Poeme : Toi, Moi… Moi, Toi…

Toi, Moi… Moi, Toi…

Si un jour tu t’envolais,
C’est décider, moi aussi je m’en vais.
A l’endroit que toi seule connais,
L’endroit ou si souvent tu rêvais.

Un endroit ou rien n’es lourd à porter,
Ou aucune valise n’est à emporter.

Avec comme seule bagage
L’amour,
Aucun nuage
Comme sur du velour.

Un endroit ou rien n’est sombre
Que du bonheur pleins les poches
Ou il n’y a pas de noir
Pas besoin de sacoche
Pour y mettre tes crayons de couleurs
Tous est déja douceur

Un endroit ou le soleil
Brille toute l’année, toute la vie
Ou ses rayons émerveilles
Les moments d’ennuie

Un endroit sans ombrage
Sans lune
Un endroit ou il fait bon prendre une plume
Prendre du papier et y écrire des images
Ou tout le monde sait déssiner
Ou tout le monde sait s’aimer.

Il n’y a plus rien à y apprendre
Sauf… sauf peut être la route
Pourtant elle en nous
Mais il faut sans doute
Vouloir lui faire envie de nous

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Toi, Moi… Moi, Toi…

  si=un=jour=tu=ten=vo=lais 7
  cest=dé=ci=der=moi=aus=si=je=men=vais 10
  a=len=droit=que=toi=seule=con=nais 8
  len=droit=ou=si=souvent=tu=rê=vais 8

  un=en=droit=ou=rien=nes=lourd=à=por=ter 10
  ou=au=cune=va=li=se=nest=à=em=por=ter 11

  a=vec=comme=seu=le=ba=gage 7
  la=mour 2
  au=cun=nua=ge 4
  com=me=sur=du=ve=lour 6

  un=en=droit=ou=rien=nest=sombre 7
  que=du=bon=heur=pleins=les=poches 7
  ou=il=ny=a=pas=de=noir 7
  pas=be=soin=de=sa=coche 6
  pour=y=mettre=tes=crayons=de=cou=leurs 8
  tous=est=dé=ja=dou=ceur 6

  un=en=droit=ou=le=so=leil 7
  brille=toute=lan=née=tou=te=la=vie 8
  ou=ses=ray=ons=é=mer=vei=lles 8
  les=mo=ments=den=nuie 5

  un=en=droit=sans=om=bra=ge 7
  sans=lu=ne 3
  un=en=droit=ou=il=fait=bon=prendreu=ne=plume 10
  prendre=du=pa=pier=et=y=é=cri=re=des=i=mages 12
  ou=tout=le=monde=sait=dés=si=ner 8
  ou=tout=le=mon=de=sait=sai=mer 8

  il=ny=a=plus=rien=à=y=ap=prendre 9
  sauf=sauf=peut=ê=tre=la=rou=te 8
  pour=tant=el=le=en=nous 6
  mais=il=faut=sans=dou=te 6
  vou=loir=lui=faire=en=vie=de=nous 8
 • Phonétique : Toi, Moi… Moi, Toi…

  si œ̃ ʒuʁ ty tɑ̃vɔlε,
  sε deside, mwa osi ʒə mɑ̃ vε.
  a lɑ̃dʁwa kə twa sələ kɔnε,
  lɑ̃dʁwa u si suvɑ̃ ty ʁεvε.

  œ̃n- ɑ̃dʁwa u ʁjɛ̃ nε luʁ a pɔʁte,
  u okynə valizə nεt- a ɑ̃pɔʁte.

  avεk kɔmə sələ baɡaʒə
  lamuʁ,
  okœ̃ nɥaʒə
  kɔmə syʁ dy vəluʁ.

