Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : La Fête

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/06/2004 00:00

L'écrit contient 84 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : Jjp

La Fête

Nous voici mercredi
Aujoud’hui je vais sur la fete
Enfin cette apres midi sera surement tres bien
Je vais bien m’amuser

Sur les scotter je vais
On va se defoncer
Et tres bien rouler

C’est la fete dans ma rue
C’est la fete près de chez moi
Ca me rend tres heureux
Et ca me fait oublier mes soucis

Tantot ces les reductions
Je vais toujours bien m’amuser
Sur ces attractions
Meme si c’est que une petite fête
 • Pieds Hyphénique: La Fête

  nous=voi=ci=mer=cre=di 6
  au=joudhui=je=vais=sur=la=fete 7
  en=fin=cettea=pres=mi=di=se=ra=su=re=ment=tres=bien 13
  je=vais=bien=ma=mu=ser 6

  sur=les=s=cot=ter=je=vais 7
  on=va=se=de=fon=cer 6
  et=tres=bien=rou=ler 5

  cest=la=fe=te=dans=ma=rue 7
  cest=la=fe=te=près=de=chez=moi 8
  ca=me=rend=tres=heu=reux 6
  et=ca=me=fait=ou=blier=mes=sou=cis 9

  tan=tot=ces=les=re=duc=tions 7
  je=vais=tou=jours=bien=ma=mu=ser 8
  sur=ces=at=trac=ti=ons 6
  me=me=si=cest=queune=pe=ti=te=fête 9
 • Phonétique : La Fête

  nu vwasi mεʁkʁədi
  oʒudɥi ʒə vε syʁ la fətə
  ɑ̃fɛ̃ sεtə apʁə- midi səʁa syʁəmɑ̃ tʁə- bjɛ̃
  ʒə vε bjɛ̃ mamyze

  syʁ lε skɔte ʒə vε
  ɔ̃ va sə dəfɔ̃se
  e tʁə- bjɛ̃ ʁule

  sε la fətə dɑ̃ ma ʁy
  sε la fətə pʁε də ʃe mwa
  ka mə ʁɑ̃ tʁə- œʁø
  e ka mə fε ublje mε susi

  tɑ̃to sε lε ʁədyksjɔ̃
  ʒə vε tuʒuʁ bjɛ̃ mamyze
  syʁ sεz- atʁaksjɔ̃
  məmə si sε kə ynə pətitə fεtə
 • Pieds Phonétique : La Fête

  nu=vwa=si=mεʁ=kʁə=di 6
  o=ʒud=ɥiʒə=vε=syʁ=la=fə=tə 8
  ɑ̃=fɛ̃=sεtəa=pʁə=mi=di=sə=ʁa=sy=ʁə=mɑ̃=tʁə=bjɛ̃ 13
  ʒə=vε=bjɛ̃=ma=my=ze 6

  syʁ=lε=skɔ=te=ʒə=vε 6
  ɔ̃=va=sə=də=fɔ̃=se 6
  e=tʁə=bj=ɛ̃=ʁu=le 6

  sε=lafə=tə=dɑ̃=ma=ʁy 6
  sε=lafə=tə=pʁε=də=ʃe=mwa 7
  ka=mə=ʁɑ̃=tʁə=œ=ʁø 6
  e=kamə=fε=u=blje=mε=su=si 8

  tɑ̃=to=sε=lεʁə=dyk=s=jɔ̃ 7
  ʒə=vε=tu=ʒuʁ=bjɛ̃=ma=my=ze 8
  syʁ=sε=za=tʁak=sj=ɔ̃ 6
  mə=mə=si=sεkəy=nə=pə=ti=tə=fεtə 9

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/06/2004 00:00Petite Puce (F)

Alors fais bien la fête!Profites!
Amitié -0

Auteur de Poésie
30/06/2004 00:00Jjp

Merci a vous 3 😉 kiss a vous

Auteur de Poésie
30/06/2004 00:00¤Half-Angel*half-Dev

bravo continue
kiss a toi