Poeme : Mon Fils

Mon Fils

Toi mon fils que j ai porter sous mon cœur de mère pendant 9 mois,
Toi mon enfant que je sentais bouger, en moi,
Grand etait ma joie et mon bonheur, de savoir que je portait la vie d un petit etre en moi.
Tu est né, j’ai pleurer de bonheur, le fait de pouvoir enfin te prendre dans mes bras,
Tu a dit ton premier mot, j ai ete emeirveiller, quand j ai compris que tu disais maman.
Depuis, tu a grandis, bien sur tu a changer,
Mais je t aime toujours autant.
Tu a 15 ans deja, tu est en trein de devenir un homme,
Je sais ses bouleversements interieur te perturbe enormement,
Tu est parti, je ne comprend pas
Tu est en fugue, je ne sais ou,
Tu ne peut meme pas t imaginer mon inquietude de te savoir dehors en pleine nuit.
Je t’en suplie, REVIENS je t attend avec mes bras grand ouvert.
Et malgrer les betises que tu commet, malgrer ta fugue,
Je t aime toujours aussi fort,
Qu’au premier jours de ta naissance.
Toi mon fils que j aime plus que tout au monde, tu est ma chair,
Tu est mon sang,
Une parti de moi, est en toi,
Je veut que tu sache, que quoi que tu fasse dans ta vie,
Quoi que tu puisse dire,
Toujours je t aimerai aussi fort.
Ce n ai pas moi qui parle,
Mais tout simplement mon cœur de MERE
Je t en supplie, REVIENS, REVIENS,
Afin que je puisse te serrer dans mes bras comme autrefois.
JODY.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Fils

  toi=mon=fils=que=j=ai=por=ter=sous=mon=cœur=de=mè=re=pen=dant=neuf=mois 18
  toi=mon=en=fant=que=je=sen=tais=bou=ger=en=moi 12
  grand=e=tait=ma=joieet=mon=bon=heur=de=sa=voir=que=je=por=tait=la=vie=d=un=pe=tit=e=tre=en=moi 25
  tu=est=né=jai=pleu=rer=de=bon=heur=le=fait=de=pou=voir=en=fin=te=prendre=dans=mes=bras 21
  tu=a=dit=ton=pre=mier=mot=j=ai=e=te=e=meir=veiller=quand=j=ai=com=pris=que=tu=di=sais=ma=man 25
  de=puis=tu=a=gran=dis=bien=sur=tu=a=chan=ger 12
  mais=je=t=ai=me=tou=jours=au=tant 9
  tu=a=quin=ze=ans=de=ja=tu=est=en=trein=de=de=ve=nir=un=hom=me 18
  je=sais=ses=boule=ver=se=ments=in=te=rieur=te=per=tur=be=e=nor=me=ment 18
  tu=est=par=ti=je=ne=com=prend=pas 9
  tu=est=en=fu=gue=je=ne=sais=ou 9
  tu=ne=peut=me=me=pas=t=i=ma=gi=ner=mon=in=quie=tude=de=te=sa=voir=dehors=en=plei=ne=nuit 24
  je=ten=su=plie=re=viens=je=t=at=tend=a=vec=mes=bras=grand=ou=vert 17
  et=mal=grer=les=be=ti=ses=que=tu=com=met=mal=grer=ta=fu=gue 16
  je=t=ai=me=tou=jours=aus=si=fort 9
  quau=pre=mi=er=jours=de=ta=nais=san=ce 10
  toi=mon=fils=que=j=ai=me=plus=que=tout=au=mon=de=tu=est=ma=chair 17
  tu=est=mon=sang 4
  u=ne=par=ti=de=moi=est=en=toi 9
  je=veut=que=tu=sa=che=que=quoi=que=tu=fas=se=dans=ta=vie 15
  quoi=que=tu=puis=se=di=re 7
  tou=jours=je=t=ai=me=rai=aus=si=fort 10
  ce=n=ai=pas=moi=qui=par=le 8
  mais=tout=sim=ple=ment=mon=cœur=de=mere 9
  je=t=en=sup=plie=re=viens=re=viens 9
  a=fin=que=je=puis=se=te=ser=rer=dans=mes=bras=com=me=au=tre=fois 17
  jo=dy 2
 • Phonétique : Mon Fils

