Poeme : Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…

Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…

Toi, l’être qui m’a tant aimé
Je n’arrive pas à t’oublier
Avant de m’envoler
J’ai pu mesurer l’ampleur de ton amour pour moi
Grâce à cette l’arme
Tombé du bleu de tes yeux
Et qui a rejoint mes veines
J’ai pu ressentir tout ton amour
Cet amour je le garde en moi à jamais
Dans ce cœur que tu as tant aimé
Sache que j’attendrais toute l’éternité que tu me rejoignes
Du haut de mon paradis je te regarderai, te protègerai
Alors garde ces l’armes
Ces l’arme qui me meurtrie autant que toi
La vie en a décidé ainsi
Il fallait que je rejoigne les miens
Je t’en prie garde ces larmes
Un jour tu me rejoindras
Pour reprendre cet amour là ou il a cessé de battre
Un soir de novembre 2003
Toi qui ma vue mourir
Je te le demande, arrête de pleurer
Je ne veux plus me souvenir de ce soir là
Le dernier moment ou j’ai pu entrevoir ce magnifique visage
Immaculé de l’arme
Avant de m’éteindre et de quitter cet univers tel un ange
Et ainsi briser la vie de deux être magnifique
Qui s’aimaient tout simplement
Pourquoi cette punition
Etait t’il interdit de vivre l’amour parfait
Dans ce monde si imparfait
Qui peut décider de la vie d’un simple claquement de doigt
Je ne le saurais sans doute jamais
Sache que durant ces années je t’ai aimé
Et que je t’aime encore aujourd’hui
Mon amour pour toi ne pourra jamais être effacé de ma mémoire
Je ne peu oublié ces moments passé auprès de toi
Tous aussi beaux les uns des autres
Tous ces baisés échangés
Je me souviens encore de notre rencontre…
Un tel amour ne s’oublie pas
Alors j’attends un jour que tu me reviennes
Pour finir ce qu’ont avaient entrepris
Me reviendra tu, je ne sais pas
Et je comprendrais cela
Car je t’aime
Et je ne veux que ton bonheur
Celui que tu n’as pu vivre entièrement.
Voilà ma preuve d’amour
La dernière
Pour toi mon amour…

