Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Petit Poeme Et Citation En Vrac

Poème Amour
Publié le 11/06/2004 00:00

L'écrit contient 207 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Jjp

Petit Poeme Et Citation En Vrac

Poeme

Ou suis je le ciel est très bizzard
Pourtant les herbes poussent comme sur la terre
La terre je ne dois plus y être donc je suis surement au paradis
Puisque l’enfer ne peux être aussi beau
Avec toutes ces fleurs maintenant j’en suis sur ces le paradis

Oh toi petit fleur des champs que j’aime tant
J’aime tant te regarder quand tu dors dans un lit
Dans le lit on sais faire tant de chose
Tant de chose qui me font encore plus penser a toi

Dehors je regarde en espérant apercevoir
Mais regarder je ne peux le faire tous le temps
Pourtant ça serais mon désir le plus cher
Et je serais très content de te voir même à travers une fenêtre

Citation

Mon cœur etait ferme mais grace a toi maitenant il est ouvert il ne me reste plus cas trouve quelqu’un que j’aime encore plus que toi

Aimer vous les un les autres que votre vie soient pleine d’amitier et d’amour

Blanche neige toi qui coule de mes yeux est tu la plus belle a mes yeux

Si vous deviez choisir entre aimer et dormir vous choisiriez surement aimer car ces bc plus beau
 • Pieds Hyphénique: Petit Poeme Et Citation En Vrac

  poeme 1

  ou=suis=je=le=ciel=est=très=biz=zard 9
  pour=tant=les=her=bes=pous=sent=com=me=sur=la=terre 12
  la=terre=je=ne=dois=plus=y=ê=tre=donc=je=suis=su=re=ment=au=pa=ra=dis 19
  puis=que=len=fer=ne=peux=ê=tre=aus=si=beau 11
  a=vec=toutes=ces=fleurs=main=te=nant=jen=suis=sur=ces=le=pa=ra=dis 16

  oh=toi=pe=tit=fleur=des=champs=que=jai=me=tant 11
  jaime=tant=te=re=gar=der=quand=tu=dors=dans=un=lit 12
  dans=le=lit=on=sais=fai=re=tant=de=cho=se 11
  tant=de=chose=qui=me=font=en=co=re=plus=pen=ser=a=toi 14

  dehors=je=re=gar=de=en=es=pé=rant=a=perce=voir 12
  mais=re=gar=der=je=ne=peux=le=faire=tous=le=temps 12
  pour=tant=ça=se=rais=mon=dé=sir=le=plus=cher 11
  et=je=se=rais=très=content=de=te=voir=mê=meà=tra=vers=u=ne=fe=nêtre 17

  ci=ta=ti=on 4

  mon=cœur=e=tait=ferme=mais=gra=cea=toi=mai=te=nant=il=est=ou=vert=il=ne=me=res=te=plus=cas=trou=ve=quel=quun=que=jai=me=en=co=re=plus=que=toi 36

  ai=mer=vous=les=un=les=autres=que=vo=tre=vie=soient=plei=ne=da=mi=tier=et=da=mour 20

  blanche=nei=ge=toi=qui=cou=le=de=mes=yeux=est=tu=la=plus=bel=lea=mes=y=eux 19

  si=vous=de=viez=choi=sir=entreai=mer=et=dor=mir=vous=choi=si=riez=su=re=ment=ai=mer=car=ces=b=c=plus=beau 26
 • Phonétique : Petit Poeme Et Citation En Vrac

  poəmə

  u sɥi ʒə lə sjεl ε tʁε bizaʁ
  puʁtɑ̃ lεz- εʁbə- puse kɔmə syʁ la teʁə
  la teʁə ʒə nə dwa plysz- i εtʁə dɔ̃k ʒə sɥi syʁəmɑ̃ o paʁadi
  pɥiskə lɑ̃fe nə pøz- εtʁə osi bo
  avεk tutə sε flœʁ mɛ̃tənɑ̃ ʒɑ̃ sɥi syʁ sε lə paʁadi

  ɔ twa pəti flœʁ dε ʃɑ̃ kə ʒεmə tɑ̃
  ʒεmə tɑ̃ tə ʁəɡaʁde kɑ̃ ty dɔʁ dɑ̃z- œ̃ li
  dɑ̃ lə li ɔ̃ sε fεʁə tɑ̃ də ʃozə
  tɑ̃ də ʃozə ki mə fɔ̃ ɑ̃kɔʁə plys pɑ̃se a twa

  dəɔʁ ʒə ʁəɡaʁdə ɑ̃n- εspeʁɑ̃ apεʁsəvwaʁ
  mε ʁəɡaʁde ʒə nə pø lə fεʁə tus lə tɑ̃
  puʁtɑ̃ sa səʁε mɔ̃ deziʁ lə plys ʃεʁ
  e ʒə səʁε tʁε kɔ̃tɑ̃ də tə vwaʁ mεmə a tʁavεʁz- ynə fənεtʁə

  sitasjɔ̃

  mɔ̃ kœʁ ətε fεʁmə mε ɡʁasə a twa mεtənɑ̃ il εt- uvεʁ il nə mə ʁεstə plys ka tʁuvə kεlkœ̃ kə ʒεmə ɑ̃kɔʁə plys kə twa

