Poeme : Entre Nous

Entre Nous

Notre histoire avait bien commencée,
Malheureusement, elle s’est vite terminée.
J’en ai trop pleuré
Qu’un jour, je t’ai aimé.
Je me rends compte, qu’entre nous, soit ça passe
Ou soit tout casse.
Mais je crois, Hélas
Qu’entre nous rien ne passe.
Je croyais que ton cœur
N’avais pas peur
De cette lueur.
Mais tu as préféré qu’elle meurt.
Petit à petit,
Tu m’as dis que c’était fini.
Mais je n’ai toujours pas compris
Ce qui
A pu te faire décidé
A me quittée.
Car on a bien rigolé, on s’est aimé,
C’est vrai, on s’est engueulé
Mais ce n’était pas une raison
Pour qu’on
Se sépare
Dans le noir
Et dans le désespoir
Ce fameux soir.
Reviens-moi
Et je te promets que toi et moi
On sera heureux.
Car nous serons plus deux
Mais trois.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Entre Nous

  notre=his=toi=rea=vait=bien=com=men=cée 9
  malheu=reuse=ment=el=le=sest=vi=te=ter=mi=née 11
  jen=ai=trop=pleu=ré 5
  quun=jour=je=tai=ai=mé 6
  je=me=rends=comp=te=quentre=nous=soit=ça=passe 10
  ou=soit=tout=cas=se 5
  mais=je=crois=hé=las 5
  quen=tre=nous=rien=ne=passe 6
  je=cro=yais=que=ton=cœur 6
  na=vais=pas=peur 4
  de=cet=te=lueur 4
  mais=tu=as=pré=fé=ré=quel=le=meurt 9
  pe=tit=à=pe=tit 5
  tu=mas=dis=que=cé=tait=fi=ni 8
  mais=je=nai=tou=jours=pas=com=pris 8
  ce=qui 2
  a=pu=te=faire=dé=ci=dé 7
  a=me=quit=tée 4
  car=on=a=bien=ri=go=lé=on=sest=ai=mé 11
  cest=vrai=on=sest=en=gueu=lé 7
  mais=ce=né=tait=pas=une=rai=son 8
  pour=quon 2
  se=sé=pa=re 4
  dans=le=noir 3
  et=dans=le=dé=ses=poir 6
  ce=fa=meux=soir 4
  re=viens=moi 3
  et=je=te=promets=que=toi=et=moi 8
  on=se=ra=heu=reux 5
  car=nous=se=rons=plus=deux 6
  mais=trois 2
 • Phonétique : Entre Nous

  nɔtʁə istwaʁə avε bjɛ̃ kɔmɑ̃se,
  maləʁøzəmɑ̃, εllə sε vitə tεʁmine.
  ʒɑ̃n- ε tʁo pləʁe
  kœ̃ ʒuʁ, ʒə tε εme.
  ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə, kɑ̃tʁə nu, swa sa pasə
  u swa tu kasə.
  mε ʒə kʁwa, ela
  kɑ̃tʁə nu ʁjɛ̃ nə pasə.
  ʒə kʁwajε kə tɔ̃ kœʁ
  navε pa pœʁ
  də sεtə lɥœʁ.
  mε ty a pʁefeʁe kεllə məʁ.
  pəti a pəti,
  ty ma di kə setε fini.
  mε ʒə nε tuʒuʁ pa kɔ̃pʁi
  sə ki
  a py tə fεʁə deside
  a mə kite.
  kaʁ ɔ̃n- a bjɛ̃ ʁiɡɔle, ɔ̃ sεt- εme,
  sε vʁε, ɔ̃ sεt- ɑ̃ɡəle
  mε sə netε pa ynə ʁεzɔ̃
  puʁ kɔ̃
  sə sepaʁə
  dɑ̃ lə nwaʁ
  e dɑ̃ lə dezεspwaʁ
  sə famø swaʁ.
  ʁəvjɛ̃ mwa
  e ʒə tə pʁɔmε kə twa e mwa
  ɔ̃ səʁa œʁø.
  kaʁ nu səʁɔ̃ plys dø
  mε tʁwa.
 • Syllabes Phonétique : Entre Nous

  nɔtʁə=is=twaʁəa=vε=bjɛ̃=kɔ=mɑ̃se 7
  malə=ʁø=zə=mɑ̃=εl=lə=sε=vi=tə=tεʁ=mi=ne 12
  ʒɑ̃=nε=tʁoplə=ʁe 4
  kœ̃=ʒuʁ=ʒə=tε=ε=me 6
  ʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃tə=kɑ̃=tʁə=nu=swa=sa=pasə 10
  u=swa=tu=kasə 4
  mεʒə=kʁwa=e=la 4
  kɑ̃tʁə=nu=ʁjɛ̃=nə=pasə 5
  ʒə=kʁwa=jεkə=tɔ̃=kœʁ 5
  na=vε=pa=pœʁ 4
  də=sε=tə=lɥœʁ 4
  mε=ty=a=pʁe=fe=ʁe=kεllə=məʁ 8
  pə=ti=apə=ti 4
  ty=ma=dikə=se=tε=fi=ni 7
  mεʒə=nε=tu=ʒuʁ=pa=kɔ̃=pʁi 7
  sə=ki 2
  a=pytə=fε=ʁə=de=si=de 7
  a=mə=ki=te 4
  kaʁ=ɔ̃=na=bjɛ̃=ʁi=ɡɔ=le=ɔ̃=sε=tε=me 11
  sε=vʁε=ɔ̃=sε=tɑ̃ɡə=le 6
  mεsə=ne=tε=pa=y=nə=ʁε=zɔ̃ 8
  puʁ=kɔ̃ 2
  sə=se=pa=ʁə 4
  dɑ̃=lə=nwaʁ 3
  e=dɑ̃lə=de=zεs=pwaʁ 5
  sə=fa=mø=swaʁ 4
  ʁə=vj=ɛ̃=mwa 4
  e=ʒə=tə=pʁɔ=mεkə=twa=e=mwa 8
  ɔ̃sə=ʁa=œ=ʁø 4
  kaʁ=nusə=ʁɔ̃=plys=dø 5
  mε=tʁwa 2

PostScriptum

Reviens-moi vite mon coeur.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/06/2004 00:00Bodi_Love

un poéme ki ma doné d frisson kan sui ariV sur la fin ce ki narive pa svt ! bvo !
amitié