  œ̃n- ɑ̃dʁwa u ʁjɛ̃ nε sɔ̃bʁə
  kə dy bɔnœʁ plɛ̃ lε poʃə
  u il ni a pa də nwaʁ
  pa bəzwɛ̃ də sakoʃə
  puʁ i mεtʁə tε kʁεjɔ̃ də kulœʁ
  tusz- ε deʒa dusœʁ

  œ̃n- ɑ̃dʁwa u lə sɔlεj
  bʁijə tutə lane, tutə la vi
  u sε ʁεjɔ̃z- emεʁvεjə
  lε mɔmɑ̃ dɑ̃nɥi

  œ̃n- ɑ̃dʁwa sɑ̃z- ɔ̃bʁaʒə
  sɑ̃ lynə
  œ̃n- ɑ̃dʁwa u il fε bɔ̃ pʁɑ̃dʁə ynə plymə
  pʁɑ̃dʁə dy papje e i ekʁiʁə dεz- imaʒə
  u tu lə mɔ̃də sε desine
  u tu lə mɔ̃də sε sεme.

  il ni a plys ʁjɛ̃ a i apʁɑ̃dʁə
  sof… sof pø εtʁə la ʁutə
  puʁtɑ̃ εllə ɑ̃ nu
  mεz- il fo sɑ̃ dutə
  vulwaʁ lɥi fεʁə ɑ̃vi də nu
 • Syllabes Phonétique : Toi, Moi… Moi, Toi…

  si=œ̃=ʒuʁ=ty=tɑ̃=vɔ=lε 7
  sε=de=si=de=mwa=o=si=ʒə=mɑ̃=vε 10
  a=lɑ̃=dʁwa=kə=twa=sə=lə=kɔ=nε 9
  lɑ̃=dʁwa=u=si=su=vɑ̃=ty=ʁε=vε 9

  œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=ʁjɛ̃=nε=luʁ=a=pɔʁ=te 10
  u=o=kynə=va=li=zə=nε=ta=ɑ̃=pɔʁ=te 11

  a=vεk=kɔ=mə=sə=lə=ba=ɡaʒə 8
  la=muʁ 2
  o=kœ̃=nɥ=a=ʒə 5
  kɔ=mə=syʁ=dy=və=luʁ 6

  œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=ʁjɛ̃=nε=sɔ̃=bʁə 8
  kə=dy=bɔ=nœʁ=plɛ̃=lε=po=ʃə 8
  u=il=ni=a=pa=də=nwaʁ 7
  pa=bə=zwɛ̃=də=sa=ko=ʃə 7
  puʁ=i=mεtʁə=tε=kʁε=jɔ̃=də=ku=lœʁ 9
  tus=zε=de=ʒa=du=sœ=ʁə 7

  œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=lə=sɔ=lεj 7
  bʁi=jə=tutə=la=ne=tu=tə=la=vi 9
  u=sε=ʁε=jɔ̃=ze=mεʁ=vε=jə 8
  lε=mɔ=mɑ̃=dɑ̃n=ɥi 5

  œ̃=nɑ̃=dʁwa=sɑ̃=zɔ̃=bʁa=ʒə 7
  sɑ̃=ly=nə 3
  œ̃=nɑ̃=dʁwa=u=il=fε=bɔ̃=pʁɑ̃dʁəy=nə=plymə 10
  pʁɑ̃dʁə=dy=pa=pje=e=i=e=kʁi=ʁə=dε=zi=maʒə 12
  u=tu=lə=mɔ̃də=sε=de=si=ne 8
  u=tu=lə=mɔ̃=də=sε=sε=me 8

  il=ni=a=plys=ʁjɛ̃=a=i=a=pʁɑ̃dʁə 9
  sof=sof=pø=ε=tʁə=la=ʁu=tə 8
  puʁ=tɑ̃=εl=lə=ɑ̃=nu 6
  mε=zil=fo=sɑ̃=du=tə 6
  vu=lwaʁ=lɥi=fεʁə=ɑ̃=vi=də=nu 8

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/01/2005 00:00Choupette&ketty

bravo!
amitié

Poème Amour
Publié le 20/08/2004 00:00

L'écrit contient 179 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Jean-Michel

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs