Poeme : Je Ne L’aurai Jamais Pensé

Je Ne L’aurai Jamais Pensé

Je ne t’avais pas plus remarquée.
Je te connaissais,
Comme le mec marrant, génial, amoureux assuré.
Et je ne sais pourquoi on s’est rapproché ;
On a parlé, on a déconner : on s’est bien aimé
Une soirée ;
Tu rentres dans la salle avec une entrée
Digne d’un beau gosse,
Et tu m’offres une rose.
On danse proche
On se confie sans crainte,
On se caresse sans plainte.
Puis on s’est embrassé
Pour se souhaiterune bonne année.
Tout les deux prit, mais on rit
On surmonte rumeurs et jalousie, sans peur.
Des rendez-vous sur internet
Avec des pseudos qui pètent.
On se dit tout ; en rire ; en pleurs
Puis peu à peu,
On s’avoue ; des sentiments, des envies.
Sans trahison, on vie une simple amitié
On s’offre bien quelques bonbons
Commes des caresses…
C’est peut-être con,
Mais pour moi ce moment de tendresse
Reste priviliègé.
Ce petit poème est pour toi :
Mon meilleur ami

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Ne L’aurai Jamais Pensé

  je=ne=ta=vais=pas=plus=re=mar=quée 9
  je=te=con=nais=sais 5
  comme=le=mec=mar=rant=gé=nial=a=mou=reux=as=su=ré 13
  et=je=ne=sais=pour=quoi=on=sest=rap=pro=ché 11
  on=a=par=lé=on=a=dé=con=ner=on=sest=bien=ai=mé 14
  u=ne=soi=rée 4
  tu=rentres=dans=la=sal=lea=vec=u=ne=en=trée 11
  digne=dun=beau=gos=se 5
  et=tu=mof=fres=une=rose 6
  on=dan=se=proche 4
  on=se=con=fie=sans=crainte 6
  on=se=cares=se=sans=plainte 6
  puis=on=sest=em=bras=sé 6
  pour=se=sou=haite=rune=bon=nean=née 8
  tout=les=deux=prit=mais=on=rit 7
  on=sur=monte=ru=meurs=et=ja=lou=sie=sans=peur 11
  des=ren=dez=vous=sur=in=ternet 7
  a=vec=des=p=seu=dos=qui=pètent 8
  on=se=dit=tout=en=rire=en=pleurs 8
  puis=peu=à=peu 4
  on=sa=voue=des=sen=timents=des=en=vies 9
  sans=tra=hi=son=on=vieune=sim=ple=a=mi=tié 11
  on=sof=fre=bien=quel=ques=bon=bons 8
  com=mes=des=ca=res=ses 6
  cest=peut=tê=tre=con 5
  mais=pour=moi=ce=moment=de=ten=dresse 8
  res=te=pri=vi=liè=gé 6
  ce=pe=tit=po=ème=est=pour=toi 8
  mon=meil=leur=a=mi 5
 • Phonétique : Je Ne L’aurai Jamais Pensé

