Poème-France.com

Poeme : I Love YouI Love You

I love you ! . .
Toi tellement appétissante
Une belle pomme à croquer
Ta voix douce et caressante
Ton corps aux formes parfaites
Me donnent envie, me font rêver.
Tes cheveux lumière de fête
Couleur soleil aux mois d’été.

I love you ! . .
J’aime ta bouche sensuelle
Tes dents si blanches, si fines
Le rire qui te rend belle
Tes lèvres douces, câlines.
Tes yeux magnifiques, rieurs
Fine couleur d’aquarelle
Qui font bouilloner mon cœur.

I love you ! . .
Avec tes vêtements soignés
Tes pantalons deuxième peau
Les jupes fendues sur le côté
Tu es terriblement sexy.
Tes chemisiers légers et beaux
Avec un profond décolleté
Laissent entrevoir le paradis.

Ti amo ! . .
Oh pièce théatrale de ma vie
Clarté de mon univers flou
Point final de ma tragédie.
Quand tu te trouves près de moi
Je suis heureux, je deviens fou
Avec douceur tu dis : -bonjour toi
Je te réponds : - I love you.
José Azevedo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i lɔvə iu ! .
twa tεllmɑ̃ apetisɑ̃tə
ynə bεllə pɔmə a kʁɔke
ta vwa dusə e kaʁesɑ̃tə
tɔ̃ kɔʁz- o fɔʁmə- paʁfεtə
mə dɔne ɑ̃vi, mə fɔ̃ ʁεve.
tε ʃəvø lymjεʁə də fεtə
kulœʁ sɔlεj o mwa dete.

i lɔvə iu ! .
ʒεmə ta buʃə sɑ̃sɥεllə
tε dɑ̃ si blɑ̃ʃə, si finə
lə ʁiʁə ki tə ʁɑ̃ bεllə
tε lεvʁə- dusə, kalinə.
tεz- iø maɲifik, ʁjœʁ
finə kulœʁ dakaʁεllə
ki fɔ̃ bujɔne mɔ̃ kœʁ.

i lɔvə iu ! .
avεk tε vεtəmɑ̃ swaɲe
tε pɑ̃talɔ̃ døzjεmə po
lε ʒypə fɑ̃dɥ syʁ lə kote
ty ε teʁibləmɑ̃ sεksi.
tε ʃəmizje leʒez- e bo
avεk œ̃ pʁɔfɔ̃ dekɔlte
lεse ɑ̃tʁəvwaʁ lə paʁadi.

ti amo ! .
ɔ pjεsə teatʁalə də ma vi
klaʁte də mɔ̃n- ynive flu
pwɛ̃ final də ma tʁaʒedi.
kɑ̃ ty tə tʁuvə pʁε də mwa
ʒə sɥiz- œʁø, ʒə dəvjɛ̃ fu
avεk dusœʁ ty di : bɔ̃ʒuʁ twa
ʒə tə ʁepɔ̃ : i lɔvə iu.