Poeme-France : Lecture Écrit Âge

Poeme : Il N’Y A Pas D’Age Pour Rever

Poème Âge
Publié le 13/10/2005 02:19

L'écrit contient 172 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Jody

Il N’Y A Pas D’Age Pour Rever

Revez petits enfants, au fond de vaut berceau,
Qu’une main attentive en-douillette et protege
Revez d’anges tout blonds et de beaux jouets nouveaux
De fleurs, de papillons et de flocons de neiges.
Revez, adolescents aux yeux d’ombres ou d’azur,
Formez de grands projets, l’avenir vous appelle,
Revez, vous etes bons et votre cœur pur.
Les reves a votre ages ont de puissantes ailes.
Revez, o jeunes gens que la vie a blesser,
Revez d’etre meilleurs et de lutter sans reves,
De voir vos grands desirs un jours ce realiser,
Revez tout, malgré tout, l’homme vaut par sont reve.
Revez aussi, vieillard, malgrer vos cheuveux blancs
Le reve adoucira vos heures de tristesses.
Dans quelques coin du cœur, ons a toujours 20 ans,
Dans un songe tres doux, oubliez la vieillesse.
Cheuveux blancs, cheuveux bloncs, grands et petits revez,
Car le reve est un baume endormant nos misères,
Les reves sont plus doux que les réalité
Une poete le dit dans une stance amer.
Jody.
 • Pieds Hyphénique: Il N’Y A Pas D’Age Pour Rever

  re=vez=pe=tits=en=fants=au=fond=de=vaut=ber=ceau 12
  quu=ne=main=at=ten=tive=en=douillet=te=et=pro=tege 12
  re=vez=dan=ges=tout=blonds=et=de=beaux=jouets=nou=veaux 12
  de=fleurs=de=pa=pillons=et=de=flo=cons=de=nei=ges 12
  re=vez=a=doles=cents=aux=yeux=dom=bres=ou=da=zur 12
  for=mez=de=grands=projets=la=ve=nir=vous=ap=pel=le 12
  re=vez=vous=e=tes=bons=et=vo=tre=cœur=pur 11
  les=re=ves=a=votrea=ges=ont=de=puis=san=tes=ailes 12
  re=vez=o=jeu=nes=gens=que=la=vie=a=bles=ser 12
  re=vez=de=tre=meilleurs=et=de=lut=ter=sans=re=ves 12
  de=voir=vos=grands=de=sirs=un=jours=ce=rea=li=ser 12
  re=vez=tout=mal=gré=tout=l=homme=vaut=par=sont=reve 12
  re=vez=aus=si=vieil=lard=mal=grer=vos=cheu=veux=blancs 12
  le=re=ve=a=dou=ci=ra=vos=heures=de=tris=tesses 12
  dans=quel=ques=coin=du=cœur=ons=a=tou=jours=vingt=ans 12
  dans=un=son=ge=tres=doux=ou=bliez=la=vieil=lesse 11
  cheu=veux=blancs=cheu=veux=bloncs=grands=et=pe=tits=re=vez 12
  car=le=re=veest=un=baume=en=dor=mant=nos=mi=sères 12
  les=re=ves=sont=plus=doux=que=les=ré=a=li=té 12
  une=poe=te=le=dit=dans=u=ne=stan=ce=a=mer 12
  jo=dy 2
 • Phonétique : Il N’Y A Pas D’Age Pour Rever

