Univers de poésie d'un auteur

Poème:Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…

Le Poème

Toi, l’être qui m’a tant aimé
Je n’arrive pas à t’oublier
Avant de m’envoler
J’ai pu mesurer l’ampleur de ton amour pour moi
Grâce à cette l’arme
Tombé du bleu de tes yeux
Et qui a rejoint mes veines
J’ai pu ressentir tout ton amour
Cet amour je le garde en moi à jamais
Dans ce cœur que tu as tant aimé
Sache que j’attendrais toute l’éternité que tu me rejoignes
Du haut de mon paradis je te regarderai, te protègerai
Alors garde ces l’armes
Ces l’arme qui me meurtrie autant que toi
La vie en a décidé ainsi
Il fallait que je rejoigne les miens
Je t’en prie garde ces larmes
Un jour tu me rejoindras
Pour reprendre cet amour là ou il a cessé de battre
Un soir de novembre 2003
Toi qui ma vue mourir
Je te le demande, arrête de pleurer
Je ne veux plus me souvenir de ce soir là
Le dernier moment ou j’ai pu entrevoir ce magnifique visage
Immaculé de l’arme
Avant de m’éteindre et de quitter cet univers tel un ange
Et ainsi briser la vie de deux être magnifique
Qui s’aimaient tout simplement
Pourquoi cette punition
Etait t’il interdit de vivre l’amour parfait
Dans ce monde si imparfait
Qui peut décider de la vie d’un simple claquement de doigt
Je ne le saurais sans doute jamais
Sache que durant ces années je t’ai aimé
Et que je t’aime encore aujourd’hui
Mon amour pour toi ne pourra jamais être effacé de ma mémoire
Je ne peu oublié ces moments passé auprès de toi
Tous aussi beaux les uns des autres
Tous ces baisés échangés
Je me souviens encore de notre rencontre…
Un tel amour ne s’oublie pas
Alors j’attends un jour que tu me reviennes
Pour finir ce qu’ont avaient entrepris
Me reviendra tu, je ne sais pas
Et je comprendrais cela
Car je t’aime
Et je ne veux que ton bonheur
Celui que tu n’as pu vivre entièrement.
Voilà ma preuve d’amour
La dernière
Pour toi mon amour…

JULIEN
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Je dedis ce poéme à un amis de ma cousine mort dans un accident de voiture, en me mettant à ca place.

