Poeme : Hommage

Hommage

Aujourd’hui, ce n’est pas un jour comme les autres.
Car aujourd’hui, cela fait maintenant 3 ans que tu n’es plus des notres.

Cet hommage en ton honneur, je souhaîtais te l’écrire.
Car d’où tu peus être en ce moment sâche que de notre cœur tu n’as pu partir.

Si tu pouvais seulement
Revivre pour un instant
Juste pour que j’ais le temps de te dire « je t’aime »
Pour une dernière fois, avant que le ciel te reprenne.

Un des plus beau présent que cette terre a pu m’offrir
C’est d’avoir pu te connaître
Un des plus beau sourire
C’est de toi que je l’ai vu naître.

La maladie t’avais conquis
Puis c’est la mort qui t’as prit
Bien triste départ
Bien triste histoire.

Cet écrit t’es dédier
Pour que tu sâches que je ne t’ai pas oubliée
Pendant 15 ans je t’ai aimé
Et tu peus être sur, que malgré tout se que je devrai affronter,
Je continuerai.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Hommage

  au=jourd=hui=ce=nest=pas=un=jour=com=me=les=au=tres 13
  car=au=jourd=hui=ce=la=fait=main=te=nant=trois=ans=que=tu=nes=plus=des=notres 18

  cet=hom=ma=ge=en=ton=hon=neur=je=sou=haî=tais=te=lé=cri=re 16
  car=doù=tu=peus=êtreen=ce=mo=ment=sâ=che=que=de=no=tre=cœur=tu=nas=pu=par=tir 20

  si=tu=pou=vais=seu=le=ment 7
  re=vi=vre=pour=un=ins=tant 7
  jus=te=pour=que=jais=le=temps=de=te=di=re=je=tai=me 14
  pour=u=ne=der=ni=è=re=fois=a=vant=que=le=ciel=te=re=pren=ne 17

  un=des=plus=beau=pré=sent=que=cet=te=ter=re=a=pu=mof=frir 15
  cest=da=voir=pu=te=con=naî=tre 8
  un=des=plus=beau=sou=ri=re 7
  cest=de=toi=que=je=lai=vu=naître 8

  la=ma=la=die=ta=vais=con=quis 8
  puis=cest=la=mort=qui=tas=prit 7
  bien=tris=te=dé=part 5
  bien=tris=te=his=toi=re 6

  cet=é=crit=tes=dé=di=er 7
  pour=que=tu=sâ=ches=que=je=ne=tai=pas=ou=bli=ée 13
  pen=dant=quinze=ans=je=tai=ai=mé 8
  et=tu=peus=être=sur=que=mal=gré=tout=se=que=je=de=vrai=af=fron=ter 17
  je=con=ti=nue=rai 5
 • Phonétique : Hommage

  oʒuʁdɥi, sə nε pa œ̃ ʒuʁ kɔmə lεz- otʁə.
  kaʁ oʒuʁdɥi, səla fε mɛ̃tənɑ̃ tʁwaz- ɑ̃ kə ty nε plys dε nɔtʁə.

  sεt ɔmaʒə ɑ̃ tɔ̃n- ɔnœʁ, ʒə suεtε tə lekʁiʁə.
  kaʁ du ty pøsz- εtʁə ɑ̃ sə mɔmɑ̃ saʃə kə də nɔtʁə kœʁ ty na py paʁtiʁ.

  si ty puvε sələmɑ̃
  ʁəvivʁə puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃
  ʒystə puʁ kə ʒεs lə tɑ̃ də tə diʁə « ʒə tεmə »
  puʁ ynə dεʁnjεʁə fwa, avɑ̃ kə lə sjεl tə ʁəpʁεnə.

