Poeme : Belle

Belle

Toi qui n’avais ni le cul ni les seins provocants
Et qui pourtant m’a provoqué, m’a donné tant
De fièvres. Quand vient la nuit je pense à toi
Et je brûle de n’être pas l’objet de ta foi.

Tu fais rougir tous les garçons
Quand ton corps se déhanche. A l’unisson,
Ils voudraient bien que vos corps se mélangent.
Mais peu t’en chaut, tu n’es pas femme, mais un peu ange.

Tu es furtive comme le chat qui s’esbigne.
Tu es cruelle, un brin rebelle, quand tu t’indignes.
Dans tes yeux bleus, tous les matins du monde
S’alignent comme des comètes fécondes.

Tu crées la vie, tu crées la mort.
Tu exploses mon corps
Tu brilles comme un trésor.
Ö pour sûr que je te veux encore !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Belle

  toi=qui=na=vais=ni=le=cul=ni=les=seins=pro=vo=cants 13
  et=qui=pour=tant=ma=pro=vo=qué=ma=don=né=tant 12
  de=fièvres=quand=vient=la=nuit=je=pense=à=toi 10
  et=je=brû=le=de=nêtre=pas=lob=jet=de=ta=foi 12

  tu=fais=rou=gir=tous=les=gar=çons 8
  quand=ton=corps=se=dé=hanche=a=lu=nis=son 10
  ils=vou=draient=bien=que=vos=corps=se=mé=langent 10
  mais=peu=ten=chaut=tu=nes=pas=fem=me=mais=un=peu=ange 13

  tu=es=fur=tive=com=me=le=chat=qui=ses=bigne 11
  tu=es=cruel=le=un=brin=re=bel=le=quand=tu=tin=dignes 13
  dans=tes=yeux=bleus=tous=les=ma=tins=du=monde 10
  sa=lignent=com=me=des=co=mè=tes=fé=condes 10

  tu=crées=la=vie=tu=crées=la=mort 8
  tu=ex=plo=ses=mon=corps 6
  tu=bri=lles=com=me=un=tré=sor 8
  ö=pour=sûr=que=je=te=veux=en=co=re 10
 • Phonétique : Belle

  twa ki navε ni lə kyl ni lε sɛ̃ pʁɔvɔkɑ̃
  e ki puʁtɑ̃ ma pʁɔvɔke, ma dɔne tɑ̃
  də fjεvʁə. kɑ̃ vjɛ̃ la nɥi ʒə pɑ̃sə a twa
  e ʒə bʁylə də nεtʁə pa lɔbʒε də ta fwa.

  ty fε ʁuʒiʁ tus lε ɡaʁsɔ̃
  kɑ̃ tɔ̃ kɔʁ sə deɑ̃ʃə. a lynisɔ̃,
  il vudʁε bjɛ̃ kə vo kɔʁ sə melɑ̃ʒe.
  mε pø tɑ̃ ʃo, ty nε pa famə, mεz- œ̃ pø ɑ̃ʒə.

  ty ε fyʁtivə kɔmə lə ʃa ki sεzbiɲə.
  ty ε kʁyεllə, œ̃ bʁɛ̃ ʁəbεllə, kɑ̃ ty tɛ̃diɲə.
  dɑ̃ tεz- iø bløs, tus lε matɛ̃ dy mɔ̃də
  saliɲe kɔmə dε kɔmεtə fekɔ̃də.

  ty kʁe la vi, ty kʁe la mɔʁ.
  ty εksplozə mɔ̃ kɔʁ
  ty bʁijə kɔmə œ̃ tʁezɔʁ.
  ɔ puʁ syʁ kə ʒə tə vøz- ɑ̃kɔʁə !
 • Syllabes Phonétique : Belle

  twa=ki=na=vε=nilə=kyl=ni=lε=sɛ̃=pʁɔ=vɔ=kɑ̃ 12
  e=ki=puʁ=tɑ̃=ma=pʁɔ=vɔ=ke=ma=dɔ=ne=tɑ̃ 12
  də=fjε=vʁə=kɑ̃=vjɛ̃=la=nɥi=ʒə=pɑ̃=sə=a=twa 12
  e=ʒə=bʁy=lə=də=nεtʁə=pa=lɔb=ʒε=də=ta=fwa 12

  ty=fε=ʁu=ʒiʁ=tus=lε=ɡaʁ=sɔ̃ 8
  kɑ̃=tɔ̃=kɔʁ=sə=de=ɑ̃=ʃə=a=ly=ni=sɔ̃ 11
  il=vu=dʁε=bj=ɛ̃=kə=vo=kɔʁ=sə=me=lɑ̃=ʒe 12
  mε=pø=tɑ̃=ʃo=ty=nε=pa=famə=mε=zœ̃=pø=ɑ̃ʒə 12

  ty=ε=fyʁ=ti=və=kɔ=mə=lə=ʃa=ki=sεz=biɲə 12
  ty=ε=kʁy=εl=lə=œ̃=bʁɛ̃ʁə=bεl=lə=kɑ̃=ty=tɛ̃diɲə 12
  dɑ̃=tε=zi=ø=bløs=tus=lε=ma=tɛ̃=dy=mɔ̃=də 12
  sa=li=ɲe=kɔ=mə=dε=kɔ=mε=tə=fe=kɔ̃=də 12

  ty=kʁe=la=vi=ty=kʁe=la=mɔʁ 8
  ty=εk=splo=zə=mɔ̃=kɔʁ 6
  ty=bʁi=jə=kɔ=mə=œ̃=tʁe=zɔʁ 8
  ɔ=puʁ=syʁ=kə=ʒə=tə=vø=zɑ̃=kɔ=ʁə 10

Récompense

0
5
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/07/2015 10:08BK Gogoi

Très joli poème

Auteur de Poésie
15/07/2015 13:26Coburitc

Fièvres , passion , cet ange mi démon a de jolies avantages. Beau partage.
Amicalement
Jean-Pierre

Auteur de Poésie
15/07/2015 14:31Tulipe Noire

si joli et fort apprécié, mes amitiés.