Poeme de Julien.d.71

Poète Julien.d.71

Julien.d.71 a publié sur le site 2 écrits. Julien.d.71 est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…toi=lê=tre=qui=ma=tant=ai=mé 8
je=nar=ri=ve=pas=à=tou=blier 8
avant=de=men=vo=ler 5
jai=pu=me=su=rer=lam=pleur=de=ton=a=mour=pour=moi 13
grâ=ce=à=cet=te=la=rme 7
tom=bé=du=bleu=de=tes=y=eux 8
et=qui=a=re=joint=mes=vei=nes 8
jai=pu=res=sen=tir=tout=ton=a=mour 9
cet=a=mour=je=le=gar=deen=moi=à=ja=mais 11
dans=ce=cœur=que=tu=as=tant=ai=mé 9
sache=que=jat=ten=drais=tou=te=lé=ter=ni=té=que=tu=me=re=joignes 16
du=haut=de=mon=pa=ra=dis=je=te=re=gar=de=rai=te=pro=tège=rai 17
a=lors=gar=de=ces=la=rmes 7
ces=lar=me=qui=me=meur=trieau=tant=que=toi 10
la=vieen=a=dé=ci=dé=ain=si 8
il=fal=lait=que=je=re=joigne=les=miens 9
je=ten=prie=gar=de=ces=la=rmes 8
un=jour=tu=me=re=join=dras 7
pour=re=prendre=cet=a=mour=là=ou=il=a=ces=sé=de=battre 14
un=soir=de=no=vem=bre=deux=mille=trois 9
toi=qui=ma=vue=mou=rir 6
je=te=le=de=mande=ar=rê=te=de=pleu=rer 11
je=ne=veux=plus=me=souve=nir=de=ce=soir=là 11
le=der=nier=moment=ou=jai=pu=en=tre=voir=ce=ma=gni=fi=que=vi=sage 17
im=ma=cu=lé=de=la=rme 7
avant=de=mé=teindreet=de=quit=ter=cet=u=ni=vers=tel=un=ange 14
et=ain=si=bri=ser=la=vie=de=deux=être=ma=gni=fique 13
qui=sai=maient=tout=sim=ple=ment 7
pour=quoi=cet=te=pu=ni=ti=on 8
etait=til=in=ter=dit=de=vivre=la=mour=par=fait 11
dans=ce=mon=de=si=im=par=fait 8
qui=peut=dé=ci=der=de=la=vie=dun=simple=cla=que=ment=de=doigt 15
je=ne=le=sau=rais=sans=doute=ja=mais 9
sache=que=du=rant=ces=an=nées=je=tai=ai=mé 11
et=que=je=taime=en=core=au=jourdhui 8
mon=a=mour=pour=toi=ne=pour=ra=ja=mais=être=ef=fa=cé=de=ma=mé=moire 18
je=ne=peu=ou=blié=ces=moments=pas=sé=au=près=de=toi 13
tous=aus=si=beaux=les=uns=des=autres 8
tous=ces=bai=sés=é=chan=gés 7
je=me=sou=viens=en=core=de=no=tre=ren=contre 11
un=tel=a=mour=ne=sou=blie=pas 8
a=lors=jat=tends=un=jour=que=tu=me=re=viennes 11
pour=fi=nir=ce=quont=a=vaient=entre=pris 9
me=re=vien=dra=tu=je=ne=sais=pas 9
et=je=com=pren=drais=ce=la 7
car=je=tai=me 4
et=je=ne=veux=que=ton=bon=heur 8
ce=lui=que=tu=nas=pu=vivreen=tiè=re=ment 10
voi=là=ma=preu=ve=da=mour 7
la=der=ni=è=re 5
pour=toi=mon=a=mour 5