  ʁəve pətiz- ɑ̃fɑ̃, o fɔ̃ də vo bεʁso,
  kynə mɛ̃ atɑ̃tivə ɑ̃ dujεtə e pʁɔtəʒə
  ʁəve dɑ̃ʒə tu blɔ̃z- e də bo ʒuε nuvo
  də flœʁ, də papijɔ̃z- e də flɔkɔ̃ də nεʒə.
  ʁəve, adɔlesɑ̃z- oz- iø dɔ̃bʁəz- u dazyʁ,
  fɔʁme də ɡʁɑ̃ pʁɔʒε, lavəniʁ vuz- apεllə,
  ʁəve, vuz- ətə bɔ̃z- e vɔtʁə kœʁ pyʁ.
  lε ʁəvəz- a vɔtʁə aʒəz- ɔ̃ də pɥisɑ̃təz- εlə.
  ʁəve, o ʒənə ʒɑ̃ kə la vi a blese,
  ʁəve dεtʁə mεjœʁz- e də lyte sɑ̃ ʁəvə,
  də vwaʁ vo ɡʁɑ̃ dəziʁz- œ̃ ʒuʁ sə ʁəalize,
  ʁəve tu, malɡʁe tu, lɔmə vo paʁ sɔ̃ ʁəvə.
  ʁəvez- osi, vjεjaʁ, malɡʁe vo ʃəvø blɑ̃
  lə ʁəvə adusiʁa vo œʁ də tʁistesə.
  dɑ̃ kεlk kwɛ̃ dy kœʁ, ɔ̃s a tuʒuʁ vɛ̃t- ɑ̃,
  dɑ̃z- œ̃ sɔ̃ʒə tʁə- du, ublje la vjεjεsə.
  ʃəvø blɑ̃, ʃəvø blɔ̃k, ɡʁɑ̃z- e pəti ʁəve,
  kaʁ lə ʁəvə εt- œ̃ bomə ɑ̃dɔʁmɑ̃ no mizεʁə,
  lε ʁəvə sɔ̃ plys du kə lε ʁealite
  ynə poətə lə di dɑ̃z- ynə stɑ̃sə ame.
  ʒɔdi.
 • Pieds Phonétique : Il N’Y A Pas D’Age Pour Rever

  ʁə=ve=pə=ti=zɑ̃=fɑ̃=o=fɔ̃=də=vo=bεʁ=so 12
  kynə=mɛ̃=a=tɑ̃=ti=vəɑ̃=du=jε=tə=e=pʁɔ=tə=ʒə 13
  ʁə=ve=dɑ̃ʒə=tu=blɔ̃=ze=də=bo=ʒu=ε=nu=vo 12
  də=flœʁ=də=pa=pi=jɔ̃=ze=də=flɔ=kɔ̃=də=nεʒə 12
  ʁə=ve=a=dɔ=le=sɑ̃=zo=ziø=dɔ̃bʁə=zu=da=zyʁ 12
  fɔʁ=me=də=ɡʁɑ̃=pʁɔ=ʒε=lavə=niʁ=vu=za=pεl=lə 12
  ʁə=ve=vu=zə=tə=bɔ̃=ze=vɔ=tʁə=kœ=ʁə=pyʁ 12
  lεʁə=və=za=vɔ=tʁəa=ʒə=zɔ̃=də=pɥi=sɑ̃=tə=zεlə 12
  ʁə=ve=o=ʒə=nə=ʒɑ̃=kə=la=vi=a=ble=se 12
  ʁə=ve=dεtʁə=mε=jœʁ=ze=də=ly=te=sɑ̃=ʁə=və 12
  də=vwaʁ=vo=ɡʁɑ̃də=ziʁ=zœ̃=ʒuʁ=sə=ʁə=a=li=ze 12
  ʁə=ve=tu=mal=ɡʁe=tu=lɔmə=vo=paʁ=sɔ̃=ʁə=və 12
  ʁə=ve=zo=si=vjε=jaʁ=mal=ɡʁe=vo=ʃə=vø=blɑ̃ 12
  ləʁə=və=a=du=si=ʁa=vo=œʁ=də=tʁis=te=sə 12
  dɑ̃=kεl=kə=kwɛ̃=dy=kœʁ=ɔ̃s=a=tu=ʒuʁ=vɛ̃=tɑ̃ 12
  dɑ̃=zœ̃=sɔ̃=ʒə=tʁə=du=u=blje=la=vjε=jε=sə 12
  ʃə=vø=blɑ̃=ʃə=vø=blɔ̃k=ɡʁɑ̃=ze=pə=ti=ʁə=ve 12
  kaʁlə=ʁə=və=ε=tœ̃=bo=mə=ɑ̃=dɔʁ=mɑ̃=no=mizεʁə 12
  lε=ʁə=və=sɔ̃=plys=du=kə=lε=ʁe=a=li=te 12
  ynə=po=ə=tə=lə=di=dɑ̃=zy=nə=stɑ̃=səa=meʁ 12
  ʒɔ=di 2

PostScriptum

non il n y a vraiment pas d age pour rever, meme quand nous aurons vieillis, nous reverons toujours.

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.