Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Acqua-Toffana

Poème Amour
Publié le 29/03/2006 00:00

L'écrit contient 183 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Jojopov

Acqua-Toffana

Cette étrange passion qui nous unit
Enflamme peu à peu mon cœur meurtrit
Serais-tu mon espoir ou mon Acqua-toffana ?
Avec l’Acqua, ma douleur, enfin, s’éteindra

Mon amour pour toi, ce sentiment abscons
Je t’emmène là-bas, je t’éloigne de ce poison.
Tes larmes ravivent les blessures de notre passé,
Et m’empêchent de retrouver la marche de notre bonheur voilé.

Serais-tu mon espoir ou mon Acqua-toffana ?
Cela seul notre avenir me le dira.

Les affres de mon amour : sentiment desséché,
Deviennent des blessures éphémères que le vent a emporté.
De douces sensations inondent les fenêtres de mon âme :
L’impression de devenir quelqu’un grâce à cette femme

Serais-tu mon espoir ou mon Acqua-toffana ?
Si je garde espoir, l’Acqua s’en ira.

Tandis que mes larmes le long de mes joues, remontent
Et que devant moi tu te dénudes sans honte,
Je parcours ton corps d’un regard désireux.
Nos deux êtres s’enlacent en cet instant merveilleux.
Sentant alors la chaleur m’envahir,
Ivresse de plaisirs que je ne puis contenir…
 • Pieds Hyphénique: Acqua-Toffana

  cet=te=é=trange=pas=sion=qui=nous=u=nit 10
  en=flam=me=peu=à=peu=mon=cœur=meur=trit 10
  se=rais=tu=mon=es=poir=ou=mon=ac=qua=tof=fa=na 13
  a=vec=lac=qua=ma=dou=leur=en=fin=sé=tein=dra 12

  mon=a=mour=pour=toi=ce=sen=timent=abs=cons 10
  je=tem=mène=là=bas=je=té=loi=gne=de=ce=poi=son 13
  tes=lar=mes=ra=vivent=les=bles=su=res=de=no=tre=pas=sé 14
  et=mem=pêchent=de=re=trou=ver=la=mar=che=de=no=tre=bon=heur=voi=lé 17

  se=rais=tu=mon=es=poir=ou=mon=ac=qua=tof=fa=na 13
  ce=la=seul=notrea=ve=nir=me=le=di=ra 10

  les=af=fres=de=mon=a=mour=sen=timent=des=sé=ché 12
  de=viennent=des=bles=su=res=é=phé=mè=res=que=le=vent=a=em=por=té 17
  de=douces=sen=sa=tions=i=non=dent=les=fe=nê=tres=de=mon=â=me 16
  limpres=sion=de=de=ve=nir=quel=quun=grâ=ceà=cet=te=femme 13

  se=rais=tu=mon=es=poir=ou=mon=ac=qua=tof=fa=na 13
  si=je=gar=dees=poir=lac=qua=sen=i=ra 10

  tan=dis=que=mes=lar=mes=le=long=de=mes=joues=re=montent 13
  et=que=de=vant=moi=tu=te=dé=nudes=sans=honte 11
  je=par=cours=ton=corps=dun=re=gard=dé=si=reux 11
  nos=deux=êtres=sen=la=cent=en=cet=ins=tant=mer=veilleux 12
  sen=tant=a=lors=la=cha=leur=men=va=hir 10
  ivres=se=de=plai=sirs=que=je=ne=puis=conte=nir 11
 • Phonétique : Acqua-Toffana

  sεtə etʁɑ̃ʒə pasjɔ̃ ki nuz- yni
  ɑ̃flamə pø a pø mɔ̃ kœʁ məʁtʁi
  səʁε ty mɔ̃n- εspwaʁ u mɔ̃n- aka tɔfana ?
  avεk laka, ma dulœʁ, ɑ̃fɛ̃, setɛ̃dʁa

  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa, sə sɑ̃timɑ̃ abskɔ̃
  ʒə tɑ̃mεnə la ba, ʒə telwaɲə də sə pwazɔ̃.
  tε laʁmə- ʁavive lε blesyʁə də nɔtʁə pase,
  e mɑ̃pεʃe də ʁətʁuve la maʁʃə də nɔtʁə bɔnœʁ vwale.

  səʁε ty mɔ̃n- εspwaʁ u mɔ̃n- aka tɔfana ?
  səla səl nɔtʁə avəniʁ mə lə diʁa.