ju=lien 2
Phonétique : Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…twa, lεtʁə ki ma tɑ̃ εme
ʒə naʁivə pa a tublje
avɑ̃ də mɑ̃vɔle
ʒε py məzyʁe lɑ̃plœʁ də tɔ̃n- amuʁ puʁ mwa
ɡʁasə a sεtə laʁmə
tɔ̃be dy blø də tεz- iø
e ki a ʁəʒwɛ̃ mε vεnə
ʒε py ʁəsɑ̃tiʁ tu tɔ̃n- amuʁ
sεt amuʁ ʒə lə ɡaʁdə ɑ̃ mwa a ʒamε
dɑ̃ sə kœʁ kə ty a tɑ̃ εme
saʃə kə ʒatɑ̃dʁε tutə letεʁnite kə ty mə ʁəʒwaɲə
dy-o də mɔ̃ paʁadi ʒə tə ʁəɡaʁdəʁε, tə pʁɔtεʒəʁε
alɔʁ ɡaʁdə sε laʁmə
sε laʁmə ki mə məʁtʁi otɑ̃ kə twa
la vi ɑ̃n- a deside ɛ̃si
il falε kə ʒə ʁəʒwaɲə lε mjɛ̃
ʒə tɑ̃ pʁi ɡaʁdə sε laʁmə
œ̃ ʒuʁ ty mə ʁəʒwɛ̃dʁa
puʁ ʁəpʁɑ̃dʁə sεt amuʁ la u il a sese də batʁə
œ̃ swaʁ də nɔvɑ̃bʁə dø milə tʁwa
twa ki ma vɥ muʁiʁ
ʒə tə lə dəmɑ̃də, aʁεtə də pləʁe
ʒə nə vø plys mə suvəniʁ də sə swaʁ la
lə dεʁnje mɔmɑ̃ u ʒε py ɑ̃tʁəvwaʁ sə maɲifikə vizaʒə
imakyle də laʁmə
avɑ̃ də metɛ̃dʁə e də kite sεt ynive tεl œ̃n- ɑ̃ʒə
e ɛ̃si bʁize la vi də døz- εtʁə maɲifikə
ki sεmε tu sɛ̃pləmɑ̃
puʁkwa sεtə pynisjɔ̃
ətε til ɛ̃tεʁdi də vivʁə lamuʁ paʁfε
dɑ̃ sə mɔ̃də si ɛ̃paʁfε
ki pø deside də la vi dœ̃ sɛ̃plə klakəmɑ̃ də dwa
ʒə nə lə soʁε sɑ̃ dutə ʒamε
saʃə kə dyʁɑ̃ sεz- ane ʒə tε εme
e kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi
mɔ̃n- amuʁ puʁ twa nə puʁʁa ʒamεz- εtʁə efase də ma memwaʁə
ʒə nə pø ublje sε mɔmɑ̃ pase opʁε də twa
tusz- osi bo lεz- œ̃ dεz- otʁə
tus sε bεzez- eʃɑ̃ʒe
ʒə mə suvjɛ̃z- ɑ̃kɔʁə də nɔtʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə…
œ̃ tεl amuʁ nə subli pa
alɔʁ ʒatɑ̃z- œ̃ ʒuʁ kə ty mə ʁəvjεnə
puʁ finiʁ sə kɔ̃ avε ɑ̃tʁəpʁi
mə ʁəvjɛ̃dʁa ty, ʒə nə sε pa
e ʒə kɔ̃pʁɑ̃dʁε səla
kaʁ ʒə tεmə
e ʒə nə vø kə tɔ̃ bɔnœʁ
səlɥi kə ty na py vivʁə ɑ̃tjεʁəmɑ̃.
vwala ma pʁəvə damuʁ
la dεʁnjεʁə
puʁ twa mɔ̃n- amuʁ…