  ʒə nə tavε pa plys ʁəmaʁke.
  ʒə tə kɔnεsε,
  kɔmə lə mεk maʁɑ̃, ʒenjal, amuʁøz- asyʁe.
  e ʒə nə sε puʁkwa ɔ̃ sε ʁapʁoʃe,
  ɔ̃n- a paʁle, ɔ̃n- a dekɔne : ɔ̃ sε bjɛ̃ εme
  ynə swaʁe,
  ty ʁɑ̃tʁə- dɑ̃ la salə avεk ynə ɑ̃tʁe
  diɲə dœ̃ bo ɡɔsə,
  e ty mɔfʁəz- ynə ʁozə.
  ɔ̃ dɑ̃sə pʁoʃə
  ɔ̃ sə kɔ̃fi sɑ̃ kʁɛ̃tə,
  ɔ̃ sə kaʁεsə sɑ̃ plɛ̃tə.
  pɥiz- ɔ̃ sεt- ɑ̃bʁase
  puʁ sə suεtəʁynə bɔnə ane.
  tu lε dø pʁi, mεz- ɔ̃ ʁit
  ɔ̃ syʁmɔ̃tə ʁymœʁz- e ʒaluzi, sɑ̃ pœʁ.
  dε ʁɑ̃de vu syʁ ɛ̃tεʁnεt
  avεk dε psødo ki pεte.
  ɔ̃ sə di tu, ɑ̃ ʁiʁə, ɑ̃ plœʁ
  pɥi pø a pø,
  ɔ̃ savu, dε sɑ̃timɑ̃, dεz- ɑ̃vi.
  sɑ̃ tʁaizɔ̃, ɔ̃ vi ynə sɛ̃plə amitje
  ɔ̃ sɔfʁə bjɛ̃ kεlk bɔ̃bɔ̃
  kɔmə dε kaʁesə…
  sε pø tεtʁə kɔ̃,
  mε puʁ mwa sə mɔmɑ̃ də tɑ̃dʁεsə
  ʁεstə pʁiviljεʒe.
  sə pəti pɔεmə ε puʁ twa :
  mɔ̃ mεjœʁ ami
 • Syllabes Phonétique : Je Ne L’aurai Jamais Pensé

  ʒə=nə=ta=vε=pa=plys=ʁə=maʁ=ke 9
  ʒə=tə=kɔ=nε=sε 5
  kɔmə=lə=mεk=ma=ʁɑ̃=ʒe=njal=a=mu=ʁø=za=sy=ʁe 13
  e=ʒə=nə=sε=puʁ=kwa=ɔ̃=sε=ʁa=pʁo=ʃe 11
  ɔ̃=na=paʁ=le=ɔ̃=na=de=kɔ=ne=ɔ̃=sε=bjɛ̃=ε=me 14
  y=nə=swa=ʁe 4
  ty=ʁɑ̃tʁə=dɑ̃=la=saləa=vεk=y=nə=ɑ̃=tʁe 10
  di=ɲə=dœ̃=bo=ɡɔ=sə 6
  e=ty=mɔ=fʁə=zy=nə=ʁo=zə 8
  ɔ̃=dɑ̃=sə=pʁo=ʃə 5
  ɔ̃=sə=kɔ̃=fi=sɑ̃=kʁɛ̃=tə 7
  ɔ̃=sə=ka=ʁε=sə=sɑ̃=plɛ̃=tə 8
  pɥi=zɔ̃=sε=tɑ̃=bʁa=se 6
  puʁ=sə=su=εtə=ʁy=nə=bɔ=nə=a=ne 10
  tu=lε=dø=pʁi=mε=zɔ̃=ʁit 7
  ɔ̃=syʁ=mɔ̃tə=ʁy=mœʁ=ze=ʒa=lu=zi=sɑ̃=pœʁ 11
  dε=ʁɑ̃=de=vu=syʁ=ɛ̃=tεʁ=nεt 8
  a=vεk=dε=psø=do=ki=pε=te 8
  ɔ̃=sə=di=tu=ɑ̃=ʁi=ʁə=ɑ̃=plœ=ʁə 10
  pɥi=pø=a=pø 4
  ɔ̃=sa=vu=dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=dε=zɑ̃=vi 10
  sɑ̃=tʁa=i=zɔ̃=ɔ̃=vi=ynə=sɛ̃=pləa=mi=tje 11
  ɔ̃=sɔ=fʁə=bj=ɛ̃=kεl=kə=bɔ̃=bɔ̃ 9
  kɔ=mə=dε=ka=ʁe=sə 6
  sε=pø=tε=tʁə=kɔ̃ 5
  mε=puʁ=mwa=sə=mɔ=mɑ̃=də=tɑ̃=dʁε=sə 10
  ʁεs=tə=pʁi=vi=lj=ε=ʒe 7
  sə=pə=ti=pɔ=ε=mə=ε=puʁ=twa 9
  mɔ̃=mε=jœ=ʁə=a=mi 6

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/06/2004 00:00Dreamofblood

quand on connais listoire on comprend mieu. tu ecrit très bien la miss. bisous