Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Stéphanie Mon Amour

Poème Amour
Publié le 15/08/2004 00:00

L'écrit contient 152 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Juju_15063

Stéphanie Mon Amour

Un beau jour
C’était un Samedi
On s’est vu
Pour la première fois
Tu es venue
Là devant moi, si belle
Tu m’as embrassé
Mon cœur s’est envolé
Amoureux
Nous l’étions tout les deux
Malheureux
C’était le passé
Grâce à toi
J’ai retrouvé le soleil
Plus d’ombre qui me pèsent
Puisque t’as su m aimer
Stéphanie
Je te remercie
Pour ces heures
Passées si près de toi
Aujourd’hui
Je viens te retrouver
Pour te dire en secret
Que j’ veux encore t’aimer
Tes baisers
J’en ai toujours rêvés
Tes caresses
Sont comme la noblesse
Ton sourire
Qui me fait très rire
Etre comme un enfant
Dans les bras d’une maman
Stéphanie
Je veux être près de toi
Stéphanie
J’ai besoin de toi
Mes erreurs
Je les aie dans mon cœur
Mon bonheur
Il est dans tout ton cœur
 • Pieds Hyphénique: Stéphanie Mon Amour

  un=beau=jour 3
  cé=tait=un=sa=me=di 6
  on=sest=vu 3
  pour=la=pre=miè=re=fois 6
  tu=es=ve=nue 4
  là=de=vant=moi=si=belle 6
  tu=mas=em=bras=sé 5
  mon=cœur=sest=en=vo=lé 6
  amou=reux 2
  nous=lé=tions=tout=les=deux 6
  mal=heu=reux 3
  cé=tait=le=pas=sé 5
  grâ=ce=à=toi 4
  jai=re=trou=vé=le=so=leil 7
  plus=dom=bre=qui=me=pèsent 6
  puis=que=tas=su=m=ai=mer 7
  sté=pha=nie 3
  je=te=re=mer=cie 5
  pour=ces=heu=res 4
  pas=sées=si=près=de=toi 6
  au=jourd=hui 3
  je=viens=te=re=trou=ver 6
  pour=te=dire=en=se=cret 6
  que=j=veux=en=core=tai=mer 7
  tes=bai=sers 3
  jen=ai=tou=jours=rê=vés 6
  tes=ca=resses 3
  sont=com=me=la=no=blesse 6
  ton=sou=ri=re 4
  qui=me=fait=très=ri=re 6
  etre=com=me=un=en=fant 6
  dans=les=bras=dune=ma=man 6
  sté=pha=nie 3
  je=veux=être=près=de=toi 6
  sté=pha=nie 3
  jai=be=soin=de=toi 5
  mes=er=reurs 3
  je=les=aie=dans=mon=cœur 6
  mon=bon=heur 3
  il=est=dans=tout=ton=cœur 6
 • Phonétique : Stéphanie Mon Amour

  œ̃ bo ʒuʁ
  setε œ̃ samədi
  ɔ̃ sε vy
  puʁ la pʁəmjεʁə fwa
  ty ε vənɥ
  la dəvɑ̃ mwa, si bεllə
  ty ma ɑ̃bʁase
  mɔ̃ kœʁ sεt- ɑ̃vɔle
  amuʁø
  nu lesjɔ̃ tu lε dø
  maləʁø
  setε lə pase
  ɡʁasə a twa
  ʒε ʁətʁuve lə sɔlεj
  plys dɔ̃bʁə ki mə pεze
  pɥiskə ta sy εm εme
  stefani
  ʒə tə ʁəmεʁsi
  puʁ sεz- œʁ
  pase si pʁε də twa
  oʒuʁdɥi
  ʒə vjɛ̃ tə ʁətʁuve
  puʁ tə diʁə ɑ̃ sεkʁε
  kə ʒvøz- ɑ̃kɔʁə tεme
  tε bεze
  ʒɑ̃n- ε tuʒuʁ ʁεve
  tε kaʁesə
  sɔ̃ kɔmə la nɔblεsə
  tɔ̃ suʁiʁə
  ki mə fε tʁε ʁiʁə
  εtʁə kɔmə œ̃n- ɑ̃fɑ̃
  dɑ̃ lε bʁa dynə mamɑ̃
  stefani
  ʒə vøz- εtʁə pʁε də twa
  stefani
  ʒε bəzwɛ̃ də twa
  mεz- eʁœʁ
  ʒə lεz- ε dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  mɔ̃ bɔnœʁ
  il ε dɑ̃ tu tɔ̃ kœʁ
 • Pieds Phonétique : Stéphanie Mon Amour

  œ̃=bo=ʒuʁ 3
  se=tε=œ̃=sa=mə=di 6
  ɔ̃=sε=vy 3
  puʁ=la=pʁə=mjε=ʁə=fwa 6
  ty=ε=vənɥ 3
  ladə=vɑ̃=mwa=si=bεl=lə 6
  ty=ma=ɑ̃=bʁa=se 5
  mɔ̃=kœʁ=sε=tɑ̃=vɔ=le 6
  a=mu=ʁø 3
  nu=le=sjɔ̃=tu=lε=dø 6
  ma=lə=ʁø 3
  se=tε=lə=pa=se 5
  ɡʁa=sə=a=twa 4
  ʒεʁə=tʁu=ve=lə=sɔ=lεj 6
  plys=dɔ̃bʁə=ki=mə=pε=ze 6
  pɥiskə=ta=sy=εm=ε=me 6
  ste=fa=ni 3
  ʒə=tə=ʁə=mεʁ=si 5
  puʁ=sε=zœ=ʁə 4
  pa=se=si=pʁε=də=twa 6
  o=ʒuʁ=dɥi 3
  ʒə=vjɛ̃=tə=ʁə=tʁu=ve 6
  puʁtə=di=ʁə=ɑ̃=sε=kʁε 6
  kə=ʒvø=zɑ̃=kɔʁə=tε=me 6
  tε=bε=ze 3
  ʒɑ̃=nε=tu=ʒuʁ=ʁε=ve 6
  tε=ka=ʁe=sə 4
  sɔ̃=kɔ=mə=la=nɔ=blεsə 6
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə 4
  ki=mə=fε=tʁε=ʁi=ʁə 6
  εtʁə=kɔ=mə=œ̃=nɑ̃=fɑ̃ 6
  dɑ̃=lε=bʁa=dynə=ma=mɑ̃ 6
  ste=fa=ni 3
  ʒə=vø=zεtʁə=pʁε=də=twa 6
  ste=fa=ni 3
  ʒε=bə=zwɛ̃=də=twa 5
  mε=ze=ʁœ=ʁə 4
  ʒə=lε=zε=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 6
  mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 4
  il=ε=dɑ̃=tu=tɔ̃=kœʁ 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/08/2004 00:00Sorella

wahouuuu quelle déclaration!!!!elle doit être comblée ta stéphanie. . .
c’ est très joli
biz

Auteur de Poésie
10/06/2016 14:48Fbusr1183257231707780
😃