  twa mɔ̃ fis kə ʒi ε pɔʁte su mɔ̃ kœʁ də mεʁə pɑ̃dɑ̃ nəf mwa,
  twa mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ kə ʒə sɑ̃tε buʒe, ɑ̃ mwa,
  ɡʁɑ̃t- ətε ma ʒwa e mɔ̃ bɔnœʁ, də savwaʁ kə ʒə pɔʁtε la vi de œ̃ pəti εtʁə ɑ̃ mwa.
  ty ε ne, ʒε pləʁe də bɔnœʁ, lə fε də puvwaʁ ɑ̃fɛ̃ tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa,
  ty a di tɔ̃ pʁəmje mo, ʒi ε ətə əmεʁvεje, kɑ̃ ʒi ε kɔ̃pʁi kə ty dizε mamɑ̃.
  dəpɥi, ty a ɡʁɑ̃di, bjɛ̃ syʁ ty a ʃɑ̃ʒe,
  mε ʒə te εmə tuʒuʁz- otɑ̃.
  ty a kɛ̃zə ɑ̃ dəʒa, ty εt- ɑ̃ tʁɛ̃ də dəvəniʁ œ̃n- ɔmə,
  ʒə sε sε buləvεʁsəmɑ̃z- ɛ̃təʁjœʁ tə pεʁtyʁbə ɑ̃nɔʁməmɑ̃,
  ty ε paʁti, ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ pa
  ty εt- ɑ̃ fyɡ, ʒə nə sεz- u,
  ty nə pø məmə pa te imaʒine mɔ̃n- ɛ̃kjətydə də tə savwaʁ dəɔʁz- ɑ̃ plεnə nɥi.
  ʒə tɑ̃ sypli, ʁəvjɛ̃ ʒə te atɑ̃t- avεk mε bʁa ɡʁɑ̃t- uvεʁ.
  e malɡʁe lε bətizə kə ty kɔmε, malɡʁe ta fyɡ,
  ʒə te εmə tuʒuʁz- osi fɔʁ,
  ko pʁəmje ʒuʁ də ta nεsɑ̃sə.
  twa mɔ̃ fis kə ʒi εmə plys kə tut- o mɔ̃də, ty ε ma ʃεʁ,
  ty ε mɔ̃ sɑ̃,
  ynə paʁti də mwa, εt- ɑ̃ twa,
  ʒə vø kə ty saʃə, kə kwa kə ty fasə dɑ̃ ta vi,
  kwa kə ty pɥisə diʁə,
  tuʒuʁ ʒə te εməʁε osi fɔʁ.
  sə εn ε pa mwa ki paʁlə,
  mε tu sɛ̃pləmɑ̃ mɔ̃ kœʁ də məʁə
  ʒə te ɑ̃ sypli, ʁəvjɛ̃, ʁəvjɛ̃,
  afɛ̃ kə ʒə pɥisə tə seʁe dɑ̃ mε bʁa kɔmə otʁəfwa.
  ʒɔdi.
 • Syllabes Phonétique : Mon Fils

  twa=mɔ̃=fis=kə=ʒi=ε=pɔʁ=te=su=mɔ̃=kœ=ʁə=də=mε=ʁə=pɑ̃=dɑ̃=nəf=mwa 19
  twa=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=kə=ʒə=sɑ̃=tε=bu=ʒe=ɑ̃=mwa 12
  ɡʁɑ̃=tə=tε=ma=ʒwa=e=mɔ̃=bɔ=nœʁ=də=sa=vwaʁ=kə=ʒə=pɔʁ=tε=la=vi=de=œ̃=pə=ti=ε=tʁə=ɑ̃=mwa 26
  ty=ε=ne=ʒε=plə=ʁe=də=bɔ=nœ=ʁə=lə=fε=də=pu=vwaʁ=ɑ̃=fɛ̃=tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 23
  ty=a=di=tɔ̃=pʁə=mje=mo=ʒi=ε=ə=tə=ə=mεʁ=vε=je=kɑ̃=ʒi=ε=kɔ̃=pʁi=kə=ty=di=zε=ma=mɑ̃ 26
  dəp=ɥi=ty=a=ɡʁɑ̃=di=bj=ɛ̃=syʁ=ty=a=ʃɑ̃=ʒe 13
  mε=ʒə=te=εmə=tu=ʒuʁ=zo=tɑ̃ 8
  ty=a=kɛ̃zəɑ̃=də=ʒa=ty=ε=tɑ̃=tʁɛ̃=də=də=və=niʁ=œ̃=nɔmə 15
  ʒə=sε=sε=bulə=vεʁ=sə=mɑ̃=zɛ̃=tə=ʁjœʁ=tə=pεʁ=tyʁ=bəɑ̃=nɔʁ=mə=mɑ̃ 17
  ty=ε=paʁ=tiʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=pa 8
  ty=ε=tɑ̃=fyɡ=ʒə=nə=sε=zu 8
  tynə=pø=mə=mə=pa=te=i=ma=ʒi=ne=mɔ̃=nɛ̃=kjə=ty=də=də=tə=sa=vwaʁ=dəɔʁ=zɑ̃=plε=nə=nɥi 24
  ʒə=tɑ̃=sy=pli=ʁə=vjɛ̃ʒə=te=a=tɑ̃=ta=vεk=mε=bʁa=ɡʁɑ̃=tu=vεʁ 16
  e=mal=ɡʁe=lεbə=ti=zə=kə=ty=kɔ=mε=mal=ɡʁe=ta=fyɡ 14
  ʒə=te=εmə=tu=ʒuʁ=zo=si=fɔʁ 8
  ko=pʁə=mje=ʒuʁ=də=ta=nε=sɑ̃sə 8
  twa=mɔ̃=fiskə=ʒi=ε=mə=plys=kə=tu=to=mɔ̃=də=ty=ε=ma=ʃεʁ 16
  ty=ε=mɔ̃=sɑ̃ 4
  y=nə=paʁ=tidə=mwa=ε=tɑ̃=twa 8
  ʒə=vøkə=ty=sa=ʃə=kə=kwa=kə=ty=fa=sə=dɑ̃=ta=vi 14
  kwa=kə=ty=pɥi=sə=di=ʁə 7
  tu=ʒuʁʒə=te=ε=mə=ʁε=o=si=fɔʁ 9
  sə=εn=ε=pa=mwa=ki=paʁ=lə 8
  mε=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=mɔ̃=kœʁ=də=məʁə 8
  ʒə=te=ɑ̃=sy=pli=ʁə=vjɛ̃=ʁə=vjɛ̃ 9
  a=fɛ̃kə=ʒə=pɥi=sə=tə=se=ʁe=dɑ̃=mε=bʁa=kɔ=məo=tʁə=fwa 15
  ʒɔ=di 2

PostScriptum

je dedie ce poeme a mon fils qui est en pleine crise d adolescence en ce moment, et qui est en fugue. mon fils, malgrer tes betises, je t aime quand meme. ta maman
jody

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Coeur
Publié le 06/10/2005 23:17

L'écrit contient 265 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jody

Récompense

0
0
0