JULIEN

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…

  toi=lê=tre=qui=ma=tant=ai=mé 8
  je=nar=ri=ve=pas=à=tou=blier 8
  avant=de=men=vo=ler 5
  jai=pu=me=su=rer=lam=pleur=de=ton=a=mour=pour=moi 13
  grâ=ce=à=cet=te=la=rme 7
  tom=bé=du=bleu=de=tes=y=eux 8
  et=qui=a=re=joint=mes=vei=nes 8
  jai=pu=res=sen=tir=tout=ton=a=mour 9
  cet=a=mour=je=le=gar=deen=moi=à=ja=mais 11
  dans=ce=cœur=que=tu=as=tant=ai=mé 9
  sache=que=jat=ten=drais=tou=te=lé=ter=ni=té=que=tu=me=re=joignes 16
  du=haut=de=mon=pa=ra=dis=je=te=re=gar=de=rai=te=pro=tège=rai 17
  a=lors=gar=de=ces=la=rmes 7
  ces=lar=me=qui=me=meur=trieau=tant=que=toi 10
  la=vieen=a=dé=ci=dé=ain=si 8
  il=fal=lait=que=je=re=joigne=les=miens 9
  je=ten=prie=gar=de=ces=la=rmes 8
  un=jour=tu=me=re=join=dras 7
  pour=re=prendre=cet=a=mour=là=ou=il=a=ces=sé=de=battre 14
  un=soir=de=no=vem=bre=deux=mille=trois 9
  toi=qui=ma=vue=mou=rir 6
  je=te=le=de=mande=ar=rê=te=de=pleu=rer 11
  je=ne=veux=plus=me=souve=nir=de=ce=soir=là 11
  le=der=nier=moment=ou=jai=pu=en=tre=voir=ce=ma=gni=fi=que=vi=sage 17
  im=ma=cu=lé=de=la=rme 7
  avant=de=mé=teindreet=de=quit=ter=cet=u=ni=vers=tel=un=ange 14
  et=ain=si=bri=ser=la=vie=de=deux=être=ma=gni=fique 13
  qui=sai=maient=tout=sim=ple=ment 7
  pour=quoi=cet=te=pu=ni=ti=on 8
  etait=til=in=ter=dit=de=vivre=la=mour=par=fait 11
  dans=ce=mon=de=si=im=par=fait 8
  qui=peut=dé=ci=der=de=la=vie=dun=simple=cla=que=ment=de=doigt 15
  je=ne=le=sau=rais=sans=doute=ja=mais 9
  sache=que=du=rant=ces=an=nées=je=tai=ai=mé 11
  et=que=je=taime=en=core=au=jourdhui 8
  mon=a=mour=pour=toi=ne=pour=ra=ja=mais=être=ef=fa=cé=de=ma=mé=moire 18
  je=ne=peu=ou=blié=ces=moments=pas=sé=au=près=de=toi 13
  tous=aus=si=beaux=les=uns=des=autres 8
  tous=ces=bai=sés=é=chan=gés 7
  je=me=sou=viens=en=core=de=no=tre=ren=contre 11
  un=tel=a=mour=ne=sou=blie=pas 8
  a=lors=jat=tends=un=jour=que=tu=me=re=viennes 11
  pour=fi=nir=ce=quont=a=vaient=entre=pris 9
  me=re=vien=dra=tu=je=ne=sais=pas 9
  et=je=com=pren=drais=ce=la 7
  car=je=tai=me 4
  et=je=ne=veux=que=ton=bon=heur 8
  ce=lui=que=tu=nas=pu=vivreen=tiè=re=ment 10
  voi=là=ma=preu=ve=da=mour 7
  la=der=ni=è=re 5
  pour=toi=mon=a=mour 5