  œ̃ dε plys bo pʁezɑ̃ kə sεtə teʁə a py mɔfʁiʁ
  sε davwaʁ py tə kɔnεtʁə
  œ̃ dε plys bo suʁiʁə
  sε də twa kə ʒə lε vy nεtʁə.

  la maladi tavε kɔ̃ki
  pɥi sε la mɔʁ ki ta pʁi
  bjɛ̃ tʁistə depaʁ
  bjɛ̃ tʁistə istwaʁə.

  sεt ekʁi tε dedje
  puʁ kə ty saʃə kə ʒə nə tε pa ublje
  pɑ̃dɑ̃ kɛ̃zə ɑ̃ ʒə tε εme
  e ty pøsz- εtʁə syʁ, kə malɡʁe tu sə kə ʒə dəvʁε afʁɔ̃te,
  ʒə kɔ̃tinɥəʁε.
 • Syllabes Phonétique : Hommage

  o=ʒuʁ=dɥi=sə=nε=pa=œ̃=ʒuʁ=kɔ=mə=lε=zotʁə 12
  kaʁ=o=ʒuʁ=dɥi=sə=la=fε=mɛ̃tə=nɑ̃=tʁwa=zɑ̃=kə=ty=nε=plys=dε=nɔtʁə 17

  sεt=ɔ=maʒəɑ̃=tɔ̃=nɔ=nœʁ=ʒə=su=ε=tε=tə=le=kʁiʁə 13
  kaʁ=du=ty=pøs=zεtʁəɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃=sa=ʃə=kə=də=nɔ=tʁə=kœʁ=ty=na=py=paʁ=tiʁ 20

  si=ty=pu=vε=sə=lə=mɑ̃ 7
  ʁə=vi=vʁə=puʁ=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 7
  ʒys=tə=puʁkə=ʒε=sə=lə=tɑ̃=də=tə=di=ʁə=ʒə=tεmə 13
  puʁ=ynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa=a=vɑ̃=kə=lə=sjεl=tə=ʁə=pʁεnə 14

  œ̃=dε=plys=bo=pʁe=zɑ̃kə=sε=tə=te=ʁəa=py=mɔ=fʁiʁ 13
  sε=da=vwaʁ=py=tə=kɔ=nε=tʁə 8
  œ̃=dε=plys=bo=su=ʁi=ʁə 7
  sε=də=twa=kə=ʒə=lε=vy=nεtʁə 8

  la=ma=la=di=ta=vε=kɔ̃=ki 8
  pɥi=sε=la=mɔʁ=ki=ta=pʁi 7
  bj=ɛ̃=tʁis=tə=de=paʁ 6
  bj=ɛ̃=tʁis=tə=is=twa=ʁə 7

  sεt=e=kʁi=tε=de=dj=e 7
  puʁkə=ty=sa=ʃə=kə=ʒə=nə=tε=pa=u=blje 11
  pɑ̃=dɑ̃=kɛ̃zə=ɑ̃=ʒə=tε=ε=me 8
  e=ty=pøs=zεtʁə=syʁ=kə=mal=ɡʁe=tu=sə=kə=ʒə=də=vʁε=a=fʁɔ̃=te 17
  ʒə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁε 5

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/08/2004 00:00Soahar

Magnifik ! trè émouvant. . . "Il ne faut pas pleurer qqn qui nous a quitté, mais sourire parce qu’on l’a connu. " et toi, tu illustres trè bien cela !
Amitié et courage,
Soahar xxx

Auteur de Poésie
27/08/2004 00:00Prunelle

c telmen magnifiq ! g lé larme o yeu telmen c bien écri tout t sentimen resorte telmen
amitié(-)
claudia

Auteur de Poésie
29/08/2004 00:00Sorella

waaa vraiment merci tu m’ as fait vivre un grand moment d’ emotion vraiment bravo c MAGNIFIK. . . .
amitié

Auteur de Poésie
30/08/2004 00:00Jenni

Un grand merci à vous, vos commentaires me font toujours très plaisir
bizzzzzous

Auteur de Poésie
02/09/2004 00:00Jenni

Merci beaucoup Guismo!!! 🙂
bizzzzzous