Poeme-France : Lecture Écrit Différence

Prose : Enfant Différent

Prose Différence
Publié le 28/12/2007 13:27


L'écrit contient 600 mots qui sont répartis dans 1 strophes.
Prose sur la Différence

Poete : Juju_33934

Enfant Différent

Un jour qui pour moi commençait comme tous les autres j’allas dans le parc voisin je m’assis sur mon banc habituel je pris du papier, un crayon de bois et je commença a dessiner. La matinée était ensoleillée. Dans l’après midi une petite fille m’attira l’œil, cette petite fille venait de s’asseoir sur le même banc que moi. Je n’aime pas faire voir mes dessin donc je ne lui dit rien, jettent des coup d’œil je voyais qu’elle n’osais pas regarder non plus. Puis d’un seul coup tenant toujours son chien à la laisse commençât à parler :
- Excuser moi madame mais que dessiner vous ?
Voyant qu’elle était toute mignonne et elle me paraissait différente donc je lui répondis :
- Tu sais je ne suis pas Madame tu peut dire Mademoiselle ^^ ou même Océane.
-Heu pardon mademoiselle !
- Se n’ai pas grave ! Je dessine des paysages, des portraits souvent, mais aussi des souvenirs que je voudrais garder pour moi ! Tu sais on oublie beaucoup de chose !
- Au oui je le sais ! Vous pourriez faire mon portrait s’il vous plait ? Se n’est pas grave si vous ne voulez pas je comprendrais !
- Au contraire avec plaisir !
Je sortis une nouvelle feuille et je commença a la dessiner au bout d’une heure je lui demandas :
- Tu es toute seule ?
Elle réfléchie puis répondit :
- Oui et non, ma maman fais les courses et je n’ai pas le droit de faire rentré le chien et papa est partis loin !
- Ah d’accort ! !
Après quelques temps je lui tendis son portrait elle le regardas vaguement quand on entendis quelqu’un appelez :
- Océane, Océane ou est tu ?
La dame regardas dans notre direction et se mis à marcher vers nous ! Elle regarda la petite fille et dit :
- Bah Océane répond au moins quand je t’appelle !
- Au pardon maman, regard se que ma fais la demoiselle, c’est mon portrait es ce que c’est bien fait ?
Etonner par la question j’écoutas
- Oui ma puce sa te ressemble vraiment bien ! On y va maintenant !
La petite fille se leva vint ver moi me touchas le visage et me fis un bisou sur la joue
- Merci mademoiselle !
Et elle commença à partir, la maman s’approchas alors de moi et me dis :
- Je suis désoler si elle vous a déranger ma fille adore regarder enfin écouter les dessinateur et leurs crayons !
Et elle partis ! Je me remis à dessiner quand la petite Océane revint vers moi et me dis tous bas !
- Vous savez je suis toute seule dans le noir depuis toutes petite, je sais qu’on oublie beaucoup car j’ai oublier comment c’étais les couleurs, les oiseaux, ma maman et comment est partis papas ! Plus tard je ferais comme vous dessinatrice, maman dit que c’est impossible mais moi je sais que j’y arriverais ! Je vous jure de ne pas vous oublier ! Merci pour tous ! !
Et elle partis étonné tous d’abord je en dis rien je ne bougeas même pas, puis je compris que cette petite fille étais aveugle ce qui expliquais beaucoup de chose pourquoi elle m’avais toucher le visage, pourquoi elle avait un chien, pourquoi son père était partis !
Et se jour la sur ma feuille je fis toute un fond noir et avec des très un peu plus foncé je dessina cette petite fille assise sur son banc avec son chien ! Tous sa pour vous dire que cette petite fille étais comme les autres juste un chose qui la différencie de moi la vue !
Juju_33934