  ju=lien 2
 • Phonétique : Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…

  twa, lεtʁə ki ma tɑ̃ εme
  ʒə naʁivə pa a tublje
  avɑ̃ də mɑ̃vɔle
  ʒε py məzyʁe lɑ̃plœʁ də tɔ̃n- amuʁ puʁ mwa
  ɡʁasə a sεtə laʁmə
  tɔ̃be dy blø də tεz- iø
  e ki a ʁəʒwɛ̃ mε vεnə
  ʒε py ʁəsɑ̃tiʁ tu tɔ̃n- amuʁ
  sεt amuʁ ʒə lə ɡaʁdə ɑ̃ mwa a ʒamε
  dɑ̃ sə kœʁ kə ty a tɑ̃ εme
  saʃə kə ʒatɑ̃dʁε tutə letεʁnite kə ty mə ʁəʒwaɲə
  dy-o də mɔ̃ paʁadi ʒə tə ʁəɡaʁdəʁε, tə pʁɔtεʒəʁε
  alɔʁ ɡaʁdə sε laʁmə
  sε laʁmə ki mə məʁtʁi otɑ̃ kə twa
  la vi ɑ̃n- a deside ɛ̃si
  il falε kə ʒə ʁəʒwaɲə lε mjɛ̃
  ʒə tɑ̃ pʁi ɡaʁdə sε laʁmə
  œ̃ ʒuʁ ty mə ʁəʒwɛ̃dʁa
  puʁ ʁəpʁɑ̃dʁə sεt amuʁ la u il a sese də batʁə
  œ̃ swaʁ də nɔvɑ̃bʁə dø milə tʁwa
  twa ki ma vɥ muʁiʁ
  ʒə tə lə dəmɑ̃də, aʁεtə də pləʁe
  ʒə nə vø plys mə suvəniʁ də sə swaʁ la
  lə dεʁnje mɔmɑ̃ u ʒε py ɑ̃tʁəvwaʁ sə maɲifikə vizaʒə
  imakyle də laʁmə
  avɑ̃ də metɛ̃dʁə e də kite sεt ynive tεl œ̃n- ɑ̃ʒə
  e ɛ̃si bʁize la vi də døz- εtʁə maɲifikə
  ki sεmε tu sɛ̃pləmɑ̃
  puʁkwa sεtə pynisjɔ̃
  ətε til ɛ̃tεʁdi də vivʁə lamuʁ paʁfε
  dɑ̃ sə mɔ̃də si ɛ̃paʁfε
  ki pø deside də la vi dœ̃ sɛ̃plə klakəmɑ̃ də dwa
  ʒə nə lə soʁε sɑ̃ dutə ʒamε
  saʃə kə dyʁɑ̃ sεz- ane ʒə tε εme
  e kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi
  mɔ̃n- amuʁ puʁ twa nə puʁʁa ʒamεz- εtʁə efase də ma memwaʁə
  ʒə nə pø ublje sε mɔmɑ̃ pase opʁε də twa
  tusz- osi bo lεz- œ̃ dεz- otʁə
  tus sε bεzez- eʃɑ̃ʒe
  ʒə mə suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə də nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə…
  œ̃ tεl amuʁ nə subli pa
  alɔʁ ʒatɑ̃z- œ̃ ʒuʁ kə ty mə ʁəvjεnə
  puʁ finiʁ sə kɔ̃ avε ɑ̃tʁəpʁi
  mə ʁəvjɛ̃dʁa ty, ʒə nə sε pa
  e ʒə kɔ̃pʁɑ̃dʁε səla
  kaʁ ʒə tεmə
  e ʒə nə vø kə tɔ̃ bɔnœʁ
  səlɥi kə ty na py vivʁə ɑ̃tjεʁəmɑ̃.
  vwala ma pʁəvə damuʁ
  la dεʁnjεʁə
  puʁ twa mɔ̃n- amuʁ…

  ʒyljɛ̃
 • Syllabes Phonétique : Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…

