Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Une Plume

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/07/2004 00:00

L'écrit contient 147 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Jjp

Une Plume

Une plume c’est tres joli
Une plume peut servir a écrire
Une plume nous fait pensé
A cette douce colombe que tous le monde aime

La colombe a plein de plume
Que nous ne devons pas touché
Car elles sont vraiment trop belle

Douce colombe tes plumes sont si radieuse
Que personne ne dois y touche
Sous peine d’être malheureux toute ca vie

Heureusement ils nous restent les plumes
Des autres oiseaux
Qui en perdent parfois
Pour que nous les ramassions
Et que nous ecrivions de si joli poeme

De si joli poeme qui nous font rêvé
A tant de chose
Que on rêve beaucoup

Plume laisse moi ecrire ce que mon cœur pense
Meme si parfois c’est inventé
Ces quand meme tres joli

Douce colombe repart heureuse
En voyant tous ces poemes
Qui nous font rêvé
Et qui nous procure tant de bonheur
 • Pieds Hyphénique: Une Plume

  u=ne=plu=me=cest=tres=jo=li 8
  une=plu=me=peut=ser=vir=a=é=crire 9
  u=ne=plu=me=nous=fait=pen=sé 8
  a=cette=dou=ce=co=lom=be=que=tous=le=mon=deaime 12

  la=co=lom=be=a=plein=de=plume 8
  que=nous=ne=de=vons=pas=tou=ché 8
  car=el=les=sont=vrai=ment=trop=belle 8

  douce=co=lom=be=tes=plu=mes=sont=si=ra=dieuse 11
  que=per=son=ne=ne=dois=y=touche 8
  sous=peine=dê=tre=malheu=reux=tou=te=ca=vie 10

  heu=reuse=ment=ils=nous=res=tent=les=plumes 9
  des=au=tres=oi=seaux 5
  qui=en=per=dent=par=fois 6
  pour=que=nous=les=ra=mas=si=ons 8
  et=que=nous=e=cri=vions=de=si=jo=li=poeme 11

  de=si=jo=li=poe=me=qui=nous=font=rê=vé 11
  a=tant=de=cho=se 5
  que=on=rê=ve=beau=coup 6

  plume=lais=se=moi=e=cri=re=ce=que=mon=cœur=pense 12
  me=me=si=par=fois=cest=inven=té 8
  ces=quand=me=me=tres=jo=li 7

  dou=ce=co=lombe=re=part=heu=reuse 8
  en=voy=ant=tous=ces=poemes 6
  qui=nous=font=rê=vé 5
  et=qui=nous=pro=cure=tant=de=bon=heur 9
 • Phonétique : Une Plume

  ynə plymə sε tʁə- ʒɔli
  ynə plymə pø sεʁviʁ a ekʁiʁə
  ynə plymə nu fε pɑ̃se
  a sεtə dusə kɔlɔ̃bə kə tus lə mɔ̃də εmə

  la kɔlɔ̃bə a plɛ̃ də plymə
  kə nu nə dəvɔ̃ pa tuʃe
  kaʁ εllə sɔ̃ vʁεmɑ̃ tʁo bεllə

  dusə kɔlɔ̃bə tε plymə sɔ̃ si ʁadjøzə
  kə pεʁsɔnə nə dwaz- i tuʃə
  su pεnə dεtʁə maləʁø tutə ka vi

  œʁøzəmɑ̃ il nu ʁεste lε plymə
  dεz- otʁəz- wazo
  ki ɑ̃ pεʁde paʁfwa
  puʁ kə nu lε ʁamasjɔ̃
  e kə nuz- εkʁivjɔ̃ də si ʒɔli poəmə

  də si ʒɔli poəmə ki nu fɔ̃ ʁεve
  a tɑ̃ də ʃozə
  kə ɔ̃ ʁεvə boku

  plymə lεsə mwa εkʁiʁə sə kə mɔ̃ kœʁ pɑ̃sə
  məmə si paʁfwa sεt- ɛ̃vɑ̃te
  sε kɑ̃ məmə tʁə- ʒɔli

  dusə kɔlɔ̃bə ʁəpaʁ œʁøzə
  ɑ̃ vwajɑ̃ tus sε poəmə
  ki nu fɔ̃ ʁεve
  e ki nu pʁɔkyʁə tɑ̃ də bɔnœʁ
 • Pieds Phonétique : Une Plume

  y=nə=ply=mə=sε=tʁə=ʒɔ=li 8
  ynə=ply=mə=pø=sεʁ=viʁ=a=e=kʁiʁə 9
  y=nə=ply=mə=nu=fε=pɑ̃=se 8
  a=sεtə=du=sə=kɔ=lɔ̃=bə=kə=tus=lə=mɔ̃=dəεmə 12

  la=kɔ=lɔ̃=bə=a=plɛ̃=də=plymə 8
  kə=nu=nə=də=vɔ̃=pa=tu=ʃe 8
  kaʁ=εl=lə=sɔ̃=vʁε=mɑ̃=tʁo=bεllə 8

  dusə=kɔ=lɔ̃=bə=tε=ply=mə=sɔ̃=si=ʁa=djøzə 11
  kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=dwa=zi=tuʃə 8
  su=pεnə=dε=tʁə=ma=lə=ʁø=tu=tə=ka=vi 11

  œ=ʁøzə=mɑ̃=il=nu=ʁεs=te=lεplymə 8
  dε=zo=tʁə=zwa=zo 5
  ki=ɑ̃=pεʁ=de=paʁ=fwa 6
  puʁ=kə=nu=lε=ʁa=ma=s=jɔ̃ 8
  e=kə=nu=zε=kʁi=vjɔ̃də=si=ʒɔ=li=poə=mə 11

  də=si=ʒɔ=li=poə=mə=ki=nu=fɔ̃=ʁε=ve 11
  a=tɑ̃=də=ʃo=zə 5
  kə=ɔ̃=ʁε=və=bo=ku 6

  plymə=lε=sə=mwa=ε=kʁi=ʁə=sə=kə=mɔ̃=kœʁ=pɑ̃sə 12
  mə=mə=si=paʁ=fwa=sε=tɛ̃=vɑ̃=te 9
  sε=kɑ̃=mə=mə=tʁə=ʒɔ=li 7

  du=sə=kɔ=lɔ̃bə=ʁə=paʁ=œ=ʁøzə 8
  ɑ̃=vwa=jɑ̃=tus=sε=po=ə=mə 8
  ki=nu=fɔ̃=ʁε=ve 5
  e=ki=nu=pʁɔ=kyʁə=tɑ̃=də=bɔ=nœʁ 9

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/07/2004 00:00Jjp

Merci Leila kiss a toi