Poeme : The Queen Of My Heart

The Queen Of My Heart

I can’t wait until a so-called mother’s day
To express my love to the apple of my eye
Who brought me into the world
And devoted her life For my sake
She taught me a bunch of things
I owe her what Im today
Whatever I do is nothing
By comparison with all her sacrifices
My mother is a pearl more expensive than other jewelry
She’s like a star in the sky
She lights up the dark of my night
She’s the Queen of my heart

Je ne peux attendre la soi-disant fête des mères
Pour exprimer mon amour à ma prunelle de mes yeux
Qui m’a mis au monde
Et qui a consacré pour moi
Elle m’a appris un tas de choses
Je lui dois ce que je suis aujourd’hui
Quoique je fasse rien
N’est comparable à tout ce qu’elle a fait
Ma mère est un joyau plus cher qu’autres bijoux
Elle est comme une étoile dans le ciel
Elle illumine le noir de ma nuit
Elle est la reine de mon cœur

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: The Queen Of My Heart

  i=cant=wait=un=til=a=so=cal=led=mo=thers=day 12
  to=ex=press=my=love=to=the=ap=ple=of=my=eye 12
  who=brought=me=in=to=the=world 7
  and=de=vo=ted=her=li=fe=for=my=sa=ke 11
  she=taught=me=a=bun=ch=of=thing=s 9
  i=o=we=her=w=hat=im=to=day 9
  wha=te=ver=i=do=is=no=thing 8
  by=com=pa=ri=son=wi=th=all=her=sa=cri=fices 12
  my=mo=ther=is=a=pearl=more=ex=pen=si=ve=than=o=ther=je=wel=ry 17
  shes=li=ke=a=star=in=the=s=ky 9
  she=lights=up=the=dark=of=my=night 8
  shes=the=queen=of=my=heart 6

  je=ne=peux=at=tendre=la=soi=di=sant=fê=te=des=mères 13
  pour=ex=pri=mer=mon=a=mour=à=ma=pru=nel=le=de=mes=yeux 15
  qui=ma=mis=au=mon=de 6
  et=qui=a=con=sa=cré=pour=moi 8
  el=le=ma=ap=pris=un=tas=de=cho=ses 10
  je=lui=dois=ce=que=je=suis=au=jourd=hui 10
  quoi=que=je=fas=se=rien 6
  nest=com=pa=ra=ble=à=tout=ce=quel=le=a=fait 12
  ma=mè=re=est=un=joyau=plus=cher=quau=tres=bi=joux 12
  el=le=est=com=me=une=é=toi=le=dans=le=ciel 12
  el=le=il=lu=mi=ne=le=noir=de=ma=nuit 11
  el=le=est=la=rei=ne=de=mon=cœur 9
 • Phonétique : The Queen Of My Heart

  i kante wε œ̃til a so kalεd mɔtəʁεs dε
  to εkspʁεs mi lɔvə to tə aplə ɔf mi εj
  wo bʁuɡt mə ɛ̃to tə wɔʁld
  ɑ̃d dəvɔtεd εʁ lifə fɔʁ mi sakə
  ʃə toɡt mə a bœ̃ʃ ɔf tiŋ
  i ɔwə εʁ wa im tɔdε
  watəve i do is nɔtiŋ
  bi kɔ̃paʁizɔ̃ wit al εʁ sakʁifisə
  mi mɔtœʁ is a pəaʁl mɔʁə εkspɑ̃sivə tɑ̃ ɔtœʁ ʒəwεlʁi
  ʃəεs likə a staʁ ɛ̃ tə ski
  ʃə liɡtz- yp tə daʁk ɔf mi niɡt
  ʃəεs tə kin ɔf mi əaʁ

  ʒə nə pøz- atɑ̃dʁə la swa dizɑ̃ fεtə dε mεʁə
  puʁ εkspʁime mɔ̃n- amuʁ a ma pʁynεllə də mεz- iø
  ki ma miz- o mɔ̃də
  e ki a kɔ̃sakʁe puʁ mwa
  εllə ma apʁiz- œ̃ tas də ʃozə
  ʒə lɥi dwa sə kə ʒə sɥiz- oʒuʁdɥi
  kwakə ʒə fasə ʁjɛ̃
  nε kɔ̃paʁablə a tu sə kεllə a fε
  ma mεʁə εt- œ̃ ʒwajo plys ʃεʁ kotʁə- biʒu
  εllə ε kɔmə ynə etwalə dɑ̃ lə sjεl
  εllə ilyminə lə nwaʁ də ma nɥi
  εllə ε la ʁεnə də mɔ̃ kœʁ
 • Syllabes Phonétique : The Queen Of My Heart

  i=kan=te=wε=œ̃=til=a=so=ka=lεd=mɔtə=ʁε=sə=dε 14
  to=εk=spʁεsə=mi=lɔ=və=to=təa=plə=ɔf=mi=εj 12
  wo=bʁuɡt=mə=ɛ̃=to=tə=wɔʁld 7
  ɑ̃d=də=vɔ=tεd=εʁ=li=fə=fɔʁ=mi=sakə 10
  ʃə=toɡt=mə=a=bœ̃ʃ=ɔf=tiŋ 7
  i=ɔ=wə=εʁ=wa=im=tɔ=dε 8
  wa=tə=ve=i=do=is=nɔ=tiŋ 8
  bi=kɔ̃=pa=ʁi=zɔ̃=wit=al=εʁ=sa=kʁi=fisə 11
  mi=mɔ=tœʁ=is=apəaʁl=mɔ=ʁə=εk=spɑ̃=si=və=tɑ̃=ɔ=tœʁ=ʒə=wεl=ʁi 17
  ʃə=ε=sə=li=kə=a=staʁ=ɛ̃=tə=ski 10
  ʃə=liɡ=tzyp=tə=daʁk=ɔf=mi=niɡt 8
  ʃə=ε=sə=tə=kin=ɔf=mi=ə=aʁ 9

  ʒə=nə=pø=za=tɑ̃dʁə=la=swa=di=zɑ̃=fε=tə=dεmεʁə 12
  puʁ=εk=spʁi=me=mɔ̃=na=muʁ=a=ma=pʁy=nεllə=də=mε=ziø 14
  ki=ma=mi=zo=mɔ̃=də 6
  e=ki=a=kɔ̃=sa=kʁe=puʁ=mwa 8
  εl=lə=ma=a=pʁi=zœ̃=tas=də=ʃo=zə 10
  ʒə=lɥi=dwa=sə=kə=ʒə=sɥi=zo=ʒuʁ=dɥi 10
  kwa=kə=ʒə=fa=sə=ʁj=ɛ̃ 7
  nε=kɔ̃=pa=ʁablə=a=tu=sə=kεllə=a=fε 10
  ma=mεʁəε=tœ̃=ʒwa=jo=plys=ʃεʁ=ko=tʁə=bi=ʒu 11
  εllə=ε=kɔmə=ynə=e=twa=lə=dɑ̃=lə=sjεl 10
  εl=lə=i=ly=minə=lə=nwaʁ=də=ma=nɥi 10
  εl=lə=ε=la=ʁε=nə=də=mɔ̃=kœ=ʁə 10

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/10/2015 13:52

L'écrit contient 186 mots qui sont répartis dans 2 strophes. Toutes les strophes sont composés de 12 vers.

Poete : Joulnar