  twa=lε=tʁə=ki=ma=tɑ̃=ε=me 8
  ʒə=na=ʁi=və=pa=a=tu=blje 8
  a=vɑ̃=də=mɑ̃=vɔ=le 6
  ʒε=pymə=zy=ʁe=lɑ̃=plœʁ=də=tɔ̃=na=muʁ=puʁ=mwa 12
  ɡʁa=sə=a=sε=tə=laʁ=mə 7
  tɔ̃=be=dy=blø=də=tε=zi=ø 8
  e=ki=a=ʁə=ʒwɛ̃=mε=vε=nə 8
  ʒε=pyʁə=sɑ̃=tiʁ=tu=tɔ̃=na=muʁ 8
  sεt=a=muʁʒə=lə=ɡaʁ=dəɑ̃=mwa=a=ʒa=mε 10
  dɑ̃sə=kœʁ=kə=ty=a=tɑ̃=ε=me 8
  saʃə=kə=ʒa=tɑ̃=dʁε=tu=tə=le=tεʁ=ni=te=kə=ty=mə=ʁə=ʒwaɲə 16
  dy-odə=mɔ̃=pa=ʁa=di=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁε=tə=pʁɔ=tε=ʒə=ʁε 17
  a=lɔʁ=ɡaʁ=də=sε=laʁ=mə 7
  sε=laʁmə=kimə=məʁ=tʁi=o=tɑ̃=kə=twa 9
  la=vi=ɑ̃=na=de=si=de=ɛ̃=si 9
  il=fa=lεkə=ʒəʁə=ʒwa=ɲə=lε=mjɛ̃ 8
  ʒə=tɑ̃=pʁi=ɡaʁ=də=sε=laʁ=mə 8
  œ̃=ʒuʁ=ty=mə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁa 7
  puʁʁə=pʁɑ̃=dʁə=sεt=a=muʁ=la=u=il=a=se=se=də=batʁə 14
  œ̃=swaʁdə=nɔ=vɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=tʁwa 9
  twa=ki=ma=vɥ=mu=ʁiʁ 6
  ʒə=tə=lə=də=mɑ̃də=a=ʁε=tə=də=plə=ʁe 11
  ʒə=nə=vø=plys=mə=suvə=niʁ=də=sə=swaʁ=la 11
  lə=dεʁ=nje=mɔ=mɑ̃=u=ʒε=py=ɑ̃tʁə=vwaʁ=sə=ma=ɲi=fi=kə=vi=zaʒə 17
  i=ma=ky=le=də=laʁ=mə 7
  a=vɑ̃də=me=tɛ̃=dʁəe=də=ki=te=sεt=y=ni=veʁ=tεl=œ̃=nɑ̃ʒə 15
  e=ɛ̃=si=bʁi=ze=la=vidə=dø=zε=tʁə=ma=ɲifikə 12
  ki=sε=mε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 7
  puʁ=kwa=sε=tə=py=ni=s=jɔ̃ 8
  ə=tε=til=ɛ̃=tεʁdidə=vi=vʁə=la=muʁ=paʁ=fε 11
  dɑ̃=sə=mɔ̃=də=si=ɛ̃=paʁ=fε 8
  ki=pø=de=si=de=də=la=vi=dœ̃=sɛ̃plə=kla=kə=mɑ̃=də=dwa 15
  ʒə=nə=lə=so=ʁε=sɑ̃=dutə=ʒa=mε 9
  saʃə=kə=dy=ʁɑ̃=sε=za=ne=ʒə=tε=ε=me 11
  e=kə=ʒə=tεməɑ̃=kɔʁə=o=ʒuʁ=dɥi 8
  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twanə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=zε=tʁəe=fa=se=də=ma=me=mwaʁə 17
  ʒə=nə=pø=u=blje=sε=mɔ=mɑ̃=pase=o=pʁε=də=twa 13
  tus=zo=si=bo=lε=zœ̃=dε=zotʁə 8
  tus=sε=bε=ze=ze=ʃɑ̃=ʒe 7
  ʒə=mə=su=vjɛ̃=zɑ̃=kɔʁə=də=nɔ=tʁə=ʁɑ̃kɔ̃tʁə 10
  œ̃=tεl=a=muʁ=nə=su=bli=pa 8
  a=lɔʁ=ʒa=tɑ̃=zœ̃=ʒuʁkə=ty=mə=ʁə=vjεnə 10
  puʁ=fi=niʁ=sə=kɔ̃=a=vε=ɑ̃tʁə=pʁi 9
  məʁə=vjɛ̃=dʁa=ty=ʒə=nə=sε=pa 8
  e=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=sə=la 7
  kaʁ=ʒə=tε=mə 4
  e=ʒə=nə=vø=kə=tɔ̃=bɔ=nœʁ 8
  səl=ɥikə=ty=na=py=vi=vʁəɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃ 10
  vwa=la=ma=pʁə=və=da=muʁ 7
  la=dεʁ=nj=ε=ʁə 5
  puʁ=twa=mɔ̃=na=muʁ 5

  ʒy=lj=ɛ̃ 3

PostScriptum

Je dedis ce poéme à un amis de ma cousine mort dans un accident de voiture, en me mettant à ca place.

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
27/04/2004 00:00Julien.D.71

Merci a toi, c’est tres gentil, et oui mon default est d’écrire de long poéme, bien que j’ai fait un éffort, sur mon deuxiéme poéme. En tout cas je te retourne ce compliment, car tes poémes sont d’une effroyable beauté.

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Julien.D.71

merci bcp à toi

Poème Amour
Publié le 26/04/2004 00:00

L'écrit contient 368 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Julien.d.71