  lεz- afʁə- də mɔ̃n- amuʁ : sɑ̃timɑ̃ deseʃe,
  dəvjεne dε blesyʁəz- efemεʁə kə lə vɑ̃ a ɑ̃pɔʁte.
  də dusə sɑ̃sasjɔ̃z- inɔ̃de lε fənεtʁə- də mɔ̃n- amə :
  lɛ̃pʁesjɔ̃ də dəvəniʁ kεlkœ̃ ɡʁasə a sεtə famə

  səʁε ty mɔ̃n- εspwaʁ u mɔ̃n- aka tɔfana ?
  si ʒə ɡaʁdə εspwaʁ, laka sɑ̃n- iʁa.

  tɑ̃di kə mε laʁmə- lə lɔ̃ də mε ʒu, ʁəmɔ̃te
  e kə dəvɑ̃ mwa ty tə denydə sɑ̃z- ɔ̃tə,
  ʒə paʁkuʁ tɔ̃ kɔʁ dœ̃ ʁəɡaʁ deziʁø.
  no døz- εtʁə- sɑ̃lase ɑ̃ sεt ɛ̃stɑ̃ mεʁvεjø.
  sɑ̃tɑ̃ alɔʁ la ʃalœʁ mɑ̃vaiʁ,
  ivʁεsə də plεziʁ kə ʒə nə pɥi kɔ̃təniʁ…
 • Pieds Phonétique : Acqua-Toffana

  sε=tə=e=tʁɑ̃ʒə=pa=sjɔ̃=ki=nu=zy=ni 10
  ɑ̃=fla=mə=pø=a=pø=mɔ̃=kœʁ=məʁ=tʁi 10
  sə=ʁε=ty=mɔ̃=nεs=pwaʁ=u=mɔ̃=na=ka=tɔ=fa=na 13
  a=vεk=la=ka=ma=du=lœʁ=ɑ̃=fɛ̃=se=tɛ̃=dʁa 12

  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twasə=sɑ̃=ti=mɑ̃=ab=skɔ̃ 10
  ʒə=tɑ̃=mεnə=la=ba=ʒə=te=lwa=ɲə=də=sə=pwa=zɔ̃ 13
  tε=laʁmə=ʁa=vi=ve=lε=ble=sy=ʁə=də=nɔ=tʁə=pase 13
  e=mɑ̃=pε=ʃe=də=ʁə=tʁu=ve=la=maʁʃə=də=nɔ=tʁə=bɔ=nœʁ=vwa=le 17

  sə=ʁε=ty=mɔ̃=nεs=pwaʁ=u=mɔ̃=na=ka=tɔ=fa=na 13
  sə=la=səl=nɔtʁəa=və=niʁ=mə=lə=di=ʁa 10

  lε=zafʁə=də=mɔ̃=na=muʁ=sɑ̃=ti=mɑ̃=de=se=ʃe 12
  də=vjε=ne=dε=ble=syʁə=ze=fe=mε=ʁə=kə=lə=vɑ̃=a=ɑ̃=pɔʁ=te 17
  də=dusə=sɑ̃=sa=sjɔ̃=zi=nɔ̃=de=lε=fə=nε=tʁə=də=mɔ̃=namə 15
  lɛ̃=pʁe=sjɔ̃də=də=və=niʁ=kεl=kœ̃=ɡʁa=səa=sε=tə=famə 13

  sə=ʁε=ty=mɔ̃=nεs=pwaʁ=u=mɔ̃=na=ka=tɔ=fa=na 13
  siʒə=ɡaʁ=də=εs=pwaʁ=la=ka=sɑ̃=ni=ʁa 10

  tɑ̃=dikə=mε=laʁ=mə=lə=lɔ̃=də=mε=ʒu=ʁə=mɔ̃=te 13
  e=kə=də=vɑ̃=mwa=tytə=de=ny=də=sɑ̃zɔ̃tə 10
  ʒə=paʁ=kuʁ=tɔ̃=kɔʁ=dœ̃=ʁə=ɡaʁ=de=zi=ʁø 11
  no=dø=zεtʁə=sɑ̃=la=se=ɑ̃=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=mεʁ=vε=jø 13
  sɑ̃=tɑ̃=a=lɔʁ=la=ʃa=lœʁ=mɑ̃=va=iʁ 10
  i=vʁεsə=də=plε=ziʁ=kə=ʒə=nə=pɥi=kɔ̃=tə=niʁ 12

PostScriptum

En Collaboration avec Caroline P.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/03/2006 01:29Jojopov

L’Acqua-tofana était un poison à base d’acide arsénieux, en vogue en Italie aux XVI et XVIIè siècles.
Merci pour ton commentaire 🙂
Amitiés