 • Phonétique : Enfant Différent

  œ̃ ʒuʁ ki puʁ mwa kɔmɑ̃sε kɔmə tus lεz- otʁə- ʒala dɑ̃ lə paʁk vwazɛ̃ ʒə masi syʁ mɔ̃ bɑ̃-abitɥεl ʒə pʁi dy papje, œ̃ kʁεjɔ̃ də bwaz- e ʒə kɔmɑ̃sa a desine. la matine etε ɑ̃sɔlεje. dɑ̃ lapʁε midi ynə pətitə fijə matiʁa lœj, sεtə pətitə fijə vənε də sasəwaʁ syʁ lə mεmə bɑ̃ kə mwa. ʒə nεmə pa fεʁə vwaʁ mε desɛ̃ dɔ̃k ʒə nə lɥi di ʁjɛ̃, ʒεte dε ku dœj ʒə vwajε kεllə nozε pa ʁəɡaʁde nɔ̃ plys. pɥi dœ̃ səl ku tənɑ̃ tuʒuʁ sɔ̃ ʃjɛ̃ a la lεsə kɔmɑ̃sa a paʁle :
  εkskyze mwa madamə mε kə desine vu ?
  vwajɑ̃ kεllə etε tutə miɲɔnə e εllə mə paʁεsε difeʁɑ̃tə dɔ̃k ʒə lɥi ʁepɔ̃di :
  ty sε ʒə nə sɥi pa madamə ty pø diʁə madəmwazεllə siʁkɔ̃flεksə siʁkɔ̃flεksə u mεmə ɔseanə.
  œ paʁdɔ̃ madəmwazεllə !
  sə nε pa ɡʁavə ! ʒə desinə dε pεizaʒə, dε pɔʁtʁε suvɑ̃, mεz- osi dε suvəniʁ kə ʒə vudʁε ɡaʁde puʁ mwa ! ty sεz- ɔ̃n- ubli boku də ʃozə !
  o ui ʒə lə sε ! vu puʁʁje fεʁə mɔ̃ pɔʁtʁε sil vu plε ? sə nε pa ɡʁavə si vu nə vule pa ʒə kɔ̃pʁɑ̃dʁε !
  o kɔ̃tʁεʁə avεk plεziʁ !
  ʒə sɔʁtiz- ynə nuvεllə fœjə e ʒə kɔmɑ̃sa a la desine o bu dynə œʁ ʒə lɥi dəmɑ̃da :
  ty ε tutə sələ ?
  εllə ʁefleʃi pɥi ʁepɔ̃di :
  ui e nɔ̃, ma mamɑ̃ fε lε kuʁsəz- e ʒə nε pa lə dʁwa də fεʁə ʁɑ̃tʁe lə ʃjɛ̃ e papa ε paʁti lwɛ̃ !
  a dakɔʁ ! !
  apʁε kεlk tɑ̃ ʒə lɥi tɑ̃di sɔ̃ pɔʁtʁε εllə lə ʁəɡaʁda vaɡəmɑ̃ kɑ̃t- ɔ̃n- ɑ̃tɑ̃di kεlkœ̃ apəle :
  ɔseanə, ɔseanə u ε ty ?
  la damə ʁəɡaʁda dɑ̃ nɔtʁə diʁεksjɔ̃ e sə miz- a maʁʃe vεʁ nu ! εllə ʁəɡaʁda la pətitə fijə e di :
  ba ɔseanə ʁepɔ̃t- o mwɛ̃ kɑ̃ ʒə tapεllə !
  o paʁdɔ̃ mamɑ̃, ʁəɡaʁ sə kə ma fε la dəmwazεllə, sε mɔ̃ pɔʁtʁε ε sə kə sε bjɛ̃ fε ?
  ətɔne paʁ la kεstjɔ̃ ʒekuta
  ui ma pysə sa tə ʁəsɑ̃blə vʁεmɑ̃ bjɛ̃ ! ɔ̃n- i va mɛ̃tənɑ̃ !
  la pətitə fijə sə ləva vɛ̃ vεʁ mwa mə tuʃa lə vizaʒə e mə fi œ̃ bizu syʁ la ʒu
  mεʁsi madəmwazεllə !
  e εllə kɔmɑ̃sa a paʁtiʁ, la mamɑ̃ sapʁoʃaz- alɔʁ də mwa e mə di :
  ʒə sɥi dezɔle si εllə vuz- a deʁɑ̃ʒe ma fijə adɔʁə ʁəɡaʁde ɑ̃fɛ̃ ekute lε desinatœʁ e lœʁ kʁεjɔ̃ !
  e εllə paʁti ! ʒə mə ʁəmiz- a desine kɑ̃ la pətitə ɔseanə ʁəvɛ̃ vεʁ mwa e mə di tus ba !
  vu save ʒə sɥi tutə sələ dɑ̃ lə nwaʁ dəpɥi tutə pətitə, ʒə sε kɔ̃n- ubli boku kaʁ ʒε ublje kɔmɑ̃ setε lε kulœʁ, lεz- wazo, ma mamɑ̃ e kɔmɑ̃ ε paʁti papa ! plys taʁ ʒə fəʁε kɔmə vu desinatʁisə, mamɑ̃ di kə sεt- ɛ̃pɔsiblə mε mwa ʒə sε kə ʒi aʁivəʁε ! ʒə vu ʒyʁə də nə pa vuz- ublje ! mεʁsi puʁ tus ! !
  e εllə paʁtiz- etɔne tus dabɔʁ ʒə ɑ̃ di ʁjɛ̃ ʒə nə buʒa mεmə pa, pɥi ʒə kɔ̃pʁi kə sεtə pətitə fijə etεz- avøɡlə sə ki εksplikε boku də ʃozə puʁkwa εllə mavε tuʃe lə vizaʒə, puʁkwa εllə avε œ̃ ʃjɛ̃, puʁkwa sɔ̃ pεʁə etε paʁti !
  e sə ʒuʁ la syʁ ma fœjə ʒə fi tutə œ̃ fɔ̃ nwaʁ e avεk dε tʁεz- œ̃ pø plys fɔ̃se ʒə desina sεtə pətitə fijə asizə syʁ sɔ̃ bɑ̃ avεk sɔ̃ ʃjɛ̃ ! tus sa puʁ vu diʁə kə sεtə pətitə fijə etε kɔmə lεz- otʁə- ʒystə œ̃ ʃozə ki la difeʁɑ̃si də mwa la vɥ !

PostScriptum

je vien de commencez donc s’il vous plait dite moi se que vous en pensez !
Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/12/2007 00:08Tsukii

Je trouve cela très triste!!

Auteur de Poésie
31/12/2007 01:02Lesage211

Très bien écrit, beau et triste
Nais nous, les voyants, somme aveugles
Ou plutôt, nous fermons les yeux
Pour ne pas voir

Auteur de Poésie
02/01/2008 18:50Tiphaine15

joli et triste
c’est bien vrai dans ton poeme

Auteur de Poésie
29/12/2011 20:36Ancien Membre

["Laetitia Frognet","superbe !!!"]