  εme vu lεz- œ̃ lεz- otʁə- kə vɔtʁə vi swae plεnə damitje e damuʁ

  blɑ̃ʃə nεʒə twa ki kulə də mεz- iøz- ε ty la plys bεllə a mεz- iø

  si vu dəvje ʃwaziʁ ɑ̃tʁə εme e dɔʁmiʁ vu ʃwaziʁje syʁəmɑ̃ εme kaʁ sε be se plys bo
 • Pieds Phonétique : Petit Poeme Et Citation En Vrac

  po=ə=mə 3

  u=sɥi=ʒə=lə=sjεl=ε=tʁε=bi=zaʁ 9
  puʁ=tɑ̃=lε=zεʁ=bə=pu=se=kɔ=mə=syʁ=la=te=ʁə 13
  la=te=ʁə=ʒə=nə=dwa=plys=zi=ε=tʁə=dɔ̃k=ʒə=sɥi=sy=ʁə=mɑ̃=o=pa=ʁa=di 20
  pɥis=kə=lɑ̃=fe=nə=pø=zε=tʁə=o=si=bo 11
  a=vεk=tu=tə=sε=flœ=ʁə=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒɑ̃=sɥi=syʁ=sε=lə=pa=ʁa=di 18

  ɔ=twa=pə=ti=flœ=ʁə=dε=ʃɑ̃=kə=ʒε=mə=tɑ̃ 12
  ʒε=mə=tɑ̃=tə=ʁə=ɡaʁ=de=kɑ̃=ty=dɔʁ=dɑ̃=zœ̃=li 13
  dɑ̃=lə=li=ɔ̃=sε=fε=ʁə=tɑ̃=də=ʃo=zə 11
  tɑ̃=də=ʃo=zə=ki=mə=fɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=pɑ̃=se=a=twa 15

  də=ɔʁ=ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=ɑ̃=nεs=pe=ʁɑ̃=a=pεʁ=sə=vwaʁ 14
  mε=ʁə=ɡaʁ=de=ʒə=nə=pø=lə=fε=ʁə=tus=lə=tɑ̃ 13
  puʁ=tɑ̃=sa=sə=ʁε=mɔ̃=de=ziʁ=lə=plys=ʃεʁ 11
  e=ʒə=sə=ʁε=tʁε=kɔ̃=tɑ̃=də=tə=vwaʁ=mε=mə=a=tʁa=vεʁ=zy=nə=fə=nε=tʁə 20

  si=ta=sj=ɔ̃ 4

  mɔ̃=kœʁ=ə=tε=fεʁmə=mε=ɡʁa=səa=twa=mε=tə=nɑ̃=il=ε=tu=vεʁ=il=nə=mə=ʁεs=tə=plys=ka=tʁu=və=kεl=kœ̃=kə=ʒε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə=plys=kə=twa 36

  ε=me=vu=lε=zœ̃=lε=zotʁə=kə=vɔ=tʁə=vi=swa=plε=nə=da=mi=tje=e=da=muʁ 20

  blɑ̃ʃə=nε=ʒə=twa=ki=ku=lə=də=mε=zi=ø=zε=ty=la=plys=bεllə=a=mε=zi=ø 20

  si=vudə=vje=ʃwa=ziʁ=ɑ̃=tʁəε=me=e=dɔʁ=miʁ=vu=ʃwa=zi=ʁje=sy=ʁə=mɑ̃=ε=me=kaʁ=sε=be=se=plys=bo 26

PostScriptum

Petit poeme et citation en vrac

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/06/2004 00:00Cind

j’adore se que t’ecrit c’est trop bo (enfin c mon avi c pe etre pas bon a prendre)
continu
bye

Auteur de Poésie
11/06/2004 00:00Jjp

ok merci je continue dès que j’ai du temps libre tracasse

Auteur de Poésie
12/06/2004 00:00Petite Puce (F)

Très bien choisis.
Amitié -0

Auteur de Poésie
02/09/2004 00:00[ Inconnue ]

super beau !!!

Auteur de Poésie
02/09/2004 00:00Jjp

Merci a vous bisous Jean