁə puvwaʁ
  a pεnə lə klivaʒə ɔ̃n- a dy mɔ̃də.

  ɑ̃ fε, tu nuz- ɛ̃kjεtə
  a tɔʁ u a ʁεzɔ̃
  e tu syʁ nɔtʁə ymœʁ ɑ̃pjεtə
  sɑ̃z- ynə səɡɔ̃də sə dɔne
  puʁ ʁeεllmɑ̃ pɑ̃se
  e sɑ̃ pœʁ debaʁke
  vwaʁə fεʁə iʁypsjɔ̃
  syʁ lε ʁydə ʁivə də la kɔ̃klyzjɔ̃
  kɑ̃ dεʁnjεʁə ɛ̃stɑ̃sə,
  avεk u sɑ̃ demɑ̃sə,
  tut- a ynə sɔlysjɔ̃ :
  tɑ̃ sə ki nu fε də ʒwa eklate
  kə sə ki də lɑ̃ɡœʁ
  u dynə kuʁtwazə stypœʁ
  nu fε debɔʁde.

  finaləmɑ̃, dɑ̃z- œ̃ sɑ̃sz- u œ̃n- otʁə
  ɔ̃n- aspiʁə, ɑ̃ tu ka,
  a dəvəniʁ də nɔtʁə vi, no mwɛ̃dʁə- pa,
  noz- emwa, nɔtʁə dεstɛ̃ veʁitablə otə
  u tu sɛ̃pləmɑ̃ apotʁə.

  bjɛ̃ kɑ̃ dεʁnjεʁə ɛ̃stɑ̃sə
  ʒiɲɔʁə su kεllə tʁɑ̃zə lɛ̃flɥɑ̃sə
  tu ʁədəvjɛ̃ ʁutinə
  fasiləmɑ̃ ɔ̃ si-abitɥ
  də la manjεʁə la plys diɲə
  u ɑ̃ ɡizə daksεptasjɔ̃ lɛ̃siɲə
  də flœʁ ɑ̃ flœʁ ɔ̃ bytinə
  puʁ kɑ̃ nu ʒamε labεjə nə sə tɥ.

  kamilɛ̃ɡ
 • Pieds Phonétique : « En Définitive »

  ɑ̃=de=fi=ni=ti=və 6
  a=vεk=u=sɑ̃=kɔ̃=tʁa=ʒεs=tivə 8
  ʁj=ɛ̃=nε=to=si=dyʁ 6
  mε=mə=pa=də=la=vi=lε=myʁ 8
  u=vʁɑ̃=a=la=mɔʁ 5
  kə=də=pɔʁ 3
  e=a=la=muʁ=kə=də=pɔʁ=tə 8
  la=u=la-εnə=tεl=lmɑ̃=a=pɔʁtə 8

  o=səj=dε=ʃo=zə 5
  o=ɡʁe=dε=ze=ve=nə=mɑ̃ 7
  kɛ̃=pɔʁ=tə=la=ko=zə 6
  u=mwɛ̃=lε=klo=zə 5
  ɔ̃=sə=fε=dε=ze=nεʁ=və=mɑ̃ 8
  u=ɑ̃=kɔ=ʁə=dε=za=ɡʁe=mɑ̃ 8
  lε=pa=no=de=si=zjɔ̃=bal=by=tjɛ̃ 9
  sødə=no=ze=mɔ=sjɔ̃=sə=sεʁ=ti=fje 9

  ɔ̃=nə=sə=fε=kə=dε=zi=de 8
  ə=paʁ=sə=sa=vε=ʁe=no=pɑ̃se 8
  kə=də=ʃo=zə=zɔ̃=sə=də=mɑ̃də 8
  sɑ̃=zœ̃=ljœ=ʁə=dεs=pwaʁ 6
  də=vʁε=mɑ̃=i=ʁe=pɔ̃dʁə=pu=vwaʁ 8
  a=pεnə=lə=kli=va=ʒəɔ̃=na=dy=mɔ̃də 9

  ɑ̃=fε=tu=nu=zɛ̃=kj=ε=tə 8
  a=tɔʁ=u=a=ʁε=zɔ̃ 6
  e=tu=syʁ=nɔtʁə=y=mœʁ=ɑ̃=pjεtə 8
  sɑ̃=zynə=sə=ɡɔ̃=də=sə=dɔ=ne 8
  puʁ=ʁe=εl=lmɑ̃=pɑ̃=se 6
  e=sɑ̃=pœ=ʁə=de=baʁ=ke 7
  vwa=ʁə=fε=ʁə=i=ʁyp=s=jɔ̃ 8
  syʁ=lε=ʁydə=ʁivə=də=la=kɔ̃=kly=zjɔ̃ 9
  kɑ̃=dεʁ=nj=ε=ʁə=ɛ̃s=tɑ̃=sə 8
  a=vεk=u=sɑ̃=de=mɑ̃=sə 7
  tu=ta=y=nə=sɔ=ly=s=jɔ̃ 8
  tɑ̃sə=ki=nu=fε=də=ʒwa=e=kla=te 9
  kə=sə=ki=də=lɑ̃=ɡœ=ʁə 7
  u=dy=nə=kuʁ=twa=zə=sty=pœʁ 8
  nu=fε=de=bɔʁ=de 5

  fi=nalə=mɑ̃=dɑ̃=zœ̃=sɑ̃s=zu=œ̃=notʁə 9
  ɔ̃=nas=pi=ʁə=ɑ̃=tu=ka 7
  adə=və=niʁ=də=nɔ=tʁə=vi=no=mwɛ̃=dʁə=pa 11
  no=ze=mwa=nɔtʁə=dεs=tɛ̃=ve=ʁi=ta=bləotə 10
  u=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=a=po=tʁə 8

  bjɛ̃=kɑ̃=dεʁ=njε=ʁə=ɛ̃s=tɑ̃=sə 8
  ʒi=ɲɔʁə=su=kεllə=tʁɑ̃=zə=lɛ̃f=lɥɑ̃sə 8
  tu=ʁə=də=vj=ɛ̃=ʁu=ti=nə 8
  fa=si=lə=mɑ̃=ɔ̃=si-a=bitɥ 8
  də=la=ma=njε=ʁə=la=plys=diɲə 8
  u=ɑ̃=ɡizə=dak=sεp=ta=sjɔ̃=lɛ̃siɲə 8
  də=flœʁ=ɑ̃=flœʁ=ɔ̃=by=ti=nə 8
  puʁ=kɑ̃=nu=ʒa=mε=la=bεjə=nə=sə=tɥ 10

  ka=mi=lɛ̃ɡ 3

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/06/2020Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.