Poeme : La Vie

La Vie

Je t’ai vu est mon corps a trembler
Mes mains ce sont mise a trembloter
Mon cœur c’est mis a battre si fort
Mes images défiler si vite
Tu avait l’air d’un ange
Ton visage resplendisait de bonheur
Que mes larmes se sont mis a couler
Ces phrase vienne du fond du cœur
A chaque fois que je lis ce poème j’en pleure
Mais c’est ce que j’ai ressentit en te voyant

Aurélie pour céline…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Vie

  je=tai=vu=est=mon=corps=a=trem=bler 9
  mes=mains=ce=sont=mi=se=a=trem=blo=ter 10
  mon=cœur=cest=mis=a=bat=tre=si=fort 9
  mes=i=ma=ges=dé=fi=ler=si=vi=te 10
  tu=a=vait=lair=dun=an=ge 7
  ton=vi=sage=res=plen=di=sait=de=bon=heur 10
  que=mes=lar=mes=se=sont=mis=a=cou=ler 10
  ces=phra=se=vien=ne=du=fond=du=cœur 9
  a=cha=que=fois=que=je=lis=ce=po=ème=jen=pleure 12
  mais=cest=ce=que=jai=res=sen=tit=en=te=voyant 11

  au=ré=lie=pour=cé=li=ne 7
 • Phonétique : La Vie

  ʒə tε vy ε mɔ̃ kɔʁz- a tʁɑ̃ble
  mε mɛ̃ sə sɔ̃ mizə a tʁɑ̃blɔte
  mɔ̃ kœʁ sε miz- a batʁə si fɔʁ
  mεz- imaʒə defile si vitə
  ty avε lεʁ dœ̃n- ɑ̃ʒə
  tɔ̃ vizaʒə ʁεsplɑ̃dizε də bɔnœʁ
  kə mε laʁmə- sə sɔ̃ miz- a kule
  sε fʁazə vjεnə dy fɔ̃ dy kœʁ
  a ʃakə fwa kə ʒə li sə pɔεmə ʒɑ̃ plœʁə
  mε sε sə kə ʒε ʁəsɑ̃ti ɑ̃ tə vwajɑ̃

  oʁeli puʁ selinə…
 • Syllabes Phonétique : La Vie

  ʒə=tε=vy=ε=mɔ̃=kɔʁ=za=tʁɑ̃=ble 9
  mε=mɛ̃=sə=sɔ̃=mi=zə=a=tʁɑ̃=blɔ=te 10
  mɔ̃=kœ=ʁə=sε=mi=za=ba=tʁə=si=fɔʁ 10
  mε=zi=ma=ʒə=de=fi=le=si=vi=tə 10
  ty=a=vε=lεʁ=dœ̃=nɑ̃=ʒə 7
  tɔ̃=vi=zaʒə=ʁεs=plɑ̃=di=zε=də=bɔ=nœʁ 10
  kə=mε=laʁ=mə=sə=sɔ̃=mi=za=ku=le 10
  sε=fʁa=zə=vj=ε=nə=dy=fɔ̃=dy=kœʁ 10
  a=ʃakə=fwa=kə=ʒə=li=sə=pɔ=ε=mə=ʒɑ̃=plœ=ʁə 13
  mε=sεsə=kə=ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=ɑ̃=tə=vwa=jɑ̃ 11

  o=ʁe=li=puʁ=se=li=nə 7

PostScriptum

dite moi ce que vous en penser. . . merci d’avance

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/07/2004 00:00Funzik

Ce poème est bien. Tu as l’air de bien aimer Céline.