ʒyljɛ̃
Syllabes Phonétique : Mon Dernier Adieu, Pour Toi Mon Amour…twa=lε=tʁə=ki=ma=tɑ̃=ε=me 8
ʒə=na=ʁi=və=pa=a=tu=blje 8
a=vɑ̃=də=mɑ̃=vɔ=le 6
ʒε=pymə=zy=ʁe=lɑ̃=plœʁ=də=tɔ̃=na=muʁ=puʁ=mwa 12
ɡʁa=sə=a=sε=tə=laʁ=mə 7
tɔ̃=be=dy=blø=də=tε=zi=ø 8
e=ki=a=ʁə=ʒwɛ̃=mε=vε=nə 8
ʒε=pyʁə=sɑ̃=tiʁ=tu=tɔ̃=na=muʁ 8
sεt=a=muʁʒə=lə=ɡaʁ=dəɑ̃=mwa=a=ʒa=mε 10
dɑ̃sə=kœʁ=kə=ty=a=tɑ̃=ε=me 8
saʃə=kə=ʒa=tɑ̃=dʁε=tu=tə=le=tεʁ=ni=te=kə=ty=mə=ʁə=ʒwaɲə 16
dy-odə=mɔ̃=pa=ʁa=di=ʒə=tə=ʁə=ɡaʁ=də=ʁε=tə=pʁɔ=tε=ʒə=ʁε 17
a=lɔʁ=ɡaʁ=də=sε=laʁ=mə 7
sε=laʁmə=kimə=məʁ=tʁi=o=tɑ̃=kə=twa 9
la=vi=ɑ̃=na=de=si=de=ɛ̃=si 9
il=fa=lεkə=ʒəʁə=ʒwa=ɲə=lε=mjɛ̃ 8
ʒə=tɑ̃=pʁi=ɡaʁ=də=sε=laʁ=mə 8
œ̃=ʒuʁ=ty=mə=ʁə=ʒwɛ̃=dʁa 7
puʁʁə=pʁɑ̃=dʁə=sεt=a=muʁ=la=u=il=a=se=se=də=batʁə 14
œ̃=swaʁdə=nɔ=vɑ̃=bʁə=dø=mi=lə=tʁwa 9
twa=ki=ma=vɥ=mu=ʁiʁ 6
ʒə=tə=lə=də=mɑ̃də=a=ʁε=tə=də=plə=ʁe 11
ʒə=nə=vø=plys=mə=suvə=niʁ=də=sə=swaʁ=la 11
lə=dεʁ=nje=mɔ=mɑ̃=u=ʒε=py=ɑ̃tʁə=vwaʁ=sə=ma=ɲi=fi=kə=vi=zaʒə 17
i=ma=ky=le=də=laʁ=mə 7
a=vɑ̃də=me=tɛ̃=dʁəe=də=ki=te=sεt=y=ni=veʁ=tεl=œ̃=nɑ̃ʒə 15
e=ɛ̃=si=bʁi=ze=la=vidə=dø=zε=tʁə=ma=ɲifikə 12
ki=sε=mε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃ 7
puʁ=kwa=sε=tə=py=ni=s=jɔ̃ 8
ə=tε=til=ɛ̃=tεʁdidə=vi=vʁə=la=muʁ=paʁ=fε 11
dɑ̃=sə=mɔ̃=də=si=ɛ̃=paʁ=fε 8
ki=pø=de=si=de=də=la=vi=dœ̃=sɛ̃plə=kla=kə=mɑ̃=də=dwa 15
ʒə=nə=lə=so=ʁε=sɑ̃=dutə=ʒa=mε 9
saʃə=kə=dy=ʁɑ̃=sε=za=ne=ʒə=tε=ε=me 11
e=kə=ʒə=tεməɑ̃=kɔʁə=o=ʒuʁ=dɥi 8
mɔ̃=na=muʁ=puʁ=twanə=puʁ=ʁa=ʒa=mε=zε=tʁəe=fa=se=də=ma=me=mwaʁə 17
ʒə=nə=pø=u=blje=sε=mɔ=mɑ̃=pase=o=pʁε=də=twa 13
tus=zo=si=bo=lε=zœ̃=dε=zotʁə 8
tus=sε=bε=ze=ze=ʃɑ̃=ʒe 7
ʒə=mə=su=vjɛ̃=zɑ̃=kɔʁə=də=nɔ=tʁə=ʁɑ̃kɔ̃tʁə 10
œ̃=tεl=a=muʁ=nə=su=bli=pa 8
a=lɔʁ=ʒa=tɑ̃=zœ̃=ʒuʁkə=ty=mə=ʁə=vjεnə 10
puʁ=fi=niʁ=sə=kɔ̃=a=vε=ɑ̃tʁə=pʁi 9
məʁə=vjɛ̃=dʁa=ty=ʒə=nə=sε=pa 8
e=ʒə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=sə=la 7
kaʁ=ʒə=tε=mə 4
e=ʒə=nə=vø=kə=tɔ̃=bɔ=nœʁ 8
səl=ɥikə=ty=na=py=vi=vʁəɑ̃=tjε=ʁə=mɑ̃ 10
vwa=la=ma=pʁə=və=da=muʁ 7
la=dεʁ=nj=ε=ʁə 5
puʁ=twa=mɔ̃=na=muʁ 5

ʒy=lj=ɛ̃ 3

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
27/04/2004 00:00Julien.D.71

Merci a toi, c’est tres gentil, et oui mon default est d’écrire de long poéme, bien que j’ai fait un éffort, sur mon deuxiéme poéme. En tout cas je te retourne ce compliment, car tes poémes sont d’une effroyable beauté.

Auteur de Poésie
22/08/2004 00:00Julien.D.71

merci bcp à toi

Poème Amour
Du 26/04/2004 00:00

L'écrit contient 368 mots qui sont répartis dans 2 strophes.